Open data - digital lim

Senest opdateret d. 26/3-2012
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Jakob I. Pagter
Områdechef, Software Technology

Åbne data forventes at kunne virke som katalysator for digitaliseringen af samfundet og samtidigt kunne muliggøre en lang række tjenester på tværs. For at sikre udnyttelsen af det forretningsmæssige potentiale er der behov for teknisk hjælp til og forretningsmæssig indsigt i hvordan man kan arbejde med åbne data. Igennem en række cases vil der blive udviklet viden (teknisk og forretningsmæssig); dele af denne viden vil blive realiseret i softwarekomponenter som gør denne viden lettilgængelig.

Open data – digital lim
Institut: Alexandra Instituttet A/S
Kontaktperson: Jakob I. Pagter <jakob.i.pagter@alexandra.dk>
 
Ny viden og serviceydelser
Målet med denne aktivitet er at skabe viden og teknologi som kan fremme anvendelse af åbne data og dermed digitaliseringen af samfundet. ”Åbne data” data handler om at stille data frit tilgængelige i både teknisk og økonomisk forstand, og om at lave løsninger der bygger på disse data. Eksempler er Aarhus Vand som er begyndt at offentliggøre info om hvor der er (og planlægges) gravearbejde[1], så der let kan koordineres med andre interessenter. Et andet eksempler er Erik Fischer, som laver kort over hvor turister færdes ud fra fototjenesten flickr (hvilket efterfølgende bruges i fx Barcelona til at prioritere oprydningsarbejde, så der er pænt og rent hvor turisterne færdes). Åbne data er også et central begreb i relation til ”Smart City”-udviklingen, hvor åbne data ses som det ”digitale lag” i en by, som kan katalysere fremkomsten af en lang række tjenester, som fx de to nævnte eksempler.
Aktiviteten vil også have fokus på mere komplekse problemstillinger, såsom borgerdata som kun kan stilles til rådighed efter tilsagn fra den relevante borger (som det fx skal være muligt i energinet.dk’s kommende Datahub for elforbrug[2]), eller data som udstilles ”åbent” internt i sikkerhedskritiske (fx industrielle) netværk. Endeligt vil der blive arbejdet med forretningsmodeller for åbne data.
Samlet vil der være fokus på disse typer af viden:

 • Udvikling af teknisk viden om åbne data.
 • Forretningsmodeller og muligheder for åbne data.
 • Viden om borgeres syn på brug af åbne data der relaterer sig til dem.
 • Softwareværktøjer som bygger på og konkretiserer denne viden.

Ovenstående vil blive stillet til rådighed for dansk erhvervsliv i form af rådgivningsydelser og softwarekomponenter som kan gøre det lettere – forretningsmæssigt og teknisk – at arbejde med åbne data.
Rådgivningsydelserne vil inkludere: Hvad er forretningsrationalet for at arbejde med åbne data? Hvilke typer af åbne data findes? Hvordan arbejder man med åbne data som indeholder personhenførbare oplysninger? Hvordan udstilles og tilgås åbne data (teknisk)? Hvordan styres adgang til åbne data? Hvordan visualiseres store mængder af åbne data? Hvordan bruges de udviklede softwarekomponenter (se nedenfor)?
De tekniske ydelser vi blandt andet være i form af en række anbefalede ”mønstre” for it-arkitektur ifbm. åbne data, herunder mønstre for hvordan data-ejere, herunder borgere, kan give tilsagn til adgang (og senere revokere dette tilsagn). Herudover vil der også blive udviklet en række softwarekomponenter som gør det let for udstillere og brugere af åbne data at realisere de nævnte arkitektoniske mønstre:

 • Komponenter som indenfor forskellige domæner giver et simpelt interface til at håndtere åbne data. Som et eksempel kunne man indenfor energisektoren forestille sig softwarebiblioteker som realiserer kommunikationsstandarder, og derigennem gør det let for virksomheder at blive en aktør i dette marked.
 • Komponenter gør det muligt og enkelt for borgere at styre adgang til data som borgeren ”ejer” eller på anden vis har kontrol over, som eksempelvis den nævnte datahub på elmarkedet, eller adgang til sundhedsmæssige oplysninger (fx for tjenester som hjælper borgere med at holde styr på deres helbredsprofil), eller økonomiske oplysninger.
 • Visualiserings komponenter til effektiv analyse og kommunikation af komplekse sammenhænge og relationer i data. Der konstrueres konfigurerebare software komponenter der indkapsler best-practise til at skabe overblik, understøtte indsnævring af datasæt og inspektion af detaljer.

