Optimeret produktion af planteressourcer

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer

Øgede krav om bæredygtighed giver stigende efterspørgsel på robust, optimeret og miljøeffektiv produktion af planter til fødevarer, ingredienser, medicinalstoffer og foder. Tre testcentre skal sikre udvikling af teknologier til fremtidens produktion.

Globalt pres på ressourcer og øgede forbrugerkrav til bæredygtighed giver stigende efterspørgsel på robust, optimeret og miljøeffektiv produktion af planter til fødevarer, ingredienser, medicinalstoffer og foder. Der etableres 3 test- og kompetencecentre med målrettede ydelser, der sikrer, at målgruppens virksomheder kan udnytte den rivende teknologiudvikling inden for bl.a. biomasser, præcisionsjordbrug, biostimulanter, sensorer, væksthusteknologi og DNA-sekventering.

Nøgleord

53 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Laurits Larsen (Direktør, LL Consult)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:49

Spændende emne, men vil det ikke være oplagt at samarbejde med den infrastruktur, der i forvejen eksisterer på området?
Fx i relation til Aarhus Universitet og Københavns Universitet, som bl.a. benytter dele af dette som led i myndighedsberedskabet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:23

Kære Laurits Larsen,

Tak for dine bemærkninger. Vi er helt opmærksomme på at både AU og KU arbejder intensivt indenfor området. Vi har allerede mange samarbejder med de pågældende universiteter og ønsker også med denne aktivitet at udvikle samarbejdet yderligere. Vi håber at vi med denne aktivitet og de eksisterende samarbejder vil være i stand til at få endnu mere viden ud i den praktiske planteproduktion. Teknologisk Institut har særligt fokus på at hjælpe de små og store virksomheder, mens universiteterne har deres primære fokus på forskning og undervisning.

Mvh
Mikael Poulsen

Hans Stougaard (Danske Halmleverandører)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:25

Projektoplægget er godt og relevant for Danske Halmleverandører. Det er vigtigt fortsat at udvikle og optimere logistikken omkring biomassernes tilvejebringelse og håndtering. Et særligt fokusområde bør være udvikling af alternative anvendelsesmetoder for halm fremadrettet - for at give halm en merværdi i forhold til afbrænding. Vil meget gerne deltage i evt. følgegruppe

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 12:15

Kære Hans Stougaard

Tak for din kommentar og tilbuddet om deltagelse i styregruppe for aktiviteten. Teknologisk Institut ser det som en hjørnesten for den fremtidige bioøkonomi, at tilvejebringelsen af biomasse optimeres – herunder ikke mindst logistikken under dyrkning, håndtering og lagring. Aktiviteten vil bidrage til at sikre biomasse af høj kvalitet, hvorved der åbnes for nye anvendelsesmuligheder – ikke mindst for halmen.

Mvh
Mikael Poulsen

Uffe jørgensen (Centerleder, Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi )
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:36

Meget interessante emner at uddybe i de foreslåede centre. For Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi vil det være oplagt at samarbejde omkring optimeret produktion og forbehandling af biomasse. Det vil spille godt sammen med vores detaljerede markforsøg med højtproducerende afgrøder og vores demonstrationsanlæg for grøn bioraffinering, som vil stå klar i 2019. Og vi samarbejder gerne med TI om det, bl.a. for at komme tættere på erhvervet og de forsøg, der kan udføres direkte hos dem.
Mvh. Uffe Jørgensen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 16:17

Kære Uffe Jørgensen
Mange tak for din kommentar. TI er meget interesseret i at samarbejde med AUs Center for Cirkulær Bioøkonomi, både indenfor produktion af plantebiomasse og indenfor anvendelse af biomassen til forskellige formål. Vi ser frem til at udbygge samarbejdet, så forbindelsen mellem forskning og erhverv forbedres yderligere.
Mvh
Mikael Poulsen

Jens Peter Lunden (Landmand , Asdal Hovedgaard & GrønGas A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 12:00

