Precision medicine - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling

Senest opdateret d. 22/8-2016
Bioneer
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Kim Holmstrøm
R&D Manager, PhD

For at imødekomme danske virksomheders behov for at effektivisere tidlig lægemiddeludvikling og skabe nye produkter i det diagnostiske forretningsområde, og for at dække samfundets behov for at forbedre og effektivisere behandlingen af patienter vil Bioneer arbejde med følsomme teknologier til analyse og visualisering af DNA, RNA og protein biomarkører med henblik på ultrafølsom lokaliseret og præcis patient-segmentering og diagnostik.

1. Markeds- og samfundsbehov

Adgang til biomarkører, som redskab i effektiv lægemiddeludvikling og skræddersyet behandling af en række sygdomme, er kritisk både for virksomheders mulighed for at føre nye produkter frem til markedet og for sundhedssystemets mulighed for at tilbyde effektive behandlinger til patienter. På trods af intensiv forskning i sygdomsområder som cancer og autoimmune sygdomme er der overraskende få godkendte analyser til rådighed, hvor biomarkører anvendes til at præcisere diagnosen, til at forudsige behandlingseffektivitet og sygdomsforløb, samt til at vurdere toksiske og bivirkningseffekter. En væsentlig kilde til at finde nye biomarkører er de store mængder af DNA-sekvensdata (”omics”-data), som både i Danmark (www.genomedenmark.dk) og globalt genereres for at identificere mutationer, der kan associeres med sygdomsudvikling og behandlingseffekt.

Bioneer ønsker at bidrage til at udvikle teknologiske services og kompetencer til analyse af biomarkører i biologisk materiale som respons på en række kritiske virksomheds- og samfundsdrevne behov:

 • ”Omics”-data er en vigtig kilde til identifikation af nye potentielle biomarkører, som kan kaste nyt lys over en sygdomstilstand, en behandlingseffekt, eller afsløre toksiske effekter af et lægemiddel. Farmaceutiske virksomheder og forskningsinstitutioner har behov for at omsætte globale ”omics” data til beskrivelse af en sygdom på cellulært niveau. Specielt i cancersygdomme er dette relevant for at forstå hvorledes patientens sygdom vil udvikle sig.     
 • Alle biomarkørkandidater og tilhørende analysemetoder skal valideres før de kan blive godkendt. Dette gælder også for de nye klasser af RNA-markører, som fremadrettet vil kunne komplementere klassiske proteinmarkører. RNA-markørklassen er endnu ikke implementeret på klinisk niveau, idet der er behov for at udvikle robuste og standardiserede analyser til at gennemføre valideringsstudier. RNA-markører har dog et væsentligt potentiale, og efterspørges af farmaceutiske og farmakodiagnostiske virksomheder og kliniske laboratorier.
 • Tilgængeligheden af tilstrækkeligt vævsmateriale er ofte, f.eks. i lungecancer, en begrænsende faktor for præcisering af diagnosen og for dermed at kunne tilbyde effektiv behandling. Virksomheder og hospitaler har derfor et markant behov for adgang til metoder, hvormed mange forskellige biomarkører i den samme prøve kan analyseres samtidigt og lokaliseres til celleniveau ved hjælp af histo/cytologiske teknologier.
 • I den tidlige lægemiddeludvikling er der fokus på at etablere in vitro cellemodeller, som erstatning for dyreforsøg. Virksomheder udtrykker et stigende behov for sådanne validerede humane 3D modeller, og efterspørger derfor egnede metoder, der kan anvendes til at karakterisere struktur og funktion af modellerne.

Bioneer har en forventning om at disse udviklede kompetencer og serviceydelser efter og i nogle tilfælde også undervejs i resultatkontraktperioden vil kunne tilbydes til danske virksomheder indenfor lægemiddeludvikling (40 - 50) og diagnostiske produkter (5-10) samt kliniske laboratorier (10-15) som har biomarkører i udvikling.

