Produkt- og Procesinnovation i fødevareindustrien

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bo Frølund
Direktør

Den danske fødevaresektor står stærkt til at få del i væksten drevet af den globale efterspørgsel på kvalitetsfødevarer. Dette kræver dog en hurtig omstilling til en mere vidensdrevet produktion.
Teknologisk Instituttet vil udvikle nye serviceydelser til fødevareerhvervet, der omfatter nye kompetencer, processer og teknologier til udvinding af flere råvarer og fødevareingredienser, som kan sikre kvaliteten i de færdige produkter, herunder funktionalitet og holdbarhed.

Markeds- og samfundsbehov
Den danske fødevareklynge er den tredje største i den vestlige verden målt på beskæftigelse [En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland, 2013], og står for ca. 9% af den private beskæftigelse. Den danske fødevaresektor er velanset på den internationale arena og eksporterede i 2013 for 158 mia. kr. [http://um.dk/da/eksportraadet/sektorer/foedevarer%20landbrug%20og%20agroindustri/].

Der er et betydeligt vækstpotentiale på grund af den globale befolkningsudvikling, herunder en global middelklasse, som forventes at vokse fra 2 til 5 mia. mennesker de næste 20 år [Vækstteam for fødevarer, April 2013]. Denne gruppe vil have købekraft og vil efterspørge flere, sunde kvalitetsfødevarer.

For at kunne producere flere fødevarer er der samtidig behov for at øge mængden af råvarer, der kan indgå i fødevareproduktionen. Kort sagt, fødevarer skal produceres rentabelt og kunne transporteres uden tab af kvalitet [INNO+ – Det innovative Danmark, UFM, 2013].

Hvis branchen skal have del i væksten, vil det kræve en omstilling til en mere vidensdrevet produktion, der kan understøtte udvikling af nye koncepter, teknologier og produkter. Dansk Industri har i et notat om fødevareingredienser [Fødevareingredienser, En dansk styrkeposition, 2014] fremhævet, at innovation er helt centralt for at udnytte hele fødevarebranchens potentiale.

Danmark har desuden en styrkeposition inden for fiskefoderområdet, og aquakulturproduktionen forventes eksempelvis at stige globalt. Værdikæden for denne branche er udfordret på at udvide mængden og anvendelsen af nye råvarer [Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland, 2012]. Fisk- og skaldyrsbranchen råder over mange uudnyttede ressourcer [Havet – en uudnyttet ressource, Fødevareministeriet, maj 2010] (fx søstjerner, krabber mv.), som kan oparbejdes til værdifulde ingredienser, der kan anvendes både til fødevarer og foder.

Der findes ca. 1600 fødevarevirksomheder i målgruppen for nærværende aktivitet [FoodDrink-Europe Data & Trends 2013-2014] med 54000 arbejdspladser (hertil kommer foderstofproducenterne).

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
De nye serviceydelser, som udvikles i denne aktivitet, tager afsæt i Teknologisk Instituts kompetencecentre inden for fødevarer og foder.

Der vil blive udviklet nye services inden for:

  • Teknologier og processer til forarbejdning (ekstraktion, oprensning, stabilisering, coatning mv. af råvarer og ingredienser)
  • Metoder til at karakterisere smag, holdbarhed, ingrediensers funktionalitet, partikelegenskaber og fx sammenhæng med pulveringrediensers procestekniske egenskaber herunder flydeegenskaber
  • Efteruddannelseskurser inden for området i samarbejde med universiteter og virksomheder

Det forventes ikke, at der vil komme private udbydere, da ydelserne er meget investeringstunge, risikofyldte og kompetencekrævende. Universiteterne tilbyder i nogen grad adgang til faciliteter, men disse er ofte adresseret til virksomheder med egen FoU-afdeling.

De udviklede kompetencer vil blive stillet til rådighed allerede i aktivitetsperioden og løbende implementeret i Teknologisk Instituts teknologiske serviceydelser med involvering af ca. 50 virksomheder i perioden. Tidshorisonten vil være ca. 12-18 måneder.

Centrale aktiviteter
Teknologisk Institut vil i tæt samarbejde med hele foder- og fødevaresektorens udviklings- og kvalitetsafdelinger gennemføre følgende konkrete nye aktiviteter:

  • Udvikling og optimering af nye processer til at forbedre holdbarheden af foder- og fødevareprodukter gennem indkapsling fx ved hjælp af spraytørring, frysetørring, extrudering eller fluid bed teknologi – herunder stabilisering af ingredienser (fx naturlige farver, fibre, antioxidanter)
  • Udvikling og optimering af kortvejsdestillation til oprensning af fedtstoffer fx fra fisk og skaldyrsproduktionen
  • Oprensning fx vha. kromatografi af højværdiprodukter (fx naturlige ingredienser)
  • Test og karakterisering af nye ingrediensers funktionalitet i fødevaremodelprodukter – herunder smag og konsistens)
  • Test af fødevare-ingredienser og -produkters holdbarhed
  • Nye metoder til karakterisering af partikelegenskaber og fx sammenhæng med pulveringrediensers flydeegenskaber

Aktiviteten bygger videre på kompetencer udviklet under resultatkontraktaktiviteten ”Fødevareteknologi 2013-2015” samt to afsluttede innovationskonsortier ”Multicaps” vedrørende indkapslingsteknologi og ”NIGE Naturlige ingredienser og Grøn energi” vedrørende separations- og ekstraktionsteknologi.

