Produktivitets- og vækstfremmende standardisering

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Mette Glavind
Direktør

Anvendelsen af standarder er med til at skabe vækst i danske virksomheder. Standarder er nødvendige for at sikre produktkvalitet og lige konkurrencevilkår mellem virksomheder. Standardisering bliver drevet internationalt, og det er afgørende, at danske virksomheders interesser varetages ved uvildig og kompetent deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde. Dertil kommer et behov for support til SMV, hvor standardiseringsområdet kan synes uoverskueligt og ressourcekrævende.

Markeds- og samfundsbehov
Mængden af standarder er tredoblet over de sidste 20 år og mere end 80 % af de danske virksomheder anvender standarder [Regeringens standardiseringsstrategi 2006]. På trods af dette halter Danmark efter fx Sverige og Tyskland i anvendelsen af standarder.

Standarder er et vigtigt værktøj i den europæiske strategi om at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt europæisk marked [Europæisk standardiseringsstrategi, 2013] og standardisering har en markant indflydelse på samfundsøkonomien [Damvad 2013]. Fx viser en analyse, at standarder har bidraget til 9 % af væksten blandt danske virksomheder fra 1989-2003 [CEBR, 2007]. Det er også baggrunden for, at regeringen i sit vækstudspil fra 2014 har varslet en ny standardiserings-strategi med fokus på vækst og produktivitetsfremmende standardisering.

Anvendelse af standarder kan være en uoverskuelig og ressourcekrævende disciplin, særligt for SMV. Men standarder kan have afgørende betydning for virksomhedernes evne til at opnå markedsadgang og præcist beskrive og dokumentere egenskaber ved produkter over for både myndigheder, kunder og leverandører.

Aktivitetsplanens mål er er en øget dansk indflydelse på europæiske standarder, hvilket er afgørende, hvis Danmark også i fremtiden skal anvende standarder, som tager højde for danske forhold og ønsker. Derudover giver aktivitetsplanen mulighed for at understøtte danske virksomheders viden om og implementering af standarder, som løftestang til at skabe vækst og innovation.

Efterspørgslen for ydelser relateret til standarder er voksende. Standardiseringsarbejde er en hjørnesten i Teknologisk Instituts tværgående portefølje af service- og rådgivningsydelser, og derfor er målgruppen for denne aktivitetsplan bred og består af produktionsvirksomheder, rådgivere, entreprenører, leverandører, forhandlere samt udenlandske virksomheder inden for mange faglige områder.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Der er omkostninger forbundet med deltagelse i de enkelte standardiseringsudvalg, herunder gebyr for deltagelse i udvalg, rejseomkostninger og et ikke ubetydeligt tidsforbrug. Derfor er det især de store toneangivende virksomheder, som har ressourcer og kompetencer til at deltage i standardiseringsarbejde, hvilket kan stille dem stærkere i forhold til SMV. Dette understreger vigtigheden af at have uvildige og fagligt kompetente parters involvering i standardiseringsarbejde for dels at sikre kvalitet og brede i arbejdet og og dels at kunne supporterer SMV.

Teknologisk Institut deltager pt. i mere end 50 standardiseringsudvalg og er som udbyder af prøvning og certificering en vigtig spiller i den danske infrastruktur, ikke mindst i forhold til SMV. Med kombinationen af tekniske kompetencer og viden om SMV’ernes udfordringer og behov spiller Teknologisk Institut en vigtig rolle for at varetage danske SMV’ers interesser i udviklingen af internationale standarder.

Endvidere er der en vigtig synergi mellem Teknologisk Instituts deltagelse i standardiseringsarbejdet og involvering i FoU projekter. Når ny teknologi udvikles, er der større chance for markedsmæssig succes, hvis der er fokus på, hvilke standarder eller ændringer i standarder, der skal til for at markedsmodne teknologien eller produktet. Teknologisk Instituts deltagelse i standardiseringsarbejde er derfor med til at sikre mere markedsfokuseret forsknings- og udviklingsarbejde, som også er et væsentligt punkt i Innovationsstrategien fra 2014. Det vil der fx være brug for i udviklingen inden for robotteknologi og droner, hvor vejen fra teknologi til marked også afhænger af udviklingen af tilhørende tekniske- og personsikkerhedsstandarder.

Der vil i aktiviteten være fokus på udvikling og tilpasning af serviceydelserne til de områder, hvor behovet hos virksomhederne for opdateret viden om standarder er størst, hvor der er et vækstpotentiale og hvor der er behov for dansk påvirkning af det europæiske standardiseringsarbejde.

Aktivitetsplanen sikrer forbedring af disse teknologiske services, fordi den muliggør Teknologisk Instituts involvering i de udvalg og de aktiviteter, hvor der er det største behov for understøttelse i forhold til danske virksomheder. Det gælder eksempelvis byggebranchen, hvor der er fokus på et fremtidigt arbejde med at forenkle, modernisere og harmonisere byggerelaterede standarder [Byggepolitisk Strategi 2014].

De teknologiske serviceydelser vil være prøvningsydelser, certificeringsydelser samt rådgivningsydelser inden for brugen og implementering af standarder. Serviceydelserne målrettes de virksomheder og de forretningsområder, som i den kommende strategiperiode ligger inden for Teknologisk Instituts primære fokusområder.

Centrale aktiviteter
De centrale aktiviteter vil være:

  • Aktiv deltagelse i 30-50 danske standardiseringsudvalg og 30-50 europæiske standardiseringsudvalg eller komitéer inden for eksempelvis byggevarer, kølesystemer, komponenter til drikkevand, forbrændingsanlæg, personsikkerhed osv.
  • Formidling om standarder på faglige arrangementer, gennem kundeopgaver, gennem netværk og via faglige artikler, hjemmeside, undervisning, kurser mv.
  • Etablering af nye teknologiske serviceydelser inden for prøvning, kontrol og certificering inden for de områder, hvor standarder og prøvningsmetoder bliver revideret eller suppleret med nye og andre krav, og hvor der er efterspørgsel på disse ydelser fra SMV.

Mulige samarbejdspartnere
Serviceydelserne og kompetencerne har ikke direkte relation til eksisterende initiativer i det danske forsknings- og innovationssystem, men kompetencerne, der opbygges via denne aktivitetsplan, vil blive inddraget i fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter.

