Produktionsteknologi til fødevarer

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi og Informations- og Kommunikationsteknologi
Lars Hinrichsen
Direktør, DMRI

Hvordan skal vi sikre en forsat høj produktivitet i fødevarebranchen? Svaret er øget og bedre anvendelse af teknologi til at opnå øget effektivitet. Udfordringen er at gøre teknologien tilgængelig for medarbejderne i branchen. Der er behov for systematiske rådgivningsværktøjer til udvikling af strategier for teknologiimplementering, for designregler til udstyr, der er nemt at anvende og holde i optimeret drift, og for nye anvendelser af IKT, der kan understøtte medarbejdernes effektivitet.

Ny viden og serviceydelser
Fødevarebranchen beskæftiger mange medarbejdere med kort uddannelse, og der er en relativt stor medarbejderomsætning. Samtidig kræver det danske lønniveau en høj produktivitet. For at sikre den danske fødevarebranches konkurrenceevne skal vi derfor være bedre til at bruge ny teknologi i produktionen, uden at sikkerhed og kvalitet forringes. Vi skal være bedre til at forstå, hvordan ’almindelige’ medarbejdere – ufaglærte som faglærte – på en nem og umiddelbar måde kan vekselvirke med avanceret udstyr, så det bruges på den rigtige og mest optimale måde. Dermed understøttes og forbedres både virksomhedernes og medarbejdernes effektivitet.
Med udgangspunkt i den nyeste forskning inden for Human Centered Automation, Man Machine Interface, og User Centered Design vil der blive tilpasset og udviklet viden målrettet fødevareindustrien om intuitive, interaktive brugerflader til avanceret udstyr. Det skal være nemmere for medarbejderne at bruge og vedligeholde måleudstyr og automatik. Med udgangspunkt i begrebet Augmented Reality vil der blive udviklet viden om, hvordan IKT og måleteknologi kan bruges til at højne kvalitet og effektivitet i manuelle og semimanuelle processer ved at tilvejebringe og formidle instrukser og viden, fx om den optimale udskæring af det enkelte kødstykke på et slagteri eller om det næste trin ved fremstilling af mad i storkøkkener. Endelig vil der blive udviklet metoder til vurdering af fødevarevirksomhedernes evne til at implementere og drage nytte af ny teknologi og til at lægge strategier og planer for teknologianskaffelser ud fra helhedsbetragtninger af virksomhedens processer, så de tilsigtede økonomiske gevinster opnås bedst muligt og uden kvalitetsforringelser af produkterne.
Den nye viden vil danne grundlag for nye rådgivningsprodukter rettet mod både små og store fødevarevirksomheder i hele værdikæden fra primærproduktion til foodservice-sektoren i forbindelse med anskaffelse samt test og indkøring af ny produktivitetsforbedrende teknologi. Derudover vil den danne grundlag for rådgivning til udstyrsproducenter og være basis for udviklingssamarbejder om udviklingen af ny automatik og måleudstyr samt nye IKT-produkter.
Centrale aktiviteter
Der er tre centrale aktiviteter:

  1. Systematisk metodik til analyse og rådgivning inden for teknologiimplementering. Herunder udvikling af værktøjer til kvantificering af virksomhedens teknologiske formåen og kompetenceniveau og en samlende økonomisk præsentationsramme.
  2. Nye teknikker til brugerrettet automatisering. Herunder udviklingen af designregler målrettet medarbejdere og faktiske forhold i fødevareindustrien samt udvikling af intelligent sensorbaseret styring af automatik med selvdiagnostik.
  3. Intuitive IKT-værktøjer til produktionen. Herunder metoder der benytter Augmented Reality rettet mod formidling af instruktioner til drift og vedligehold.

For at udvikle kompetencer og serviceydelser skal den nyeste viden om brugercentreret design hjemtages fra de relevante videncentre både på og uden for Teknologisk Institut. Derudover skal best practice fra fx forbrugerelektronikbranchen studeres, blandt andet gennem deltagelse i erfaringsgrupper. Et forum med repræsentanter fra fødevarebranchen skal etableres, så viden og metoder kan formidles og vurderes.
Metoder og designregler afprøves i praksis via gennemførelsen af demonstrationsprojekter, blandt andet:

  • Metode og rådgivningsværktøj til systematisk og effektiv virksomhedsanalyse med henblik på teknologianskaffelse.
  • Anvendelse af realtidsstyrede robotter med høj brugervenlighed til fødevareproduktion.
  • Måleudstyr, fx til at fastlægge optimale snit til kødudskæringer under hensyntagen til fordelingen af kød, fedt og knogler, kombineret med IKT-løsninger, der effektivt instruerer medarbejderen, fx gennem brug af audiovisuelle kommunikationsværktøjer.
  • Intelligente produktionsmaskiner med selvovervågning og -diagnostik med muligheden for at kommunikere instruktioner til service og vedligehold.
  • Semiautomatiske løsninger med taktil-/force-feedback (kendt fra fjernkirurgi), som reducerer arbejdsbelastningen uden kvalitets- og effektivitetsforringelser.
  • IT-værktøjer til foodservice til produktionsplanlægning og formidling af procestrin og instruktioner.

