Optimal design og drift af havne og terminaler

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

På grund af stigende verdenshandel vil der være et behov for øget udnyttelse of eksisterende havne og udbygning af nye havnefaciliteter. Større skibe vil skabe et behov for dybere havnebassiner og udvidede navigationsforhold. Danmark har en central rolle i den totale skibstrafik og har således stor interesse i at denne udbygning sker effektivt, sikkert og med minimal belastning af miljøet.

En sådan forbedret kosteffektiv og miljøbalanceret operation af havne opnås dels via forbedret layout og design af havne og dels via ny værdifuld information til beslutningsstøtte systemer. For hvert af disse aspekter må man betragte såvel besejlingsforhold som sedimentation og vedligehold.

Forbedret beslutningsstøtte til besejling bygger på udvikling af online moniteringssystemer og numeriske metoder til forudsigelse af strøm og bølger. Kombineret med præcise metoder til beregning af down-time for lastning og losning af skibe vil dette give et langt bedre beslutningsgrundlag for anvendelsen af besejling af havne end det er muligt i dag. Beslutninger vedrørende sedimentation og planlægning af vedligehold af havne vil langt mere effektivt kunne understøttes ved integration af arkiveret samt opdateret information om sedimentation, meteorologi, klapningstilladelser, m.m.

Udviklingen af havnedesign, der samtidig balancerer og endog forbedrer driftsøkonomi og miljøforhold, kræver endvidere at der udvikles forbedrede metoder til beskrivelse af strøm, bølger, sedimenttransport og vandkvalitet ved nærliggende kyst, i sejlrender, i havnemunding og i selve havne bassinerne.

Udviklingen af denne teknologi vil være med til at forstærke Danmarks position som den førende blå nation.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Sørensen KDI
Onsdag d. 20/5-09 kl. 09:48

Udviklingen i skibstrafikken med større og større skibe med tilhørende større dybgang stiller større krav til layout af havne og sejlrender.

Samtidig er der udmeldinger om at der skal ske en omfordeling af godstransporten fra vejnettet til søbaseret transport. Dette vil øge skibstrafikken.

Konsekvenserne af at tilpasse havne og sejlrender til dette vil påvirke miljøet, og ovennævnte udvikling af beskrivelsen af denne miljøpåvirkning hilses derfor velkommen.

Torben Lorentzen
Fredag d. 29/5-09 kl. 09:59

Per Sørensen tak for din kommentar. Det er væsentligt for os at få bekræftet at også Kystdirektoratet finder at det er en nyttig aktivitet der her er foreslået.

Erik Clausen
Torsdag d. 18/6-09 kl. 17:01

Det er meget vigtigt hele tiden at udvikle de værktøjer, som kan vurdere og forudsige havneindsejlingers effekt på de tilstødende kyster, således at der ved anlæg og drift af havneindselinger kan opnås økonomisk optimale løsninger for havnen og mindst mulig indgriben i naturen i form af erosion af eller aflejring på de tilstødende kyster.