Som landmand og ejer af biogasanlæg er det meget vigtigt, at biomasseproduktionen effektiviseres samtidig med, at der sikres en konstant forsyning af biomasse i den rigtige kvalitet. Det kræver, at metoderne til dyrkning, høst og opbevaring af biomassen hele tiden forbedres. Desuden er det vigtigt, at næringsstofferne recirkuleres og udnyttes bedst muligt i planteproduktionen. Derfor er projektets aktiviteter meget relevant.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:17

Kære Jens Peter Lunden

Mange tak for din kommentar. Der er betydelige udfordringer og udviklingsbehov både indenfor landbrugets planteproduktion og indenfor biogasbranchen, og jeg er sikker på, at de skitserede udviklingsaktiviteter vil kunne hjælpe til udviklingen indenfor disse vigtige erhvervsområder.

Mvh
Mikael Poulsen

Carl-Otto Ottosen (Professor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:39

Fokus på at skaffe bedre plantemateriale - genetisk / produktionsmæssigt mere robuste sorter overfor klimaændringer er vigtigt for at sikre produktionen, men der er allerede en del aktivitet på både KU og AU.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:24

Kære Carl-Otto Ottosen

Tak for din kommentar. Klimaændringerne giver en del udfordringer for danske planteproducenter, hvorfor vi kun kan være enig med dig i at det er vigtigt. Vi håber med denne aktivitet at være i stand til at udvikle de allerede igangsatte samarbejder med både AU og KU indenfor området. AU har mange spændende aktiviteter vedr. klimatilpasning på mark, friland og i væksthus. Denne viden vil vi meget gerne medvirke til at sikre brugen af i den danske planteproduktion.

Mvh
Mikael Poulsen

Eva Rosenqvist (Lektor, PhD, Københavns Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:49

KU arbejder allerede i dag med phenotyping for bedre klimatolerance samt inkludering af ny teknologi i forsøg i væksthusproduktion. Der skulle være gode muligheder for at samarbejde med testcentre.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:25

Kære Eva Rosenqvist

Tak for din kommentar. Som KU ser vi også phenotyping som en stor mulighed for den danske planteproduktions fremtid. Vi håber meget at vi kan udbygge det samarbejde, vi allerede har igangsat, ved hjælp af bl.a. de foreslåede testcentre. KU har opbygget nogle meget spændende sensor-setups, som det vil være meget relevant at fortsætte samarbejdet om.

Mvh
Mikael Poulsen

Frederik Taarnhøj (CEO, FaunaPhotonics ApS)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 14:18

Som udviklingsvirksomhed med fokus på intelligente insekt sensorer efterspørger vi et stærkt økosystem omkring emnet. For at udvikle brugbare løsninger indenfor biologisk insektbekæmpelse er vi afhængige af tæt interaktion med kunder, testcentre, kompetencecentre og forskere. Vi ser frem til at interagere med relevante partnere.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:27

Kære Frederik Taarnhøj

Tak for din kommentar. FaunaPhotonic er en virksomhed der er central i målgruppen for vores aktivitet. Vi er derfor meget glæde for, at I også ser mulighederne for at arbejde sammen fremover. I er et eksempel på, at der i Danmark er ved at opstå mange nye virksomheder, som har spændende nye ideer til den danske planteproduktion. Det vil være en stor glæde at kunne udvikle samarbejdet til fælles gavn og til gavn for planteproducenterne.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul Erik Jensen (Professor, Københavns Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 15:47

Yderst relevante og spændende emner. Ved Copenhagen Plant Science Centre, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns Universitets, har vi fokus på tilpasning af planter til miljøændringer og på nye biologiske produktions organismer, herunder alger. Jeg kan derfor se oplagte muligheder for samarbejder på planters fotosyntese, herunder respons på lys, temperatur m.m. og alger til produktion af højværdistoffer i væksthus. Jeg kan også se en mulige samarbejder og synergi indenfor plantebiomasse og potentielt algebiomasse til ekstraktion og videre behandling i bioraffinering. Vi har tidligere samarbejdet succesfuldt med TI og ser frem til fremtidig samarbejder. Det er vigtigt, at der er et erhvervsmæssigt træk i og aftag af vores viden.
Mvh, Poul Erik Jensen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:29