Samarbejdspartnerne vil være virksomheder, organisationer, brancheorganisationer, Dansk Standard, øvrige GTS-institutter og universiteter. Teknologisk Institut interagerer med mere end 5.000 kunder om året som benytter sig af de teknologiske serviceydelser, som er understøttet af nærværende aktivitetsplan.

Nøgleord

86 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rene Højmark (Ingeniørforeningen)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 21:36

Ingeniørforeningen finder denne aktivitet særdeles relevant. De danske mindre virksomheder skal blive endnu bedre til at bruge standarder - det er afgørende for at de kan indgå i de globale værdikæder som underleverandør - det forventes ganske enkelt af de globale markedsførende slutproducenter. Danske SMVere går derfor glip af omsætning og eksport, hvis de ikke bruger standarder. Det er centralt at SMVerne bliver opmærksomme på dette - det kunne derfor være relevant at skitsere hvordan aktiviteten kan blive en del af den opsøgende indsats som Væksthuse mfl. har over for de mindre virksomheder og derigennem henvise til de skitseret ydelser.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 20:08

Teknologisk Institut er glade for, at Ingeniørforeningen støtter vigtigheden af standardiseringsarbejde, så det kan komme de mindre virksomheder til gavn. Tak for forslaget om koordinering med Væksthusenes aktiviteter. Aktiviteten kunne også samtænkes med Innovationsagenterne arbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ane Buch (Adm. direktør, Håndværksrådet)
Fredag d. 10/4-15 kl. 14:47

Håndværksrådet: Det er for stor en mundfuld for smv'erne at sætte sig ind i, hvilke standarder, der aktuelt forhandles om, for slet ikke at tale om at præge arbejdet. Dette står i skærende kontrast ti, hvor stor betydning en ny standard har for smv'ernes konkurrenceevne. Vi lægger derfor stor vægt på, at en uvildig part som Teknologisk Institut varetager denne opgave. Succesen afhænger imidlertid af, at der gøres et stort arbejde for såvel at indhente viden om behov og potentiale for smv'erne som at der efterfølgende sker en systematisk videnformidling målrettet specielt smv'erne
Med venlig hilsen
Ane Buch

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 10/4-15 kl. 16:02

Kære Ane Buch
Tak for opbakningen. Standardisering er et stort og komplekst område, og vi er bevidste om SMV´ernes udfordringer og har fokus på at nå ud til dem. Vi håber, at aktiviteten bliver prioriteret med et budget, der rækker til at nå ud til de mange, der har behovene.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Fredag d. 10/4-15 kl. 19:41

Betydningen af standardisering er øget kraftigt i de senere år, som følge af EU, Det indre Marked og de heraf følgende EN standarder.
I mange tilfælde er standarder i praksis obligatoriske - følg standarden eller du er dømt ude.
Dette er et "brud" med tidligere dansk praksis, hvor normer og standarder var "frivillige" - man kunne afvige, hvis man havde en god grund hertil, eller anså sig for mere kompetent end normfædrene.
I andre tilfælde er standarderne uklare, svært tilgængelige eller bare omfattende (fx er EN standarden for almindelig betonstatik på godt 1000 sider).
Det betyder, at især SMV (men faktisk også de store firmaer)har brug for hjælp og støtte til:
* At sikre sig, at man har fat i de korrekte standarder
* At forstå standarderne
* At påvirke standarderne fremadrettet

Teknologisk Institut er det oplagte sted at lægge en sådan støtteopgave for virksomhederne. Her er kompetente medarbejdere, der er specialiseret på relevante områder, og TI har strukturen til at yde denne støtte her og nu.
En almindelig rådgivende ingeniør vil ikke kunne yde en tilsvarende ydelse.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 11/4-15 kl. 09:50

Kære Christian
Tak for støtten til forslaget. Ingen er vist uenig i, at det er en stor udfordring for SMV´ere at have styr på standarder, men når selv de store firmaer har tilsvarende udfordringer, så er det svært at komme udenom relevansen af forslaget.
Med venlig hilsen
Mette

Henning Stabell (Marketing og Produktchef, Wavin)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 08:23

Wavin v/ Henning Stabell:
Løbende udvikling i standardisering og testmetoder er vigtigt for Wavin, som producent af plastrørssystemer i Danmark. Det er vigtigt at test- og inspektionsgrundlaget følger med, så både eksisterende og nye produkter kan dokumenteres tilfredsstillende på uvildigt grundlag. Der er et stigende behov i takt med øgede forventninger til levetid og bæredygtighed af Wavins systemer.

Med Wavins produktion af plastrørsystemer til anvendelse til drikkevand, afløb, gas mv. er Teknologisk Institut derfor en vigtig samarbejdspartner, ligesom for branchen som helhed.
Vi har sammen med DTI i mange år deltagelse i standardiseringsarbejde inden for plastrør under bl.a. DS S 103, CEN/TC 155 og tilhørende arbejdsgrupper, ISO/TC 138 m.fl. Det har bevirket et stærkt fælles dansk samspil om nye standarder og krav, samt været medvirkende til, at Teknologisk Institut blev en formel medspiller i det nordiske INSTA-CERT-certificeringssamarbejde. Det er også et væsentligt element i samarbejdet med de danske forsyninger om en fælles ordning vedr. drikkevandsledninger, nemlig det nye DK-VAND-mærke.
Wavin vil derfor anbefale, at der afsættes midler til deltagelse i standardisering mv. til gavn for danske producenter, såvel som for ledningsejere og de danske forbrugere.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 08:26

Kære Henning Stabell
Teknologisk Institut er glade for opbakningen til forslaget om standardisering, og vi har noteret os vigtigheden af standardisering inden for plastrør.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Henrik Bach (Produktionsingeniør, Hydratech Industries Wind Power)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 10:08

Hos HydraTech Industries:
har vi brug for finde frem til og fortolke relevante harmoniserede standarder iht. maskindirektivet.

Vi har tidligere søgt støtte for at få en tredjepartsgodkendelse af vores Teknisk Dossier, for at sikre at vores produkter er i overensstemmelse med de relevante standarder, og de dertilhørende krav til bl. a. Brugsanvisning, overensstemmelseserklæring og maskinskilt.

Vi har behov for konsulenter med stor viden om, samt forståelse for maskindirektivet, samt standarderne som bl.a. EN13155. Både ved tredjepartsgodkendelse af produktet, samt for at kunne højne vores interne kompetencer gennem overdragelse af viden, f. eks. i form af kurser o. lign.

