Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mikael Poulsen
Direktør

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der er en række udfordringer, der skal løses for, at SMV kan udnytte disse data til udvikling af nye produkter og services. Downstream-data kan ved hjælp af agronomisk viden, statistisk bearbejdning og modellering give biologisk information, der kan bruges til beslutningsstøtte, styring i marken og/eller til naturforvaltning – fx således at der gødes præcist, hvor der er behov, fremfor jævnt over hele marken. Herved sikres en forbedret ressourceudnyttelse (energi, gødning, pesticider) og muligheder for en miljømæssig korrekt forvaltning.
Effektiv udnyttelse af downstream satellitdata giver mulighed for udvikling af nye produkter, services og et teknologisk løft for producenter af maskiner, udstyr, teknologi og software til landbruget samt private og offentlige naturforvaltere. Det skaber en stigende efterspørgsel på uvildig test vedrørende anvendelse, udvikling og implementering af teknologier til landbruget, hvilket allerede opleves i dag.
Teknologisk Institut – nærmere betegnet divisionen AgroTech – sigter med denne aktivitetsplan mod at udvikle teknologiske serviceydelser, som vil understøtte sektorens anvendelse af downstream-data til at optimere og forbedre deres udstyr/teknologi, samt etablere protokoller og faciliteter til test og validering.

Nøgleord

29 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rasmus Nyholm Jørgensen (Seniorforsker, Aarhus Universitet, Inst. f. Ingeniørvidenskab)
Fredag d. 16/9-16 kl. 12:46

Spændende men også et hårdt marked i vil ind på!

Netop fordi det er satellitdata er det let for globale aktører at spille ind.

Muligheden må være i at kombinerer disse med lokal knowhow. Det søger vi allerede at gøre i INNO+ Future Cropping.

Satellitter har jo som sagt enorm kapacitet men en meget ringe opløselighed, men kan måske benyttes til at guide dronerne med ringe kapacitet til områder med et tilstrækkeligt økonomisk potentiale.

Vi leger gerne med fra Aarhus Universitets side.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 16/9-16 kl. 12:27

Tak for dit input.
I dit svar skriver du at ”drone har jo som sagt enorm kapacitet” – tænker du mener satellitter :-)
Vi mener helt klart at dronerne kan være ét redskab til at validere satellitmålingerne. Der vil fremover blive opsendt flere og flere satellitter og dermed får vi bedre dækning med højere opløsning som vil skabe nye anvendelsesmuligheder.
I projektet ”Future cropping”, hvor Teknologisk Institut også deltager, afprøver vi også teknologien, men der mangler endnu en del udviklings- og testarbejde før det kan bredes ud som en tilgængelig teknologi for teknologileverandører til landbruget.
Vi ser frem til at samarbejde med jer og bidrage til at forskningen flyttes ud til virksomhederne.

Jørgen Brøndgaard Nielsen (COO, GateHouse)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 22:27

Som i flere andre sektorer er nye former for Space-based sensorer stadig i laboratoriet ift at finde robuste anvendelser, der bevisligt skaber værdi. Der er mange ny satellitter på vej op fra forskellige selskaber – ikke alle leverer gratis data – men et er sikkert: data fra space bliver billigere over tid, og nye sensorer vil skabe nye muligheder.
Uden at være ekspert – jeg ser der tre forskellige vinkler
1) Automatisering og effektivisering: Dette er baseret på at maskiner og IT tilsammen reducerer miljø-footprint ved at bruge mindre kemi og reducere gødning – eller blot sørge for at der ikke er overlap så der bliver sprøjtet dobbelt (det er vist allerede implementeret).
2) Beslutningstøtte: sensorer – fx billeder – kan sammen med IT komme konkret anbefalinger – ift der skal vandes, der skal høstes på mark 1 – men ikke mark 2 før i næste uge, eller der kan køres på mark 3 nu uden skader
3) Produktionsoptimering – fødevareproduktion har gavn af at vide hvordan høsten ser ud til at blive – eller få prognoser af høstudbytte. Dette har værdi både i relation til justering af kontrakter og indgåelse af nye – og ifm prognoser for priser i et større perspektiv.

Der er sikkert flere vinkler, men her blot mine tanker.

Jeg tænker at de tre vinkler giver forskellige muligheder for at udvikle teknologiske værktøjer og serviceydelser, hvor man kan tage hensyn til forskellige ”villighed” til at tage de nye muligheder i anvendelse.