2. Ny teknologisk service, kompetence og teknologi

Bioneer ønsker i den nye resultatkontraktperiode at udbyde unikke danske biomarkørfokuserede teknologiske services, inden for fire områder, hvor SMVer inden for Life Science og teknologiudvikling, større medicinalvirksomheder samt hospitalssektoren har behov for ny viden og nye løsninger:

 1. Bioneer vil tilbyde state-of-the-art løsninger til in situ visualisering af DNA/RNA i biologisk materiale. Bioneer vil implementere og videreudvikle en række nye teknologier (f.eks. branched DNA probe teknologi) parallelt med udvikling af egne innovative løsninger til formålet.
 2. Bioneer vil validere og standardisere RNA-lokaliseringsteknologi til klinisk diagnostik, som et essentielt bidrag for at tilbyde RNA-markører som en ny klasse af biomarkører til patientsegmentering.
 3. Bioneer vil udvikle in situ multiplex biomarkøranalyse, som har fokus på at analysere for forskellige typer af biomarkører i patientmateriale, hvor der kun er begrænsede mængder. Bioneer vil i denne aktivitet skabe grundlaget for at udvikle nye billedanalyseværktøjer i samarbejde med danske SMVer og kliniske laboratorier.
 4. Bioneer vil tilbyde ny visualiserings-teknologi, til validering af 3D modelsystemer, der simulerer væv/dele af organer. Virksomheder/hospitaler vil kunne få analyseret en given biomarkør i en allerede etableret 3D model. Bioneer ønsker at tilbyde komplette 3D cellemodeller af lever og hud, som er valideret med teknologien.

3. Centrale aktiviteter

Bioneer bygger videre på sit udviklingsprogram med følgende aktiviteter:

1. Følsomme og robuste teknologier til visualisering af DNA/RNA biomarkører i biologisk materiale:

 • Etablering af state-of-the-art ISH-detektionsteknologi.
 • Udvikling af in situ baseret metode til specifik påvisning af genetiske forandringer i celler.

2. Standardisering af molekylær histologiske og cytologiske in situ hybridiseringsanalyser i klinisk diagnostik:

 • Validering af microRNA ISH som en robust billedanalysebaseret diagnostisk metode i et klinisk prospektivt forløb; udvikling af referencestandarder for dag-til-dag analyser; etablering af standardprocedurer for kvalitetssikring af reagenser (GLP-status i ISH/IHC).

3. In situ multiplex analyser i klinisk diagnostik til forbedret patientsegmentering:

 • Udvikling og definition af nye biomarkørklassifikationsparametre baseret på specifik cellelokalisering, ko-lokalisation og multiplex-detektion (specielt ved analyse af vævsmateriale af begrænset mængde).

4. Biomarkøranalyse af humane in vitro 3D-cellemodeller.

 • Udvikling og validering af 3D-cellemodeller til erstatning for dyremodeller, hvor validering vil blive baseret på kendte biomarkører.
 • Validering af toksicitetsmarkører baseret på 3D in vitro cellemodeller.

4. Mulige samarbejdspartnere

Følgende samarbejdspartnere er centrale for denne aktivitet:

 • CarTarDis (cartardis.eu), som er et FP7-projekt, hvor Bioneer samarbejder med TNO i Holland og Karolinska Instituttet i Sverige.
 • RNATrain, som er et Marie Curie ITN netværksprojektet (rnatrain.ku.dk), hvor Bioneer samarbejder med BRIC og en række udenlandske partnere.
 • Kliniske samarbejdspartnere – herunder Herlev Universitetshospital, Rigshospitalet og Vejle Sygehus.
 • NEXT-partnerskabet (nextpartnership.dk), som Bioneer er en del af.

Nøgleord

36 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Thomas Litman (seniorforsker, LEO Pharma)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 10:26

Godt og relevant forslag! Der er i høj grad brug for identifikation og udvikling af molekylære biomarkører med diagnostisk, prognostisk og prediktivt potentiale. Alle 4 centrale aktiviteter er vigtige og støtteværdige fokusområder.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:26

Kære Thomas Litman,
Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag inden for udvikling af molekylære biomarkører. Det glæder os at du er enig i at alle 4 centrale aktiviteter er støtteværdige. Specielt aktivitet 1-3 mener vi er vigtige for at accelerere udviklingen af biomarkører og bringe dem videre fra en forskningsmæssig indikation til reel anvendelse.