Vi har tidligere stået overfor krav fra vores kunder, omhandlende et stykke løfteudstyr til et af vores produkter. Umiddelbart råder vores virksomhed ikke over viden om maskindirektivet, hvilket gjorde CE mærkning meget uoverskueligt.

Derfor er vores ønske fremadrettet at opbygge større viden om maskindirektivet og CE mærkning internt i virksomheden, og samtidig vide hvor vi kan finde konsulenter med ekspertviden om relevante direktiver og standarder, hvorved vi kan servicere vores kunder bedst muligt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 12:32

Kære Henrik Bach
Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi har noteret os, at viden om maskindirektivet er vigtigt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jesper Krøger Lemme (Direktør, NBE Production A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 14:59

NBE Production er medlem af SMV "familien" og har valgt at gå bredt ud på såvel det europæiske som det amerikanske marked. Vi tænker i volumenproduktion af biokedler og brændere til private og mindre virksomheder/ institutioner. Fortsat fokusering på standardisering er en forudsætning for vores brede geografiske taktik. Dette sikre færre investeringer i test og ensartet kundeoplevelse.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 16:20

Kære Jesper Krøger Lemme
Det er godt at høre fra en SMV om vigtigheden af Teknologisk Instituts arbejde med standardisering. Og vi har noteret os vigtigheden af standardisering inden for biokedler og brændere.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lars Bjørn Hansen (Adm. Dir., Faust)
Mandag d. 20/4-15 kl. 16:46

Faust bruger mange standarder i sit arbejde. Standarderne gør at udviklingsarbejdet, kan bringes hurtigere til salg, samtidig med at produkterne passer til at større marked. Det er ikke muligt for et firma som Faust at deltage i det forberedende arbejde med standarder. Derfor er det vigtigt at der er en dansk part der deltager for at varetage det danske syn på standarderne. Vi finder det meget vigtigt at teknologisk Institut deltager på vegne af os i dette arbejde.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:05

Kære Lars Bjørn Hansen
Tak for din kommentar og din forklaring af, hvordan en virksomhed som Faust anvender standarder. Vi er enige i, at det er vigtigt, at tænke standarder ind i udviklingsarbejdet for hurtigere at kunne bringe produkterne til marked. Vi skal gøre, hvad vi kan for at lave op til forventningerne om at varetage danske synpunkter i standarderne.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jesper Jerlang (Direktør, Dansk Standard)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:11

Vi finder også i Dansk Standard, at dette er en vigtig indsats. Vi deler målsætningen om hjælpe SMV’erne til at styrke produktivitet, vækst og eksport, og derfor arbejder vi også selv målrettet på at gøre det lettere at identificere og anvende relevante standarder. Vi betragter det som en vigtig komplementær indsats, at TI fungerer som både ambassadør og rådgiver for SMV’erne når det gælder standarder og standardisering.

Som flere allerede har peget på herover, så møder danske SMV’er voksende krav om at kunne anvende internationale standarder. De indgår som underleverandører i stadigt mere internationale værdikæder, hvor opgaverne bliver stadigt mere specialiserede. Dét stiller højere krav om effektiv og præcis videndeling og dokumentation af egenskaber ved produkter, komponenter og processer. Det gælder både i udviklingsfasen og ved indgåelse af aftaler og kontrakter. Virksomhederne bruger bl.a. standarder til at formulere tekniske specifikationer, testmetoder, serviceaftaler og krav til kvalitetssikring i et præcist og éntydigt sprog, som er internationalt udbredt og anerkendt.

Derfor er det vigtigt, at SMV’erne let kan få kvalificeret hjælp til at identificere og anvende relevante standarder. Det er ligeledes vigtigt, at SMV’ernes behov og forudsætninger indgår som et hensyn i udviklingen af standarder. Og da mange SMV’er ikke selv kan afsætte højt kvalificerede medarbejderressourcer til at deltage i standardiseringsarbejde, er det ekstra vigtigt, at der sidder nogen i udvalgene, som kan repræsentere deres interesser.

@René Højmark: Det er faktisk planen, at standarder og standardisering skal indgå som ét af elementerne i det væksttjek og vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder, som Erhvervsstyrelsen og de regionale væksthuse er ved at rulle ud: http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/file/530401/ansoegningsmateriale_n...

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 10:51

Kære Jesper
Tusinde tak for en uddybende kommentar fra Dansk Standard om behovet for Teknologisk Instituts indsats på standardiseringsområdet. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DS.
Med venlig hilsen
Mette

Lars G. Christensen
Onsdag d. 22/4-15 kl. 15:59

Repræsenterende Centrum Pæle A/S, en mindre dansk virksomhed, vil jeg gerne bifalde ovenstående kommentarer.
Det er vigtigt at vi har et organ som kan deltage i relevante normudvalg og derigennem øge indflydelse samt sikre vidensdeling tilbage til berørte virksomheder. Dansk Teknologisk ser vi som meget kompetent i dette arbejde.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 10:53

Kære Lars Christensen
Tak for tilliden til at Teknologisk Institut kan løfte opgaven med at hjælpe mindre danske virksomheder med standardisering.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Gunnar Hansen (Teknologi- og Innovatonsleder, CRH Concrete A/S)
Fredag d. 24/4-15 kl. 23:31

Hvis danske virksomheder forsat skal kunne bevare eller udbygge deres konkurrencesituation er det nødvendigt at vi fra dansk side afser midler til at sikre at de standarder som virksomhederne skal arbejde efter har en vis lødighed og er tilgængelige - forståelsesmæssigt.
Dette vil en indsats fra TI kunne bidrage til, som jeg vil anbefale får stillet de fornødne midler til rådighed for dette arbejde.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 26/4-15 kl. 09:28

Kære Gunnar
Tak for din klare anbefaling af, at Teknologisk Institut arbejder med standardisering til glæde for danske virksomheders konkurrenceevne. Det er en vigtig pointen, du beskriver, nemlig at standarder skal være til at forstå og arbejde efter. Det skal vi nok huske på.
Med venlig hilsen
Mette

Johnny Bendsen (Vvs konsulent , Arbejdsgiverne)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:00

