Produktion af rekombinante membranproteiner til rationelt lægemiddeldesign

Senest opdateret d. 22/8-2016
Bioneer
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Søren M. Madsen
Head of Department, Bacterial Protein Production

Membranproteiner udgør portene til vores celler idet ioner, affaldstoffer m.m. optages og udskilles ved hjælp af disse proteiner. Mange sygdomme, f.eks hjertekarlidelser og cancer er bl.a. forårsaget af dysfunktionelle membranproteiner, som derfor er oplagte ”drug targets”. Udviklingsaktiviteten bidrager til, at der udvikles rekombinante produktionsorganismer, oprensningsteknikker og analytiske metoder til at håndtere produktion af membranproteiner til lægemiddelindustrien.

1. Markeds- og samfundsbehov

Celler og såkaldte organeller er omsluttet af membraner, der sikrer, at cellens molekyler forbliver i cellen. Membranerne er opbygget af et dobbelt lipidlag, hvori der er inkorporeret en række forskellige membranproteiner. Membranproteiner medvirker i transportprocesser af salte og molekyler, i celle signalering og i energiproduktion mm. Membranproteiner er derfor helt vitale for cellers funktion, og det er derfor ikke overraskende, at ca. 60% af alle mål (targets) for de nuværende markedsførte lægemidler er membranproteiner. Velkendte midler er f. eks. b-blokkere mod hjertesygdomme og psykofarmaka mod visse psykiske lidelser.

En række ældre og nye lægemidler, herunder antistoffer og lavmolekylære lægemidler er rettet mod membranproteiner, som er særdeles vanskelige at håndtere fremstillingsmæssigt. Det er derfor kun få virksomheder, der har den fornødne knowhow og kapacitet i området. Forskningsinstitutioner, der arbejder med karakterisering af molekyler, der binder til membranproteiner har også behov for denne specialviden, idet det kræver en vis produktionsmæssig kapacitet at få adgang til rimelige mængder af de pågældende membranproteiner.

Det er ikke trivielt at fremstille membranproteiner, det kræver bl.a. en række forskelligartede proteinproduktionssystemer, herunder mikrobielle og mammale for at øge sandsynligheden for succesfuld fremstilling. Endvidere kræver det adgang til specielle oprensningsmetoder som er markant forskellige fra metoder, der anvendes til opløselige proteiner.

Virksomheder og institutioner/hospitaler, der arbejder med lægemidler rettet mod denne type af proteiner har derfor i de tidlige udviklingsfaser behov for:

  • Adgang til fremstilling og oprensning af membranproteiner eller dele af membranproteiner i mængder, der sætter dem i stand til at udføre karakteriseringsarbejde, udvikle screeningsmodeller/assays og finde lægemiddelkandidatstoffer, der kan binde til disse specielle targets.
  • Adgang til til større mængder af membranproteiner i de senere faser i forbindelse med større screeningsprocesser.

Udviklingshorisonten er 3 år og er rettet mod biofarmaceutiske- og farmavirksomheder, samt forskningsinstitutioner. Det skønnes, at der er en lang række danske virksomheder i målgruppen, som udgøres af både store farmaselskaber som f.eks Lundbeck og Novo Nordisk, men også af mindre biotekselskaber med et stort potentialle som f.eks Aquoporin, Nuevolution, Pcovery, Saniona AB, Vipergen m.fl.

2. Ny teknologisk service, kompetence og teknologi

Bioneer opbygger unikke danske kompetencer inden for fremstilling af membranproteiner. Bioneer udvikler DNA-vektor systemer, hvormed mikrobielle eller mammale produktionsceller bringes i stand til at syntetisere de ønskede membranproteiner via fermenteringsprocesser i bioreaktor. Bioneer vil endvidere udvikle oprensningsprocesser således, at de fremstillede membranproteiner kan opnås i ren form. Der findes i dag ikke et lignende dansk udbud til det danske markedssegment, som via lokal adgang til knowhow vil få stærkt forbedrede muligheder for udvikling af lægemidler.

Bioneers services forventes at omfatte:

  • Fremstilling af expressions-kloner, der udtrykker membranproteiner efter kundens ønske. For at opnå høj succesrate mht fremstilling af menbranproteiner skal der udvikles både mikrobielle og mammale produktionssystemer.
  • Udvikling af fermenteringsprocesser, hvor udvalgte produktionsorganismer testes parallelt for fremstilling af udvalgte membranproteiner (drug targets).
  • Udvikling af oprensningsprocesser, herunder detergentbaseret screening og stabilisering af de fremstillede membranproteiner.
  • Fremstilling af membranproteiner i levende celler eller vesikler til screeningsformål.

