Nye sensorer og aktuatorer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Verden er fundamental analog, og skal vi med computeres hjælp forstå eller kontrollere den, må vi have hjælp fra sensorer og/eller aktuatorer. Med disse kan vi måle, kontrollere, styre, alarmere, åbne, lukke, excitere osv. Vi vil nemlig gerne effektivisere vores produktionsprocesser og forbedre miljøet samt styrke danske virksomheders konkurren¬ce¬evne.

Mange nye sensor- og aktuatortyper er på vej og vil give helt nye muligheder for innovative produkter og løsnin-ger på kendte problemer. Teknologierne kan være baseret på nano-, MEMS-, optik-, akustik-, piezo-, termo- eller mange andre teknologier. Sensorer og aktuatorer er fundamentalt komplementære, men er begge en forudsæt-ning for optimal udnyttelse af moderne robot-teknologi og forventes at få en nærmest revolutionerende indflydel-se indenfor fremtidens miljø- og helbredsovervågning. Optimal udnyttelse af nye trådløse sensornetværkstekno-logier udgør en særlig omfattende udfordring, og vil derfor også blive omfattet af de forslåede aktiviteter.

GTS systemet har en mangeårig tradition for at udvikle og udnytte alle ovennævnte teknologier og vil fortsætte med at forske i nye teknologier og kortlægge deres fordele og ulemper med den målsætning stadig at kunne forsyne danske virksomheder med ”state of the art” løsninger. Vore aktiviteter vil omfatte kompetenceopbygning, herunder smart signalprocessering, som kan hente den maksimal information ud af selv ”ikke-perfekte” sensorer, endvidere udvikling af målemetoder der kan verificere funktionaliteten af nye sensortyper til monitorering af pa-rametre som f.eks. geometriske forhold, spektralindhold af lys, lydspektra også udenfor det hørlige område, væskeflow, kemiske og biologiskeprocessers forløb eller forskellige gassers tilstedeværelse. Tilsvarende kompe-tencer tænkes udviklet mht. aktuatorer baseret på piezo-, elektro-, fluidteknologi m.fl.
Aktiviteterne vil omfatte samarbejde med såvel danske som udenlandske universiteter og dermed sikre state-of-the-art viden indenfor GTS-nettet. Resultaterne og den nye viden vil blive tilbud som en nye GTS services i form af rådgivning om teknologivalg, benchmarking af systemkoncepter, systemudvikling, afprøvning af demonstrato-rer og egentlige produkter for dnakse og udenlandske virksomheder.