Teknologisk Institut kan ofte bidrage med faglig og uvildig vvs-viden. Det er vigtigt for smv’erne, der ikke altid selv har mulighed for at deltage i standardiseringsarbejdet.
Samtidig råder Instituttet også over testfaciliteter, så producenterne eksempelvis kan teste rør og armatur efter de nyeste krav. Instituttet kan også hjælpe med kontakter via det internationale standardiseringsarbejde.
Det kan eksempelvis være sikring af brugsvandsinstallationer mod legionella og sikring af vandforsyningsanlæg mod forurening.
De kan også rådgive om de nyeste krav til forskellige vvs-produkter og anlæg, samt medvirke til udarbejdelse af vejledninger.
Endvidere kan instituttet også inddrages som en uvildig ekspert ved undersøgelse af vvs-skader.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:24

Kære Johnny Bendsen
Tusinde tak for at beskrive på hvilken måde vores deltagelse i standardiseringsarbejde kan hjælpe VVS-branchen. Vi vil gøre vores bedste til at leve op til denne tillid og forventning.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Dirch H. Bager (Civ.Ing, Lic.Tech.)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:54

2015-04-27
Dirch H. Bager, Formand for standardiseringsudvalg DS S-328 - Betonteknologi.
Indledningsvist vil jeg erklære mig enig i de foranstående indlæg. Det er meget vigtigt, at have kompetent Dansk repræsentation i de for os relevante udvalg - både nationalt og internationalt.
Jeg har gennem en årrække deltaget i en række danske og specielt internationale arbejdsgrupper, og klart erfaret, at det betyder meget for effekten af deltagelse, at de medvirkende deltagere er tæt på de problemstillinger der behandles. Teknologisk Institut's medarbejdere er involveret i mange aspekter, fra materialeudvikling til prøvning og kontrol, og vil dermed være egnede danske repræsentanter i mange udvalg.
Det er også efter min erfaring meget vigtigt, at der er kontinuitet i deltagelsen, da de personlige kontakter og netværk der opbygges er særdeles væsentlige for de input, man søger at bidrage med.
CEN systemet er ikke enkelt, så også af den grund er det vigtigt at der er kontinuitet i deltagelse.
Jeg kan derfor håbe, at der afsættes midler til deltagelse i standardisering - og meget gerne i en længerevarende aftale, af hensyn til muligheden for etablering af de omtalte personlige kontakter.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:27

Kære Dirch
Tak for din støtte til aktivitetsforslaget og for at understrege vigtigheden af Teknologisk Instituts deltagelse i betonstandardiseringsarbejde. Du bringer et nyt aspekt på banen, nemlig den med personlige kontakter og kontinuitet. Det er vi helt enige i. Vi håber, at det bliver muligt fremover at bidrage i det omfang, der er behov for.
Med venlig hilsen
Mette

Jan Sundgaard (Udviklings ingeniør, isoplus)
Mandag d. 27/4-15 kl. 15:59

Kontinuerlig udvikling i standardisering og testmetoder er vigtigt for isoplus, ligesom test- og inspektionsgrundlaget skal følge med, så både eksisterende og nye produkter kan dokumenteres tilfredsstillende på uvildigt grundlag, til sikring af bedst mulige produkt for dansk fjernvarme og fjernkøling.

isoplus producere præisolerede rørsystemer til fjernvarme og -køling mv. Teknologisk Institut er en vigtig samarbejdspartner, for både isoplus og branchen som helhed.
Teknologisk Instituts mangeårige deltagelsen i standardiseringsarbejde inden for fjernvarmerør under bl.a. DS S-190, CEN/TC 107 og tilhørende arbejdsgrupper(WGer) har bevirket et stærkt fælles dansk samspil om nye standarder og krav.
isoplus vil derfor gerne kraftigt anbefale, at der fortsat afsættes midler til deltagelse i standardisering mv. til gavn for danske producenter (også isoplus), såvel som for ledningsejere og forbrugere.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:30

Kære Jan Sundgaard
Vi er glade for roserne til os som en vigtig samarbejdspartner inden for fjernvarmerør. Vi håber, at det vil være muligt at fortsætte dette arbejde til gavn for danske producenter og ledningsejere.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Birgitte Vestergaard (Kvalitetschef, Emtelle A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 07:48

Fra Emtelles side som producent af rør, der anvendes til gas, drikkevand, afløb mv. er det vigtigt med standardiserede og ensartede regler for branchen. Vi bruger i forvejen mange standarder i det daglige arbejde, hvilket gør det langt nemmere for os at agere. Dermed er løbende udvikling i standardisering og testmetoder en vigtig opgave at løse.
Dette kan naturligvis foregå på forskellige fronter, men fra vores side er det yderligere vigtigt med dansk repræsentation i udvalgene, hvilket også giver bedre mulighed for at vi kan bidrage med konkrete input i udviklingen kvag de erfaringer vi opbygger i hverdagen. Det er nemlig altafgørende, at det arbejde der bliver lavet fremstår så forståeligt som muligt så det efterfølgende er enklere at implementere, hvilket til tider kan være en udfordring i en travl hverdag. Så derfor er det givende for os med effektiv standardisering på plastrørsområdet – der netop kan være med til at forenkle hverdagen.
Teknologisk Institut har allerede været med til at sikre et stærkt dansk samspil og er da også en af drivkræfterne i etableringen og udbygningen af DK-VAND ordningen.
Vi vil derfor anbefale, at der afsættes midler til dette arbejde til gavn for os som producenter – og dermed i sidste ende kunderne.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 18:13

Kære Birgitte Vestergaard
Tak for dit input om vigtigheden af standardiseringsarbejde for rørproducenter. Vi er glade for anerkendelsen af vores rolle og ser frem til forhåbentligt at kunne fortsætte med dette.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kjeld Vang (Sekretariatsleder, DAPO)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 18:09

I DAPO - Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne - er det afgørende vigtigt altid at have opdateret viden om det stigende antal standarder på især de europæsike markeder, og brancheforeningen støtter derfor dette aktivitetsforslag. De danske brændeovnsproducenter udnytter deres miljømæssige førerposition til løbende at udvide den allerede meget store eksport af danske brændeovne, og her er opdateret viden om standarder helt afgørende. På den anden side er en del af de danske brændeovnsproducenter forholdsvis små virksomheder, der ikke alle har kapacitet til at følge udviklingen inden for standarder. Som en naturlig del af det i forvejen tætte samarbejde mellem den danske brændeovnsbranche og Teknologisk Institut vil DAPO's medlemmer kunne hente værdifuld viden om såvel den tekniske men også den mere politiske udvikling inden for nye standarder på eksportmarkederne i en aktivitet som den foreslåede.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 18:15

