Produkter med god samvittighed og god forretning

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø
Morten Georg Jensen
Specialist

Danmark er over hele verden kendt for såvel høj levestandard og bæredygtighed i bredere forstand. Corporate Social Responsibility (CSR) har igennem de seneste årtier været anvendt i profileringen af virksomheders ansvar overfor miljø, etik, og menneskerettigheder. Fremtidens CSR handler om at bringe dette ansvar fra brochurerne og ind i produkt- og forretningsudviklingen. DELTA vil med denne aktivitet sikre, at virksomheder får adgang til services, som sikrer at begge værdier går hånd i hånd.

1. Markeds- og samfundsbehov

At udvikle bæredygtige produkter handler ikke kun om at tage et socialt ansvar eller om at skåne miljøet. Flere analyser viser, at der for danske virksomheder både kan være mange penge at spare og mange nye indtjeningsmuligheder[1]. Forretningskoncepter baseret på cirkularitet[2], hvor produkt eller materialer anvendes igen flere gange, vinder frem flere steder i verden – og virksomheder finder sammen i nye viden-, værdi- og ressourcekæder.

Gennem denne aktivitetsplan bliver der opbygget viden og services om CSR i produktudviklingen. Der vil både blive fokuseret på, hvordan virksomheder sikres økonomisk værdi, hvilke miljø- og samfundsproblematikker, som har størst potentiale til at blive adresseret, de nyeste teknologiske fremskridt samt hvordan en given effekt kan dokumenteres.

Der findes allerede mange gode eksempler på virksomheder, som har økonomisk gavn af aktivt at tænke CSR som en del af deres forretning[3]. Dette har især været drevet af enten etiske krav, lovgivning eller marketingaktiviteter. Aktivitetsplanen sigter således på at kombinere samfundsbehov (bæredygtighed og ressourcehensyn) med markedsbehov (nye markeder og forretningsmodeller). Erhvervsstyrelsen har igennem en årrække øget indsatsen på CSR i danske virksomheder senest med pilotprojekter i SMV segmentet[4]. Aktiviteten vil understøtte de danske initiativer med viden om teknologisk baseret CSR. Fokuseringen vil under opbygning især være på apparat- og elektronikindustrien, som møder stigende grad om dokumentation og har potentialet til at indgå i bredere ressourcesamarbejder.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Aktivitetsplanen vil fokusere på at opbygge og sammenkoble de services og kompetencer, der som komponenter skal sikre CSR i produktudvikling:

1. Teknologi. Hvilke teknologier kan bidrage til at sikre CSR i produktudviklingen samt hvordan designes koncepter, hvor nye materialer, konstruktioner og optimering kan åbne op for nye udnyttelser og genanvendelser.

 • Fysisk CSR teknologibibliotek, som stilles til rådighed som service. Fx biologisk nedbrydelig elektronik og lign.
 • Demonstration af nye miljøvenlige teknologier, fx Energy Harvesting.
 • Vejlede i design af produkter, så økonomisk eller miljømæssigt dyre dele bedre kan genanvendes. Modulopbygget udvikling fokus på genanvendelse, indsamling eller redesign.
 • Levetidsrådgivning så produktets levetid kan forlænges og den samlede energiomkostning for produktet reduceres. Dertil ´planned obsolescence´.

2. Forretningsmodeller. Koncepter som cirkularitet og nye former for forretningsmodeller og gøre dem tilgængelige for danske virksomheder ved at koble partnere i nye økosystemer.

 • Opstart af netværk for produktudvikling med CSR.
 • Rådgivning om forretningsmodeller, som understøtter udvikling af fysiske produkter med god samvittighed.
 • Udbudsplatform for virksomheder, som kan specificere behov, hvor andre kan byde ind på for at skabe cirkularitet imellem virksomheder.
 • Rådgivning inden for zero marginal cost, circularity og shareables.
 • Afholdelse af CSR start-up-boot camps, hvor vordende entreprenører får hjælp til at udvikle forretningskoncepter inden for CSR og elektronik og dyster om at vinde.

3. Miljø og samfund. Hvilke udfordringer står samfundet over for i forhold til elektronik, hvordan kan de løses, og hvilke generelle CSR udfordringer har teknologi størst potentiale til at løse.

 • Services, som bl.a. vurderer et produkts ´environmental footprint´ ud fra en scanning af PCB med komponenter.
 • Opbygning af case katalog, som illustrerer succesfulde miljø- og samfundsmæssige fordele.
 • Vejlede virksomheder om udvikling af teknologiske produkter, som adresserer samfundsmæssigt relevante problemstillinger.