Jeg er altid parat til at uddybe - det er lidt et "stort" emne.

Mvh Jørgen B Nielsen, COO GateHouse

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 08:19

Tak for din kommentar og konkretisering af cases der kan have potentiale for anvendelsen af satellitdata i landbruget.
Emnet er stort, men vi tror på at der kan skabes nogle gode cases i samarbejde med virksomheder – og særligt sammen med maskinbranchen. Vi vil meget gerne inddrage jer og lade os inspirere af et helt andet segment og den succes I har i logistikbranchen.

Mvh
Mikael Poulsen

Morten Lind (Head of Technical Nordics, Syngenta Nordics)
Fredag d. 23/9-16 kl. 07:50

Fra Syngentas side ser vi meget positivt på satellitdatas anvendelsesmuligheder. Vi oplever allerede i dag, at satellit-data anvendes til optimering af planteavl og anvendelse af denne type data, vurderer vi til at have stort potentiale. Eksempelvis kan en monitorering af et specifikt areal, ske indenfor en tidsramme, hvor mere manuelle systemer langt fra kan konkurrere. En automatisering/standardisering i processen af anvendelsen af satellitdata, vil kunne hjælpe til at kunne udvikle og optimere produktionen på en given arealenhed. Det kræver udvikling af teknologien og forståelsen af de opsamlede data, såvel som implementering på det enkelte landbrug.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 08:21

Tak for dit input og din understregning i at finde værdien i brugen af data. I aktivitetsforslaget har vi fokuseret meget på validering og fastlægning af ground truth data, for netop at opbygge viden om hvor og hvornår satellitbillederne giver mest værdi. Derudover bliver processerne omkring automatisering af dataflow interessant at arbejde med, da automatikken bliver afgørende for implementering – landmanden der skal håndtere enkeltfiler til/fra maskinerne skal branchen være med til at automatisere.

Mvh
Mikael Poulsen

Jacob Mogensen (Innovation Manager Biomass & Netværksleder INBIOM, Agro Business Park)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 10:06

I regi af Agro Business Park og Innovationsnetværket for Biomasse møder vi et stigende antal iværksættere med fokus på udvikling af intelligente løsninger. Udviklingen af machine learning som robuste delkomponenter af en optimeret driftsløsning i primærerhvervet kræver udvidet test-, validerings- og demonsttationsaktiviteter. Nærværende forslag ses som en vigtig brik heri samt i at få italesat værdierne og dermed forretningsmodellen for de pågældende opstartsvirksomheder. Mvh. Jacob Mogensen, Agro Business Park.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 09:33

Tak for din kommentar. Spændende at I også oplever interesse for iværksættere der vil noget med data, machine learning mm. Det gør vi også – kombineret med ekspertise inden for agronomi og landbrug, da der er brug for validering af at det rent faktisk forholder sig, som de intelligente maskiner/modeller beregner. Håber at inddragelse en række af opstartsvirksomhederne i aktivitetsplanen vil være med til at fremme deres forretning. Vi håber og tror på god synergi til InBiom og Agro Business Parks aktiviteter på området.

Mvh
Mikael Poulsen

Ole Green (CEO, AgroIntelli)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 14:19

AgroIntelli arbejder med at integrere ny agronomisk og teknisk viden i innovative landbrugsteknologier, som bl.a. bruges inden for præcisionslandbrug. Firmaet sælger sine løsninger i form af innovative redskaber, maskiner og services. Aktivitetsforslaget som beskrevet indeholder mange af de elementer som AgroIntelli skal bruge, for at kunne understøtte udviklingen for intelligente maskiner som agerer vha. sensordata, og primært hjælpe landmænd med at transformere de data til smarte og nemme løsninger.

Den uvildige tekniske og agronomiske dokumentation er afgørende for markedsadgangen, hvorfor det er centralt at der i Danmark er ressourcer som vi virksomheder kan trække på. I øvrigt er Danmark en interessant spiller for flere udenlandske aktører inden for området, da innovationshøjden og samarbejdsevnen er stor. Dette tyder også på at blive en mulighed i denne aktivitetsplan. I AgroIntelli støtter vi positivt op om forslaget og glæder os til at kunne samarbejde inden for området.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 09:35

Tak for dit input. Automatisering og intelligent styring er krævende og vigtige parametre at bygge ind i de nye teknologier, så landmanden ikke skal have en IT efteruddannelse for at udnytte sensordata. Udvikling og dokumentation af teknologierne i forhold til datakommunikation og præcision i en agronomisk kontekst er vigtig for værdien af de smarte og nemme løsninger. Interessant vinkel på innovation, som I jo arbejder med i alle jeres intelligente løsninger. Vi håber på at bringe innovationen ud over landets grænser i forhold til de videnssamarbejder der er peget på. Dette er vigtigt ligesom inddragelse af virksomheder som jeres.