Torben Frøstrup Hansen (Læge, Ph.D., Vejle Sygehus, onkologisk afd.)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 17:04

Relevante forslag, som berører flere centrale udfordringer ved specielt den translationelle forskning. Det gælder specielt metoderobusthed og standardisering, som ofte er limiterende for klinisk implementering af ny teknologi.
Indsatsområderne er relevante og kan klart anbefales.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:47

Kære Torben Frøstrup,
Tak for din understregning af vigtigheden af at få etableret standardisering og robusthed af de metoder, som vi specielt i aktivitet 2 og i et vist omfang i aktivitet 3 ønsker at gennemføre, lige netop for f.eks. at opnå klinisk implementering.

Eric Santoni-Rugiu (Overlæge, PhD, Klinisk Lektor, Patologiafdelingen, Rigshospitalet, København)
Lørdag d. 18/4-15 kl. 18:08

De biomarkørbaserede teknologiske services og kompetencer, som Bioneer hermed forslår at udbyde er yderst relevante for translationel og klinisk applikation i den nære fremtid og vil tiltrække stor interesse fra akademiske forskningsinstitutioner, private medicinalvirksomheder samt den offentlige hospitalssektor.
De 4 indsatsområder, som disse teknologiske services og kompetencer er centreret omkring, har stort potentiale for væsentligt at forfremme tidlig diagnostik og bedre patientstratificering til målrettet behandling. Etablering og validering af nye ISH- og billedeanalyse-baserede detektionsteknologier muliggør optimal udnyttelse af DNA og RNA som diagnostiske, prognostiske og prædiktive biomarkører på patienternes histologiske og cytologiske prøver. Følsom, valideret og standardiseret visualisering af DNA-/RNA-biomarkørernes celleekspression, distribution og ko-lokalisation i vævet kan tillade bedre forståelse af biologiske og patologiske processer med videnskabelig, diagnostisk og terapeutisk relevans. Kombinationen af disse ISH-teknikker med IHC-baserede detektion (ISH/IHC) af protein-ekspression og -distribution muliggør samtidig vurdering af genetiske/epigenetiske forandringer og deres funktionelle effekter på vævet, fx samtidig visualisering af ekspressionen af microRNA sammen med deres targets. Derudover har kombineret ISH/IHC for microRNA/target-detektion stor interesse for den rutinemæssige histopatologiske diagnostik, der er baseret på formalin-fikserede, paraffin-indstøbte vævsprøver, idet microRNA pga. deres korte sekvens og stabilitet med succes kan analyseres på dette materiale. Endelig tillader in-situ vurdering af DNA/RNA biomarkører, ligesom IHC til protein-markører, opnåelse af vigtige informative resultater også på vævsprøver, hvor antallet af de relevante celler der udtrykker biomarkørerne er sparsomt. Dette er en betydelig fordel i forhold til DNA/RNA biomarkører-analyser baserede på ”tilstrækkelig” isolering af DNA/RNA fra vævet og dermed påvirkede af de relevante cellers antal (fx PCR, sekventering osv.)
Desuden, ved udviklingen af deres digitaliserede in-situ multiplexing biomarkøranalyse, adresserer Bioneer yderligere og på lovende måde problematikken af multiple biomarkørers evaluering på begrænset mængde væv. Den kliniske anvendelse af denne teknologi kan forventes at blive hurtigt aktuel, især for cancersygdomme hvor vævssampling er begrænset (idet patienternes er inoperable og/eller tumorbiopsierne ikke er let tilgængelige), og der samtidig er stigende krav for undersøgelsen af flere, vævskrævende diagnostiske og prædiktive biomarkører til patienternes stratificering. Endelig kan Bioneers visualiserings-teknologi til validering af humane in-vitro 3D cellemodeller, nyttelig komplementere deres indsats i udviklingen af nye biomarkører til diagnostisk optimering, behandlingsrespons prædiktion og behandlingstoksicitets evaluering.
Konklusivt kan alle de forslåede centrale aktiviteter varmt anbefales.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 10:02

Kære Eric Santoni-Rugiu,
Mange tak for din meget omfangsrige kommentar til vores forslag. Du skitserer på fornem vis lige netop de problemstillinger som vi ønsker at adressere i de 4 forskellige indsatsområder, og det glæder os at du faktisk med din kommentar har medvirket til at uddybe argumentationen for gennemførelsen af vores aktivitetsforslag. Samtidig er vi glade for at du ser en bred relevans for de udviklingsaktiviteter vi foreslår i relation til at opfylde behov både for forskninginstitutioner, "life science" virksomheder og hosptialssektoren. Det er lige netop vores mål.