Kære Poul Erik Jensen

Tak for din kommentar. Vi ser samarbejdet med Copenhagen Plant Science Center som et vigtigt element i vores arbejde med danske planteproducenter. Vi har allerede haft flere aktiviteter sammen indenfor alge- og planteområdet. Det er spændende aktiviteter, hvor vi meget gerne vil medvirke til at få viden hele vejen ud til de danske planteproducenter. Vi er derfor helt enige i at der skal være et træk, der flytter viden helt ud i brug.

Mvh
Mikael Poulsen

Peter Larsen-Ledet (Adm. direktør, Flora Dania (Brancheforening))
Fredag d. 4/5-18 kl. 11:41

Ønsker at bakke op omkring etableringen af et dyrkningsteknologisk testcenter, der kan tilbyde teknologiske services til gartnerierhvervet, herunder bl.a. LED teknologier og flerlagsproduktion for at styrke konkurrenceevnen i de danske gartnerier. Danske gartnerier er kendetegnet ved stor innovation, men har brug for topprofessionelle forskere med optimale testfaciliteter til at videreudvikle denne fordel.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:30

Kære Peter Larsen-Ledet,

Dejligt at I bakker op om vores forslag. Vi håber at vi bl.a. med denne aktivitet kan være med til fortsat at sikre Dansk Gartneri den nyeste teknologi til gavn for produktionen og produktiviteten.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Kjeld Vodder (Senior rådgiver, KVN Advice)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:39

Det er helt relevant at befordre en optimal og miljøeffektiv produktion af planter til fødevarer, ingredienser, medicinalstoffer og foder. Der bliver i stigende grad stillet kvalitetskrav (indre og ydre) til fødevarer, foder og biomasse på markeder, der er præget af betydelig global konkurrence. Initiativer der reelt vil bidrage til udvikling af nye produktionsformer og/eller understøtte rentabel planteproduktion ved at fremme større produktivitet og en mere effektiv udnyttelse af ressourceindsatsen er særdeles velkomne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:30

Kære Kjeld Vodder

Tak for dine kommentarer. Vi håber bestemt at vi med forslaget vil være med til at fremme nye produktionsmetoder og derved fremme konkurrenceevnen.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Bo Eskerod Madsen (CEO, PhD, ReMoni)
Søndag d. 6/5-18 kl. 14:47

Det er helt oplagt at skabe et mere bæredygtigt jordbrug vha. IoT teknologier og hardcore data-analyse.
I kampen for at sikre at vi alle kan leve godt, uden at risikere at ødelægge vores omgivelser, er det bydende nødvendigt at vi bliver bedre til at udnytte moderne dataopsamling og data-analyse til at frembringe gode og sikre fødevarer, ikke mindst ved at sikre at den teknologi vi har fungerer som den skal.
Det bliver en lang og spændende rejse, hvor denne resultatkontrakt har potentiale til at hjælpe os på vej.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:51

Kære Bo Eskerod Madsen

Tak for dine kommentarer vedrørende vigtigheden af IoT og data analyse for at skabe et mere bæredygtigt jordbrug i fremtiden. Sensorer, nye planteteknologier og dyrkningspraksis er metoder til at understøtte udviklingen mod en mere bæredygtig planteproduktion. Det kunne være spændende og givtig at arbejde sammen om udnyttelsen af temperatur- og IoT-sensorer i en dyrkningsmæssig sammenhæng for landbruget.

