Offshore: tilpasning af faste og flydende installationer til ændre-de/vanskeligere drifts og fysiske hydrografiske forhold

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Globale klimaændringer påvirker havniveau, frekvens og styrke af storme. Havbundssænkninger som følge af udvindelse af olie og gas forekomster og udnyttelse af grundvandsressourcer i kystnære zoner kan for-værre effekten lokalt. Dette vil gøre det nødvendigt med en revurdering af data om meteorologiske og ocea-nografiske forhold (metocean data) og sikkerheden af allerede etablerede konstruktioner. Også for fremtidige konstruktioner skal designkonditioner revurderes. Endvidere er en større udnyttelse af offshore områder un-der voldsom udbygning. Det drejer sig hovedsageligt konstruktioner til udnyttelse af vedvarende energires-sourcer; offshore vind, tidevand og bølgegenereret energi samt udvikling af havbrug i mere udsatte områder. Typisk vil optimering af vedligeholdelse være af stor betydning for rentabiliteten og sikkerheden for udbyg-ningerne.
Der vil være et behov for meget præcise værktøjer til vurdering af design forhold og laste på konstruktioner og ikke mindst vekselvirkning mellem f.eks. flydende konstruktioner og påvirkninger fra havstrømme og bøl-ger samt samspil med det omgivende miljø. Udvikling af metoder til optimering af adgangsforhold og vedli-geholdelse vil reducere de løbende omkostninger, og øge sikkerheden.

Der bliver opbygget ny viden indenfor: Klimaændringers indvirkning på metocean data i danske farvande (bølger, strøm og vandstand), konsekvenser og tilpasningsstrategier for offshore og nearshore infrastruktu-rer, udvikling og kobling af deterministiske og stokastiske numeriske modeller til beregning af metocean da-ta, laste og bevægelser af marine konstruktioner.