Pilotproduktion som Hightech innovationsmotor for dansk industri (PP-TECH)

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør

Produkter fremstillet i Danmark i global konkurrence og til et internationalt marked skal være high-end og up-market for at være konkurrencedygtige. Det kræver adgang til og viden om de nyeste muligheder inden for materialer og produktionsprocesser. Teknologisk Institut vil muliggøre en langt hurtigere og kortere vej fra ide til produkt og samtidig effektivt bryde the valley of death mellem forskning og produktion. Dette vil medvirke til en fornyet vækst i dansk industri og skabe arbejdspladser.

Markeds- og samfundsbehov
I lighed med de fleste andre EU-lande kan den danske fremstillingsindustri, pga. lave lønninger, ikke konkurrere med globale konkurrenter i f.eks. Asien. Omstilling til avanceret, højteknologisk produktion, som er langt mindre lønfølsom, er derfor helt afgørende for at fastholde produktion i et højtlønsområde som Danmark. Denne udfordring har høj prioritet i EU-regi, hvor der satses på Key enabling technologies og Factories of the future som centrale redskaber til at højne den europæiske industris konkurrencedygtighed [se f.eks. EU-Kommissionens For a European Industrial Renaissance, 2014]. Den samme udfordring – og løsning – er en central del af den danske strategi, som det fx ses i regeringens Helt ud af krisen (maj 2014).

Hastighed, skalerbarhed og fleksibilitet i processen fra forskning eller prototype frem til produktion er afgørende konkurrenceparametre, som muliggør at avanceret produktion, og den merværdiskabelse der ligger i dette, fastholdes i Danmark.

Som særligt lovende indsatsområder er udvikling af følgende teknologikæder identificeret:

 1. Komponentfremstilling baseret på en fleksibel produktionsplatform
 2. Funktionelle foderprodukter og designede fødevarer til high-end markedet
 3. Nye materialer og energiprodukter baseret på fornybare ressourcer
 4. Avancerede procesrobotter som drivkraft i den fuldautomatiske fabrik

Denne aktivitet adresserer udfordringen direkte ved at gøre højteknologisk produktionsteknologi inden for de fire teknologikæder tilgængelig og mulig for danske fremstillingsvirksomheder på tværs af brancher og størrelser. Herved understøttes en konkurrencedygtig udvikling af danske virksomheders produktionsanlæg frem mod øget brug af højteknologiske processer, automatisering og højteknologi i produktionen.

Målgruppen for aktiviteten inden for pilotproduktion er:

 • Start-up-virksomheder, der med begrænset kapital har brug for at få adgang til en række avancerede produktionsprocesser i pilotskala
 • Små, men teknologitunge, virksomheder uden den fornødne teknologiske infrastruktur eller adgang til kapital som kræves for at sætte en pilotproduktion af højteknologiske produkter i gang
 • Virksomheder, som ønsker at benytte high-end-udstyr i relation til afprøvning af nye ideer og teknologier

Aktiviteten er rettet bredt mod den danske fremstillingsindustri og dækker således industrier inden for komponentfremstilling, byggevarer, medico, foder- og fødevarer, energi og kemi. (Disse industrier har en samlet omsætning på 550 mia. kr. årligt).

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Der arbejdes med en række teknologikæder, herunder:

 1. Nøgleprocesser inden for komponentfremstilling til en fleksibel produktion, hvor der arbejdes med de nyeste 3D printteknologi, pulverteknologi, højteknologiske overfladeprocesser og nanomaterialer
 2. Funktionelle foderprodukter og designede fødevarer til high-end markedet ved brug af nye processer til bearbejdning, enzymatiske processer og ingredienstilsætning
 3. Nye materialer og energiprodukter baseret på fornybare ressourcer, ved brug af våde og tørre fraktioneringsprocesser samt kemiske processer under høj temperatur og tryk
 4. Avancerede procesrobotter, anvendelse af sensorteknologi og samarbejdende robotter

Aktiviteten bygger videre på eksisterende kompetencer gennem etablering af en række nye initiativer, herunder:

 1. At udvikle en åben platform, der yder beslutningsstøtte til virksomheder, der skal afgøre om og hvordan pilot-produktion kan hjælpe deres virksomhed til at øge deres indtjenings- og vækstmuligheder
 2. At udvikle de fire ovennævnte teknologiområder, hvor udvalgte Key enabling technologies indgår
 3. At etablere grundlaget for at udbyde pilotserviceydelser til danske virksomheder i strategiske partnerskaber med udenlandske research and technology organisations (RTO), universiteter eller andre aktører med henblik på at tilbyde pilotservices, som ikke er dækket af danske leverandører
 4. At accelerere implementeringen af ny teknologi og nye forretningsmodeller for produktionskonsortier

Gennem denne aktivitet vil Instituttet styrke udviklingen af et højteknologisk samfund.

Centrale aktiviteter
De centrale aktiviteter kan deles op i følgende 5 områder:

Aktivitet 1:
Internationalt samarbejde med inddragelse af danske virksomheder. Aktiviteten bygger på igangværende og nye samarbejder under fx HORIZON 2020. Tidsplan: konsortiedannelse i 2016/17; igangsættelse i 2017/18.