Mvh
Mikael Poulsen

Ivan Brendstrup (Farmer Focus Manager, BASF)
Mandag d. 7/5-18 kl. 12:43

BASF fokuserer meget på bæredygtighed også i landbruget og specielt på kvælstofudnyttelsen. Nitrifikations- og urease hæmmere kan reducerer kvælstoftabet betragteligt, men også brugen af kvælstoffixerende bakterier til bælgplanter laver vi mange tiltag i.
Udnyttelsen af kvælstof er bærende for at opnå en god kvalitet og specielt protein delen er vigtig. Man kan ikke opnå høje protein niveauer uden en god kvælstofudnyttelse.
BASF er også gået ind i planteforædling af sorter med specielle resistensgener, som kan have stor betydning for dette felt. Reduktion af pesticidforbruget er ikke noget BASF arbejder med, men med optimering af forbruget. Højt udbytteniveau og protein indhold hænger ikke sammen med dårlig pleje.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:09

Kære Ivan Brendstrup

Mange tak for din kommentar på dette forslag. Det er værdifuldt for os at få jeres mening om de beskrevne aktiviteter, som understøtter forretningsområder som jeres der er helt centrale inden for landbruget. Vi er helt enige i, at området inden for kvælstofudnyttelse er yderst vigtig i forhold til en optimal planteproduktion, samt at bakterier og biostimulanter har en vigtig rolle i fremtidens landbrug. Overordnet set er vigtigheden af at optimere produkternes kvalitet, ressourceudnyttelsen og bæredygtigheden, herunder optimering af pesticid forbruget, lige præcis det som er grundlaget for vores nye projektforslag.

Mvh
Mikael Poulsen

Jens Jensen (Agronom, AGCO)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:01

Jeg finder det yderst relevant at fokusere på at imødekomme agroindustriens behov i forbindelse med udvikling og lancering af markudstyr og –teknologier. Oplægget med at oprette et testcenter (AgPrecise) med avancerede faciliteter og metoder til at validere og certificere de enkelte maskiner og teknologier finder jeg interessant. Testcenteret vil tilbyde test, validering og certificering af maskiner, beslutningsstøttesystemer og teknologier til fremtidens jordbrugsproduktion. Fra mit synspunkt er det dog essentielt at eventuelle test og valideringer møder internationale normer. I mit daglige virke benyttes det tyske DLG test center som reference. Kunne man forestille sig at der kunne laves et samarbejde så vi kunne få en DLG test udført i Danmark.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:07

Kære Jens Jensen

Tak for din kommentar og positive støtte. Vi ønsker netop at implementere test efter nuværende og kommende internationale standarder og normer, og det vil være oplagt at samarbejde med DLG og andre internationale udbydere af test.

Mvh
Mikael Poulsen

Thomas Holst (chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 16:37

Cirkulær bioøkonomi er på alles læber, og for at kunne efterleve det, skal produktion af biobaserede produkter sikres en kontinuert leverance af kvalitets biomasse, hvoraf en stor del vil være plantebiomasse. Her er et udpræget behov for udvikling og test af nye metoder (f.eks. presning af frisk kløvergræs i marken samt samensilering af halm og grønne biomasser) til optimal produktion, høst, logistik, lagring og forbehandling af biomassen, så kvaliteten af de relevante indholdsstoffer bevares, forud for den videre bearbejdning. Som projektet lægger op til, skal der tænkes i indholdsstoffer af biomassen, så værdifulde indholdsstoffer kan trækkes ud i fraktioner. Her virker projektet til at have tænkt på at få det hele med og vi ser frem til eventuelt tæt dialog med projektgruppen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 07:58

Kære Thomas Holst

Mange tak for din kommentar. Det glæder os, at Landbrug & Fødevarer ser perspektiver i projektet, og vi vil meget gerne indgå i nærmere dialog om udvikling af produktion og anvendelse af biomasse.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Kasper Stougård (Konsulent, Markteknik, SEGES PlanteInnovation)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:25

Dansk landbrug stiller store krav til dokumentation. Kornsorter, gødning og planteværn afprøves gennem landsforsøgene, og resultaterne ligger til grund for mange landmænds daglige beslutninger. Når det kommer til maskiner, er man til gengæld ikke så bange for at investere to millioner i teknik med features, som er gode på papiret, men som ikke er blevet testet og valideret. AgPrecise vil give landmænd i Danmark - og i udlandet - et bedre grundlag for at træffe beslutninger om investeringer i avanceret teknologi, og det vil gøre præcision til en konkurrenceparameter for agroindustrien. Derfor er projektet, og fra min stol særligt AgPrecise, et meget velkomment initiativ, som jeg ser frem til at følge og se resultaterne af.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:08

Kære Kasper Stougård,

Tak for din positive støtte til projektet. Med AgPrecise platformen vil det være muligt at teste maskiner og teknologi, således at landmænd får et bedre grundlag for at træffe beslutninger førend de investerer i ny og avanceret teknologi, og SEGES vil for os være en vigtigt partner i at implementere resultaterne herfra.