Aktiviteterne har sammenhæng med eksisterende samarbejde med industrien - fx et innovationsfondsprojekt (bevilget 2014), der anvender en coatingsteknologi til at beskytte probiotiske bakterier i pulverform, og et EU-projekt (APB FP7-projekt) om udvinding af essentielle højværdiolier og fedtsyrer fra forskellige animalske råvarer.

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteterne vil blive udarbejdet i samarbejde med målgruppen, og resultaterne vil blive spredt primært gennem Instituttes udbud af teknologiske serviceydelser, herunder nye kurser. Der samarbejdes med de danske universiteter og en række store virksomheder under inSPIRefood/NIC, hvor Teknologisk Institut som nøglepartner bl.a. bidrager med en ny innovationsmodel – ”learning loop” [http://www.inspirefood.dk/].

Teknologisk Institut samarbejder med FoodNetwork bl.a med ansvar for temaet fremtidens fisk og skaldyrsproduktion, med Danish Food Cluster, region Midt (FFI) og region Nord (Nordjysk Fødevareerhverv). Internationalt samarbejde vil ud over H2020-projekter samles om en fremtidig europæisk KIC-aktivitet (Knowledge Innovation and Communication).

Nøgleord

71 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anders L. Østergård (CEO, Fluidan ApS)
Mandag d. 6/4-15 kl. 21:17

Meget spændende indsatsområde. Husk også VÆSKERS flydeegenskaber

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 11:29

Tak for din kommentar. Det vil vi Huske. Send evt yderligere info til inspiration. Vh Bo Frølund

Anders L. Østergård (CEO, Fluidan ApS)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 14:19

Hej, jeg skriver lige igen - da jeg prøvede forleden var der kun plads til 1 linje, så kunne der ikke skrives mere. Det jeg ville tilføje er, at væskers flyde egenskaber - reologi - er en under-udnyttet optimeringsparameter. Kompleks reologi (fx om væsker er viskoelastiske eller tixotrope) har stor betydning for proces-effektivitet og for forbruger-oplevelse, men det kontrolleres dårligt pga dårlige muligheder for at monitorere i real-tid. Man må på laboratoriet med prøver, og i mellemtiden kan processen være kørt af sporet. I vores firma Fluidan udvikler vi en ny målemetode til realtids reologisk karakterisering, og vi tror, at den har store muligheder for at bidrage til procesoptimering i fødevareindustrien.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 14:36

Tusind tak for oplysningerne som er meget nyttige.

Marco Frederiksen (Senior projektleder, Eurofish)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 10:24

Fiskeri og akvakulturerhvervet består af små og mellemstore virksomheder. Der er ingen virksomheder der har en forsknings- og udviklingsafdeling, som man har indenfor mejeri- og slagterierhvervene.
Det er helt afgørende for fiskebranchen at de kan trække på den ekspertise som teknologisk institut besidder indenfor produkt og procesområdet for at kunne udvikle nyt produkter og processer eks. fra råvare til det extruderede foder, så branchen kan stå sig godt i den stigende internationale konkurrence hvor over 95% af dansk produktion eksporteres. Vi har tidligere samarbejdet med teknologisk om udvikling af nye fiskeprodukter og ingredienser ud fra restprodukter fra fiskeindustrien med succes. Restprodukter og uudnyttede ressourcer i havet er 2 områder det har et enormt potentiale for fremtidig udviklingssamarbejde.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:04

Tak for kommentaren og påpegning af udfordringer og muligheder i fiskeri- og aquakultur-erhvervet. Teknologisk Institut vil gerne påtage sig opgaven som fiskeri- og aquakultur-erhvervets forsknings-og udviklingsafdeling – og vi ser netop et potentiale i udvikling af nye ingredienser fra uudnyttede ressourcer i havet vil kunne styrke erhvervets konkurrenceevne.

