Online målinger af atmosfærens molekyler

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Klimamålinger fra atmosfæren kommer i dag i stor udstrækning fra remote sensing, som er indirekte og giver anledning til store usikkerheder i klimamodellernes datamateriale. For at forbedre klimadata er der behov for at udvikle målemetoder, der muliggør direkte in situ målinger med større nøjagtighed. Ved at bruge avance-ret fiberteknologi, baseret på fibre med hule kerner udviklet i Danmark, er det muligt at opnå dette.

Der identificeres teknikker, der er velegnede til kvantitativ monitering af molekylære sporgas-ser i atmosfæren. Teknikkerne involverer blandt andet hulkerne fibre, og målinger på for eksempel CO2 og CH4 kan demonstrere deres følsomhed. Muligheden for at fremstille referencegasser vil blive undersøgt.

Der opbygges viden om en ny anvendelse af dansk fiberteknologi, dens brugbarhed til bestem-melse af drivhusgasser i atmosfæren, samt muligheden for at opnå mere pålidelige data til brug i klimamo-deller.

Der vil blive tilbudt referencematerialer og kalibreringsfaciliteter. Videnformidlingen vil desuden omfatte er-hvervs-ph.d., innovationskonsortier og undervisning.