4. Test og dokumentation. Hvordan kan effekten af en CSR indsats inden for elektronik måles og dokumenteres.

 • Vejledning i hvilke regulativer og direktiver, herunder ECOdesign direktivet samt energy star, som er relevante at overholde for produkter indeholdende elektronik. Herunder også dokumentation.
 • Vejledning i miljøkrav til elektronikprodukter samt rådgivning i hvordan, og hvilke fordele der er ved at gøre dem endnu mere miljøvenlige. Samtidig vurderes ud fra et miljømæssigt synspunkt, et forretningsmæssigt perspektiv samt hvordan disse mærker opfattes af slutbrugerne.

Dele af serviceydelserne baseres på relativt nye koncepter, hvorfor de som services først vil være modne på 3-5 års sigte. Andre dele er eksisterende kompetencer, som tilpasses CSR i produktudviklingen og vil derfor allerede under opbygningen kunne bringes i anvendelse.

3. Centrale aktiviteter

Aktivitetsplanen vil især have et omdrejningspunkt, som bringer virksomheder og problemstillinger sammen som ånden i fx cirkularitet. Det omfatter et bredt samarbejde med fx aktører, som arbejder for at løse samfundsrelevante problemer, udvalgt sammen med NGO’er, og ved at gennemføre start up-camps med formål at fremme stiftelsen af nye virksomheder og nye koncepter hos eksisterende virksomheder, som anvender teknologi til at løse denne type problemstillinger.

Aktivitetsplanen vil dertil have følgende bærende komponenter:

 • Indsamling af state-of-the-art viden om produkter og forretningsmodeller, som kombinerer socialt ansvar, teknologi og en bæredygtig forretning.
 • Videnhjemtagning og gensidige studiebesøg.
 • Cases i samarbejde med danske virksomheder, med formål at sætte den indsamlede state-of-the-art viden inden for produkter med god samvittighed og socialt ansvar i spil gennem afprøvning af teknologiske services.
 • Indsamling af viden om eksisterende miljøpåvirkning i samarbejde med relevante samarbejdspartnere inden for industri og forskning.
 • Gennemføre cases i samarbejde med industrien, som illustrerer muligheder inden for sustainable og circular elektronik.

4. Mulige samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere vil især være aktører, som har lang erfaring med CSR i bredere forstand fx: Erhvervsstyrelsens Grøn omstillingsfond og Miljøstyrelsen og NGO’er som Greenpeace og Unicef. Aktører med kompetencer for grøn produktudvikling vil omfatte bl.a. DTU IPU, ITU og Aalborg Universitet samt en række tekniske skoler. Brancheorganisationerne DI og Dansk Erhverv har haft CSR på dagsorden for deres medlemsvirksomheder, ligesom fx CSR Fonden, Erhvervsmagasinet CSR og CSR Forum (personnetværk) vil være relevante partnere i videnspredning.

Nøgleord

11 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tina Sig Olesen (Produktdesigner, CradlePeople)
Fredag d. 24/4-15 kl. 16:14

Dette aktivitetsforslag berører emner, der er meget aktuelle og relevante. Hvis vi også i fremtiden skal have adgang til mange af de produkter, vi bruger og er afhængige af i hverdagen (fx elektronik som smartphones og laptops), må vi gentænke måden hvorpå vi producerer, forbruger og genanvender. I den forbindelse er det bl.a. vigtigt at få identificeret de systemiske og økonomiske udfordringer, der er ift. at implementere cirkularitet i danske virksomheders forretningsmodeller.
En af de største styrker ved dette forslag er visionen om at flytte CSR fra papiret ud i virkeligheden – det er her det virkelig kommer til at få betydning.

Morten Georg Jensen (Specialist, DELTA)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:20

Hej Tina
Tak for din kommentar. I vores daglige omgang med elektronik er det tydeligt hvor meget elektronik der bliver skrottet hver eneste dag og det er ikke en holdbar løsning. Vi håber at vi med et projekt som dette i GTS regi kan hjælpe flere virksomheder i gang indenfor området.

Vh
Morten

Jens Gert Eibye Sørensen (Commercial director, Faze2 Green marketing)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 14:33

Yderst relevant at søge nye og bedre rammer for innovation, der giver danske firmaer en konkurrencefordel, basis den stor viden der findes især i offentligt regi om behov og erfaringer.
Netop cirkularitet kan være en vigtig "driver" for økonomien, men meget få er lykkes med at binde en god forretningsmodel sammen.
Nyere forskning viser dog gode takter og hvis de rette partnere bringes sammen som i det her projekt, kunne det øge succesraten.
Meget få har haft ressourcer til at systematisere den "grønne sektor". Vores sporadiske erfaring indikerer stor velvilje blandt aktører i recycling til at kigge bredt på partnerskaber og det kunne med fordel udnyttes til gavn for andre virksomheder.
Vi bidrager gerne med kontakter fra vores store netværk i energi og cleantech.

Morten Georg Jensen (Specialist, DELTA)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 14:46

Hej Jens Gert
Tak for din kommentar. Det er også vores håb at vi med dette projekt kan skabe gode partnerskaber og give udviklingen indenfor dette område et velfortjent skub i den rigtige retning. Jeres kontakter og netværk vil være en stor hjælp til dette!
Jeg hiver fat i dig når/hvis projektet bliver ført videre.