Aktivitet 2:
Udvikling af forretningsmodeller for produktionskonsortier, som kan understøtte valg af produktionsteknologi, prisstruktur og IPR-forhold. Aktiviteten bygger på udviklede værktøjer for opfindere og iværksættere. Tidsplan: udvikling af forretningsmodeller i 2016; første cases i 2017; service færdigudviklet i 2018.

Aktivitet 3:
Udvikling af de fire teknologikæder, hvor virksomheder får adgang til pilotproduktion. Aktiviteten bygger videre på Teknologisk Instituts etablerede produktionsmetoder samt opbygning af nye i perioden. Tidsplan: design af værdikæder i 2016; implementering af værdikæder i 2017/18.

Aktivitet 4:
Udvikling af nye rådgivningsydelser til implementering af højteknologiske og værdiskabende processer gennem de fire teknologikæder hos danske industrivirksomheder. Aktiviteten tager afsæt i Teknologisk Instituts procesfaciliteter og automatiseringsteknologier. Tidsplan: udvikling af implementeringsværktøjer i 2016; første cases i 2017; service færdigudviklet i 2018.

Aktivitet 5:
Formidling rettet mod danske virksomheder. Aktiviteten forventes at være resultatskabende i hele aktivitetsperioden.

Mulige samarbejdspartnere
De nye pilotservices tager afsæt i igangværende og kommende F&U-projekter i samarbejde med universiteter, RTO’er og industrivirksomheder. Der bygges således videre på samarbejde med en række relevante aktører, herunder MADE (fremstillingsindustrien), samfundspartnerskaber på materialeområdet, følgegruppe som repræsenterer relevante industrisegmenter, Pilotproduction facility klyngen under Horizon 2020, Netværkene Inno-pro, InnoBYG, dansk materialenetværk samt Samfundspartnerskabet for vandintensiv produktion.

Endvidere bygges oven på samarbejde med Aarhus Universitet, DTU, Aalborg Universitet, samt 35 internationale aktører inden for udvikling af højteknologisk procesteknologi og innovation.

Nøgleord

79 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Annette Bruhn (Forsker, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 09:03

Visionært - og nødvendigt - at opbygge pilot-skala testplatforme i samarbejder mellem forskning og industri

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:35

Pilot-skala testplatforme i samarbejdet mellem forskning og industri er et af de tiltag som kan være med til at lukke hullet mellem forskning og produktion. Det er vores opfattelse at rigtig meget innovation kan speedes betydeligt op med en rette adgang til produktion/afprøvning i den rette skala, og forventningen med denne aktivitet er at kunne tilbyde netop dette, så mange tak for din støtte.

Lone Thybo Mouritsen (Leder for forskning, Kattegatcentret)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:55

Jeg samarbejder med flere mindre virksomheder, som allerede anvender eller gerne vil anvende alger i deres produktion og ofte strander/sinkes produktudviklingen af manglende metoder til forbehandling af den våde algebiomasse. Uanset om algebiomassen efterfølgende skal bruges til gourmetfødevarer, svinefoder eller hudplejeprodukter, er det en udfordring dels at gøre den våde algebiomasse lagerstabil, men også at finde egnede metoder til fx findeling eller bioraffinering, så biomassen eller komponenter af denne kan anvendes til de ønskede produkter. For mange af de små virksomheder, som anvender alger, er det også en udfordring at opskalere "køkkenbordsmetoder" til en egentlig industriel storskala produktion. Jeg mener derfor, at det i meget høj grad er vigtigt at arbejde for at gøre vejen mellem idé og salgsklart produkt kortere, blandt andet ved at forbedre mulighederne for at små virksomheder kan få hjælp til udvikling af pilotproduktion og opskalering - og indenfor anvendelsen af alger til en lang række forskellige formål, oplever jeg et stort behov for dette.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:40

Biomasseressourcer med potentiale er til stadighed i søgelyset, og alger er bestemt en af dem. Det er godt at høre at der faktisk skyder virksomheder frem der anvender tang/alger, og Teknologisk Institut deler i høj grad din opfattelse af, at vejen fra ide til produkt og nye arbejdspladser kan gøres kortere og billigere gennem et samarbejde om udvikling på udstyr i pilotskala.

Marco Frederiksen (Senior projektleder, Eurofish)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 10:22

Det er helt afgørende for fremtidens danske akvakulturindustri at andelen af fiskemel og fiskeolie i foderet bliver reduceret og foderet bliver optimeret således at fiskene stadig er sunde og giver en god smagsoplevelse for forbrugeren.
Pilotproduktion af fiskefoder ved teknologisk institut understøtter netop dette behov ved industrien og er helt afgørende for endnu mere bæredygtig udvikling i akvakulturerhvervet.
Dette hjælper de danske foderproducenter og hele akvakulturbranchen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:42

Der er afgørende at der fortsat optimeres på proces og produkter og Teknologisk Institut vil med denne aktivitet arbejde på at forstærke indsatsen yderligere. Tak for den positive kommentar vedrørende pilotproduktion.