Jens Legarth (CEO, Fermentationexperts AS)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 15:23

Protein bliver en mangelvare. Vi kunne producere 100 mio tons protein lige udenfor vores dør! Med muslinger kan vi producere 20 tons musling mel med 60% protein pr ha. På et areal der er 30 x 30 km kan hele Danmarks N og P udledning hentes tilbage i værdikæden med musling produktion. Økonomisk er det rentabel når det kædes sammen med mælkesyre fermentering af andre plante proteiner. Ja vi mangler bare nogle få brikker der skal falde på plads med separation af skaller og en konservering af kødet. Der har vi bla. behov for DTI med deres ekspertise. Vi har produceret de første 100 ton vi mangler bare politisk vilje og midler til at komme i gang. Det kan vi ikke som en lille virksomhed uden udviklings hjælp fra bla DTI

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:05

Tak for kommentaren. Du har fat i en helt central problemstilling mht verdens fremtidige proteinmangel. Det er nyttigt for os at vide, at der er efterspørgsel efter vores ekspertise og vi ser frem til samarbejdet med jer.

Jonatan A. Dickow (R&D Manager, Hamlet Protein A/S)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:34

Hamlet Protein fremmer sundhed og effektivitet og støtter vidensopbygning indenfor fremtidens næringsressourcer, specielt foder.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:06

Tak fordi I finder forslaget relevant og takker for jeres støtte. Vi anser netop sundhed og effektivitet i hele værdikæden for uhyre væsentlig i relation til fødevare-og fodervirksomheders konkurrenceevne.

Egon Bech Hansen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:00

Det er en klog satsning på fødevarer og fødevareingredienser. TI er et væsentlig bindeled mellem universiteter og virksomheder.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:08

Mange tak for din støtte til den måde Teknologisk Instituts satser på at opbygge kompetencer og faciliteter til udvikling af fødevarer og fødevareingredienser – og for vores rolle.

Marianne Madsen (R&D manager, TripleA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 14:03

Som relativ nystartet virksomhed indenfor fremstilling af vegetabilske proteiner til fødevarer har TripleA både begrænsede faciliteter og midler til FoU. Derfor er TI allerede en vigtig samarbejdspartner i udvikling og karakterisering af vore nye ingredienser. TripleA har meget fokus på at udnytte alle fraktioner af råvaren. Dertil har vi brug for en samarbejdspartner med stærke kompetencer indenfor udvikling og karakterisering af fødevareingredienser.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:09

Tusind tak for opbakningen til forslaget og for den positive kommentar om vores samarbejde. Netop fortsat fokus på udvikling og karakterisering af nye ingredienser er væsentlig for at bringe Forskning- og udviklingsresultater i spil i mindre virksomheder. Vi ser også frem til fortsat samarbejde indenfor dette område.

lene lange (professor , Aalborg Universitet)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 21:32

Foder og fødevareingredienser vil blive måske de vigtigste produkter der kommer ud af de nye Bioøkonomiindsatser i Danmark. For at dette skal lykkes er der stort behov for partnere der har expertise i karakterisering af materialer og produkters sammensætning, funktion og egenskaber. Her står DTI som en central, kompetent og vigtig spiller

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:10

Mange tak for din støtte til vores forslag. Det er dejligt , at du netop peger på at Teknologisk Institut har en central rolle indenfor dette område.

jette bergwall (sales director, swedish oat fiber ab)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:32

Som mindre industri i produktion af råvarer til fødevareindustrien (havrefibrer og -mel)har vi helt enkelt ikke resurser til at udvikle nye produkter og processe vores råvarer et skridt mer. Det gælder f eks med ekstrudering som er en ret dyr proces.
Vores kunder (og mange brands/fødevareproducenter) har ingen egen produktudvikling - i stedet for kræver de hele tiden nye færdige idéer af sine råvareleverandører. Men så dyrt udstyr kan vi som mindre virksomhed ikke købe og derfor må vi søge en partner som Teknologisk Institut som kan gøre dels pilotforsøg i mindre skala men også gerne produktion i "mellemstor" skala. F eks vedr extrudering, så findes der nogle få store producenter, men det kræver bestilling af batcher på mindst 2-3 ton af gangen. Som ingrediens i fødevarer, så handler det (i begyndelsen) mer om 300-600 kg ad gangen. Og gælder det nye produkter der vores råvare skal være hovedingrediens, så begynder også kunden der at købe i mindre skala i begyndelsen for at efterhånden øge sine indkøb og først da kan vi "købe os ind" hos en større producent. Så jeg ser et stærkt behov af både pilotudstyr og mulighed for mindre produktionsvolymer.
Jeg tror også at det findes et stort behov af en uafhængig partner som er helt frikoplet kommersielt og specialiseret på processen, ej på produkterne. Universitet osv har sine egne R&D projekt igang, som har første prioritet, så der får vi ikke plads hvis der ikke findes tid overs.
Desuden er det også vigtigt at udvikling af både produkter og processer kan ske på en enkel og smidig måde, hvilket er kendetegnende for det samarbejde som vi har med Teknologisk Institut.
En sidste kommentar når det gælder ekstrudering er ikke bare holdbarhed mm - der er en enorm efterspørgsel på krispige crunchy produkter som ingrediens i andre fødevarer. Trenden lige nu er vældig meget snacks, crunchy ingredienser (mouth feel) etc og her har ekstruderede fødevarer et meget stort potentiale.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:11

Mange tak for din opbakning til forslaget og positive kommentar om vores samarbejde. Også tak for dine forslag til hvordan vi kan styrke forslaget på flere måder bl.a. om at ekstrudering som proces har stor betydning for at opnå den rigtige mundfølelse, crispiness mv. Vi ser frem til at udvikle de nye kompetencer – også sammen med jer.