3. Centrale aktiviteter

Bioneer planlægger følgende tre-årige aktivitetsplan, hvis resultater vil føre til udbud af de første services primo 2018:

1. Udvikling af værtsspecifikke ekspressionsvektorer, der muliggør, at membranprotein gener kan afprøves parallelt i mikrobielle og mammale ekspressionssystemer. Vektorerne skal forsynes med passende fusions-tag (Green Fluorescent Protein), som tillader fusion af membranproteinet til et rapportergenprodukt, der gør det nemt at følge lokalisering og funktionalitet af et givet protein. For at simplificere oprensningsprocesser vil der også blive indbygget et såkaldt his-tag til affinitetsoprensning.

2. Expression af en række kendte membranproteiner (f.eks transportører, ionpumper, receptorer) som tidligere er udtrykt i andre systemer, mhp. validering af de ny-udviklede membranprotein produktionssystemer. Afprøvningerne vil også blive benyttet til opsætning af nye analytiske metoder som f.eks in-gel fluorescens til detektion af korrekt foldet membranprotein ved SDS-PAGE, samt til opsætning af fluorescensbaseret størrelseskromatografi til forudsigelse af membranproteinets kvalitet og integritet efter ekstraktion fra værtscellens membran vha. forskellige detergenter.

3. Efter produktion og udtryk af membranprotein i værtscellens membran vil det til visse screeningsformål være ønskeligt at fremstille membranproteinet i ren form uden at destabilisere det. Detergenter vil blive anvendt som led i denne proces for at holde membranproteinerne i en opløselig/funktionel form efter frigørelse fra cellemembranen, hvorfor det ofte er nødvendigt at benytte et forudgående screeningsprogram for at finde den optimale detergentsammensætning.

4. Mulige samarbejdspartnere

Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet (http://www.memphys.dk/)

Nøgleord

28 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Niels Skjærbæk (Chefkonsulent, RegH)
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:57

Netop dette forslag, er der et stort behov for i industrien men bestemt også i universitetsverdenen samt hospitalsregi.
Vi oplever flere og flere OPI samarbejder som netop sigter mon nyttiggørelse af forskellige kompetencer.
Her mener jeg bestemt at Bioneer kan stille en meget vigtig brik i samspillet mellem industri og offentlige partnere som en vigtig service-provider. Med sikkerhed er der projekter hvor specifikke membranproteiner - som f.eks 7TM receptorer spiller en meget vigtig rolle i flere lægemiddeludviklingsprojekter - skal fremstilles i tilstrækkelig kvalitet samt kvantitet.
At have en partner som Bioneer om bord, på denne type af projekter, vil med sikkerhed styrke projektet. Nærheden af serviceprovideren er vigtig, for tid er lig med penge i udviklingen af nye potentielle lægemidler.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:28

Kære Niels Skjærbæk,
Tak for din støtte til dette projekt. Vi håber, at vi kan udvikle lokale kompetencer og services som danske virksomheder vil have glæde af. Der er idag ingen tilsvarende service i Danmark og vi forudser at både hospitaler, universiteter og både små og store virksomheder, der arbejder indenfor lægemiddel udvikling eller anden teknologi hvor membran proteiner spiller en rolle, kan drage nytte af denne aktivitet. Vi håber på et bredt samarbejde med danske interessenter indenfor dette område.

Laust Bruun Johnsen (Principal Scientist, Novo Nordisk A/S)
Fredag d. 24/4-15 kl. 13:53

Membranproteiner udgør en meget stor del af de proteiner der kan laves lægemidler imod. Og da produktionen af membranproteiner til effekt-studier er en stor udfordring for såvel store som små virksomheder, vil forbedre ekspressionssystemer have høj værdi. Yderligere vil ny viden og serviceydelser inden for dette felt være særdeles værdifuldt for en lang række danske virksomheder.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:12

Kære Laust Bruun Johnsen,
Tak for støtten til dette projekt forslag. Vi håber, at både små og store virksomheder indenfor pharma og biotek i Danmark vil kunne drage nytte af de bedre kompetencer projektet vil generere indenfor rekombinant membran protein og rekombinant protein produktion generelt.

Paal Skytt Andersen (Professor, afsnitsleder, Statens Serum Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 15:00

Bioneer har en lang tradition for at være meget en meget kompetent samarbejdspartner, og gennem Bioneers store viden inden for protein ekspression vil det i høj grad kunne gavne såvel små virksomheder som større samarbejdspartnere med fremstilling og produktion af membranproteiner. Dette område er et af de meget vanskelige, men utroligt vigtige, områder inden for protein engineering, og jeg ser et kæmpepotentiale såvel kommercielt for virksomheder som videnskabeligt inden for udviklingen af f.eks. vacciner.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:06

Kære Paal Skytt Andersen,
Tak for opbakningen til vores forslag, hvor netop forskning indenfor vaccine udvikling vil kunne drage nytte af bedre membran protein produktionsmetoder.