Jens Legarth (CEO, Fermentationexperts AS)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 13:26

Jordens befolkning stiger med 240.000 mennesker hver dag! Vi skal udnytte det vi har bedre og samtidig er det vigtigt at vi bruger naturens egne mikroorganismer til at frigøre og producere funktionelle foder/proteinprodukter. Allerede nu producerer vi proteinfoder der kan eliminere coli/lawsonia diarrea ved grise. Vi arbejder med tang hvor vi med enzymer og mælkesyre kan nedbryde cellevæggene i tanget. Derved har vi fri adgang til antioxidanterne. Med tang kan vi nu erstatte Zink til grise. Vi ved det kan meget andet men bare ikke hvad! Vi er de eneste i Europa der kommercielt arbejder med mælkesyre og enzymfermentering af proteiner og selv om vi er langt bør Danmark tage førerpositionen og være ledere. Det kan vi kun hvis vi der er samarbejde på tværs med industrien og institutterne. Netop et samarbejde er vitalt da den praktiske viden bliver dokumenteret i pilot projekter!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:44

Med denne aktivitet sigter Teknologisk Institut netop mod at udbrede adgangen til test og udvikling i pilotskala til fremme for danske virksomheder og det er godt at se at der er opbakning fra virksomheder som din. Tak for det konstruktive indspil.

jens Frisbæk Sørensen (Head of DuPont IB R&D Denmark, DuPont)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 15:51

Vi har gennem en lang årrække benyttet os af de pilot anlæg som Teknologisk har udbudt, som en af de få i verden, til verificering af de enzymer vi udvikler til foderindustrien. Adgangen til et skalerbart og reproduceerbart pilotanlæg er en af grundene til at vi har bibeholdt denne Kompetance i Danmark. Der sker en løbende udvikling i produktions processen af foder, hvilket pilotanlæggene skal reflektere. Vi kan derfor kun anbefale de opgraderinger Teknologisk påtænker i form af kapacitet og kvalitets sikring.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:45

Historier som disse viser tydeligt at det er muligt at fastholde arbejdspladser i Danmark med det rette udstyr og samarbejde. Vi ser frem til et godt samarbejde på pilotanlæggene. Tak for den klare opbakning

Tomas Kiré Hørdum (General Manager, Muyang Europe (Denmark) Research & Development Center ApS)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:09

Behov for at kunne indsamle procesdata under kontrollerede forhold, uden at forstyrre en daglig produktion, med økonomisk tab for samarbejdspartnere til følge, har stor værdi for os som FoU enhed, til en af verdens største producenter at udstyr til forarbejdning af foderstoffer.

Specielt i relation til branchens generelle ønske om at anvende alternative proteinkilder, bliver der behov for at tilpasse de maskiner der er på markedet i dag, eller udvikle nye maskiner til formålet.

I den forbindelse er pilotskala anlæg uundværlige.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:30

Tak for de meget konkrete og konstruktive kommentarer. Med denne aktivitet sigter Teknologisk Institut netop mod at udbrede adgangen til test og udvikling i pilotskala til fremme for danske virksomheder både i relation til teknologi, råvarer og produkter

Jonatan A. Dickow (R&D Manager, Hamlet Protein A/S)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:34

Hamlet Protein fremmer sundhed og effektivitet og støtter vidensopbygning indenfor fremtidens næringsressourcer, specielt foder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:29

Tak for din kommentar. Fortsat vidensopbygning er vigtig, og vi vil gennem denne RK bidrage til at sikre at dette udføres under nær-industrielle forhold i samarbejde med firmaer som Hamlet Protein.

Paul Egginton (Direktør, TEGnology ApS)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 09:50

Som et nystartet produktionsvirksomhed som beskæftig sig selv med nye teknologier, er det vigtigt at vi har adgang til det nyeste systemer ind for materialer og analyse. Den sagte, er der naturligvis stærkt behov for det nødvendigt kompetence at støtter de faciliteter til rådighed.

Mange firmaet, lige som os, har et behov for kompetencer og maskiner som de simpelthen ikke har mulighed for at etableret selv. Teknologiske Institut stiller et unikt, og for mange, uundværlig tjeneste til rådighed. Det er vi utroligt taknemmelige for !

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:12

Det er netop med sigte på bl.a. små og nystartede virksomheder, at vi søger at organisere vores infrastruktur til at kunne imødekomme behovet for produktion i mindre serier på udstyr som ellers ville være økonomisk uopnåeligt baseret på den enkelte virksomhed.
Jeg er glad for du også påpeger behovet for at koble udstyr med viden og kompetence i anvendelsen. Det er i disse tilfælde, at vores engagement gennem koblingen af avanceret udstyr og nationale og internationale udviklingsprojekter, hvor vi inddrager mindre danske virksomheder i større projekter, kan skabe det vidensløft, som på sigt kan bringe teknologierne ud som almindeligt anvendte teknologier i dansk produktionsindustri.
Tak for din støtte og for din påpegning af vigtigheden af denne aktivitetsplan.