Centrale aktiviteter
For at udvikle de beskrevne kompetencer og ydelser, er der behov for at kombinere viden fra en række forskellige kompetenceområder, særligt forretningsudvikling, softwareinfrastruktur og it-sikkerhed. For at sikre den praktiske relevans for SMV’er vil dette ske igennem en rækkes konkrete case fra nedennævnte domæner. Eksempler på cases er: Tredjepartsadgang i sundhedssektoren, let adgang til nye standarder i energisektoren, udvikling af platform for åbne data i landbruget, integration af forskellige datakilder i relation til ejendomshandel, ”åben” adgang til serviceteknikere i industrien, fx vedligehold og overvågning af pumper. Derudover vil der blive opsamlet viden og erfaringer omkring håndtering af  (åbne) data i finanssektoren qua sektorens store krav til data- og transaktionssikkerhed.
I aktiviteten gennemføres følgende aktiviteter:

 • Overblik over internationale anvendelser af åbne data – teknisk og forretningsmæssigt
 • Gennemførsel af udvalgte cases
 • Syntesering af teknisk viden fra de forskellige cases til: 1) Viden om ”best practice” for brug af ”åbne data” i en dansk kontekst – det kunne fx være omkring hvilke typer af ”dataeksponering” som er mest egnet afhængig af hvilke typer data der er tale om. 2) Softwarekomponenter som forventes at kunne anvendes bredt på tværs af forskellige domæner – det kunne fx være til autentifikation og adgangskontrol. 3) Softwarekomponenter som forventes at kunne anvendes i relation til personfølsomme data – det kunne fx være til kontrol af brugstype og anonymisering
 • Undersøgelser omkring borgeres syn på brug af åbne data der relaterer sig til dem.
 • Forretningsudvikling ifht. danske interesser med særligt fokus på segmenter hvor der forventes særligt stor marked for åbne data
 • Vidensspredning, i form af formidling igennem fagpresse, konferencer, messer mv., men også igennem videnskabelige publikationer om de forskningstunge elementer.

Rationale for indsatsen
Åbne data forventes at kunne virke som katalysator for digitaliseringen af samfundet og derigennem frigøre store forretningsmæssige potentialer. En rapport fra It- og Telestyrelsen[3] angiver potentialer for en række sektorer rækkende fra hundrede af millioner til milliarder af kroner. Teknisk er åbne data således den ”digitale lim” som kosteffektivt muliggør en række forretningsmæssigt attraktive løsninger, bl.a. at lave ”indirekte” integration på tværs af traditionelle ”siloer” (ved at integrere data fra siloerne i stedet for at integrere direkte).
Rationalet for den beskrevne indsats er at reducere den tekniske og forretningsmæssige ”friktion”, således at det bliver mere klart hvorfor åbne data er en god ide, og således at den tekniske barriere for SMVer som ønsker at udnytte åbne data bliver mindst mulig. Åbne data er et simpelt begreb, men for virksomheder med begrænsede ressourcer kan forskellige tekniske udfordringer (fx ukendte standarder, sikkerhedskrav mv.) være det element som forhindrer realiseringen af potentialet.
Kompetencer og serviceydelser udviklet indenfor denne aktivitet vil efterspørges indenfor en række sektorer i dansk erhvervsliv. Dette gælder ikke mindst de sektorer indenfor hvilke der er omtalt cases. Vi forventer at ydelserne vil efterspørges af 3 typer virksomheder: dem som stille åbne data til rådighed (fx det offentlige), dem som laver tjenester som bruger åbne data (store og ikke mindst små virksomheder med ideer til innovative løsninger baseret på åbne data), og dem som bygger løsninger (it-udviklingsvirksomheder).
Relaterede projekter