Mvh
Mikael Poulsen

Martin Kjeld Pedersen (Medejer, FieldSense A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 10:30

Ceptu beskæftiger sig med storskala monitorering af afgrøders vegetation ved brug af jordobservationssatelliter, og vi ser et hidtil utappet potentiale i anvendelsen af downstream data til automatisering af diverse opgaver inden for landbrugs- og driftsoptimering. Én af de udfordringer, vi står over for, er at udføre industrielle test i forbindelse med de nye løsninger, vi implementerer i vores platform, FieldSense.

Det beskrevne aktivitetsforslag rummer for vores vedkommende mange muligheder for at få testet og valideret forskellige værktøjer til brug i marken. Vi ser dette som et vigtigt skridt for at få cementeret værdien af løsninger inden for præcisionslandbrug samt for at få kvantificeret disse løsningers indflydelse på miljøet. Ceptu støtter derfor fuldt op om aktivitetsforslaget og ser frem til de mulige samarbejder, der allerede er i kortene.

Mvh
Martin Kjeld Pedersen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:58

Tak for input og bekræftelsen af potentialet for anvendelsen af satellit data for jer som en nystartet SMV. I landbruget har der været stor tradition for dokumentering af effekter i nye teknologier for at belyse værdien for landmanden. Behovet for industrielle test, som I skriver det, er både til gavn for markedsadgangen og slutbrugen. Vi håber på at kortene falder rigtigt, med mulighed for synergi og fremtidigt samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Malika Pedersen (Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:48

I Landbrug & Fødevarer ser vi positivt på nye tiltag, der kan optimere landmændenes bedrifter via data. Det er vigtigt, at redskaberne er anvendelige for 'almindelige' landmænd og kan gøre landmændene i stand til at dokumentere værdien af deres produktion længere oppe i værdikæden. Dvs. det bliver rigtig interessant, når man kan koble den anvendte produktionsmetode med et forbrugerbehov, som f.eks. en mere miljøoptimal produktion. Desuden er det også rigtig interessant hvis de administrative byrder for landmanden kan reduceres ved automatiske indberetninger via teknologien. Det er interessant at teste dette i et land som Danmark, hvor landmændene generelt er positive overfor at teste ny teknologi og hvor værdikæden er meget tæt forbundet. Vi ser frem til at følge projektet.
Mvh. Malika Pedersen
Landbrug & Fødevarer

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:58

Mange tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag omkring præcisionslandbrug. Vi er helt enige i, at der er et særligt potentiale i at koble data, automatiserede datastrømme, deep learning og machine learning til at gøre det anvendeligt og brugbart for den almindelige landmand. Vi forventer, at det kan danne grundlag for services på mange anvendelsesområder.

Mvh
Mikael Poulsen

Jens Elbæk (Afdelingschef, SEGES)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:22

Har med interesse læst aktivitetsforslaget som peger på nogle af de udfordringer som implementering af ny teknologi i landbruget kræver – at få tingene til at snakke sammen og være sikker på at det virker, for ellers har det ikke værdi for vores landmænd. Lige nu er landbruget i en strukturudvikling, hvor investering i nye teknologier kan være lidt svært, så Teknologisk Institut og de inddragende virksomheder skal være sikker på at brugen af satellitdata giver en værdiskabende for slutbrugeren. Vi bidrager gerne med input og erfaringer som vi har opnået med programmet Cropsat, samt pege på nogle relevante landmænd til at inddrage i projektet. Validering af teknologierne til udnyttelse af andet end gødningstildeling vil vi følge med interesse, da monitoreringsopgaver i fremtiden vil kunne udvikles hvis satellitterne bliver bedre og mere præcise. Erfaringerne fra projektet vil forhåbentlig også kunne bruges til at se på nye muligheder for forsøgstyper og test ved inddragelse satellitdata.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:59