Allan Lihme (CTO, Upfront Chromatography A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 15:09

I Upfront Chromatography A/S arbejder vi med nye metoder til adsorption og isolering af proteiner fra store væskestrømme. I mange tilfælde vil der være tale om fortyndede vandige opløsninger, typisk fra fødevare industrien, som kræver en effektiv og selektiv proces optimeret til behandling af store voluminer på kort tid. De isolerede proteiner vil have nye interessante funktionelle egenskaber som fødevareingredienser i kraft af deres høje renhed. DTI´s plan for ”Produkt- og Procesinnovation i fødevareindustrien” vil derfor være af stor interesse for os. Den planlagte kompetence- og serviceudvikling vil i meget høj grad komplementere det snævre ekspertisefelt vi selv som et lille selskab besidder.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:11

Det glæder os at høre, at den viden vi ønsker at udvikle er direkte i tråd med de behov som Upfront, vil efterspørge og netop vil komplementere jeres innovative SMV-virksomhed.

Hongyuan Cheng (Dr., Process Engineering Consultancy)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:38

Need more efforts for extrusion technology to keep Danish companies, such as Alle Aqua and BioMar, stay within the leading group in fish feed processing technology. Not every recipe can be processed into right fish feed pellet in production, even the recipe is the same as before, but replaced ingredients from different agriculture sources. With extrusion production equipment reached 35 ton/hour, trial-error method to adjust extrusion line has often become the bottle-neck to improve production efficiency and new fish feed recipe development.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:12

Mange tak for din kommentar og for at uddybe at netop mere viden om ekstruderingsprocesser anses som en af flaskehalsene for at udvide produktionen i erhvervet.

Ragnhild Sørensen (Kvaliets- og udviklingschef, R2 Group A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 20:59

Det er meget spændende, at der skal kigges på fødevarers holdbarhed og hvordan samme kan forlænges evt. ved brug af indkapsling. Det skal dog holdes for øje, at det ikke skal blive for dyre processer, hvis det store slut mål er bedre fordeling af al verdens mad. Men bestemt projekter, som vil være til gavn for rigtig mange.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:13

Mange tak for din kommentar og vi er helt enige i at processernes omkostningsniveau altid skal overvejes inden man vælger strategi.

Ole Bandsholm (Udviklingsdirektør, KMC)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:53

Som sparringspartner og bindeled mellem forskning og produktudvikling er TI en vigtig spiller. De har kompetencerne til at støtte op om industriens nye ideer men mangel på viden/udstyr. Vi kan kun støtte dette initiativ

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:47

Mange tak for opbakningen til vores forslag og vi ser frem til det fortsatte samarbejde. Det er netop den rolle Teknologisk Institut ønsker at have - at vi kan understøtte forskning og udvikling ude i virksomhederne gennem den bredde Institutet har i fagkompetencer, udstyr og innovationskraft.

Bent Claudi Lassen (Bestyrelsesformand, FoodBest /FoodNetwork )
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 20:41

Som formand for FoodBest og FoodNetwork vil jeg gerne give min support til Teknologisk Instituts beskrivelse af Produkt- og Procesinnovation i Fødevareindustrien, herunder ikke midst bemærkningerne om det internationale samarbejde, FoodKic-en og om behovet i fiskeklyngen, som vi også prøver at fremme i FoodNetwork

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:47

Tak for din støtte til Instituttets aktiviteter i relation til fødevareindustrien. Danmark er EUs største eksportør af fisk og skaldyr, og det er vigtig at fiskeklyngen bibeholder føre-positionen. Trods højt dansk lønniveau, er det muligt at styrke dansk eksport af fiskeprodukter via produktinnovation. Teknologisk Instituts mål er at fremme innovationen og fornyelsen i fiskeklyngen så den kan møde fremtidens teknologiske udfordringer. Det gør vi blandt andet ved konstant at være i tæt samarbejde med fiskeindustrien, deltage i udviklingsprojekter og indgå i nationale og internationale netværk.

Torben Kronborg Pihl (Specialkonsulent, Region Nordjylland)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:39

Region Nordjylland har en traditionel styrkeposition indenfor Fiskerisektoren og Akvakultursektoren. Region Nordjylland og Regeringen har derfor indgået Vækstpartnerskabsaftale om udvikling af disse to sektorer de kommende år. Udvikling indenfor hele værdikæden er vigtig i den sammenhæng. Herunder ikke mindst innovation, der kan bidrage til at optimere værdi, ressourceudnyttelse, forretningsudvikling, indtjening og beskæftigelse.

