Primær produktion og vandallokering

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Allokering af vand til drikkevand, markvanding m.m., samtidig med krav til miljø, opretholdelse af minimumsvandføring, osv. kræver en afbalanceret vandforsyning til brugere med modstridende interesser fra forskellige sektorer, med forskellige kvalitetskrav, på forskellige tidspunkter og sæsoner. I Danmark skal indvindingstilladelserne gives i forhold til den tilgængelige grundvandressource og indvindingens miljøeffekt, herunder vandløbspåvirkning. Vandressourcerne, vandbehov, miljøkrav og dyrkningsstrategier vil alle påvirkes af klimaændring. I udlandet skal både grundvand- og overfladevandressourcer udnyttes og optimeres. Landbrug forbruger på verdensplan mere vand end nogen anden sektor, og står for ca. 75% af alt vandindvinding og 90% af alt forbruget Kunstvanding alene stå for 70% af vandforbruget. I Danmark udgør markvanding også en betydelig del af det samlede vandforbrug. Derfor er der stort potentiale i optimering af vandallokering og vandforbrug. Både fødevare- og vandsikkerhed er tæt forbundet og der er klart behov for at øge produktiviteten af afgrøder uden at øge vandbehov (’more crop per drop’). Den store variabilitet i klima fra år til år samt langtidseffekterne af ændringerne i klimaet, påvirker nedbørsmængden men også dens tidslige fordeling og afstrømningen, hvilket gør det nødvendigt at optimere vandallokering, beregne pålidelige prognoser af nedbør samt vandbehov og optimere opmagasinering af vand i grundvandsmagasiner, vandløb, søer og reservoirer samtidig med afgrødeproduktionen optimeres.

Aktiviteterne vil fokusere på behov både i Danmark og i udlandet for udvikling af værktøj og beslutningsstøttesystemer til at optimere udnyttelsen af vand, både på storskala, hvor der tages hensyn til alle former for vandforbrugere (drikkevand, markvanding, miljøkrav, mm) og på lokal skala hvor udgangspunktet er optimering af afgrødeudbyttet på bedriften. Der skal hjemtages ny viden fra udenlandsk erfaring og forsyningskrav. Nye metoder for langtidsprognoser af nedbør vil indgå. Der er især brug for værktøj til at undersøge effekt af forskellige vandallokeringsstrategier, forskellige sædskifter og dyrkningsmetoder, vandingsmetoder, fremtidig udvikling i vandbehov og klimaændring. Herunder er monitering og styring af både ressourcerne og vandbehov en nødvendig forudsætning. Der skal udvikles on-line monitering systemer til håndtering af vandmangel og vandallokering til landbrug og andre sektorer.. Et andet vigtigt element er udviklingen af ny agrohydrologiske modeller til beregning af vandbehov og produktion. De skal kunne anvende målinger fra satellitter og sensorer anvendt i præcisionslandbrug og skal samtidig beskrive betydningen for afgrødeudbyttet og konsekvenserne af gødnings- og pesticidanvendelsen for vandmiljøet samt risiko for opkoncentrering af stoffer i rodzonen.

Der vil udvikles ny teknologier til at håndtere sammenhæng mellem bæredygtigt landbrug og bæredygtig vandforvaltning Aktiviteten vil opbygge nye ydelser baseret på ny beslutningsstøtte teknologier og overvågningssystemer. På grund af markedets størrelse, er eksportpotentiale for de udviklede teknologier og services, stort. De udviklede teknologier skræddersyes til landbrug i forbindelse med optimering på bedrifts- eller oplandsniveau og offentlige myndigheder i forbindelse med vandindvindingstilladelser og vandplaner.