Kære Kjeld Vang
Det er rigtig godt at høre, at Teknologisk Institut via standardiseringsarbejde er med til at støtte danske brændeovnsproducenters miljømæssige førerposition. Vi er glade for samarbejdet med DAPO og ser frem til at fortsætte det.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Per Thomas Dahl (Produktionsdirektør, NCC Bolig A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:15

Som udførende skal vi have en bred og kvalitativ leverandørskare at vælge produkter og løsninger fra. Standarder er med til at lette vort arbejde i forbindelse med blåstempling af leverandører. Herunder er det vigtigt at innovationskraften og dynamikken fra SMV'erne er med til at udvikle produkter og således også fremtidens standarder. I projektet er det således vigtigt at indtænke udvikling af standarder - kombineret med muligheden for at såvel store virksomheder som SMV'ere har naturlig adgang til disse. Med andre ord, må standarder ikke blive en klods om benet for innovationen - men skal facilitere innovationen - inkl. input fra SMV'erne. Vigtigt - og spændende projekt!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:39

Kære Per
Interessant med en entreprenørvinkel på standarder. Vi er enige i, at standarder er nødvendige og kan gøre livet lettere for en udførende, og også i at de skal være med til at faciitere innovation. Tak for opbakningen.
Med venlig hilsen
Mette

Thomas Bruun (Administrerende Direktør, ETA-Danmark)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 10:42

Fra ETA-Danmarks side bakker vi fuldt op om Teknologisk Instituts indsats til standardiseringsprocessen.

I forbindelse med udstedelsen af nationale godkendelser og Europæiske Tekniske Vurderinger for byggevarer, er det særdeles værdifuldt for både ETA-Danmark, som udsteder dokumenterne og for producenterne, der efterspørger godkendelserne og vurderingerne, at have en kompetent og vidende sparringspartner. For SMV'ere i særdeleshed er det af stor betydning, at der findes et dansk omdrejningspunkt i standardiseringsudvalgene.

Med den brede og dybe tekniske faglighed som Teknologisk Institut besidder udgør de et væsentligt bidrag til danske og europæiske standardiseringsproces.

I forbindelse med udvikling af nationale godkendelsesbetingelser og Europæiske Vurderingsdokumenter bidrager Teknologisk Institut med kompetence indfor for standardiserede testmetoder og krav, og især i forbindelse med den videre udvikling af VA-godkendelsesordningen har Teknologisk Institut været en værdifuld samarbejdspartner, og det er af stor betydning for den videre udvikling af ordningerne, at Teknologisk Institut kan bidrage med viden fra standardiseringsprocessen.

Vi kan derfor anbefale, at der fortsat sættes midler af til denne vigtige indsats til gavn for dansk erhvervsliv

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:13

Kære Thomas Bruun
Tak for den klare anbefaling af Teknologisk Instituts fortsatte deltagelse i standardiseringsarbejde. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde og sparring med ETA-Danmark om byggevarer.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Carl Axel Lorentzen (Diplomingeniør, Glasfakta)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 15:18

Standardarbejde vedr produktstandarder med deltagelse af andre end producenter er meget vigtigt. Uvildig og faglig indsigt er afgørende. I de fleste byggesager refereres der til CE-ydeevnedeklaration iht Byggevareforordningen og derfor er både udvikling af standarder men også (især) formidling af standardernes indhold og konsekvens vigtig for SMV.
Formidlingen bør også kunne omfatte tid til branchesamarbejder.
Jo mere kompliceret jo færre har viden, derfor er TIs rolle meget vigtig.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 21:26

Kære Carl Axel Lorentzen
Det er godt at høre, at glasindustrien ser Teknologisk Instituts rolle som vigtig ifm standardiseringsarbejde. Vi er netop garanten for udvildighed og faglighed. Vi deltager gerne i branchesamarbejder.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jan Døssing Hansen (Markedschef, BLÜCHER)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:01

Fra BLÜCHERs side bakker vi fuldt op om Teknologisk Instituts arbejde inden for standardisering. Som dansk producent af afløbssystemer i rustfrit stål har vi igennem mange år samarbejdet med Teknologisk Institut omkring test og standardisering. Vi ser derfor Teknologisk Institut som en vigtig samarbejdspartner, der på neutralt grundlag kan sikre dokumentationen for vores produkter. BLÜCHERs rør og afløb anvendes fra jord til tag i alle typer byggerier, og det er derfor essentielt, at vi kan dokumentere over for vores kunder, at vi lever op til de fastlagte standarder.

Standardisering sætter niveauet for hele branchen, og det udgør en sikkerhed for producenter og for slutbrugere. Der ligger en stor opgave i arbejdet i de enkelte standardiseringsudvalg, som Teknologisk Institut har stor viden om og erfaring indenfor. Vi ser det derfor som afgørende, at vi fra dansk side fortsat har en repræsentant for branchen i standardiseringsudvalgene.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 1/5-15 kl. 16:17

Kære Jan Døssing Hansen
Tak for opbakningen og for tilliden til, at Teknologisk Institut kan sikre det nødvendige vidensgrundlag om standardisering inden for afløbssystemer til glæde for branchens virksomheder.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ib Bælum Jensen (Teknologichef, Unicon A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 07:49

Når man som Unicon har betonvirksomheder i flere europæiske lande, er det vigtigt, at Det indre Marked virker med ens og fagligt opdaterede betonstandarder, som er udarbejdet af kompetente deltagere. Ens opdaterede betonstandarder understøtter fx, at vores virksomhed kan bruge samme IT systemer i flere lande, og at indkøb af delmaterialer til beton i nogen grad kan ske på tværs af landegrænser.
Desuden er sådanne EN standarder en stor fordel for betonproducenterne, når udenlandske entreprenører skal udføre byggeopgaver i Danmark.
Det er også vigtigt, at betonstandarderne er fagligt opdaterede på det ”rigtige” niveau, så omverdenen stadig kan bevare tilliden til betonkonstruktioner.
Det er derfor vigtigt, at det ikke alene er de enkelte producenter som deltager i Standardiseringsarbejdet vedr. EN for produkt- og prøvningsstandarder for beton med tilhørende EN standarder for betonens delmaterialer som fx tilslag til beton og cement.
Den eneste måde at påvirke fremtidige revisioner af betonstandarderne er ved at deltage i det internationale arbejder, og her finder vi, at Teknologisk Institut er et oplagt sted at lægge dette arbejde. Fra Unicon’s side bakker vi derfor fuldt ud op om Teknologisk instituts arbejde indenfor betonstandardisering.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:40