Samspil med F&U miljøerne er et afgørende element for disse udviklingsperspektiver. Herunder ikke mindst GTS institutterne og i særdeleshed Teknologisk Institut omkring produkt- og procesinnovation gennem hele værdikæden og delbrancher – og således ikke kun begrænset til områder som foder og ingredienser.

Der er etableret et godt og konstruktivt samarbejde mellem Teknologisk Institut og Region Nordjylland i tæt samspil med øvrige udviklingsaktører. Både landsdækkende og med udgangspunkt i Teknologisk instituts afdeling på Nordsøen Forskerpark med tilhørende F&U miljø. Dette samarbejde forventes for-stærket de kommende år med henblik på fortsat udvikling af Fiskerisektoren og Akvakultursektoren.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:48

Akvakultursektoren. Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer
Mange tak for dit indlæg der meget fint opridser dagsordenen for fiskeri- og akvakulturer sektoren i Region Nordjylland. Teknologisk Institut har gennem tidligere aktiviteter opbygget en række kompetencer inden for denne sektor og har skabt et omfattende netværk i erhvervet og den relaterede industri. Vi er meget opmærksomme netop på denne sektors behov i vores aktivitetsbeskrivelse og det er klart vores intension at udnytte både vore kompetencer, relationer og muligheder inden for sektoren til at udvikle nye tiltag der kan være med til at understøtte udviklingen i erhvervet – ikke mindst i Nordjylland.

Helle Wittorff (Senior Research Scientist, Gumlink A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:53

Gumlink R&D beskræftiger sig med udvikling af tyggegummiteknologi hvor vi arbejder med produkt kvaliteter som smag, konsistens, release af funktionelle ingredienser, udseende og stabilitet. Nye applicationer som komprimattyggegummi gør pulveringrediens karakterisering til en vigtig knowhow. Derudover er smag og release altid vigtige egenskaber for os, og vi samarbejder gerne hvor muligt med Teknologisk Institut indenfor disse relevante områder.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:48

Mange tak for din positive tilkendegivelse. Den kompleksitet der er i udviklingen af denne type avancerede produkter, gør at vi med vores bredde inden for forskellige discipliner kan være med til at understøtte en effektiv og målrettet produktudvikling.

Ole Linnet Juul (Branchedirektør, DI Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:57

DI Fødevarer støtter op om Teknologisk Instituts beskrivelse af Produkt- og Procesinnovation i Fødevareindustrien, hvis formål – gennem større fokus på innovation - er at udvikle nye serviceydelser til fødevareerhvervet. DI Fødevarer støtter yderligere bemærkningerne om samarbejde med inSPIRe, NIC og H2020/KIC aktiviteter.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:48

Mange tak for kommentaren og vi finder det af stor værdi at DI Fødevarer støtter op om vores beskrivelse af Produkt- og Procesinnovation i Fødevareindustrien. Vi ser frem til samarbejdet i fremtidige fælles aktiviteter for erhvervet herunder en fortsættelse af inSPIRe.

Susanne K Olesen (Development Director, DuPont N&H)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:00

Det lyder spændende og vurderer at det er et vigtigt indsatsområde for industrien. Som ingrediensprodocent ser vi mange spændende elementer i de forskellige aktiviteter.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:49

Mange tak for din tilkendegivelse af relevansen af vores aktiviteter. Vi ser frem til nye spændende projekter i fremtiden.

Peter Toft (Direktør, Toft care )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:10

Som leverandør af protein til sundhedssektoren, så har vi oplevet stigende efterspørgsel og stigende priser, som følger af en global større efterspørgsel. Hvis ikke "spisekammeret" bliver udviddet gennem innovation og fx bedre udnyttelse af restprodukter, så vil vi opleve at fødevarepriser, og her tænkes isæt på protein, vil stige uhæmmet. Lad os investere heri, og skabe et brugbart fundament for fremtidens fødevareproduktion.

Peter Toft (Direktør, Toft care )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:10

Som leverandør af protein til sundhedssektoren, så har vi oplevet stigende efterspørgsel og stigende priser, som følger af en global større efterspørgsel. Hvis ikke "spisekammeret" bliver udviddet gennem innovation og fx bedre udnyttelse af restprodukter, så vil vi opleve at fødevarepriser, og her tænkes isæt på protein, vil stige uhæmmet. Lad os investere heri, og skabe et brugbart fundament for fremtidens fødevareproduktion.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:49

Mange tak for dit indlæg. Vi kan kun være enige i at der skal arbejdes målrettet mod en væsentlig bedre udnyttelse at tilstedeværende ressourcer og på flere niveauer få en bedre bæredygtighed ind i produktionen af fødevarer.