Marianne Madsen (R&D manager, TripleA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 13:52

Det er godt at se, at Teknologisk Institut vil styrke indsatsen på hightech innovation. Som relativ nystartet virksomhed indenfor fremstilling af vegetabilske proteiner har vi både begrænsede faciliteter og midler til FoU. Det er derfor vigtig for TripleA at kunne trække på ressourcer ved bl.a. Teknologisk Institut til udvikling, bl.a. optimering af eksisterende procestrin; optimering af råvareudnyttelse og udvikling af nye produkter. Adgang til veludstyrede pilotfaciliteter med up to date udstyr og kompetente medarbejdere er alfa omega i den sammenhæng.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 26/4-15 kl. 20:07

Tak for den klare opbakning til aktivitetsplanen, vi sigter med denne aktivitet netop mod at bidrage til at nye virksomheder og produkter kan løftes frem mod kommercialisering, og vi er særligt glade for at du kobler vores medarbejdere og pilot-faciliteter til jeres behov.

lene lange (professor , Aalborg Universitet)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 21:37

Mange af bioøkonomiens teknologiområder hænger fast i laboratoriefasen og kommer ikke hurtigt nok ud over rampen og i spil pgra for sparsom adgang til opskalerings faciliteter. DTI´s rolle som kompetent partner til test, afprøvning og opskalering er vigtig for fremskridt mht brug af ny viden til at skabe værdi og på sigt jobs og udvikling. DTI er lykkedes i at bygge sådanne åbne platforme, hvor man deler og udnytter pilotskalaudstyr uden at dele projekter, koncepter og resultater. det får viden og udstyr til at blive brugt effektivt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 26/4-15 kl. 20:06

Tak for den klare opbakning til aktiviteten, jeg er glad for du også fremhæver styrken i at DTI kan opbygge åbne platforme som kan bruges af forskning og industri under fortrolige forhold, som er så væsentligt for at der kan laves det vidensløft under opskalerede forhold der er nødvendigt for at bringe de gode ideer til anvendelse i virksomhederne.

Jørgen Dam (Specialist - Cost efficient and innovative production, Bang & Olufsen)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:09

Spændende og absolut relevant. I mange år har der været bevidsthed om, at fremtiden byder på
- Kortere udviklingstider
- Stigende forventning til innovationsindhold
- Kortere produktlevetider
Dette initiativ tager aktivt fat på alle tre på en gang – og er derfor væsentligt for at fastholde danske virksomheders konkurrencedygtighed

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 26/4-15 kl. 20:12

Tak for din stærke opbakning til vores aktivitetsplan. Et yderligere mål er jo også at bygge bro over forskningens "valley og death" frem mod produkter der i industriel skala kan høste frugterne af forskningens resultater.

Christian Thomsen (CTO,Partner, Cortex technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:16

Det virker som et tiltag som T Technology vil kunne have rigtig stor nytte af.
Som nystartet virksomhed med fokus på hardwareudvikling og produktion, kan vi i høj grad se et behov for at få adgang til "state of the art" udviklings og produktionsudstyr.
Vores erfaring med samarbejde med DTI, har indtil videre resulteret i et kommercielt produkt.
Vi er klar til flere projekter, så snart det er muligt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 26/4-15 kl. 20:15

Jeg vil glæde mig til at kunne invitere T Technology med i flere projekter og udviklingsforløb. Det er jo netop med henblik på små og nystartede virksomheder vi gerne vil bringe vores kompetencebase og infrastruktur i spil. Tak for din opbakning.

Erick Thürmer (CEO, Thürmer Tools ApS)
Søndag d. 26/4-15 kl. 11:13

Thürmer Tools er en produktionsvirksomhed fra 1898, hvor vi har outsourcet vores produktion siden 2001, og lukket den sidste danske produktion og produktudvikling i 2010. Vi påbegynder nu insourcing fra efteråret 2015, da vi kan se at robotteknologi, moderne CNC maskiner, 3D print og højteknologiske materialer kan virkeliggøre produktion i Hvidovre igen. For Thürmer Tools er nøglen til dette de forskellige pilotprojekter, som støtter op om små virksomheder. Det hjælper os til at få det nødvendige forspring, der kræves for at vi er international konkurrencedygtige. Det er en meget spændende tid, vi lever i.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 26/4-15 kl. 20:20

tak for din klare støtte til vores forslag. Det er rigtig dejligt at høre, at der kommer en in-sourcing af produktion og dermed arbejdspladser til Danmark igen. Jeg er helt enig i at robotisering og teknologi har nået et stade der muliggør konkurrencedygtig produktion i Danmark, og det glæder mig at se i griber mulighederne så imponerende.

Erick Thürmer (CEO, Thürmer Tools ApS)
Søndag d. 26/4-15 kl. 11:13

Thürmer Tools er en produktionsvirksomhed fra 1898, hvor vi har outsourcet vores produktion siden 2001, og lukket den sidste danske produktion og produktudvikling i 2010. Vi påbegynder nu insourcing fra efteråret 2015, da vi kan se at robotteknologi, moderne CNC maskiner, 3D print og højteknologiske materialer kan virkeliggøre produktion i Hvidovre igen. For Thürmer Tools er nøglen til dette de forskellige pilotprojekter, som støtter op om små virksomheder. Det hjælper os til at få det nødvendige forspring, der kræves for at vi er international konkurrencedygtige. Det er en meget spændende tid, vi lever i.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:54

Igen tak for din støtte. Vi kan se teknologierne flytter sig med stor hastighed og den businessmodel i har valgt i Thürmer synes at ligge lige til at høste alle fordelene såvel på det nuværende teknologiske stade og langt ind i fremtiden hvor mulighederne bliver endnu flere.

jette bergwall (sales director, swedish oat fiber ab)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:02