Kære Ib
Tak for din kommentar og for at bringe et internationalt perspektiv ind i diskussionen. Vi må selvfølgelig ikke glemme, at vi er en del af Det Indre Marked.
Også tak for opbakningen til Teknologisk Instituts deltagelse inden for betonstandardisering.
Med venlig hilsen
Mette

Nina Bolt Skjoldbro (KISO A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:45

Som repræsentant for en mindre dansk virksomhed, KISO A/S, som producerer EPDM- og butylprodukter til bl.a. byggeindustrien og den generelle industri, vil jeg erklære mig enig i den kommentar, som er blevet nævnt flere gange herover. KISO A/S agerer på flere markeder i Europa, og standarderne bliver stadigt vigtigere for os. Men som det gælder for de fleste andre virksomheder i vores størrelse, så har vi begrænsede ressourcer til arbejdet med standarder.
For os er det vigtigt, at vi har en repræsentant i relevante udvalg, som kan varetage danske interesser i det forberedende arbejde med standarderne, og som kan rådgive os i identifikation og anvendelse af korrekte og opdaterede standarder.
Teknologisk Institut har specialister på de enkelte områder – og erfaring med standardiseringsarbejdet. Jeg vil derfor anbefale, at Teknologisk Institut får stillet midler til rådighed til dette arbejde.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:50

Kære Nina Bolt Skjoldbro
Tusinde tak for opbakningen til, at Teknologisk Institut får stillet midler til rådighed til standardiseringsarbejde til glæde for producenter som Kiso A/S.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Tom Simonsen (Adm. direktør, Conpleks Innovation ApS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:59

Conpleks i Struer arbejder med forskning og udvikling indenfor selvkørende robotter, bl.a. autonome landbrugsrobotter. I denne sammenhæng er standardiseringen indenfor functional safety meget relevant, og det er vigtigt at vi implementerer nødvendige sikkerhedsløsninger iht. maskindirektivet.

Teknologisk Institut har hjulpet os med afklaring af krav til vores robotter, i forhold til relevante standarder, fx ISO 12100 for risk assessment, ISO 13849 for functional safety, og senest EN 16590 for agricultural functional safety.

Igennem fælles review af vores dokumentation, især risikovurderingen, har vi sammen fundet frem til løsninger, der sikrer robotternes overensstemmelse med både de harmoniserede standarder og de respektive direktiver.

Desuden har Teknologisk Institut hjulpet os med tolkningen af de forskellige krav, der er til de forskellige typer erklæringer og bilag i maskindirektivet, bl.a. overensstemmelseserklæringen for en ”maskine” kontra inkorporeringserklæringen og krav til en ”delmaskine”.

Vi vil derfor gerne bakke op om Teknologisk Instituts videre arbejde indenfor international standardisering.

Tom Simonsen (Adm. direktør, Conpleks Innovation ApS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:00

Conpleks i Struer arbejder med forskning og udvikling indenfor selvkørende robotter, bl.a. autonome landbrugsrobotter. I denne sammenhæng er standardiseringen indenfor functional safety meget relevant, og det er vigtigt at vi implementerer nødvendige sikkerhedsløsninger iht. maskindirektivet.

Teknologisk Institut har hjulpet os med afklaring af krav til vores robotter, i forhold til relevante standarder, fx ISO 12100 for risk assessment, ISO 13849 for functional safety, og senest EN 16590 for agricultural functional safety.

Igennem fælles review af vores dokumentation, især risikovurderingen, har vi sammen fundet frem til løsninger, der sikrer robotternes overensstemmelse med både de harmoniserede standarder og de respektive direktiver.

Desuden har Teknologisk Institut hjulpet os med tolkningen af de forskellige krav, der er til de forskellige typer erklæringer og bilag i maskindirektivet, bl.a. overensstemmelseserklæringen for en ”maskine” kontra inkorporeringserklæringen og krav til en ”delmaskine”.

Vi vil derfor gerne bakke op om Teknologisk Instituts videre arbejde indenfor international standardisering.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:15

Kære Tom Simonsen
Det er godt at høre, at I har fået god hjælp af Teknologisk Institut ifm standardisering for selvkørende robotter. Tak for opbakningen til, at vi fortsætter arbejdet med international standardisering således, at vi fortsat kan yde god hjælp til jer og andre virksomheder.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Gorm Rasmussen (Tecnichal manager, H+H Danmark A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:03

H+H har som et salgsselskab ikke en jordisk chance for at følge med i de mange nationale og internationale standarder som er relateret til vores produkter. Løbende kommer der revisioner, ændringer, ammendments, nye fortolkninger, etc og vi mener, at det er en rigtig god ting for byggebranchen, at der findes kompetente teknikere hos TI, der deltager intenst i det arbejde, og som kan overføre denne viden til de forskellige firmaer i byggebranchen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 20:40

Kære Gorm Rasmussen
Tak for opbakningen til, at der deltagere kompetente medarbejdere fra Teknologisk Institut i standardiseringsarbejde for byggebranchen. Vi håber at få mulighed for fremadrettet at kunne blive ved med dette arbejde til glæde for virksomhederne.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Johny Jensen (direktør, VinduesIndustrien)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:25

VinduesIndustrien finder standardisering meget vigtig. Ca. 20% af branchens omsætning eksporteres til andre EU markeder. Fælles standarder fjerner tekniske barrierer og gør samhandel nem og billigere for producenterne, som ikke pålægges ekstraomkostninger til fx prøvninger og dokumentation.