Mvh
Mikael Poulsen

Thomas Langer (Market Development Manager - Agriculture Segment, Danfoss Power Solutions ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:09

Enig.

Michael Rottbøll (Partner, Quercus Group )
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:28

Det er helt klart vigtigt at der kommer fokus på optimering af planteressourcer. Vi er alt for konservative omkring vores traditionelle dyrkning af planter. Der skal tænkes ud af boksen, og tænkes i nye baner omkring planteproduktion. Vi skal tænke i nye afgrøder som ikke er på vores traditionelle markplan idag, hvor vi måske kan få billigere alternativer ud af nogle utraditionelle planter til både foder, biogas og medicinal industrien. Hvis ikke vi optimere vores planteressourcer, vil nabolandene blot gøre det.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:31

Kære Michael Rottbøll

Mange tak for din kommentar til vores forslag. VI er helt enige i at der skal tænkes ud af boksen i forhold til dansk planteproduktion. Der skal findes nye afgrøder, så der kan opnås en højere værdi af vores planteprodukter. Vi håber med denne aktivitet at kunne medvirke til dette.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Svend Daverkosen (Landbrugs- og Miljøchef, Aarstiderne A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:47

Den stigende økologiske produktion har indenfor dette område stærkt brug for teknologisk og vidensbaserede nybrud, der kan optimere og udvikle mulighederne for planteavl generelt og grøntsagsproduktionen i særdeleshed. Forbedret udnyttelse af organsike gødningsstoffer, udnyttelse af flere af samfundets biprodukter, ukrudtskendskab og -pleje , sygdomsforebyggelse og sortsudvikling er oplagte emner.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:32

Kære Svend Daverkosen

Tak for dine ideer. Dine betragtninger om fremtidens muligheder i forhold til økologi er meget vigtige. Vi vil i det videre arbejde forsøge at tænke ideerne ind i arbejdet.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Skov Midtiby (Adjunkt, Syddansk Universitet, Drone Centeret)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:53

Viden om markernes tilstand er central for at styre en planteproduktion. I dag finder der teknikker til at samle store mængder information ind fra markerne (eksempelvis droner og satellitter); det der i min optik mangler er metoder til at hente værdifuld viden ud fra den indsamlede mængde information så landmanden / maskinerne kan træffe bedre beslutninger om eksempelvis tidspunkter, doseringer, midler i forbindelse med sprøjtning eller om andre tiltag kan anvendes.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:48

Kære Henrik Skov Midtiby

Tak for din kommentar og vurdering. Dataindsamling i marken er, som du skriver, allerede udbredt, og der er bestemt udfordringer med at omsætte data til beslutningsstøtte. Dette arbejde er adresseret i vores RK forslag ”Digitalisering af Jordbruget”. Når data skaber beslutningsstøtte til planteproduktionen er det centralt at brugere og myndigheder kan have tiltro til metoder, præcision og teknik i de udviklede teknologier. I AgPrecise testcentret ønskes der derfor opbygget avancerede faciliteter og metoder til test, validering og certificering af maskiner, beslutningsstøttesystemer og teknologier til fremtidens planteproduktion.