Vi arbejder med en unik produktion af havrefibrer og havremel, som råvarer til fødevareindustrieren. Efterspørgseln på nye produkt øger hele tiden og produktlivscyklerne bliver kortere og kortere. Det stiller store krav på produktudviklingen, med fler produkter i pipeline og kortere serier. Mange fødevareindustrier/brands har heller ikke længere egen produktion uden kræver færdige forslag fra sin råvareleverandør til nye produkter ude på hylden i handeln. Her er det utroligt vigtigt med en samarbejdspartner, som har et mindre og dermed flexibelt udstyr. Som en mindre virksomhed kan vi helt enkelt ikke gøre det selv, udstyret koster for meget og har for kort gangtid. Alternativet er at "købe" sig ind hos andre store producenter, men i mange tilfælde er det også konkurrenter, så det er ingen realistisk mulighed alligevel.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:59

Jeres dilemma kan genfindes i store dele af Europa. Produktion i lille skala på et udstyr til masseproduktion er bare ikke rentabelt. Ej heller muligheden for at leje sig ind hos konkurrenter. Derfor forsøger vi konstant at sikre at det udstyr vi tilbyder er fleksibelt og skalerbart således det kan anvendes i såvel udvikling som småskala eller test produktion.
Tak for din støtte.

Eskild S. Herskind (Teknisk projektleder , CeramicSpeed A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 16:59

3D printede prototyper giver mulighed for at foretage udvikling af nye produkter meget hurtigere end hidtil. Det er særligt en fordel når en mindre virksomhed skal afprøve nye produkter det ellers ville koste meget at få fremstillet prototyper af.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:39

Jeg er helt enig i dine betragtninger. Men 3D er som i ved jo meget mere end prototyper. Vi kan i dag lave seriefremstilling i lavt styktal og serieindividualisering for at ramme markedet med nye produkter i høj frekvens. Det er den vej jeg tror vi for alvor rykker anvendelsen af 3D print som produktionsplatform

Bo Jacobsen (Ejer, Dupont Lightstone ApS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 06:22

Dupont Lightstone har i samarbejde med Teknologisk Institut udviklet forskellige nye produkter bl.a. en betonskærm, der kan vise levende billeder. Dupont Lightstone står overfor næste fase af produktudviklingen – nemlig pilotproduktionen. Teknologisk Institut er en væsentlig samarbejdspartner for Dupont Lightstone i pilotproduktionsfasen, qua deres faglige meget store bredde og deres villighed til at understøtte små virksomheder som vores. Derfor er dette forslag helt i tråd med det behov, som ligger i vores virksomhed.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:42

Det er godt at høre at i som virksomhed indgår i et længere samarbejde som rækker helt fra udvikling/design til produktion.
Tak for jeres støtte, vi glæder os til at følge jeres fremtidige succes.

Jesper Servé (Founder, EcoXpac A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:15

EcoXpac fremstiller innovative emballager i papir. Vores emballager anvendes til helt andre formål, end hvor papir bruges i dag. Vores særlige fokus er flasker i papir – helt uden plast, som anvendes i de nuværende mælkeemballager. Vores fiberbaserede flasker består af primært papir, der er coatet med et bio-materialer, der igen er coatet med et ultra-tyndt lag strandsand. Som en lille virksomhed er det selvfølgelig svært at mestre alle disse teknologier. Her er det vigtigt for EcoXpac at vi har Teknologisk Institut, der både har avancerede laboratorier og pilotproduktionsanlæg, der råder over det udstyr, som vi først selv har råd til at indkøbe når vores marked er klar. EcoXpac finder det vigtigt at denne fælles kompetence udbygges og tilbydes til os og de mange andre danske virksomheder, der er i samme situation.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:46

Jeres virksomhed udnytter på mange måder bredden i Instituttet igennem samarbejder med flere centre om det bæredygtige mål, - papirflasker. Netop pilotproduktionsdagsordnen i denne aktivitetsplan er tænkt som understøtning til virksomheder som EcoXpac så i nemt kan få adgang til fx avancerede coatingprocesser i udviklingen af jeres produkt.

Sten Millot (R&D Manager, FJ Industries A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:11

Det lyder rigtig spændende og ingen tvivl om at der er behov for sådan et fremstød til at hjælpe virksomheder i DK til at blive mere konkurrencedygtige.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:48

Tak for din støtte til vores forslag om aktivitet. Jeg er glad for du mener der er et reelt virksomhedsdrevet behov for hjælp og støtte af denne art, og at du mener at rigtigt anvendt, vil det kunne øge danske virksomheders konkurrenceevne.

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:34

MADE støtte dette initiativ . Pilotcentre for dansk smv’er, som giver nem adgang til ny teknologier og ledelsesmetoder vil styrke den danske fremstillingsindustri og skabe en stærk innovationsmiljø.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:52

Tak for din støtte. Jeg er meget enig i dine betragtninger. Specielt fokus på stærke innovationsmiljøer omkring disse pilotfaciliteter kan medvirke til at øge hastigheden hvormed nye innovationer og produkter kan ramme markedet.

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:31

Inmold er meget interesseret i det foreslåede aktivitetsområder og i de foreslåede aktiviteter. Vi udvikler en coating som polerer og beskytter ru overflader i fx. sprøjtestøbeværktøjer - vi ser denne coating som et godt værktøj til opnåelsen af en fleksibel produktionsopstart for nye produktserier. Vi er specielt interesserede i området omkring avancerede procesrobotter, hvor vi gerne vil trække på TI's ressourcer i optimeringen af deponeringen af vores coating - vi har allerede arbejdet sammen TI Robotteknologi om at bane vej for denne løsning, og vi ser en stor mulighed i at inddrage TI mere i færdigmodningen af denne nye teknologi, til gavn for sprøjtestøbere og produktion i Danmark generelt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:55

Hele robotiseringen af dansk produktionsindustri er i den grad med til at øge produktiviteten. Det er bare vanskeligt at tage den fulde investering i meget avanceret udstyr uden at have en indikation af at det giver de fornødne gevinster. Derfor er pilotsetuppet på dette område lige så vigtigt som ren produktion.
Tak for at du pointerede dette og bragte det op.