 • ”Internet-of-things”, en del af Alexandra Instituttets resultatkontrakt 2010-2012, hvor der er arbejdet med relevante digitale infrastrukturer og platforme, blandt andet cloud computing og smart phone.
 • SmartSantander er et SmartCity eksperimentel testinfrastruktur.
 • OutSmart arbejder med SmartCity-tjenester, bla. transport, vand og kloak. Det tekniske fokus er Internet-of-things og Open Data.
 • EcoSense har fokus på at reducere CO2-forbruget for individer, organisationer og samfundet. Open data er kritisk i dette projekt.
 • ABC4Trust – EU/FP7-projekt som arbejder med fremtidens teknologier til identitetsstyring og autentifikation på nettet (http://abc4trust.eu).

[1] http://www.aarhusvand.dk/arbejder/

[2] http://www.energinet.dk/DA/El/Datahub/Sider/DataHub.aspx

[3] http://www.itst.dk/politik-og-strategi/offentlige-data/filer-til-offentlige-data/Kvantificering%20af%20den%20erhvervsmessige%20verdi%20af%20abne%20offentlige%20data%20-%20Zangenberg2011.pdf

 

7 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Niki Nicolas Grigoriou
Mandag d. 23/4-12 kl. 12:55

En god ide, som er værd at støtte.

Christian Ohm
Onsdag d. 25/4-12 kl. 10:10

Herfra en kort og stor opbakning til at se mere på open data. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategien in mente så passer denne erhvervsrettede aktivitet godt ind.

med venlig hilsen
Christian Ohm
Chefkonsulent med ansvar for it og digitalisering
Dansk Erhverv

TorbenMunkholm
Onsdag d. 25/4-12 kl. 10:56

Super interessant projekt og yderst relevant for erhvervslivet - specielt små og mellemstore virksomheder som i høj grad baserer deres ydelser og produkter på åbne data og gratis software.

Mvh.

Torben Munkholm
Senior Program Manager og entrepreneur
Accelerace Management

Henning Mortensen
Fredag d. 27/4-12 kl. 14:16

Godt projekt, som kan stimulere innovation og øget konkurrence.

Det vil være nyttigt at kombinere dette projekt med "Identitet på nettet i et globalt perspektiv", således at man kan give brugeren kontrol med sin identitet og (de)koblingen til data.

Henning Mortensen
Chefkonsulent
DI ITEK

bb
Mandag d. 30/4-12 kl. 12:43

Det er vigtigt at finde frem til modeller, der giver mulighed for at udnytte de mange data samtidig med, at de er acceptable for brugerne.

Teknologirådet kunne bidrage til udviklingen af forretningsmodeller, der rammer den rigtige balance mellem de hensyn.

Bjørn Bedsted
Senior projektleder
Teknologirådet

pagter
Mandag d. 30/4-12 kl. 15:51

Hej Bjørn

Du har helt ret i at det er et vigtigt element, og vi tager gerne en dialog omkring hvordan en samarbejde kunne skrues sammen.

Mvh. jakob

Jonas Kroustrup
Mandag d. 14/5-12 kl. 08:24

Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark har et stort potentiale med mulighederne i åbne data, og en strategisk indsats vil kunne gavne både den offentlige og private sektor.
Vi vil anbefale, at der lægges vægt på,

- Demonstrationsprojekter som kan vise potentialet fra både et teknologisk, organisatorisk og økonomisk perspektiv
- Forretningsmodellen for åbne data set fra både den offentlige og private sektor.
- Analyser af allerede tilgængelig åbne data og formidlingen af disse.
- Hvilke behov skal drive udviklingen af nye data direktiver og lovgivning for åbne data ?
- Undersøgelse af organisatoriske barrierer og servicemodeller
- Samarbejdet mellem offentlige og private aktører i udviklingen af digitale services.

En indsats om åbne data rettet mod udnyttelsen af det digitale lag i byer kunne være særlig relevant, og vil understøtte ekstisterende indsatser på "Smart Cities"

mvh
Jonas Kroustrup
Projektleder, Smart Region
Region Midtjylland