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:11

Det er et vigtigt og perspektivrigt aktivitetsforslag som falder godt i forlængelse af fødevareerhvervets forsknings- og udviklingsbehov. Aktiviteten understøtter mange af de aktiviteter som er sat i værk under inSPIRe konsortiet, og som videreføres også efter 2015 i et eller andet omfang.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:50

Mange tak for Landbrug & fødevarers positive tilkendegivelse med understregning af at forslaget understøtter fortsættelsen af inSPRIe med udvikling af nye produkter og processer for fødevareindustrien

Poul Melgaard Jensen (Direktør, Danish Seafood Association)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:21

Aktivitetsforslaget fra Teknologisk Institut underbygger behovet for i dansk fiskeindustri at up-grade processer og produkter i alle led i forsyningskæden, og holde innovativ momentum for at opnå højere værdi af en betydelig mængde restprodukter samt i dag uudnyttede råvarer.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:50

Tak for din positive kommentar og det er af stor værdi for os, at Danish Seafood Association bakker forslaget op. Vi er helt enige om, at der kan udvikles mange nye produkter på baggrund af de betydelige mængder af uudnyttede råvarer, der findes indenfor sektoren.

Christian Dannesboe (Lektor, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:05

Spændende område for udvikling af nye løsninger. Flere af vores færdiguddannede ingeniører peger netop på gode jobmuligheder i fødevarebranchen inden for implementering af nye procestekniske løsninger.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:51

Mange tak for din kommentar. Et vigtigt element i udviklingen af fremtidens fødevarer er netop at få udviklet og implementeret innovative procestekniske løsninger.

Stefan Borre-Gude (Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Århus Universitet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:43

Fødevarer er et vigtigt fokusområde for Danmark, og det er derfor vigtigt at Teknologisk Institut intensiverer deres ydelser indenfor netop dette område. Ingeniørhøjskolen arbejder for tiden i samarbejde med AU Food, på at undersøge behovet for at udbyde en diplomingeniøruddannelse i fødevareteknologi. Vores aftagerundersøgelser viser tydeligt at markedet efterspørger mere kvalificeret arbejdskraft/mere viden indenfor de procestekniske aspekter af fødevareområdet. De aktiviteter der foreslås af Teknologisk Institut understøtter fint den brobygning der er nødvendig mellem erhvervslivet og vidensinstitutionerne.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:51

Mange tak for din positive tilkendegivelse omkring vore fremtidige indsatsområder og om nødvendigheden af i endnu højere grad at understøtte brobygningen mellem fødevare erhvervet og vidensinstitutionerne.

Bjarke Bak Christensen (Institutleder, Institut for fødevarevidenskab, Københavns Universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 05:35

Dette er et vigtigt område for Danmark. Det er vigtigt at Danmark har fokus på udvikling at sunde, sikre, højkvalitets fødevarer. Det er ligeledes vigtigt at der kan stilles infrastrukturer og kompetencer til rådighed for specielt de, små og mellem store virksomheder, der kan bidrage til denne udvikling. Københavns Universitet ser stort potentiale i at samarbejde med DTI på dette område, og stiller gerne viden og kompetencer til rådighed i forbindelse med samarbejde der kan fører til udvikling af virksomhedernes forretningsideer. Den nuværende InSPIReFOOD platform, har vist sagt at være en god platform til at udvikle samarbejdet mellem Københavns Universitet og DTI på fødevareområdet. Københavns Universitet ser også muligheder for at udvikle samarbejdet på efteruddannelsesområdet.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:52

Mange tak for din positive kommentar og understregning af betydningen for erhvervet – og vi er helt enige om, at der er behov for en stærk og hurtig overførsel af viden fra universiteter til virksomheder, så forretning ideerne kan udvikles. Det vil vi også gerne bidrage til. Vi vil gerne kvittere for det gode samarbejde og ser frem til nye spændende områder indenfor fødevareinnovation, hvor vi kan samarbejde.

Niels H. Staunsbæk (Tekn direktør, Mammen Mejeri)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 07:36

Dette er et projekt hvor resultaterne også kan være af værdi for en mindre fødevareproducent som os. Samtidig er det et område hvor det er nødvendigt at en partner som TI er involveret og samarbejder med andre.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:52

Mange tak for din kommentar der netop peger på vigtigheden af vi har en tæt kontakt til de små og mellemstore virksomheder, hvor der i særlig høj grad kan være et behov for at bringe ny viden ind i produkt- og procesinnovationen.