Allan Lihme (CTO, Upfront Chromatography A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 10:38

Membranproteiner er en integreret del af alle levende organismer og udgør en vigtig målgruppe for udvikling af nye medicinske behandlingsmetoder og er som overflade eksponerede biomolekyler også potentielle forankrings punkter i forbindelse med adsorption og isolering af stamceller og immobilisering af celler på faste faser til brug i f.eks.bioreaktorer og mere biokompatible implantater.
Der er et stort potentiale i opbygningen af kompetencer i dette felt og Bioneer's planer herfor er meget velkomne - især i lyset af den allerede eksisterende ekspertise hos Bioneer som giver en høj grad af sikkerhed for at planerne kan gennemføres med succes.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:00

Kære Allan Lihme,
Tak for dine positive kommentarer og idéer omkring at benytte membran proteiner til forankrings punkter til immobilisering af celler mm. Man kunne også forestille sig fusion af forskellige enzymer eller protein domæner til membran proteinerne således, at hele celler kunne blev udstyret med en ny enzymatisk aktivitet eller tilsvarende. Dette kunne anvendes i bioreaktorer til konversion af givne substrater til et nyt ønsket produkt.

Julie Bomholt (Protein Specialist, Aquaporin A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 14:22

Membranproteiner er en meget interessant klasse af proteiner idet de udfører og regulerer en række essentielle funktioner i celler. Funktionaliteten af langt de fleste membranproteiner er stadig ikke fastlagt til trods for en stærk interesse i funktionalitets- såvel som strukturbestemmelse, især af eukaryotiske membranproteiner. En af årsagerne hertil er mangel på mulighed for fremstilling af membranproteiner i tilstrækkelig kvalitet og kvantitet da membranproteiner er notorisk svære at arbejde med.

Især to anvendelsesområder illustrerer behovet for adgang til membranproteiner. I) Majoriteten af de lægemidler, der fremstilles har membranproteiner som mål. Screening af membranproteiner er derfor interessant. II) Membranproteiners unikke specificitet har gjort dem interessante indenfor biomimetisk anvendelse fx til sensor- og separationsteknologi. Begge formål fordrer tilgængelighed af membranproteiner af både tilstrækkelig kvalitet og kvantitet.

For den biomimetiske industri er der behov for produktion af signifikant større mængder rekombinant protein og en særlig interesse for etablering af stor-skala produktion. Der er derfor uden tvivl et stort potentiale i udviklingen af ekspressionssystemer, etablering af skalerbare oprensningsprotokoller og ikke mindst skalerbare fermenteringsprocesser til produktion af rekombinante membranproteiner.
Bioneers foreslåede arbejde kan bidrage med vigtig ny viden der vil kunne gavne en række virksomheder og forskningsinstitutioner, der er afhængige af adgang til membranproteiner.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:01

Kære Julie Bomholt,
Tak for dine positive kommentarer og opbakning vedrørende dette forslag der omhandler opsætning af aktiviteter indenfor membran protein produktion, oprensning og karakterisering. Vi ved, at dette er et kompliceret felt, men netop ved at arbejde sammen med specialister fra universiteter og virksomheder håber vi at kunne udbyde et sæt af forskellige expressions-systemer således, at sandsynligheden for succes er størst mulig.

Ali Salanti (Professor, Københavns Universitet og VAR2pharmaceuticals)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 10:08

Som nævnt er membran proteiner et klassisk mål for udvikling af medicin mod mange sygdomme. Det er dog ofte en flaskehals i den præ-kliniske discovery fase at kunne validere resultater på rekombinante proteiner idet disse er typisk svære at udtrykke. Det vil være hensigtsmæssigt for danske virksomheder og universiteter at kunne henvende sig til Bioneer med henblik på at få disse udtrykt. Personligt vil dette være gavnligt for både vores malariavaccine forskning hvor vi prøver at definere hvilke humane membran-receptorer som parasitten binder til såvel som vores cancerforskning som er fokuseret på at ramme en række forskellige membranassocierede proteiner. Hidtil har vi brugt Retrogenix i UK, men de tilbyder kun HEK overekspression og ikke rekombinant ekspression til oprensning og skalering. Det vil være en styrke for dansk forskning og innovation hvis projektet kan realiseres.
Ali Salanti (CEO VAR2pharmaceuticals & Professor ved Københavns Universitet)

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:51

Kære Ali Salanti,
Tak for dine gode kommentarer på vores forslag omkring opsætning af rekombinant membran protein produktion. Vi påtænker at anvende en række forskellige expressionssystemer såsom E. coli og måske også L. lactis til produktion af membran proteiner. Derudover har vi planer om at opsætte eukaryote systemer til samme formål. Vi håber at dette forslag kan hjælpe virksomheder som VAR2Pharmaceuticals ved at vi kan tilbyde den service i nærområdet.

