Nye planter og afgrøder tilpasset klimaændringerne

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Klimaforandringerne forventes ikke at påvirke udbyttepotentialet negativt for den danske planteproduktion, men de vil stille store udfordringer til planteforædling og dyrkningsteknik. Inden for overskuelig fremtid vil vi opleve mere ekstremt vejr f.eks. storme, tørkeperioder osv. med mere regn efterår og vinter, mens somrene bliver varmere og der vil komme flere perioder med tørke, ligesom problemer med ukrudt og sygdomme og skadedyr forventes at øges. Dette betyder, at markbrug og tilknyttede virksomheder har stigende behov for udvikling af tørketolerante afgrøder, plantetilgængeligt vand og dræning. Håndteret rigtigt, vil udbyttepotenti-alet kunne øges til gavn for hele fødevareerhvervet.

Der udvikles afgrøder tilpasset fremtidens klimaændringer og forventede afsætningsmuligheder (foder, føde-varer, energi). Udvikling og demonstration af jordbrugstekniske tiltag til vandkonserverende dyrkningsteknik, vanding/dræning og plantebeskyttelse målrettes ændringer i ukrudtsbestand og sygdoms- og skadedyrsfore-komster. Der udvikles kompetencer der kan indgå i en tværfaglig forædlingsindsats, over dyrkningsteknik og fødevarebranchens behov for råvarer og ingredienser, samt til anvendelse af øvrige biomasseressourcer i energisektoren.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole Nybroe
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 16:25

Due to climate changes current crops in developed as well as developing countries face higher stress loads in the future. further, climate-dependent changes in plant-associated animal and microbe communities may lead to changed attack patterns from plant pests and microbial pathogens. Hence climate changes pose a threat to future sustainable plant production.

To address the above issues we urgently need improved knowledge on ecological interactions between plants, plant-associated organisms and the environment.

Researchers at the University of Copenhagen can offer a cross-disciplinary network to initiate collaborative basic and applied research on plant adaptations and altered ecological interactions in response to changing climate.