Lisbeth Hede (Kvalitetschef, Summerbird A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:19

Som mindre/mellemstor virksomhed med en lille kvalitets-/produktudviklingsafdeling er det vigtigt, at have mulighed for sparring om holdbarhedsmæssige eller proces udfordringer, der relateres til f.eks. tekstur og ingredienser, der påvirker tekstur. Lige som rådgivning om test metoder, der kan sikre en reproducerbar og stabil råvare til vores produkter er vigtig for en lille virksomhed.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:53

Mange tak for dit indlæg. Det er i høj grad til de små og mellestore virksomheder at Teknologisk Institut kan bidrage med en bred vifte af generelle kompetencer og viden, der vil øge hastigheden og effektiviteten i en udviklingsafdeling og lette udfordringerne i den løbende produktion og kvalitetssikring.

Kathryn Tse (PhD, DuPont Nutrition BioSciences ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:20

General kommentarer: de InSPIRe kurser har været en sucess - relevante emner, informative, et godt udvalg af foredrag og rige muligheder til at networke. De skulle forsætte!
Ny forksningsområder: (1) nye protein kilder - måske fra nuværende spilestrømme - er en vigtig område og vil kræve ny processer, udviklet med fokus på at øge udbytten og minimere ressourceforburg f.eks vand (2) bedre viden om pulvere / sammenhæng imellem pulvereegenskaber og processer - er vejen frem til ingredienser med forbedret egenskaber f.eks opløslighed, ingredienser med skraddersyet funktionaliteter (f.eks igennem indkapsling).

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:53

Tak for din positive opbakning – især til inSPIRe-møderne, som Teknologisk gerne vil fortsætte i denne aktivitet og i en fortsættelse af inspire. Denne aktivitet vil netop muliggøre opbygning af mere viden om om pulvere / sammenhæng imellem pulvereegenskaber og processer. Derfor er vi glade for DuPont s interessetilkendegivelse på dette område.

tine ahrendt knudsen (senior scientist, dupont n&h)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:08

Mægtigt spændende - indkapsling og dermed muligheden for at udnytte og optimere fødevare- og foderproduktion, således at produktionen er mere effektivt, men måske også mere ernæringsmæssigt korrekt, er yderst relevant i en verden hvor befolkningen vokser.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:54

Mange tak for din positive tilkendegivelse til vore forslag. Som du påpeger skal vi hele tiden have for øje at verdens befolkning er stærkt voksende og kravene til kvalitetsfødevarer faktisk stiger i endnu højere takt.

Georg Mhlanga (Produktudvikler, Bioprof)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:35

Samarbejde med TI til nye produkter analyser giver mulighed for at understøtte information der kan anvendes til produkt præsentation og patent ansøgninger. Vi arbejde med plante ekstrakter hvor vi anvender kemiske og fysiske grundprincipper. Vi arbejder også med innovation af proces teknologier der kan anvendes i storskala. Vi bruger TI som sparringspartner.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:54

Mange tak for din kommentar. Det er netop vores ønske at vi kan understøtte virksomhederne så bredt som muligt og at samarbejdet netop fører til bedre og mere effektiv produktudvikling, produktion og markedsføring. Det er heller ikke uvæsentligt at samarbejderne kan føre til bedre beskyttelse at IP rettigheder.

Hans Israelsen (Direktør, Nordisk Rebalance)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:00

Nordisk Rebalance A/S er en lille virksomhed, som fremstiller fødevarer til særlige medicinske formål. Produkterne fremstilles via fermentering af cerealier, og der tilsættes hverken smags-, farve- eller konserveringsstoffer. Som lille virksomhed er det vigtigt at have mulighed for sparring om procesmæssige udfordringer, der kan relateres til bl.a. tekstur og konsistens, da råvarerne er naturprodukter. Teknologisk Institut er allerede en vigtig samarbejdspartner for os. Vi støtter derfor forslaget om Proces – og produktudvikling i Fødevareindustrien, der vil sikre os fortsat adgang til viden og kompetencer, som vi ikke selv råder over.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:55

Mange tak for jeres støtte til vores forslag. Vi arbejder netop for at sikre små- og mellemstore virksomheder adgang til den nyeste viden og teknologi til at sikre produktkvaliteten. Vi ser frem til fortsat at kunne yde sparring til en virksomhed som jeres og ser frem til samarbejdet.

Mark Dyg Rosendahl (Chemist, Fertin Pharma A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:08

Hos Fertin Pharma A/S laver vi i sidste ende medicinske produkter primært med nikotin til rygeafvænning. I vores produkter indgår dog gummibase i tyggegummi samt smagsstoffer og sommetider farvestoffer. Gummibasen er i princippet en fødevare med råvarer af fødevarekvalitet, visse af dem er af naturlig oprindelse, hvorfor det er særligt vigtigt at have stramme krav til kvaliteten af råvarerne. Det er en udfordring at få leverandørerne til ville levere råvarer af lægemiddelkvalitet, og opgaven bliver ikke lettere, når vi ikke har behov for store mængder som det f.eks. er tilfældet for farvestoffer. Udvikling af nye råvarer med særlig indflydelse på produktegenskaber er en væsentlig del af vores fremtidige forretning, hvis vi skal have flere ben at stå på foruden nikotintyggegummi, hertil er det essentielt med støtte fra TI.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:55

Mange tak for din positive tilkendegivelse af relevansen af vore forslag. Det er i særdeleshed inden for udvikling og optimering af meget specielle produkter og processer at Teknologisk Institut til fulde har mulighed for at udnytte sin specialviden, og dermed er det også i sådanne tilfælde at vi sammen med virksomheden har mulighed for at udvikle en række nye kompetencer.