Erik Marcussen (Science Manager, Novozymes)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:08

Når vi anvender eksterne pilot plants til forsøg hos TI er det afgørende at:
Pilot plant er velfungerende og kan generere det output vi er interesseret i
Der kan laves reproducerbare forsøg med dokumentation af det udførte arbejde
TI følger nøje med i udviklingen på verdensplan på de processer der arbejdes med i pilot plant og opgraderer faciliteten, så den afspejler trends og ønsker i industrien

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:59

Tak for din støtte til vores pilot plants. Det er klart at ethvert produkt som skal bruges til at vurdere et markedspotentiale skal kunne leve op til krav om reproducerbarhed , kvalitet og dokumentation som var det et etableret produkt på markedet. Vi forsøger hele tiden i vores pilotanlæg at leve op til dagens standarder og ofte med en bedre dokumentation da det er pilot eller udviklingsanlæg vi arbejder med.
Så tak for din ros til vores omhyggelighed og kompetencer.

Ole Bandsholm (Udviklingsdirektør, KMC)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:09

En fortsat vækst indenfor fødevareingredienser i Danmark kan fint underbygges med velfungerende pilotanlæg og med en øget tilgang til dette via TI's initiativ vil det fremme KMC's vækst

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:43

Fødevareingredienser produceres for nogles vedkommende i relativt lille skala. Her er Instituttets setup ideelt. Tilsvarende er samarbejder med fx KMC der ofte har store volumener i deres produkter, en god synergi i udviklingsfasen. Jeg er glad for at KMC betragter samarbejdet og aktivitetsplanen som et initiativ det vil kunne fremme KMC's vækst.

Henrik W. Olsen (Souschef, Dansk Metal)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:21

Spændende tanker, jeg følger med stor begejstring udviklingen inden for 3D printteknologi og kan se store muligheder her for danske virksomheder, også omkring højteknologiske overfladeprocesser særligt tribologisk belægninger har jeg set en spændende udvikling, jeg er tilhænger af at vi skal minimere frygten for robotteknologi og i stedet se det som en mulighed for at aflaste muskelskellet belastninger hvor det er muligt og jeg tror også at via udvikling af robotteknologi kan vi hjælpe ældre og handikappede i hverdagen, jeg ønsker jer held og lykke med jeres tanker, håber at der kommer vind i jeres sejl

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 20:04

Tak for din støtte til vores forslag. Jeg er helt enig i at Additive Manufacturing tilbyder nye og store muligheder for dansk industri. Specielt i kombination med andre nye teknologier som specielle funktionelle tribologiske belægninger eller højtydende glaskeramiske ditto. Også avanceret robotteknologi som ikke blot udfører standarddefinerede processer men fleksible og responsive robotter vil kunne skabe stor hjælp i velfærdssystemet.

Michael Nedergaard (Direktør, FocusLink)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:10

Rigtigt mange meget interessante kommentarer, som understøtte TI forslag til fulde. Særligt interessant at se, hvor mange input der er omkring fødevarer. Måske skulle antallet af indsatsområder reduceres fra 4 til f.eks 2 for at opnå fuld og gennembrydende effekt. Det er min personlige erfaring at TI en dén operatør i Danmark, der skal understøtte Hi Tech produktudvikling i dansk erhvervsliv. Måske også kigge lidt på hvordan de i sydtyskland håndterer samspil og samarbejde imellem viden og erhverv. Forslaget har min fulde opbakning.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:58

Det er netop bredden som er vigtig i denne satsning. Instituttets infrastrukturbase er stor og divers og det fulde udbytte for dansk industri opnås først når vi finder den rette måde at dokumentere potentialet gennem pilotproduktion sammen med vore eksperter og maskiner.
Tak for din støtte i øvrigt.

Arne Jensen (Projektleder, BSS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 12:16

Produktion i meget små seriestørrelser og pilotproduktion har mange ting til fælles - man kan argumentere for at det faktisk er to sider af samme sag. Men det er et af de vigtigste områder at beherske for konkurrencedygtige virksomheder

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:01

Tak for din kommentar, jeg er enig i at produktion i små serier for mange danske virksomheder er en væsentlig forudsætning for deres marked. Med dette tiltag håber vi at kunne løfte udbyttet således de tager de mulige gevinster hjem som ligger i avancerede materialer eller produktionsprocesser.

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:58

Et væsentligt og spændende projekt, som forhåbentlig vil kunne bidrage til at gøre det mere overskueligt at produktudvikle for små eller nystartede industrivirksomheder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:02

Tak for din støtte. Produktudvikling, prototyping, og pilotproduktion er ofte samme proces i forskellig stykantal. vi håber at kunne flytte på grænserne og ikke mindst hastigheden fra ide til produkt med dette initiativ.