Rationale for indsatsen
Trenden i samfundet er anvendelse af mere og mere avanceret teknologi. Teknologi indføres med henblik på at erstatte ensidigt gentaget arbejde (EGA) og meget belastende arbejde og om muligt øge produktiviteten. Teknologien er ofte så avanceret, at kun eksperter kan varetage vedligeholdelsen. Endvidere kan fødevarefremstillingsprocessen være så kompliceret, at det er vanskeligt at overskue sammenhængen, og på sigt forventes nye udfordringer til de fødevareproducerende virksomheder i form af øgede krav til variantskabelse. Men krav om på samme tid at være effektiv og fleksibel er ikke i overensstemmelse med den nuværende automatisering, som er karakteriseret ved standardisering.
Der er derfor store udfordringer for både de fødevareproducerende virksomheder og for de virksomheder, som fremstiller og eksporterer produktionsudstyr set i forhold til uddannelse, arbejdsevne, sprog og kultur hos den lokalt tilknyttede arbejdskraft.
For at bevare arbejdspladserne i Danmark er det tvingende nødvendigt, at automatiseringen kan spille sammen med de mennesker, der skal betjene og vedligeholde den, og at der vælges en teknologi, der passer til den enkelte producent af fødevarer afhængig af størrelse og fleksibilitet og i alle led af værdikæden fra primærproducent til slutbruger.
Det er målet at øge innovationsevnen hos leverandører af automatisering til fødevareproducenterne gennem større forståelse og viden om teknologianvendelse med specielt fokus på sammenhængen mellem menneske og maskine. Det forventes endvidere, at der kan opnås et bredere samarbejde mellem virksomheder med henblik på at skabe løsninger baseret på den samlede kompetence. Skræddersyede løsninger og systemer til udviklingsområder på globalt plan kan skabe grundlag for ny dansk eksport.
Det danske fødevareindustrielle segment rummer mange SMV, herunder storkøkkener og cateringvirksomheder, der forventes at efterspørge ydelserne. Tilsvarende vurderes, at hovedparten af de mange SMV, som producerer maskiner og inventar til fødevareindustrien, vil efterspørge ydelserne. Blandt primærproducenterne forventes en efterspørgsel fra de største producenter.
Idéen hænger blandt andet sammen med projektet ’Forbedret arbejdsmiljø/Øget brugervenlighed af produktionssystemer’ og vil kunne udnytte erfaringer og ekspertise opbygget gennem projekter/platforme støttet af Højteknologifonden og det Strategiske Forskningsråd: ’CT-skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion’, ’InSpire’ og ’NEXIM’.
Mulige samarbejdspartnere
AUC/Center for Industriel Produktion.
SDU/Mads Clausen Instituttet: Man Machine Interface ved Jacob Buur.

13 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Henrik Andersen
Mandag d. 23/4-12 kl. 15:36

”Carometec oplever som udstyrsleverandør til den danske fødevareindustri ofte, at potentialet i nye teknologier ikke udnyttes optimalt af industrien, alternativt ikke udvikles optimalt af udstyrsleverandørerne. Typisk skyldes forholdet en diskrepans mellem den tænkte anvendelse og den praktiske implementering på en produktionslinje. Eksempelvis kan ønsket om høj kvalitet i dataregistreringer modarbejdes af virkeligheden på en produktionslinje, hvor medarbejderne er på akkord.
En systematik i tilgangen til brugervenlighed af ny teknologi på en produktionslinje i kombination med bedre værktøjer til evaluering af den økonomiske gevinst ved introduktionen af samme, ville efter vor opfattelse væsentligt kunne påvirke såvel udbredelsen af, forståelsen for, og succesen med ny teknologi i den danske og internationale fødevareindustri.”

John Sørensen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 06:53

Fødevareforbundet NNF organiserer medlemmer inden for Slagteri og Kødforædling,Mejeri, Bageri, Sukker og Chokolade, og Tobak.Vores medlemmer har igennem mange år oplevet at der bliver investeret i ny teknologi på slagteriområdet. Det betyder, at der bliver færre arbejdspladser på slagterierne, men samtidig betyder det også, at slagterierne bliver mere konkurrencedygtig i forhold til de lande vi sammenlignes med. Fødevareforbundet NNF ser positivt på, at man nu vil til at sætte brugeren af produktionsteknologien i centrum. Både vores medlemmer og Fødevareforbundet NNF har haft indtrykket af at det hidtil har været omvendt, så vi ser med spænding på hvad fremtiden bringer.