Jens Christian Sørensen (lektor, Københavns Universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:01

Det er meget relevant at få opbygget og udbygget kompetencerne på de nævnte områder. Jeg støtter gerne op om sådan et initiativ.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:56

Mange tak for din støtte til de foreslåede fremtidige aktiviteter og kompetenceopbygning, som vi mener vil knytte erhverv og vidensinstitutioner sammen i endnu højere grad - og til et fælles bedste.

Karin Farstrup (Product Developer, Nordic Sugar A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:18

Nordic Sugar fremstiller sukker til det nordeuropæiske marked. Vores produktion bygger på naturlige råvarer, primært sukkerroer, som er dyrket lokalt. Af roerne fremstiller vi ud over sukker, sirup og kostfibre også energirigt dyrefoder. I alle vores aktiviteter ønsker vi at være en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig virksomhed, som samtidig skærper og fremtidssikrer vores forretning. Vi arbejder blandt andet med produktkvalitet og produktsikkerhed, og her er Teknologisk Institut en vigtig samarbejdspartner. Vi støtter derfor Teknologisk Instituts forslag indenfor Produkt- og procesinnovation i fødevareindustrien om udvikling af processer og teknologier, som kan sikre kvaliteten i de færdige produkter, herunder funktionalitet og holdbarhed. Som så mange andre virksomheder har vi brug for en samarbejdspartner med stærke kompetencer for at være innovative.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:56

Tak for støtten til vores forslag og vi ser frem til fortsat at kunne understøtte innovationen i virksomheder som jeres.

Mai Damgaard Rasmusssen (formand, Forening Søetang)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 23:42

Produkt-og Procesinnovation i fødevareindustrien er spændende områder som vil ekploderer de næste år frem. Vi har brug for at preserverer og processerer vores fødevarer i højere grad for at kunne følge med i den stigende efterspørgelse og for at sikre at vi producerer den bedste mad muligt. Såvel ved Soetang som Tænketang, har vi mange ideer baseret på tang og dets proteiner, vitaminer, gode fedtsyre og dets smagsegenskaber. Et projekt som der støtter op om produkt-og procesinnovation i fødevareindustrien er interessant for os da alger er sæsonpræget: Det er ofte en udfordring at skalaer tangprodukter så man sikre en stabil smagsoplevelse, produktion og at næringstofferne er rimelig stabile. Her spiller processeringen og/eller behandlingsmetoden en central rolle og er der brug for mere viden om regionale forskellige i tangen og de forskellige tangsorter og dets egenskaber. Danmark har noget af verdens bedste tang og med det nordiske køkken og den rette opbakning, støtte og videnbaseret metoder der støtter produkt-og procesinnovation i fødevareindustrien, er det muligt komme ind på nye markeder med sunde bæredygtige produkter vi kan være stolte af.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:57

Mange tak for dit indlæg med den gode fortælling om mulighederne og potentialet i nye og regionale råvarer. Vi finder det væsentlig at kunne understøtte den udvikling og innovation der skal til for at Jeres ide kan udvikles yderligere..

Dorte Storper (Direktør, VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:56

Produktudvikling og værditilvækst i fiske- og skaldyrs-branchen er efterspurgt af virksomheder i hele værdikæden. Bedre udnyttelse af maritime ressourcer på baggrund af en bæredygtig tankegang, hvor der bla. arbejdes med fraskær og udnyttelse af andre restprodukter er vigtige indsatsområder for TI.
TI har ligeledes sammen med erhvervet en vigtig rolle i markedsdrevet produkt- og proces-udvikling, der kan give innovation og vækst i de enkelte virksomheder og yderligere styrke eksporten.
Samarbejde mellem erhverv og viden giver resultater og vi ser derfor frem til fortsat innovationsaktivitet med TI i både VIFU og FoodNetwork

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:57

Tak for din positive tilkendegivelse af de foreslåede aktiviteter. Bæredygtighed og udnyttelse af restprodukter fra fødevareproduktionen er væsentlig for en fremtidig konkurrencedygtig og eksportorienteret fødevareindustriindustri. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med både VIFU og Foodnetwork med henblik på at skabe et innovativt og markedsdrevet udviklingsmiljø til gavn for fødevareerhvervet i almindelighed , og for fisk- og skaldyrsbranchen i særdeleshed..