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:51

Godt initiativ. De mange kommentarer illustrerer på bedste vis relevansen for et bredt udsnit af fremstillingsvirksomheder.

Aktivitet 1 må ikke glemmes! Det er en bedrøvelig konstatering, at virksomhedsdeltagelsen i Horizon 2020 er lav og desværre specielt lav under den del, der handler om industrielle teknologier (NMBP). Det må vi gøre noget ved.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:04

Tak for din støtte. Du har helt ret i at for få danske virksomheder formår at bryde igennem til EU store udviklingsprogrammer, og vi ser det som en naturlig del af vores opgave at forsøge at øge dette udbytte.

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:51

Godt initiativ. De mange kommentarer illustrerer på bedste vis relevansen for et bredt udsnit af fremstillingsvirksomheder.

Aktivitet 1 må ikke glemmes! Det er en bedrøvelig konstatering, at virksomhedsdeltagelsen i Horizon 2020 er lav og desværre specielt lav under den del, der handler om industrielle teknologier (NMBP). Det må vi gøre noget ved.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:06

NMBP programmet ligger lige i tråd med aktiviteterne i dette forslag, og det vil således også være det primære mål under H2020 der sigtes mod.

Jacob H. Bendtsen (Projektleder, Gråsten Teglværk A/S)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 09:05

Hos Gråsten Teglværk er vi meget interesserede i at udvikle nye industrielle processer, som er en videreudvikling af de højtemperaturprocesser og procesrobotter, der ligger til grund for teglproduktionen. Herved kan vi både udvikle og effektiviserer den traditionelle murstensproduktion, men også komme ind på markedet med nye isolerende byggematerialer, der produceres ved høje temperaturer. Et samarbejde med Teknologisk Institut er af høj værdi for denne udvikling, da det giver adgang til en lang række videnspersoner og laboratoriefaciliteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:10

Tak for din støtte til vores forslag. Virksomheder som Gråsten Teglværk er på mange måder idealvirksomheder for denne aktivitet. formår vi sammen at udvikle jeres produktionsplatform har vi gjort meget for traditionel dansk håndværksproduktion i moderne konkurrenceudsatte markeder.

Jacob H. Bendtsen (Projektleder, Gråsten Teglværk A/S)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 09:05

Hos Gråsten Teglværk er vi meget interesserede i at udvikle nye industrielle processer, som er en videreudvikling af de højtemperaturprocesser og procesrobotter, der ligger til grund for teglproduktionen. Herved kan vi både udvikle og effektiviserer den traditionelle murstensproduktion, men også komme ind på markedet med nye isolerende byggematerialer, der produceres ved høje temperaturer. Et samarbejde med Teknologisk Institut er af høj værdi for denne udvikling, da det giver adgang til en lang række videnspersoner og laboratoriefaciliteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:11

Vi ser frem til samarbejdet og glæder os til sammen med jer at "revolutionere" teglbrænding. Tak for støtten

Louise Juul Dolmer (Direktør, Landmad.dk)
Søndag d. 10/5-15 kl. 14:20

Landmad arbejder med den grundlæggende idé at åbne lokale butikker rundt om i Danmark, som ved siden af almindelige butiksaktiviteter skal distribuere de lokale fødevarer direkte til forbrugerne. For en lille innovativ virksomhed, der sammen med en række leverandører vil levere fødevarer i nye bæredygtige emballager, er det ganske enkelt svært at forudsige, om det nye produkt vil sælge eller ikke. For at kunne lave prøvesalg af nye produkter, er vi nødt at have hjælp fra Teknologisk Institut til pilotproduktion af små serier af emballager.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:15

Små emballageserier udgør et specielt behov idet omkostningerne til opstilling og opstart er så store for traditionelle emballagevirksomheder at prisen bliver for høj. Skal der så yderligere lægges en egenskab i emballagen som ikke er standardiseret endnu bliver det bare endnu mere umuligt. Det gør vi noget ved med denne aktivitet. Tak for din støtte.

Kresten Ejlskov Hansen (teknisk direktør, Randers Tegl A/S - Hammershøj Teglværk)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:20

For Randers Tegl A/S, som deltager i et udviklingsprojekt omkring mikrobølger til brænding af tegl, står det klart, at det kræver meget store ressourcer at prøve nye teknologier af, ikke mindst inden for teglproduktion, hvor vi har meget store og kostbare anlæg, og arbejder i lange serier. Randers Tegl A/S støtter derfor udvikling af nye metoder til pilotproduktion, som kan gøre det nemmere at indføre ny teknologi.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:55

Tak for din støtte. vi glæder os til det fortsatte samarbejde omkring den nye spændende proces med mikrobølger til teglbrænding.

Jette Mølholm (Programchef, KEA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 07:51

KEA hilser initiativet velkomment, og ser indsatsen som central i forhold til at understøtte revitaliseringen af "produktions-Danmark".

KEA har særlig noteret sig aktiviteten omkring proces - og automatiseringsteknologier, og som udbyder af videregående uddannelser inden for området, vil KEA gerne bidrage i forhold til formidling og spredning til relevante vidensmiljøer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:32

Tak for din støtte. Vi ser meget gerne et samarbejde med KEA som vigtigt element i formidling og uddannelsen i forhold til vores aktiviteter.