Peter Mouritzen (Vice President Research and Development, Exiqon A/S)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:19

Exiqon ser en klar anvendelse for de nye teknologiske services, kompetencer og teknologier som Bioneer fremsætter forslag om at udvikle og stille til rådighed. Exiqon har tidligere anvendt Bioneers service i forbindelse med udvikling af life science produkter indenfor visualisering af miRNA biomarkører ved hjælp af in situ hybridiseringsanalyser i klinisk materiale. Dette vil Exiqon absolut også overveje at gøre brug af fremover. Igennem Exiqons store kontakt med life scicence forskere over hele verden modtager vi også ofte henvendelse hvor en service efterspørges som den Bioneer udbyder. Derfor er det vores klare oppfattelse at der er et behov som Bioneer dækker og af samme årsag må det anbefales at de forslåede aktiviterer støttes.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 13:08

Kære Peter Mouritzen,
Tak for din støtte til vores foreslåede aktiviteter for den nye resultatkontraktperiode. Det glæder os, at I som SMV ser et behov for de indsatsområder vi har defineret, og jeg tror at flere af de centrale aktiviteter vi foreslår vil styrke vores i forvejen gode relation, specielt i forhold til at opnå fuld udnyttelse af potentialet i anvendelse af LNA-probe-teknologien til detektion af microRNA biomarkører.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 13:08

Kære Peter Mouritzen,
Tak for din støtte til vores foreslåede aktiviteter for den nye resultatkontraktperiode. Det glæder os, at I som SMV ser et behov for de indsatsområder vi har defineret, og jeg tror at flere af de centrale aktiviteter vi foreslår vil styrke vores i forvejen gode relation, specielt i forhold til at opnå fuld udnyttelse af potentialet i anvendelse af LNA-probe-teknologien til detektion af microRNA biomarkører.

Flemming Brandt Sørensen (Professor, overlæge dr. med., klinisk Patologi, Vejle Sygehus)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 21:00

Undersøgelse for, og udvikling af, biomarkører for sygdomme og til prædiktion af forløb og behandlingsrespons er helt afgørende for den translationelle forskning til gavn for fremtidens patient. Den individuelle biomarkør kan vise sig at have klinisk-prognostisk værdi, men ved de beskrevne tiltag i form af specifik cellelokalisering, ko-lokalisation og multiplex-detektion vil de ofte langt mere komplekse molekylære interaktioner kunne analyseres. Klinisk implementereing af mulige resultater fra dette teknologiske udviklingsprojekt vil således kunne hvile på en mere solid platform af viden omkring den enkelte biomarkørs klinisk-biologiske spektrum.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 13:22

Kære Flemming Brandt,
Det glæder os at du også kan se et potentiale i de aktiviteter vi har defineret. Specielt er det godt at høre din positive reaktion på den indsats vi ønsker at etablere i relation til aktivitet 3. Vi mener at disse tiltag vil medvirke til at udrulle en mere fuldkommen vision for anvendelsen af biomarkører også i klinikken.

Thore Hillig (Molekylærbiolog, kemiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:39

De teknologiske muligheder for at gå dybt ned i fx. enkelte kræftcellers virkemekanisme er i dag til stede. Oversættelsen af disse informationer til klinisk brug er derimod en mangelvare. Der er et potentiale for at kunne tilbyde patienter mere målrettet behandling.

På den anden side er der også den risiko at "omics" data fra en kræftpatient viser et mudret billede af mange forskellige typer kræftceller, hvor der ikke nødvendigvis er en enkelt behandling der forudsiges vil være generelt virksom. Dette er en udfordring for onkologer: hvilken behandling skal vælges, skal der indføres/testes bredere kombinationsbehandlinger, serielle behandlinger?

Kort sagt: Vi ved ikke hvordan vi skal bruge de nye informationer fra fx. "omics".