Mvh. Morten Georg Jensen

Jørgen Andersen (CEO, Green Tech Center A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:15

Green Tech Center i Vejle er et nationalt demonstrations og kommercialiseringscenter som hjælper grønne teknologi levendører ud på markedet i Danmark og udlandet. At få CSR ind i produkterne synes super spændende med mange potentialer også for nye produkter som Danmark kan "leve af i fremtiden" udover energieffektivet og craidle to craidle m.v.

Mange af vores 220 medlemmer arbejder også aktivt med CSR og netop linket ind i produkter synes jeg lyder super interessent og relevant at arbejde mere på.

Morten Georg Jensen (Specialist, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:18

Hej Jørgen
Tak for din kommentar og interesse i projektet. Green Tech Centers kompetencer og faciliteter kunne være meget relevante at inddrage i dette projekt. Hvilke erfaringer har I selv med CSR-delen i jeres arbejde?

Mvh. Morten G. Jensen

Jørgen Andersen (CEO, Green Tech Center A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:15

Green Tech Center i Vejle er et nationalt demonstrations og kommercialiseringscenter som hjælper grønne teknologi levendører ud på markedet i Danmark og udlandet. At få CSR ind i produkterne synes super spændende med mange potentialer også for nye produkter som Danmark kan "leve af i fremtiden" udover energieffektivet og craidle to craidle m.v.

Mange af vores 220 medlemmer arbejder også aktivt med CSR og netop linket ind i produkter synes jeg lyder super interessent og relevant at arbejde mere på.

Christian Niepoort (Partner , Smith Innovation)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:45

Vi ser også dette område som væsentligt fremadrettet - både fra et bæredygtighedsperspektiv, men også helt konkret for bundlinjen. Det svære er at bevæge sig fra de flotte ord i årsrapporterne til konkrete forbedringer af produkterne / ydelser som kunderne i sidste ende også vil betale for - eller som i sig selv er kosteffektive.

Her forekommer bl.a. cikularitet at have et stort potentiale, hvorfor vi støtter op om dette forslag.

Morten Georg Jensen (Specialist, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:43

Hej Christian
Tak for kommentaren. Det er netop målet med dette projekt at hjælpe med at konkretisere ideerne og give dem liv på markedet, og vi mener at vi med de rette partnere og interessenter kan gøre en stor forskel. Jeres erfaring med byggebranchen kunne især være relevant at drage nytte af i den forbindelse.

Mvh. Morten G. Jensen

Pia Mulvad Reksten (Erhvervspolitisk konsulent, LO)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:23

Vigtigt projekt, der kan styrke virksomhedernes arbejde med samfundsmæssigt ansvar - som en naturlig del af deres forretningsmodel. Helt enig i kommentar om at der skal meget mere til end flotte ord i årsrapporter. Særligt når det gælder SMVér, er det vigtigt, at CSR begrebet bliver mere konkret, håndterbart og pragmatisk.
Godt at der peges på flere samarbejdspartnere, herunder fx Grøn omstillingsfond, som også arbejder med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Set i et forretningsmæssigt perspektiv.
Dette projekt kunne fint spille sammen med andre GTS projekter vedr. bæredygtighed, cirkulær økonomi, nye robot og produktionsteknologier, der også kan være med til at understøtte en grøn omstilling.
Det kan også anbefales at se nærmere på Rådet for samfundsansvar, som arbejder med CSR. Desuden er Rådet en stor kapacitet hvad angår viden om fx retningslinjer for CSR rapportering bl.a.ift. Global Compact og Retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (FN).
LO og LOs medlemsforbund kan også være relevante samarbejdspartnere - ikke mindst ift. arbejdstagerrettigheder (del af menneskerettigheder).
Et andet perspektiv der er vigtigt at huske på er at når CSR skal integreres i SMVér, som ofte ikke har særlige CSR afdelinger/CSR ansvarlige, så spiller medarbejderne en meget vigtig rolle ift. at få virksomhederne til at agere mere samfundsbevidst. Medarbejderne - på alle niveauer - skal opleve et ejerskab og har ofte gode, konkrete ideer til hvordan virksomheder kan opfylde sine CSR ambitioner. Uden det nødvendigvis er den store forkromede tilgang, som de store virksomheder har mulighed for.

Morten Georg Jensen (Specialist, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:05

Hej Pia
Tak for din kommentar og forslag. Dine betragtninger omkring nødvendigheden af inddragelse af medarbejderne i mindre virksomheder er især interessante, og noget jeg kunne forestille mig ofte bliver overset og/eller nedprioriteret i indsatsen. Et samarbejde med jeres medlemmer kunne i den forbindelse være meget relevant.

Mvh. Morten G. Jensen