Michael Theisen (Seniorforsker, Statens Serum Institut)
Søndag d. 3/5-15 kl. 20:18

Der er et stort behov for mere viden og erfaring inden for produktion af membranproteiner på rekombinant form. Inden for malaria er flere af de førende vaccinekandidater membranproteiner og de har i bred almindelighed været særdeles vanskelige at producerer som rekombinante proteiner. Jeg har igennem de sidste 5 år forsøgt at producer membranproteinet, Pfs48/45, og vi har stadig ikke en produktions proces som giver os tilstrækkelig store mængder til at gennemføre et klinisk forsøg.
Bioneer har tidligere hjulpet mig med at producerer en malariavaccine kandidat i Lactococcus lactis. Denne vaccinekandidat, GMZ2, er netop afprøvet i henved 2000 børn i Afrika. Der er min overbevisning af Bioneer kan bidrage til videreudviklingen af denne vaccine hvis de for mulighed for at udvikle nye metoder til produktion af membranproteiner.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:23

Kære Michael Theisen,
Tak for støtten til dette projektforslag. Det er jo særdeles interessant, at mælkesyrebakterien L. lactis har vist sig være en god organisme til fremstilling af en del rekombinante malaria proteiner. En støtte til denne aktivitet vil måske gøre os i stand til at producere membran proteiner fra malaria i en bedre kvalitet end tidligere, og dermed øge sandsynligheden for at frembringe nye og bedre vaccine kandidater.

Jeanette Wern (Senior Scientist, Statens Serum Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:10

Fremstilling og produktion af rekombinante membranproteiner er yderst relevant inde for en lang række områder inklusiv vaccine udvikling. Det er et kompliceret område der kræver stor viden og erfaring som Bioneer har opbygget gennem mange års arbejde inden for protein enginering. Bioneers udvikling af nye og forbedrede ekspression systemer der på sigt kan udbydes som serviceydelser vil derfor både have stor interesse og høj værdi for store og små virksomheder i Danmark.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:27

Kære Jeanette Wern,
Det er særdeles opmuntrende at høre fra en vaccine producent som Statens Serum Institut, at projektet omkring membran protein produktion og oprensning er af bred interesse.

Per Fischer (CEO, MinrvaX)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:42

Jeg er bekendt med indtil flere vaccine projekter i biotech start-ups og university spin-outs som har brug for effektiv ekspression af membran proteiner. Både i forbindelse med identification af vaccine targets og etablering af functionelle tests for de antistoffer som vaccinen måtte generere. Derud over er der flere andre ikke-vaccine projekter jeg er bekendt med som ville have stor gaven af den know-how som projektet vil generere.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:58

Kære Per Fischer,
Tak for din opbakning omkring behovet for at kunne tilbyde produktion af membran proteiner i vaccine udviklings projekter. Som du også anfører er der også et stort behov for adgang til denne protein type indenfor ikke-vaccine relaterede projekter, da mange lægemidler (drugs) enten i form af antistoffer eller small molecules er rettet mod netop membran proteiner (targets).

Jens Kringelum (Scientist, Evaxion Biotech)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 08:55

Produktion af membrane-proteiner er en udfordring mange virksomheder og universiteter star overfor når et nyt lægemiddel skal udvikles eller en sygdoms mekanisme skal undersøges. De seneste 20 års udvikling indenfor screenings teknologier af kemikalier og antistoffer (eller andre scaffold proteiner) har gjort det trivielt at fremstille potentielle lægemidler når først sygdoms-mekanismen og target er kendt, hvorfor dette må anses som det vigtigste skridt i dagens lægemiddel udvikling. Dette gælder både udvikling af lægemidler samt moderne subunit vacciner.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:34

Kære Jens Kringelum,
Tak for din støtte til vores projekt forslag indenfor udvikling af expressionssystemer til produktion af rekombinante membran proteiner. Jeg forestiller mig, at en del af de antigener, der forudsiges i jeres vaccine teknologi platform formentlig også er membran proteiner, hvorfor bedre produktions-systemer er ønsket mhp at validere jeres output af potentielle vaccine kandidater.