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:00

Kære Thore Hillig,
Tak for din kommentar, som jo lige præcis peger på nødvendigheden af at få en mere nuanceret viden omkring f.eks. heterogeniteten af kræftceller og deres samspil med stromale celler i tumorens mikromiljø for at opnå en dybere forståelse af deres virkemekanismer. Som du selv nævner, er det overordnede gennemsnitsbillede som ”omics” teknologierne tilbyder oftest ikke tilstrækkeligt, men det er her at in situ analyser kan tilbyde en ekstra dimension af detaljerigdom. Vi vil lige netop i nogle af vore foreslåede centrale aktiviteter adressere det potentiale der ligger i på vævs og cellulært niveau at trække meget mere nyttig information ud af f.eks. en tumorbiopsi med henblik på at opnå en forbedret patientstratificering og dermed også et bedre grundlag for valg af behandling.

Jon Askaa (CMO, Medical Prognosis Institute A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:35

Projektforslaget: "Precision medicine - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling" fra Bioneer er meget relevant og vil have stor betydning ved udvælgelse af optimal behandling af patienter med cancer, autoimmune sygdomme og neurologiske sygdomme. Projektet forventes ligeledes at kunne optimere udvikling af nye lægemidler, således at de hurtigere kan indgå i klinisk afprøvning med efterfølgende regulatorisk godkendelse til gavn for patienter og samfund.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:04

Kære Jon Askaa,
Tak for din kommentar til vores projektforslag. Vi sætter stor pris på at du ser relevansen og betydningen af vores forslag både i relation til en bred anvendelse inden for flere forskellige sygdomsområder, og i forbindelse med at accelerere lægemiddeludvikling.

Jan Trøst Jørgensen (Director (Farmaceut, Ph.D.), Dx-Rx Institute)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:09

Prædiktive biomarkører har vist deres værdi i forbindelse med udviklingen af nye lægemidler og har dermed øget succesraten for de enkelte udviklingsprojekter. Udover en højere succesrate har kombinationen af lægemiddel og diagnostisk ligeledes vist sig at reducere udviklingstiden betragteligt, og dermed bragt lægemidler hurtigere fra laboratoriet til klinikken. For et relativet begrænset antal lægemidler indenfor kræftområdet, findes der i dag prædiktive biomarkørtests (”companion diagnostics”), der er med til at udvælge de patienter som med en vis sandsynlighed vil respondere på det givne lægemiddel. Det er en rationel måde at anvende ofte toksiske og kostbare lægemidler på, og bør fremmes mest muligt. Ser vi bort fra et mindre antal kræftlægemidler, er anvendelsen af lægemidler indenfor en lange række sygdomsområder langt hen af vejen præget af ”trial and error”. I en artikel netop publiceret i Nature gøres der atter opmærksomt på problemet, og her betegnes vores anvendelse af lægemidler som ”imprecision medicne” (Nature. 2015 Apr 30;520(7549):609-11). Derfor bør der bakkes op om ethvert initiativ der kan være med til at fremme en mere rationel lægemiddeludvikling og efterfølgende anvendelse af disse lægemidler i klinikken. I den sammenhæng skal Bioneers projekt ”Precision medicine - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling” også ses.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:46

Kære Jan Trøst Jørgensen,
Vi sætter stor pris på din opbakning til vores projektforslag, og din argumentation for at fremme en mere rationel lægemiddeludvikling og en mere præcis anvendelse af disse i klinikken. En del af grundlaget for vores projektforslag beror lige netop på at finde løsninger til at forbedre vores evne til at karakterisere og differentiere patienter, specielt indenfor kræftområdet, på basis af standardiseret måling af biomarkører, inklusive de nyere klasser af RNA-markører. Et sådant nyt grundlag for patientsegmentering vil i vores øjne skabe grobund for udvikling af nye 'companion diagnostics' med både erhvervs- og samfundsmæssigt potentiale.