VinduesIndustrien er glade for, at Teknologisk Institut involveres i standardiseringen indenfor vinduer og døre og nu varetager formandsposten i et nyt nedsat EU arbejdsudvalg for dokumentation af vinduers miljøvaredata. Instituttet sikrer en stor dansk indflydelse til gavn for de danske SMV’er og den fremadrettede eksport.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 21:05

Kære Johny
Tusinde tak for opbakningen og for at beskrive vigtigheden af standardisering for vinduesindustrien. Vi er glade for at høre, at vores deltagelse i standardisering inden for døre og vinduer er med til at sikre dansk indflydelse og eksport.
Med venlig hilsen
Mette

Karsten Andersen (VELUX A/S)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 10:19

Fra VELUX A/S side er Teknologisk Institut deltagelse i national og international standardisering en vigtig element for at danske virksomheder har adgang til de nyest viden inden for standardisering og test samt at kompetencerne er opdaterede. Teknologisk Institut har gennem sit arbejde fået indsigt i systemernes procedurer, etableret kontakter, blevet anerkendt, har taget lederskab nationalt (Formand DS S-002) og internationalt (Convenor SG06). Dette altid med henblik på at opnå løsninger, fremdrift og udvikling muligheder. Dele der gør deres arbejde vigtigt for danske virksomheder, små som store.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 12:32

Kære Karsten Andersen
Teknologisk Institut er glade for at høre, at vores indsats på standardiseringsområdet inden for vinduer, er vigtig for små såvel som for store virksomheder. Vi håber at få mulighed for at fortsætte dette arbejde fremadrettet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Michael Larsen (Projektchef UAS, UAS Test Center Denmark/UAS Denmark)
Søndag d. 10/5-15 kl. 09:54

Standardisering bliver ekstremt afgørende for udviklingen inden for dronebranchen de kommende 10-20 år. En dansk førerposition på feltet vil kunne give ny vækst og danske arbejdspladser - og tiltrække udenlandske aktører.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:50

Kære Michael Larsen
Tak for dit input omkring standardisering, og at dette område også er vigtigt for droner.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

kristian friis (chef konsulent, DANVA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:52

DANVA har i mange år været meget glade for samarbejdet med TI omkring standardiseringsarbejde. Både med hensyn til det rene vand og med hensyn til spildevand.
Jeg sidder selv i de to udvalg der arbejder med vand. Det er rart at kunne læne sig op af TI i arbejdet. Der er styr på fakta og gennem historikken et blik for hvad vej vi skal. Det er DANVAs medlemmer taknemmelig for.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:08

Kære Kristian Friis
Det er godt at høre, at DANVA har glæde af Teknologisk Instituts deltagelse i standardiseringsarbejde for vand. Vi håber, at det bliver muligt at fortsætte med det fremover.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Søren Lodberg
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:40

Vi deltager i en brancheserviceordning for små producenter af færdigblandet beton som Teknologisk Institut driver. Her formidler Teknologisk Institut nyt om standarder, understøtter os i vores arbejde med at implementere nye krav til vores kvalitetsstyringssystemer osv. Små producenter af beton har slet ikke ressourcer til selv at deltage i standardiseringsarbejde, og det er derfor en stor hjælp at Teknologisk Institut deltager i arbejdet og kan formidle dette til os. Vi støtter derfor op om midler til betonstandardisering.
På vegne af:
BG Elementer, Rødby A/S; Branel Automatik A/S; Dansk Autoværn A/S, K.G. Beton A/S; Kaas-Pandrup Betonvarefabrik I/S; NCC Roads A/S; Skagen Beton A/S; VK Beton og Byggemarked A/S; Wewers Belægningssten A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:11

Kære Søren Lodberg - og alle de nævnte betonproducenter
Vi er rigtigt glade for at høre, at vi har fundet en brugbar model for at formidle viden om standardisering til små producenter. Det er måske en løsning til inspiration for andre brancher ift hvordan man når ud til flere SMV´ere.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kresten Ejlskov Hansen (teknisk direktør, Randers Tegl A/S - Hammershøj Teglværk)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:14

Det er et faktum at standardisering påvirker krav til vores produkter, men i hverdagen har vi som producenter ikke overskud til at sætte os særlig meget ind i emnet. Derfor er der brug for at andre gør arbejdet, og vi ser det som en fordel, at det er en samarbejdspartner, som vi har hyppig kontakt til. Derfor støtter vi forslaget.
På vegne af Randers Tegl A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:13

Kære Kresten Ejskov
Tak for støtten til forslaget. Vi er glade for at høre, at Randers Tegl har gavn af, at Teknologisk Institut deltager i standardiseringsarbejde inden for tegl.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jens Peter Madsen (Teknisk Direktør, Carlsberg Bjælker A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 19:04

Carlsberg Bjælker A/S eksporterer bjælker til bl.a. Tyskland og Holland. Når man ser på, hvor stor statsstøtte især de tyske prøvningsinstitutter, mm får, er der tale om meget ulige konkurrence, da de tyske bjælkeproducenter stort set frit kan få rådgivning, mm fra disse steder. Da vi har store udfordringer med bl.a. fortolkninger af standarder relateret til vores egen produktion, mener vi, at det er altafgørende, at der også i Danmark fra central hold er support og sparring omkring disse forhold. Teknologisk Institut varetager denne funktion glimrende nu, og vi støtter op omkring, at dette fortsætter og udbygges (det bedste vil naturligvis være et indre marked helt uden statslig finansiering af service funktioner, men det er nok for meget forlangt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:16

Kære Jens Peter Madsen
På trods af at Teknologisk Institut ikke har samme adgang til statslige midler som tyske institutter har, er vi glade for, at Carlsberg Bjælker har gavn af den indsats vi har mulighed for at lægge i standardisering inden for tegl. Vi håber på at få mulighed for at fortsætte dette arbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Karl Erik Hansen (Seniorkonsulent, Rambøll)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:55

Løbende udvikling i standardisering og testmetoder inden for fjernvarmeområdet er vigtig for Rambøll, ligesom test- og inspektionsgrundlaget skal følge med, så både eksisterende og nye produkter kan dokumenteres tilfredsstillende på uvildigt grundlag.