Forbundssekretær John Sørensen

Jacob Dilling-Hansen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 09:10

IHFOOD udvikler innovative visionsystemer til den internationale fødevareindustri. Vores løsninger bliver brugt til proceskontrol og styring af automatik med henblik på at øge produktivitet og kvalitet, samtidig med at medarbejdernes tunge løft og ensidigt gentagede arbejde reduceres. Som en mindre dansk eksportorienteret teknologivirksomhed er det essentielt, at vi har adgang til den nyeste viden inden for brugerflader til avanceret teknologi og at nye brugercentrerede designparadigmer udvikles, så barrierene for at anvende ny teknologi i fødevareindustrien reduceres og nye markeder åbnes op. ”Produktionsteknologi til fødevarer” vil derfor bidrage til, at vi kan bevare vores internationale førerposition inden for visionsystemer til fødevareområdet, og det er vigtigt for os at kunne trække på den viden, der opbygges under aktiviteten.

Attec Danmark
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 10:31

Attec Danmark A/S er i dag den førende i verden inden for automatisk opskæring og udbening af kød og blandt de største inden for intern logistik i slagterierne.
Gennem løbende udvikling, uddannelse og innovation vil Attec fortsat arbejde på at være førende inden for opskæringsmaskiner, anlæg, røntgenapparater, hygiejneudstyr samt reservedele til svine- kreatur- og lammeproduktion. Målet er, at produkter og service skal leve op til kundernes krav nu såvel som i fremtiden.
For at forblive førende i verden inden for produktionsteknologi til opskæring og udbening af kød er det vigtigt, vore kommende produkter er designet til brugerne. Vores typiske kunde har en relativ stor personaleomsætning og efterspørger derfor teknologi der er nemt at betjene og at udnytte optimalt. Som en mindre virksomhed vil vi have stor gavn af ”Produktionsteknologi til fødevarer” og specielt af ”Designregler for udstyr”.

Harry Hansen
Onsdag d. 2/5-12 kl. 13:20

Vores industris konkurrenceevne afhænger i høj grad af vores medlemmers evne til hurtigt at kunne omstille sig til ny produktionsteknologi. Desværre ser vore medlemmer ofte at der går for lang inden gevinsten af nyindkøbt udstyr høstes. En af de væsentligste årsager er at udstyret er for vanskeligt at betjene.
Produktionsteknologi til fødevarer vil med til nedbryde denne barriere.

LINCO Food System
Torsdag d. 3/5-12 kl. 07:18

Linco food systems a/s er internationalt førende inden for projektering, produktion og installation af fjerkræslagterier. Vi leverer komplette linjer med en meget høj automatiseringsgrad, som spænder fra modtagelse af de levende kyllinger til opskæring og pakning. Evnen til at tilpasse løsningerne til den enkelte kundes lokale forhold og behov kombineret med en hurtig og effektiv indkøring mht. drift og vedligehold er vigtige konkurrenceparameter på vores markeder. Derfor er det fra vores synspunkt spændende, at man med ”Produktionsteknologi til fødevarer” vil arbejde med brugercentret automatisering målrettet fødevareindustrien. Vi er en eksporttung virksomhed og ser gerne, at der også tænkes på de internationale markeder for produktionsteknologi og at kulturelle forskelle i tænkemåde og medarbejderforudsætninger inddrages i aktiviteterne.

Morten Andersen Linnet
Søndag d. 6/5-12 kl. 10:44

En fortsat teknologiudvikling er en central faktor for jordbrugs- og fødevareerhvervets konkurrenceevne.

Da EU kommissionen i 2008 kom med den første økonomiske genopretningsplan, var forskning i fremtidens produktionsteknologi en af de tre bærende søjler i planen. Der er i den forbindelse sat en lang række forsknings- og udviklingsprojekter i gang, men desværre med meget begrænset dansk engagement. Vi mangler simpelt hen en matchende dansk satsning, hvis vi skal gøre os forhåbning om at få den i den megen viden som skabes i de mange projekter.