Torben Lund-Hansen (SVP, Chreto ApS)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:11

In vitro fremstillign af membran proteiner er teknisk krævende, men nødvendigt for at skaffe disse proteiner når man skal bruge dem enten som nye lægemiddelkandidater eller som nødvendige hjælpe proteiner til udvikling og fremstillign af f.eks. nye antistoffer eller som screenings værktøjer. Der mangler en sådan ekspertise i Danmark.

Bioneer’s brede erfaring med at udtrykke forskellige rekombinante protein i en lang række ekspressions systemer som E.coli. gær og mammale celler giver dem en solid baggrund for at udvikle en ny teknologi til at udtrykke, oprense og analysere membran proteiner. Desuden har Bioneer en lang erfaring med at samarbejde med offentlige og private virksomheder som gør at de affektivt kan dele deres viden og ekspertise til gavn for deres samarbejdspartnere.

Projektet vil være et værdifuldt bidrag til udviklingen af den bioteknologiske industri i Danmark.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:38

Kære Torben Lund-Hansen,
Tak for de pæne ord til vores forslag vedr. membran protein produktion. Vi er ikke i tvivl om, at opsætning af teknologierne er krævende, hvorfor vi vil forsøge at involvere så mange interessenter som muligt i form af universitets grupper og virksomheder, der har en interesse i denne type proteiner.

Mikael Rørdam Andersen (Lektor, Technical University of Denmark)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:33

Membranproteiner er en meget interessant gruppe af proteiner, med et stort utappet potentiale, især på grund af de praktiske udfordringer med at oprense og undersøge deres funktion i forhold til opløselige protein. Enhver form for øget opmærksomhed på dette område vil både have interesse for praktiske formål og anvendt forskning, men i høj grad også for grundforskningsområder; hvor dette kunne være en meget interessant tjeneste at kunne købe.
Aktiviteten er både ambitiøs, eftertragtet og gennemførlig grundet Bioneers demonstrerede kompetencer på proteinområdet.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:44

Kære Mikael Rørdam Andersen,
Tak for din støtte til forslaget. Det er dejligt at høre, at projektet er interessant indenfor grundforskning og en service ydelse, der kunne være efterspurgt fra en forskningsinstitution.

Jose Arnau (Afd leder, Novozymes)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:51

Membranproteiner omfatter en gruppe proteiner der kombinerer 1) en stor industriel relevance især i farma (mange membranproteiner er drug targets i mange forskellige sygdomme) med 2) en betydelig teknologisk begrænsning fordi produktion af tilstrækkelig mængder af selve proteinet i en funktionel konformation ikke er trivielt.

Bioneer har i gennem årene udviklet og kommercielt-anvendt teknologier til produktion af rekombinante proteiner. At få etableret en teknologi til produktion af membranproteiner vil bidrage både til karakterisering af struktur-funktions aspekter samt åbne op for muligheder til anvendelse af disse proteiner til discovery og validering af potentielle drug leads.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:00

Kære José Arnau,

Tak for støtten til vores projekt forslag, som vi håber vil være til gavn for en lang række virksomheder etc, der har membran proteiner som target i deres produkt udvikling. Vi håber, at projektet kan føre til at Bioneer kan tilbyde small-scale non-GMP produktion af membran proteiner til virksomheder, universiteter og andre forskningsenheder.

Morten Nørholm (DTU Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:37

Membranproteiner indgår i særdeles vigtige fysiologiske processer og er mål for 50-80% af alle medicinske præparater i dag, men er samtidig notorisk vanskelige at arbejde med pga. deres hydrofobe karakter. Anvendelsen af GFP fusioner til at optimere produktionen af korrekt foldede membranproteiner har nærmest været et paradigmeskifte indenfor dette forskningsfelt og det vil være særdeles vigtigt for dansk grundforskning, pharma og biotek at vi har dansk ekspertise indenfor dette område.

Søren M. Madsen (Head of Department, Bacterial Protein Production, Bioneer A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:03

Kære Morten Nørholm,
Tak for dine gode kommentarer til projekt forslaget. Vi vil i projektet forsøge at udvikle eller implementere expressions-systemer med GFP reportere, således at produktionen af korrekt foldet membran protein kan følges via in-gel fluorescence og via fluorescencebaseret størrelseskromatografi. Dette er et særdeles nyttigt værktøj i screenings øjemed til at finde de bedste expressionsværter, de optimale dyrkningsbetingelser, og for at finde de bedst egnede detergenter til frigørelse (fra værtens celle membran) af de producerede rekombinante membran proteiner i en opløselig korrekt foldet form.