Mvh
Mikael Poulsen

Claus Bech
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:06

Det stigende fokus på bæredygtighed i jordbrugsproduktionen er afhængig af viden om jordens og planternes tilstand til stadighed, for at vi kan optimere betingelserne! Hertil skal målinger og opsamling af data sættes i system til brugerforståelige data.
For eksempel til hjælp af kulstofbinding i jorden, som samtidig gør den mere frodig, har vi brug for øget datamængder om både mikroorganismernes tilstand, jordbearbejdningers påvirkning samt virkningen af det tilførte org. materiale, efterafgrøder m.m.
Også derfor er optimeret produktion af planteressourcer et godt projekt!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:33

Kære Claus Bech,

Tak for dine bemærkninger til vores forslag. I forhold til mikroorganismer i jorden håber vi meget at vi i fremtiden ved hjælp af nye teknologier kan være med til både at bestemme organismerne og medvirke til at fremme mængden af dem. Dette både i forhold til brug af DNM metoder til at bestemme jordens tilstand og mulighederne for at benytte biostimulanter til at forbedre produktiviteten.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Karsten Høy (Director, R&D and Product Management FBA , Andritz Feed & Biofuel )
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:28

Afgjort et spændende område. Danmark har lange traditioner indenfor landbrug og er på mange områder frontløber. Det er vigtigt konstant at differenciere for at være forblive konkurencedygtige I fremtiden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:16

Kære Karsten Høy,

Tak for din kommentar til vores forslag. Vi er helt enige i, at det er vigtigt fortsat at sikre at Danmark er frontløber indenfor planteproduktionen. Vi skal gøre vores bedste for at medvirke til at sikre det.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Anders Wæsel (Salesmanager, GASA GROUP Denmark)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:52

Som sælger ved jeg at bæredygtige produkter kan styrke afsætningen af danske planter.
set fra salgsleddet er det vigtig med ensartede produkter af høj kvalitet, hvilket forslaget kan fremme især eksporten.
Nye produkter er altid interessante for branchen!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:20

Kære Anders Wæsel,

Tak for dine bemærkninger til vores forslag. Vi er meget opmærksomme på, at det er væsentligt at vi inddrager produktkvaliteten i vores arbejde.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Lars Villadsgaard Toft (Bioøkonomichef, SEGES)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:11

Interessant initiativ, der kan hjælpe med accelerere udviklingen af plantebaserede råvarer målrettet bioraffinering og højværdiproduktion, hvor der er et kæmpe uudnyttet potentiale. Arbejde over flere led i værdikæden er uden tvivl bidende nødvendigt for, at det potentiale, som plantebiomasserne besidder maksimeres og fastholdes helt frem til, at de færdige produkter afsættes .

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:32

Kære Lars Villadsgaard Toft

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at det er vigtigt at arbejde med flere led i værdikæden, for at realisere det fulde potentiale i plantebaserede ressourcer.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Søren Laurentius Nielsen (Faggruppeleder, Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:50

Dette er et meget vigtigt og relevant forslag. det er fuldstændigt korrekt når det anføres at det er et prioriteret område indenfor den danske Forsk2025 - plan og ligeledes indefor EU's strategi for bioøkonomi, som den fx udmøntes i Horizon2020.
Cirkulær økonomi er overordnet set et prioriteret område, som fuldt berettiget gennemsyrer hele den danske forskningsstrategi, og indefor dette er der fokus på at udnytte hele plantebiomassen, fx gennem bioraffinering.
Godt at også alger medtænkes - dette sidste glæder vi på RUC os over at komme til at samarbejde med TI om.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:22

Kære Søren Laurentius Nielsen,

Tak for dine bemærkninger og tak for tilbuddet om at ville arbejde sammen med os om at udvikle algeområdet til en ny produktionsgren i Danmark. Vi oplever at vi har mange muligheder for at udvikle den cirkulære økonomi ved at have fokus på algernes muligheder i fremtidens jordbrugsproduktion.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Signe Værbak (Konsulent, Viridis Consult)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:39