Jens Leander Johansen (Senior medicinsk rådgiver, PhD, Biogen)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:35

Inden for sygdomsområdet Multipel Sklerose (MS), som er Biogens primære fokusområde, eksisterer en række udfordringer i fht behandling, prognose og diagnose. Pga sygdommens indbyggede heterogenitet, variable sygdomsforløb og subtyper af MS er der stort behov for at identificere biomarkører der korrelerer med individuel behandlingsrespons og sygdomsprogression.
Klinisk implementering af diagnostiske test, der kan identificere raske personer med øget risiko for at udvikle MS eller prædikative tests, der kan identificere patienter med øget risiko for sygdomsaktivitet samt behandlingsrespons er derfor meget ønskede. I den henseende er Bioneers forslag meget relevant og velkomment, og kan potentielt være med til at sikre endnu bedre patientforløb i fremtiden.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:57

Kære Jens Leander Johansen,
Det er godt at høre fra din og Biogens side at vores projektforslag også har en relevans og et anvendelsespotentiale indenfor MS. Når vi taler MS vil det formentlig være mest relevant at måle på blodprøver og rygmarvsvæske (CSF), men her kunne vores cytologiske in situ teknikker også have en vigtig rolle f.eks. i forbindelse med at generere en "immun" profil for den enkelte patient bl.a. ved at kigge på cytokiner også på det transkriptionelle niveau.

Rasmus Lundquist (CSO, Reapplix)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:19

Arbejdet med den videre udvikling af diagnosemetoder og in vitro diagnostik er vigtig for Reapplix. På trods af at vi er et firma i medtech ser vi en større og større fordel i at kunne karakterisere vores "mode of action" indenfor sårheling. Vi er som et lille firma med store ambitioner afhængige af at kunne trække på ekspertiser i vores netværk og andre offentligt tilgængeligeanalyser. Jeg kan derfor kun anbefale at bibeholde og videreudvikle de muligheder der findes i GTS enhederne. Specifikt vil også behandlingen af problemsår gå mod en personaliseret indsats - således er biomarkører og precision medicine et afgørende værktøj for at holde sig i front af udviklingen.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:11

Kære Rasmus Lundquist,
Tak for din tilkendegivelse af vigtigheden af de muligheder som GTS-systemet tilbyder specielt små og mellemstore virksomheder. Det er godt at høre, at I ser relevansen af de værktøjer, som vi foreslår at udvikle på i den kommende resultatkontraktperiode, og at disse services potentielt vil kunne bidrage til at styrke jeres produktudvikling og produktdokumentation (f.eks. 'mode-of-action') inden for sårheling.

Anders Elm Pedersen (Lektor, Forskergruppeleder, Københavns Universitet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:23

De foreslåede aktiviteter i forbindelse med "Precision medicine - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling" er højrelevante både for lægemiddeludvikling i lægemiddelindustrien/biotek samt for basalforskningen. De foreslåede metoder har potentiale til at sætte nye standarder for targetvalidering - som er afgørende for den tidlige lægemiddeludvikling. Endvidere har den biomedicinske forskning i høj grad brug for redskaber der kan omsætte de mange omics data i den post-genomiske æra til en forståelse af relevante molekylers cellulære lokalisering og funktionelle betydning lokalt i vævene. En forståelse der også vil muliggøre design af mere intelligente biomarkørstudier

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:30

Kære Anders Elm Pedersen,
Som repræsentant for forskningsverden er det tilfredsstillende at læse din kommentar i relation til vores projektforslag. Du peger på at den foreslåede metodeudvikling potentielt vil kunne bidrage til at sætte nye standarder for targetvalidering. Det sætter vi stor pris på, og samtidig anerkender vi også vigtigheden i at have den basale forskning med i den tidlige lægemiddeludviklingsproces. Det er ofte i den basale forskning at ideen til nye lægemiddeltargets opstår og via effektivt samarbejde med GTS-virksomheder som Bioneer, specielt i denne sammenhæng, og den farmaceutiske industri vil vi kunne sikre at disse targets kan blive valideret. Det serviceudbud som Bioneer har en forventning om at kunne tilbyde som resultat af dette projektforslag vil præcist kunne adressere og medvirke til at forbedre denne proces.