Hvis vi i Danmark for alvor skal få udbytte af de seneste års oprustning i den offentlige forskning og innovationsfremme, skal denne nye viden forankres i produkter, som helt eller delvist produceres i Danmark. Og der er en lang række mindre og mellemstore produktionsvirksomheder, for hvem outsourcing af produktion reelt ikke er en mulighed. Det gælder fx inden for fødevaresektoren. Disse virksomheders fremtid ligger i opretholdelse af en konkurrencedygtig produktion i Danmark ved konstant at have produktionssystemer, der er internationalt førende, hvad angår produktivitet, fleksibilitet, kvalitet mv.

Den danske fødevaresektors styrke ligger i en vertikal integration i værdikæden. Satsningen ”produktionsteknologi” til fødevarer er derfor et væsentligt bidrag til at skabe en konkurrencedygtig fødevaresektor, idet den bl.a. omfatter flere led af værdikæden.

Lars Hinrichsen
Mandag d. 7/5-12 kl. 10:39

Tak for jeres opbakning. Vi lever som bekendt i en tid med ubarmhjertig øget globalisering både med hensyn til teknologi- og arbejdsmarked. Løsninger, der ikke er internationalt orienterede og konkurrencedygtige, vil heller ikke være levedygtige i Danmark på den lange bane. Det er derfor vigtigt, at de metoder og løsninger, der udvikles i ”Produktionsteknologi til fødevarer”, også tager højde for den internationale kulturelle baggrund sammen med de øvrige medarbejderforudsætninger.

Lars Hinrichsen
Onsdag d. 9/5-12 kl. 11:40

Det er glædeligt at regeringen i dens 2020 plan så markant fokuserer på Danmarks produktivitet. Det falder fint i tråd med den opbakning, som I i øvrigt er kommet med. Det er glædeligt at regeringen vil styrke produktiviteten langsigtet ved at prioritere forskning, udvikling og innovation. Hvordan det konkret vil udmønte sig, bliver spændende at følge, men ”Produktionsteknologi til Fødevarer” adresserer lige præcis de problematikker og løsninger som 2020 planen indikerer for at øge produktiviteten, nemlig menneskers brug af avanceret teknologi.

Per Laursen Fabriksdirektør
Mandag d. 14/5-12 kl. 15:39

Horsens slagteri blev indviet i 2005 og er stadig et af verdens mest moderne og produktionseffektive slagterier. Brugerne dvs driftsorganisationen, blev fra starten af projektet inddraget i udviklingen og konstruktionen af slagteriet.
Dette er ganske unikt, og erfaringerne har vist, at det er lykkes at få effektivitet og et bedre arbejdsmiljø til at gå op i en højere enhed.
Produktionsteknologi der er designet til brugerne i kødindustrien, er et must for at sikre sektoren en fortsat produktivitetsforbedring.
Det er derfor ekstra glædeligt at se et initiativ, på netop dette område.

Nicolaj Nørgaard
Onsdag d. 16/5-12 kl. 12:28

Danmark er verdens største eksportør af svinekødsbaserede fødevarer, og svineproduktionen er en vigtig del af den nationale økonomi i forhold til beskæftigelse samt skatter og afgifter. Den hårde internationale konkurrence kræver en stadig stigende effektivitet i primærproduktionen, og antallet af husdyrbrug er som konsekvens de senere år blevet konsolideret kraftigt.

Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er steget fra omkring 150 svin i 1980 til omkring 2.450 svin i 2011. Disse strukturændringer - samt krav om øget effektivitet - i et erhverv, der trods alt stadig er domineret af små og mellemstore virksomheder, stiller nogle store udfordringer til nytænkning og udvikling af ny teknologi.

Videncenter for Svineproduktion bidrager til at løfte disse udfordringer. Senest er vi indgået i forskningssamarbejdet PIG IT. Samarbejdet skal bl.a. adressere problemstillinger omkring de store besætningsstørrelser og udvikle IT-støtteværktøjer, der kan forbedre effektivitet og kvalitet gennem en mere individbaseret husdyrsproduktion.

Det ville være glædeligt, hvis ”Produktionsteknologi til fødevarer” kunne bidrage med at skabe resultater omkring brugercentret design af IT-løsninger, der kunne finde anvendelse i IT-løsninger til de danske svinebedrifter.

Lars Hinrichsen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 14:20

Tak for kommmentaren. Der er ingen tvivl om, at effekten af ny teknololgi er meget større, når der udvikles med og for de involverede medarbejdere. Det vil vi bestemt holde fokus på i det videre forløb.

Lars Hinrichsen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 14:23

Tak for kommentaren. Der er ingen tvivl om, at dette er en meget vigtig pointe. Kæden fra gen til gaffel er helt fundamental ved fremstilling af fødevarer og ny teknologi, der forbedrer produktivitet, kvalitet, arbejdsmiljø og dyrevelfærd hos landmændene er vigtigt at tænke med.