Mange tak for din kommentar og opbakningen til aktivitetsforslaget. Vi har som beskrevet i forslaget fokuseret på inddragelse af slutbrugere og jer som rådgivere for netop at sikre at aktiviteterne bliver anvendelsesorienteret og at det kommer til at virke. Vi tror på at aktiviteterne bringer os et skridt videre i hvordan teknologier inden for præcisionslandbruget bliver testet, og er sikker på at vidensniveauet på værdien af satellitdata løftes. Vi håber på fremadrettet samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Svend Skov Olesen (Export Sales Manager, Samson Agro A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 16:16

Fra Samson-Agro som producent af maskiner til spredning af husdyrgødning, følges sådanne projekter med stor interesse. Det kan være med til anskueliggøre problemstillingerne, og få dem ned i jordhøjde. Ligeledes kan det give inspiration til videreudvikling af de maskiner og udstyr, som vi skal producere om 5-10 år.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:00

Tak for dit input og bekræftelsen af potentialet for udvikling af maskiner og udstyr. Der er lige nu nogle teknologiske barrierer i at få datakommunikationen med maskinerne gjort smidig – det vil I som maskinproducenter helt klart være med til hjælpe til. Ved at samarbejde på tværs, som vi jo har god erfaring med, er potentialerne for innovation og nyudvikling af nyt udstyr klart til stede.

Mvh
Mikael Poulsen

Gert Simonsen (Uddannelsescehf, Erhvervsakademi Aarhus)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:31

Af Gert Simonsen (Uddannelseschef It og Softwareudvikling Erhvervsakademi Aarhus)
Indenfor udvikling af it-systemer fylder automatisering af dataopsamling samt systematisk monitorering mere og mere. Der arbejdes meget med forskellige indgange til big-data og aktivitetsforslaget peger på nogle af de muligheder som implementering af ny teknologi i landbruget har. Forslaget vil således åbne op for en række nye serviceydelser samt muligheder for at kunne optimere produktionen i landbruget på en helt ny måde.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:01

Tak for din kommentar. Håber udviklingen af automatiseret dataopsamling og serviceydelser kan udvikles som en del af businesscasen for virksomhederne og i særlig grad brugeroplevelsen for slutbrugeren for at dette bliver en succes. Et samarbejde med Erhvervsakademiet kunne være interessant fx i form af studenterprojekter og innovationsworkshops kunne være spændende for at få en anden vinkel end den sædvanlige tilgang til udviklingsforløb.

Mvh
Mikael Poulsen

Bent Juul Jørgensen (Direktør, Danske Maskinstationer og Entreprenører)
Fredag d. 7/10-16 kl. 15:28

Maskinstationsbranchen her oplever, at en række af maskinleverandørrene, alle har deres egen unikke løsninger til opsamling af relevant data og vidensdeling af denne information. Fremtiden vil vise at denne dataopsamling kan være med til at effektivisere metoder i marken med større kapacitet for maskinstationerne. For at sikre det fulde udbytte for maskinstationerne og dermed deres kunder er det vigtigt, at den data der opsamles og stilles til rådighed ikke er mærkespecifik, men stilles til rådighed på en standardiseret måde, så alle har mulighederne uden begrænsninger for at anvende den opsamlede viden.
Et område som brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører følger tæt og gerne vil bidrag til med viden og holdninger.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:02

Mange tak for jeres interesse i vores projekt. Det glæder os, at I som brancheorganisation for en lang rækker mindre og mellemstore virksomheder indenfor målgruppen ser værdi i det arbejde, der skal ligges i at gøre down stream data anvendelige. Området henvender sig til et meget bredt udsnit af jeres medlemmer og vi håber at kunne bidrage til en effektiv videreudvikling af teknologien med henblik på at skabe basis for nye forretningsmuligheder for Jeres medlemmer. Herunder ser vi frem til at dele viden og holdninger og drage nytte heraf i den videre udvikling af området.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Egelund (Director Business Development, Kverneland Group Kerteminde AS)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:41

Hos Kverneland Group ser vi udviklingen af brugbar satellit data som en vigtig element i en forbedret beslutningsstøtte i forbindelse med optimering af blandt andet høsttidspunkter for grøntfoder, samt som værktøj til bestemmelse af udbytte, næringsindhold, græs/kløverbestand og genvæksthastighed. Udover et udnyttelsespotentiale indenfor foderproduktion ser vi tillige muligheder for opsamling og udveksling af data til anvendelse på tværs af hele koncernens produktprogram indenfor jordbearbejdning og plantebeskyttelse. Udvikling af viden om, og systemer til, hvilke typer af data der kan opsamles, anvendes og omsættes til brugbar data er essentielt for udvikling af maskiner og software. Vi støtter derfor gerne op om dette udviklingsområde, da det er en vigtig forudsætning for vores strategi om udvikling og markedsføring af intelligente og effektive systemer som understøtter vores kunders konkurrenceevne og bidrager til et bæredygtigt landbrug.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 20:03