Kristian Moller (M.Sc,.Ph.D, Histology/IHC specialist)
Fredag d. 8/5-15 kl. 07:05

Towards the end of accomplishing true diagnosis and accurate clinical intervention of difficult conditions a precise and relevant arsenal of molecular biomarker tools need to be identified and properly characterised. The fulfilment of the initiatives set up by Bioneer within the framework of the initiative "Precision Medicine -optimal udnyttelse af biomarkörer i sygdomsdiagnostik og laegemiddeldsudvikling", will create exactly this. I also amend this initiative on basis of the known scientific excellene of Bioneer. What I particular want to emphasize from my angle of interest is the use in Situ RNA based call of coding and ncRNA species on FFPE biopsies. Recent developments in branched DNA technologies has made this possible. Difficulties in omtagning sufficient amounts of biopsy material for accurate biomarker analysis and hence accurate diagnosis calls for more efficient ways to make use of these rare biopsy material. i.e. Multiplex staining protocols for reiterated IHC combined with digital image analysis. These techniques and initiatives are being succesfully developed at Bioneer. Hereby I strongly recommend the approval of this innovative and brilliant initiative!

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:59

Kære Kristian Moller,
Som specialist i feltet sætter vi rigtig stor pris på din opbakning til de centrale aktiviteter vi har foreslået som grundlag for den næste resultatkontraktperiode. Din kommentar medvirker til at understrege behovet for de services og kompetencer vi ønsker at opbygge, og som du også indikerer, mener vi, at vi har et rigtig godt udgangspunkt for at komme i mål med dette udviklingsarbejde.

Ole F. Rasmussen (Prinicpal Senior Scientist, Agilent Technologies)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:12

Det er et meget relevant projektforslag med højt potentiale indenfor både lægemiddeludvikling og diagnostik. Der er stigende tendens til, at nye midler til kræftbehandling udvikles og implementeres sammen med diagnostiske assays til udvælgelse af den gruppe patienter, der kan have gavn af behandlingen. Ligeledes er der stigende fokus på biomarkør-potentialet af forskellige typer af RNA, og stigende fokus på nødvendigheden af multiplex analyser p.g.a. behov for både mere og ny type information samt begrænsninger i adgang til vævsmateriale for visse typer af kræft. Endelig er standardiserede og robuste assays en klar forudsætning for, at nye markørtyper og diagnostiske assays kan anvendes til rutinediagnostik. Alle disse områder adresseres i projektforslaget, og derfor har de foreslåede aktiviteter stort potentiale til at blive til stor gavn indenfor lægemiddel og diagnostik.

Ole F. Rasmussen (Prinicpal Senior Scientist, Agilent Technologies)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:12

Det er et meget relevant projektforslag med højt potentiale indenfor både lægemiddeludvikling og diagnostik. Der er stigende tendens til, at nye midler til kræftbehandling udvikles og implementeres sammen med diagnostiske assays til udvælgelse af den gruppe patienter, der kan have gavn af behandlingen. Ligeledes er der stigende fokus på biomarkør-potentialet af forskellige typer af RNA, og stigende fokus på nødvendigheden af multiplex analyser p.g.a. behov for både mere og ny type information samt begrænsninger i adgang til vævsmateriale for visse typer af kræft. Endelig er standardiserede og robuste assays en klar forudsætning for, at nye markørtyper og diagnostiske assays kan anvendes til rutinediagnostik. Alle disse områder adresseres i projektforslaget, og derfor har de foreslåede aktiviteter stort potentiale til at blive til stor gavn indenfor lægemiddel og diagnostik.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 06:12

Kære Ole F. Rasmussen,
Vi takker mange gange for din støtte til de væsentlige indsatsområder, som vi helt i tråd med din vurdering har valgt at fokusere på i den kommmende resultatkontrakt. De tendenser og behov som du fremhæver i relation til lægemiddeludvikling samt videreudvikling og forbedring af diagnostiske assay, med henblik på at etablere det mest solide grundlag for valg af behandling, er lige netop omdrejningspunktet for de centrale udviklingsaktiviteter vi har defineret.