Jesper Bech-Madsen (Udviklings og kvalitetschef, Aluventa)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:01

Denne aktivitet mener jeg er helt central i et land som Danmark med den sammensætning og størrelse vores virksomheder har og med de konkurrenceforhold der er på det Europæiske og globale marked. Jeg synes især valg af målgruppe gør aktiviteten meget værdifuld.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:42

Tak for din ubetingede støtte. Jeg er meget enig i din vurdering af behovet for at samarbejde og trække på fælles kompetencer hvor de måtte være for at skabe succes i den globale konkurrence.

Mette Bak-Andersen (Leder af Material Design Lab, Københavns Erhvervsakademi)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:50

Et meget relevant projekt, som vi i Material Design Lab kun kan bakke op om. Det tager fat i to meget væsentlige problemstillinger. Det ene er at optimere og udvikle Danmark som højteknologisk produktionsland, for at vi kan være konkurrencedygtige og derved tage produktion tilbage til Danmark. Det andet er at bygge en bro mellem forskningen og industrien.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:44

Tak for din støtte. Jeg ser Material Design Lab under KEA som væsentlig bidragyder i samme dagsorden og håber vi kan finde fælles interesseområder at udvikle i fremtiden.

Thomas Eskildsen (Markedschef, DLG Ingredients A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:30

I DLG Ingredients arbejder vi- som navnet antyder- med forskellige ingredienser, herunder funktionelle ingredienser primært til fødevareindustrien. Vi har med succes trukket på ydelser fra Teknologisk Institut både i forbindelse med produkt- og procesudvikling og gør det løbende. Det vigtige er i den forbindelse den know how der ligger i Instituttet og den adgang til procesanlæg i pilotskala, som følger med.
Fortsat fokus på udvikling af processer og produkter bliver stadig vigtigere og selvom vi er en del af en større virksomhed, vil vi altid have behov for topkompetent støtte til disse aktiviteter udefra.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:46

Tak for din støtte og din ros til Teknologisk Instituts kompetencer.

Lene Vissing (kvalitetschef, Strøjer Tegl A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:26

Teglprodukter gennemgår mange delprocesser fra råmateriale til færdigt teglprodukt. I vores produktion går der 9 dage fra formgivning til færdigt produkt. Vi har en energitung produktion og har selvfølgelig en interesse i at minimere energiforbrug og optimere delprocesserne. Dog er det meget dyrt, når vi ændrer materialesammensætning og især procesforløb. Vores produktionsanlæg er indrettet således at en forsøgsproduktion som minimum udgør 10.000 stk. emner og ændringer i delprocesser ikke kan afgrænses til kun at påvirke forsøgsproduktionen.
Strøjer Tegl deltager i øjeblikket i et større forsknings- og udviklingsprojekt om ny teknologi til brænding af tegl med mikrobølger, støttet af EUDP, og vi har derfor en klar interesse i udvikling inden for pilotproduktion, som kan være en støtte for proces- og produktudvikling

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:05

Tak for din støtte. vi glæder os til at udvikle mikrobølgekonceptet til teglbrænding sammen med Strøjer Tegl.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:32

Vi mener, at det er et visionært og vigtigt forslag fra TI. I CenSec (Center for Defence, Space & Security) og Inno-Pro (Inovationsnetværket for Produktion) har vi over 100 aktive SMV'er - flere ganske små - som arbejder med underleverancer inden for højteknologisk produktion med særlige kvalitetskrav herunder til bl.a. forsvar, sikkerhed, space, aerospace, maritim, offshore og jernbane. Flere af virksomhederne har "dual-use" eller "multi-use" kompetencer og kapabiliteter, som gør dem interessante for flere forskellige industribrancher. Udfordringerne for SMV'erne er at få kendskab til nye industriområder, hvor deres "multi-use" underleverandørprodukter kan bringes i spil, samt få tilført løbende nødvendig "produktionsopgradering", så de kan fastholde markedsmomentum og international konkurrencekraft, gerne i tætte klyngesamarbejder. Erfaringen er imidlertid, at denne "produktionsopgradering" betinger en tillidsfuld og målrettet "erhvervspædagogik" og bevidst forretningsfokuserede tilgang, som bedste sikres gennem en konsortiepartnertilgang, og især via et innovationsnetværk, der som neutral facilitator kan indgå som en troværdig formidler og brobygger, der kan føre fx TI's unikke produktionsekspertise over i SMV'erne. Dermed kan TI's viden blive forretningsliggjort og kommercialiseret til gavn for dansk konkurrencekraft, vækst og nye, blivende videnarbejdspladser.
CenSec og Inno-Pro støtter således TI's forslag, som vi mener, kan udløse en stor gevinst for de danske produktions- og underleverandørvirksomheder, og Inno-Pro indgår gerne i et partnerskab.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:14

Adgang til unik viden er en væsentlig forudsætning for fortsat vækst, specielt for de små virksomheder. Samarbejdet mellem innovationsnetværk og Teknologisk Institut ser jeg også som meget centralt i dessimineringsopgaven vi står med. Jeg glæder mig over invitationen til samarbejde og kvitterer herfor. Det er en nødvendighed at netværk og vidensinstitutioner finder den rette samarbejdsmodel til glæde for dansk fremstillingsindústri og du bidrager her med vægtigt input. Tak.

Jonas Dahl (Dr, Energiforsk)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:30

Der er uden tvivel behov af den her typen af akvtivitet för at udvikle det den danske innovative industri.