I gartnerierhvervet arbejder vi på at minimere anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler og benytter desuden i stadigt stigende grad mikroorganismer med beskyttende og gavnlige virkninger. Det er vigtigt, at der forsat udvikles billigere og mere præcise metoder, som tillader en tæt og løbende overvågning af produktionen. Aktiviteterne i det dyrkningsteknologiske testcenter bidrager til en forsat udvikling af sådanne teknologier. Muligheden for at nye teknologi kan afprøves under kontrollerede forhold kan medvirke til opmærksomhed og investering på rette tidspunkt, når passende ’modning’ er opnået. De servicemuligheder der udbydes i centrene er interessante, og sammen med erhvervet ser vi det samlede forslag som et bidrag til en bæredygtig udvikling.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:23

Kære Signe Værbak,

Tak for dine kommentarer og din vurdering af vigtigheden af at kunne afprøve nye teknologier inden de bringes i anvendelse i gartnerierhvervet. Vi håber at vi med testcentret kan skabe en ramme, der skal sikre at de nye muligheder afprøves ordentligt inden de kommer i brug. Derved skulle vi gerne undgå for mange fejl investeringer i erhvervet. Jeg er glad for dine tanker om brugen af mikroorganismer og vi tror bestemt at vores arbejde med DNA baseret bestemmelse af patogener og organismer kan medvirke til at sikre en sund produktion i erhvervet.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Lütken (Lektor, KU)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:45

Spændende emne. Grundet det stigende fokus og behov for bæredygtighed i jordbrugsproduktionen er viden om planternes ydeevner og hvorledes disse optimeres særdeles værdifulde. Optimering af planternes vækst er en vigtig strategi for at sikre en effektiv og stabil fødevareproduktion. Derudover er det vigtigt at opsamle data og analysere denne information og derved opnå brugerforståelige data, da værdifuld info om produktionen ellers kan gå tabt. I denne forbindelse, synes jeg AgroTech / DTI fungerer som et vigtigt bindeled mellem universiteterne og industrien.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:25

Kære Henrik Lütken

Tak for dine kommentarer og bemærkninger til videnoverførsel mellem universiteterne og det planteproducerende erhverv. Teknologisk Institut vil meget gerne sikre varetagelsen af denne opgave. I forbindelse med det foreslåede projekt får vi en ramme, der sikrer at vi hele tiden selv udvikler vores kompetencer, så vi kan varetage rollen på bedste måde.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Ole Søgaard Lund (Lektor, Københavns Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:32

Forskningsaktiviteterne hos Københavns Universitet, Institut for Planter- og Miljøvidenskab omfatter mange initiativer, der skal give jordbrugserhvervene mere indsigt i de plantebiologiske systemer og derved styrke erhvervenes mulighed effektiv justering af deres produktionssystemer. Vores forskning har i de senere år beskrevet og udviklet nye analysemetoder, som kan kortlægge komplekse interaktioner imellem mikroorganismer og planter. Vi mener, at en forsat udvikling af disse metoder kan sikre erhvervenes løbende monitorering af plantesundhed i nye formater, der er både billigere og mere robuste end tidligere, og som desuden vil sikre rettidig varsling om skadegørende niveauer inden tabene bliver totale. For os er det helt afgørende, at disse teknikker finder vej ud i erhvervet og bliver tilgængelige i form af serviceydelser. Derfor ser vi meget positivt på initiativer, der netop har det mål at etablere analytiske serviceydelser gennem implementering af vores forskningsresultater.

Thomas Langer (Market Development Manager - Agriculture Segment, Danfoss Power Solutions ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:00

Jeg finder AgPrecise meget interessant i forbindelse med udvikling og test af markudstyr.
Ved udvikling af nyt udstyr er det forholds trivielt at undersøge inflydelsen på produktivitet og energiforbrug, men det er en udfordring at identificere indflydelsen på plantevæksten og udbyttet. Når en landmand skal tage beslutning om indkøb af en ny såmaskine, eller hvorvidt han skal tilkøbe traktion på gyllevognen, savnes fakta for at udbyttet bliver bedre.
Jeg ser muligheden for, at man kobler dette projekt til Aarhus Universitet, således man inkludere dæk-jord interaktion, redskab-jord interaktion og indflydelsen på plantevæksten.
Danfoss ser et potentiale i AgPrecise for producenter af jordbearbejdningsudstyr og markredskaber generelt.