Henrik Stender (Stender Diagnostics)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 14:12

Meget interessante og ambitiøse teknologiske forslag med store kliniske potentialer som kræver en målrettet indsats. Vigtigt at disse teknologiske ’løsninger’ kombineres med uløste kliniske behov i samarbejde med diagnostiske virksomheder og kliniske laboratorier. Lunge cancer er et eksempel, hvor små vævsprøver og et stigende antal biomarkører vil efterspørge Bioneers multiplex biomarkøranalyse, som har fokus på at analysere for forskellige typer af biomarkører i vævsprøve. Herved undgår man enten at tage flere eller større vævsprøver fra patienterne og/eller undlade at foretage visse analyser pga. for lidt vævsprøve.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:56

Kære Henrik Stender,
Tak for din præcisering af vigtigheden af, at de teknologiske udviklingsaktiviteter vi har foreslået, i deres endelige udformning skal defineres med henblik på at adressere hidtil uløste kliniske behov. Som kilde til at definere disse behov vil vi udnytte det biomarkørnetværk, som Bioneer i år har været initiativtager til (se www.biomarkers.dk). Deltagere i netværket omfatter allerede nu både diagnostiske virksomheder og kliniske laboratorier og er derfor perfekt at trække på i denne sammenhæng. Det eksempel som du selv nævner omkring multiplex biomarkøranalyse af visse lungecancertyper er et godt eksempel på et reelt uløst behov. Se også tidligere kommentar fra Eric Santoni-Rugiu.

Elias Zafirakos (Science & Innovation Cluster Manager, Biopeople)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:15

Kære Kim,

Biopeople støtter op omkring indsatsen omkring biomarkører og precision medicine som et af vores særlige fokusområder for netværksindsatsen i Biopeople. Som Danmmarks Life Science klynge ser vi biomarkører som et felt der rummer et meget stort innovationspotentiale. Biomarkørers tværfaglige natur giver en ekstra udfordring i forhold til at udvikle nye produkter. Det nyetablerede Danske biomarkørnetværk ser vi som et led i at koble de forskellige fagområder og kompetencer. Derfor vil jeg foreslå at videreudvikling af det Danske Biomarkør netværk i samarbejde med Biopeople indgår som en af Bioneers aktiviteter på området.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:38

Kære Elias Zafirakos,
Vi glæder os over din og Biopeoples opbakning til vores nye projektforslag. Vi er meget enige i jeres analyse af at Danmark skal udnytte sin styrkeposition inden for Life Science til at generere ny viden indenfor biomarkørområdet. Foruden konkrete eksperimentelle udviklingsaktiviteter er vi helt på linje med jer i, at dette potentiale skal udnyttes og det meget gerne i en fortsat udvikling af vores nyligt etablerede Biomarkørnetværk.

Tom Hede Markussen (CEO, CytoTrack)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:00

CytoTrack har udviklet metode til analyse af rare cells, som f.eks. cirkulerende tumor celler i blod, hvor efterfølgende karakterisering kræver multiplex analyse af få individuelle celler og således et eksempel på ‘begrænset prøvemateriale’ hvor Bioneers løsninger vil kunne udnyttes kommercielt.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:51

Kære Tom Hede Markussen,
Tak fordi du peger på cirkulerende tumor celler (CTC-er), som endnu et eksempel på en prøvetype af naturligt begrænset tilgængelighed, og som derfor også vil have behov for multiplex analyse. Vi kender til jeres spændende teknologi omkring identifikation og analyse af bl.a. CTC-er, og det kunne være meget interessant at koble de multiplex analyser vi ønsker at udvikle med jeres teknologi på længere sigt.

Michael Grunkin (CEO, Visiopharm)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:25

Visiopharm er aktiv indenfor vævsbaseret billedanalyse, og fokuseret på at benytte denne platformteknologi til patient stratification, kliniske studier, udvikling/validering af companion diagnostik, og klinisk forskning generelt. De aktiviteter der er foreslået at Bioneer tror vi på kan understøtte ikke bare vores aktiviteter, men et helt international økosystem af virksomheder der arbejder indenfor dette felt. VI ser meget frem til et fortsat samarbejde med Bioneer.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:02

Kære Michael Grunkin,
Vi bruger på Bioneer i forvejen i vid udstrækning Visiopharms fremragende billedanalyseværktøjer, og det er blandt andet grundet den daglige brug og det indblik i de muligheder moderne billedanalyse kan tilbyde, at vi har defineret nogle af vore centrale udviklingsaktiviteter i den kommende resultatkontrakt. Det glæder os derfor, at I som virksomhed kan se, at de foreslåede aktiviteter vil kunne understøtte både jer, men også et globalt marked. På det grundlag ser vi også frem til et fortsat frugtbart samarbejde med Visiopharm.