Mange tak for jeres tilkendegivelse af hvor vigtigt et udviklingsområde down stream data fra satellitter kan blive for den fremtidige udvikling af ny maskinteknologi. Vi er overbeviste om, at vi sammen med jer og markedets øvrige aktører kan sikre optimal udnyttelse af teknologiens potentiale og skabe grundlag for udvikling af nye maskiner og services som kan bidrage til øget effektivitet i landbruget.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Skovlund Andersen (Founder and Director, MiMa Invent )
Lørdag d. 8/10-16 kl. 13:15

MiMa-invent udvikler en ny gylleudbringningsteknologi(ESCALATES!) der i sin basale ide baserer sig på en "umbilical" arkitektur.
Der er derfor det grundlæggende krav til markoperationen, at der ligger et fuldt prædefineret bevægelsesmønster klar inden arbejdet udføres; en opgave, der kan klares med "traditionel" GPS-RTK satelitstyring.
Da vores udbringningsproces ikke indeholder en forstyrrende batchvolumen (f. eks. i form af en gyllevogn) kan en kontinuert, variabel tilmixning af tilsætningsstoffer foretages meget præcist og tildeles meget lokalt. Styringsparametre for fuld udnyttelse af denne tilmixningsfeature vil med downstream dataforsyning - udover næringsstofbehovet, der jo allerede idag kunne indlæses positionsspecifikt på forhånd - kunne tage højde for aktuelle meterologiske informationer. Er maskineriet eller tilknyttede droner herudover udstyret med "tekstur-sensorer", der kan vurdere jordens præsente infiltrationsevne, har man grundlaget for udvikling af styringsalgoritmer, der kan sikre minimale drivhusgasemissioner og samtidig optimal næringsstofstildeling.
Vi ser frem til at denne "Særlige Indsats" udvikles!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 17:36

Mange tak for din kommentar. Vi ser også målrettet og mere effektiv gylleudbredning som en mulig applikation for downstream satellitdata.

Mvh
Mikael Poulsen

Kim Krongaard (Phidan Engineering ApS)
Søndag d. 9/10-16 kl. 15:27

Phidan Engineering arbejder med rådgivning inden for udvikling af landbrugsmaskiner og vi kan se der er en øget aktivitet hos vore kunder i udviklingen og afprøvning af satellit data samt enheder der må maskiner arbejder sammen med satellitter. En af udfordringerne er den store datamængde der skal sendes fra internettet og ud til maskinerne og tilbage fra maskinerne til brug i landmandens Fram Management system. Generelt ser vi stører værdi i at have satellit data og eventuel supplerer med droner hvis det er nødvendig med meget lokal data som satellitterne ikke kan give. Vi følger med stor spænding udviklingen og implantationen af systemer der kan forbedre udbytte, kvalitet og resurser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 17:42

Mange tak for din kommentar. Vi ser også problemstillingen omkring omsættelsen af satellitdata til brugbar information i marken som central. Vi ser frem til at samarbejde med jer og lignende virksomheder omkring at adressere denne udfordring.

Mvh
Mikael Poulsen

Jens Peter Lunden (Landmand , Asdal Hovedgaard & GrønGas A/S)
Mandag d. 10/10-16 kl. 10:41

Som planteavler med produktion af forskellige afgrøder har vi hele tiden fokus på at optimere udbyttet og samtidig minimere inputtet, f.eks. forbruget af plantebeskyttelsesmidler. Et af redskaberne er at optimere gødskning og planteværn, så der behandles mest på de dele af markerne, hvor virkningen er størst. Vi bruger i forvejen droner bl.a. til at overvåge væksten i markerne, ligesom vi anvender autostyring for at optimere kørslen i marken. Satellitbilleder vil helt sikkert kunne give flere muligheder for at forbedre produktionen, især hvis satellitdata kan omsættes til, hvad der konkret skal gøres i marken. Derfor er det meget relevant at udvikle dette område.