Oplevelsesøkonomi: ”Et virtuelt Adfærdslaboratorium” – kobling mellem teori og praksis – mellem virksomheder og uddannel-ses/udviklings-Institution.

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Med den rivende teknologiske udvikling er der stadig flere muligheder for at ”opfinde” nye produkter og ser-vicekoncepter, som giver oplevelsesøkonomien erhvervsmæssig videnudvikling. Der er et stort behov for at binde teori fra universiteter og uddannelsesinstitutioner sammen med praksis i virksomhederne. De oplevel-sesøkonomiske modeller og koncepter skal i spil i virksomhederne med de praksisnære produkter, services og teknologier - IKT og e-lærings platforme skal tages i anvendelse. Det gælder især i perifere områder, hvor der geografisk og/eller kulturelt er ”afstand” f.eks. i yderområder, men også i modne brancher.

Det skal være muligt at ”simulere” en række af virksomhedernes behov omkring innovation/ople¬velses¬øko¬nomi i ”et virtuel adfærdslaboratorium”, hvor eksempelvis studerende via IT-teknologi (streaming) kan – se, høre, føle og videoovervåge – virksomhedens produkter, teknologier, services i en anvendelsessituation, og hermed være med til at uddanne sig selv og udvikle nye oplevelsesøkonomiske services. For at ”bevise” og ”overbevise” firmaerne om ideen, og værdien (oplevelsen og økonomien) skal læringen rykkes ud i virksom-hederne. De fleste mennesker kender Skype, og med den kendte teknik er det ”nemt” at føre viden ud til brugeren ved hjælp af webcams.

Udviklings/læringsprocessen på virksomheden og i uddannelsesinstitutionen skal foregå i et samarbejde mellem GTS-institutioner, virksomheder og universiteter, således at de studerende ikke kun oplever teori, men også praksis ved selv at afprøve ”værktøjerne”. Ved hjælp af et samarbejde mellem GTS institutterne og udvalgte universiteter og læreinstitutioner samt andre samarbejdspartnere, skal der udvikles et ”virtuelt adfærdslaboratorium” i ”oplevelsesøkonomi” med inddragelse af ny teknik, på linje med simulatorundervis-ning i flybranchen, hvor cases afprøves på sanserne ved hjælp af simulatorer eller direkte video- og webkon-takt – til en virksomhed, en attraktion eller et hvilket som helst andet område, hvor oplevelsesøkonomien implementeres og virker.

Der skabes nye muligheder mellem teknologi, oplevelser og markedsøkonomi. Den skabes ”state-of-the-art” systemer for fremtidens uddannelser på et langt mere praktisk plan. Der skabes en ny platform – adfærdsla-boratoriet – som via ny teknologi, bringer uddannelse og erhverv tættere sammen. Oplevelsesøkonomien vil komme ud til de mange, via den teknologiske service.