Open Innovation

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

”Open innovation” er blevet et ”Boss word” og er ikke længere et ”Buzz word”. Det er blevet et begreb industrien har taget til sig, som en del af deres overlevelse og fremtidige udvikling. ”Open innovation” betyder kort fortalt, at den viden, der er til rådighed på den globale scene bliver en del af ens egen innovationsstyrke. Det betyder, at viden og rettigheder hentes, købes og tilvejebringes og tilsvarende sælges eller byttes – ikke gives væk. Det betyder naturligvis, at der er noget at købe, sælge eller bytte med.

Dette kan omhandle mange niveauer som køb/salg af tanker, viden og systemer, rettigheder og patenter, produkter og enheder, men ofte betragtes det (givet fejlagtigt) udelukkende som rettigheder (IPR). Selvom der er lighedspunkt til andre innovationstyper er ”Open innovation” i skarp kontrast til ”Open source innovation”, da viden, rettigheder osv. beskyttes og eventuelt gøres til genstand for en transaktion.

At få adgang til patenter er ikke en omfattende opgave – Patent- og Varemærkestyrelsen supplerer gerne, ligesom det at købe eller sælge kompetencer, produkter og virksomheder ikke er vanskeligt. Problemet er at få noget ud af det, for uden udgangspunkt i en innovationsproces, -metode eller –kultur har det ikke rodfæstet sig i den enkelte virksomhed.

At åbne op for ekstern viden i den enkelte virksomhed, er i Danmark en relativ let opgave, idet viden er let at tilvejebringe og implementere – bl.a. grundet et stærkt supporteret GTS-nettet. Men dette system er stærkere gearet til problemløsning og testning, end til en understøttende proces, hvorfor det kun i minimal omfang er en naturlig del i forhold til patenter, IPR og nye forretningsmodeller.

Således er videninstitutioner hvad enten dette er universiteter eller GTS-institutter ikke specielt patentaktive, hvorfor de kun til et vist niveau fremstår som seriøse samarbejdspartnere ved ”Open innovation”. Men den viden GTS institutter besidder sammen med universiteter og andre videnpartnere vil med rette proces kunne gøres til genstand for forbedring af virksomhedernes innovationshøjde.

Projektet har derfor to direkte formål:

  • At gøre GTS-institutternes viden attraktiv og klar til brug i innovationsprocesser i virksomhederne, da denne viden er attraktiv også ved innovationsopgaver (kompetencerne er der, fortroligheden er defineret, ingen konkurrencehindringer osv.)
  • Virksomhedernes evne til at håndtere og arbejde med ”Open innovation” måles og synliggøres, hvor der i projektet tilvejebringes et målesystem til bestemmelse af niveau (hvor gode er vi nu) og retning (hvor er vi på vej hen)

9 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter Lauridsen
Tirsdag d. 28/4-09 kl. 15:51

En interessant ide, ikke mindst fordi forskningsinstitutionerne i de senere år har mere og mere fokus på patentering, IPR og kommercialisering. Ved bedre organisation og synlighed kunne Open innovation måske bidrage til at skabe bedre synergi imellem Universiteter, GTS institutter, og virksomhederne til gavn for samfundet

Lisbeth Christensen
Tirsdag d. 5/5-09 kl. 20:21

Som organisation er det en fordel at indgå strategiske tætte samarbejder med andre – ofte komplementære partnere - for at få del i deres viden og holde sig ajour. Denne praksis, hvor viden inddrages både af formelle og uformelle kanaler giver en del udfordringer for eksempelvis en kommune, som kan komme i konflikt med udbudsreglerne ved at knytte sig tæt til en bestemt leverandør, uanset hvor frugtbart samarbejdet synes for udviklingen af nye ydelser. Man må også overveje, hvilke konsekvenser det kan få at blive afhængig viden fra eksterne parter? Og fra nogle eksterne parter – og ikke andre? En anden risiko er, at strategiske partnere kan blive afhængige af hinandens beslutninger, hvilket kan være vanskeligt at håndtere i en politisk ledet organisation, hvor de politiske beslutninger jo traditionelt tages internt. Det vil derfor være relevant at udforske metoder, hvor Opne innovation kan blive en relevant praksis for kommunerne.

Jens Roedsted
Onsdag d. 6/5-09 kl. 11:32

Kære Peter Lauridsen. Det er et vigtigt element du påpeger. Det vil absolut være interessant hvis vi kan bidrage til at styrke og accelerere virksomheders adoption og kommercielle udnyttelse af den store viden, der eksisterer i GTS- og universitetsregi. Vi tror, at det kræver en indsat på mange niveauer, hvor filosofien i den åbne innovationsproces, kan være en central nøgle til at øge virksomhedernes brug og inddragelse af ny viden fra vidensleverandører i ind og udland

sk@pinkcat.dk
Mandag d. 11/5-09 kl. 11:00

Det er rigtigt fint at se, at innovation stadig står højt på dagsordenen og at regeringen vil støtte dem med mange penge.
Som selvstændig innovations konsulent kan det være lidt svær at forstå hvor mange penge der gives til offentlige såkaldte "godkendt" institutioner, for at opbygge viden og rådgive virksomheder på områder, hvor der også findes private konsulenter, det er jo ikke nemt at konkurrer med! ej heller at få et samarbejde med de nævnet intistutter.
Der findes jo allerede masser af viden og konkrete værktøjer til bl.a. Open Innovation.
Så hvordan vil I sikre at vi private konsulenter, som har den viden I eftersøger, kommer i spil her.

Karl Lausten
Mandag d. 11/5-09 kl. 11:41

Det forekommer naturligt at GTS virksomheder sommetider har nære relationer til store virksomheder, der kan have interesse i enten at selv udnytte eller modsat vil komme i skarp konkurrence fra en ny opfindelse. Der er desværre eksempler på, at en GTS virksomhed ikke har kunnet håndtere en sådan interessekonflikt og enten har lækket fortrolige informationer om opfindelsen til den store virksomhed eller har frarådet eller direkte forhindret opfinder i at komme på markedet. Vi skal ikke her diskutere konkrete sager, men det er vigtigt at være opmærksom på problemstillingen og tage højde for den, når man etablerer formidling af opfindelser og anden innovation.

Lars Fremerey
Tirsdag d. 12/5-09 kl. 16:48

Kære Karsten Lausten,

Tak for din kommentar. Du peger på nogle problematikker, som vi meget gerne hører nærmere om, hvis der er konkrete tilfælde. Vi/GTS-sekretariatet indbyder derfor gerne til et møde, hvor vi kan tage en nærmere drøftelse.

Jens Roedsted
Torsdag d. 14/5-09 kl. 15:03

Kære Lisbeth Christensen,
Tak for din kommentar. GTS besidder som forslaget også beskriver en række højt specialiserede og unikke kompetencer indenfor en række tekniske discipliner. GTS er i dag er gearet til at indgå i virksomhedernes værdiskabelse i form af test og problemløsning (når skaden er sket). Kravene til virksomhedernes innovationsprocesser (hastighed, træfsikkerhed og kompleksitet i produkter og ydelser) stiller skærpede krav til GTS-erne for at kunne honorere virksomhedernes behov for bringe GTS specialiserede tekniske kompetencer i spil - i nye åbne samspilsformer, der afspejler og understøtter virksomhedernes innovationsproces – og mål. Behovet for at GTS kompetencer kan indgå i en flerstrenget strategi i virksomhedernes værdiskabelse, betyder et markant fokusskifte fra test til udvikling. Det udgør en betydelig omstillingsproces i GTS og fordrer udviklingen af robuste modeller for IPR håndtering og aktiviteter, og modeller for åbne samarbejdsformer. Den konkrete udmøntning vil i lighed med GTS i øvrig ske i samarbejde med dem der besidder spidskompetencer på disse områder – i og uden for GTS.

Per Blenker
Torsdag d. 14/5-09 kl. 16:11

Projektet åbner for en værdiøging i mange mindre virksomheder. Udfordringen består i at få de virksomheder med der ikke normalt arbejder sammen med vidensinsitutioner med i opne innovation. Hvis det skal ske er det vigtigt at man får fokus på hvad det er for samarbejdsprocesser der er mulige mellem så forskelligartede organisationer. De to skitserede formål 1) At gøre GTS-institutternes viden attraktiv og klar til brug og 2) Virksomhedernes evne til at håndtere og arbejde med ”Open innovation” - tager måske ikke skridtet helt ud. De fokuserer på den ene eller på den anden part i samarbejdet - men ikke på hvilke processer der kan få de to parter til at fungere sammen

Torben Lorentzen
Fredag d. 15/5-09 kl. 11:58

Tak for kommentaren fra PinkCat Innovation. Vi er i GTS meget opmærksomme på ikke at bedrive konkurrenceforvridende aktiviteter for offentlige midler. Det er en væsentlig kvalifikator overfor Forsknings- og Innovationsstyrelsen, at vi kan eftervise, at de aktiviteter vi foreslår, adskiller sig fra det der udbydes på det private marked. Dette underbygges af, at en lang række private rådgivere er kunder hos GTS-Institutterne, og at GTS Institutterne involverer private rådgiverne i udviklingssamarbejder som eksempelvis Innovationskonsortier.

Torben Lorentzen
FORCE Technology, medlem af GTS redaktørgruppen