Gennem Rambølls arbejde med præisolerede rørsystemer til fjernvarme og -køling mv. er Teknologisk Institut derfor en vigtig samarbejdspartner, ligesom det er det for branchen som helhed.
Teknologisk Instituts mangeårige deltagelsen i standardiseringsarbejde inden for fjernvarmerør under bl.a. DS S 190, CEN/TC 107 og tilhørende arbejdsgrupper har bevirket et stærkt fælles dansk samspil om nye standarder og krav.
Rambøll vil derfor gerne kraftigt anbefale, at der fortsat afsættes midler til deltagelse i standardisering mv. til gavn for danske producenter, såvel som for ledningsejere og forbrugere.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:57

Kære Karl Erik Hansen
Det er rigtig godt at høre, at en stor rådgiver som Rambøll også har gavn af Teknologisk Instituts deltagelse i standardiseringsarbejdet. Vi håber, at det bliver muligt for os at fortsætte med arbejdet vedrørende fjernvarmerør.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Wickie Meier Engström (Direktør, REALLY ApS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 18:00

For en ny virksomhed som REALLY, der i 2016 introducere sit nye komposit produkt baseret på genanvendt tekstil, er standard områder "En jungel" Det er alt afgørende for os at få en forståelse af hvordan standarder fungere og hvad man kan gøre når et produkt falder udenfor standarderne. Kan vi selv opstille en række standarder, samplet fra forskellig produktkategorier: Tekstil, træ, andet??? Hvilke standarder gælder for hvad og hvad er gældende standard. Et særligt kompetence center for området, og særligt med fokus på EPD, og andre miljømæssige certificeringer kunne hjælpe de der ønsker en bæredygtig udvikling. I REALLY regi ser vi gerne at TI bliver endnu dygtigere på dette område, samt udvikler det yderligere.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:00

Kære Wickie Meier Engström
Tillykke med at REALLY er klar til at gå på markedet i 2016 med et nyt produkt baseret på genanvendt tekstil. Selvfølgelig har I brug for hjælp og har ikke en jordisk chance for at holde styr på, hvilke standarder, der er relevante for jer. Det er netop kernen i dette aktivitetsforslag at kunne hjælpe sådan nogle som jer.
Vi har arbejdet med dette område i mange år, og I kan allerede nu få hjælp om standarder, se http://www.teknologisk.dk/ydelser/ce-maerkning-og-dokumentation-af-bygge... og om EPD, se http://www.teknologisk.dk/ydelser/faa-hjaelp-til-at-udarbejde-dine-miljo....
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Benn Uhrenholt (Kvalitetschef, Ambercon A/S / Betonelementer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:20

Vi finder det meget vigtigt, at der findes kompetente og uvildige parter som Teknologisk Institut, der deltager i standardiseringsudvalgene, fordi der kæmpes for at lave lige vilkår for alle og ikke dreje standarder mod specielle virksomheder.
Et sted hvor der mangler fokus er, specielt for SMV, at standarder bliver oversat til dansk - det er vores regelsæt, og så skal vi leve efter lovtekst på fremmed sprog - det er næsten "sjofelt".
En anden kamp som vi finder relevant er, at standarder får listet alle kravene for at agere i brancher eller for at fremstille produkter, og ikke bare henviser til 500 andre standarder for at finde godkendelseskrav eller prøvningsmetoder. Der kan gøres et større arbejde i at simplificere kravene eller at gøre standarder billigere, da det kan være et betydelig udgift for specielt SMV. Her er teknologisk Institut en vigtig medspiller for os virksomheder, da TI har indblik i så mange områder og standarder.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:03

Kære Benn Uhrenholt
Tusinde tak for din kommentar. Vi har med vores forslag særlig fokus på at kunne hjælpe SMV´ere. Det er gode pointer, du har mht standarder på dansk og at simplificere disse. Vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe med dette.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Klaus Haugsted (Afdelingsleder, VBM Laboratoriet A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:02

For at sikre, at dansk erhvervsliv får størst mulig indflydelse på nye standarder eller revisioner af eksisterende, er det yderst vigtigt, at standarderne gennemgås omhyggeligt af personer med indsigt i alle aspekter af det omhandlede. Ligeledes er det af stor betydning, at der på de enkelte områder til stadighed er et fagligt beredskab, som kan bistå standardiseringsudvalgene under Dansk Standard med udformning og administration af indhold til standarder og interaktion med CEN. Begge dele kræver en både bredt og dybt kompetent, ressourcestærk organisation, og sådanne er der ikke mange af i landet. Teknologisk Institut er ét af disse, og instituttet har historisk vist, at det kan løfte en sådan opgave på meget tilfredsstillende vis. Som interessent i betonbranchen og medlem af ét af standardiseringsudvalgene, ser vi gerne, at instituttet tildeles ressourcer til fortsat bistand på området.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:08

Kære Klaus Haugsted
Tak for opbakningen og for anerkendelsen af vores indsats igennem mange år for at sikre et højt kompetenceniveau om byggestandarder. Vi håber at kunne fortsætte dette og ser frem til fortsat godt samarbejde i standardiseringsudvalgene.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anette Berrig (Chefkonsulent, Dansk Beton Fabriksbetongruppen)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:23

I sidste uge deltog jeg som dansk delegat i møder i den tekniske komité CEN/TC 104 (ansvarlig for EN standarder for Beton mv) samt i sub-komitéen CEN/TC 104/SC 1 (ansvarlig for beton materiale standarderne) .
På disse møder var det meget tydeligt at arbejdet med at gøre den Europæiske betonstandard (EN 206) mere harmoniseret ved at indføre funktionsbaserede holdbarhedskrav er i fuld gang og Danmark - som ellers har en lang historie som værende med blandt de førende indenfor holdbarhedsteknologi - glimrer totalt ved sit fravær.
Der blev aftalt udarbejdelse af prøvningsmetoder for fx svind-og krybeegenskaber, chlorid-modstandsevne, frostbestandighed og karbonatiseringsmodstand, og der blev oprettet en helt ny arbejdsgruppe der skal udarbejde forslag til hvorledes der kan stilles funktionsbaserede holdbarhedskrav i stedet for de nuværende detaljerede krav. Der var samtidig stor enighed om, at denne ændring af krav-princippet kræver gennemførelse af et omfattende verifikationsprojekt, således at det kan dokumenteres om de udarbejdede prøvningsmetoder kan anvendes til dokumentation af krævet levetid.
At være med i udarbejdelsen af både prøvningsmetoder og de tilhørende krav er helt afgørende for den danske betonbranche, da vi i Danmark har et klima der udfordrer materialernes holdbarhed mere end de fleste andre steder, hvorfor holdbarhed er en afgørende designfaktor.
For at beton også i fremtiden kan være et bæredygtigt materiale er det også meget vigtigt at standarderne åbner op for metoder til at dokumentere helt nye materialers holdbarhed fx nye grønnere cementtyper, som vi ikke har nogen mulighed for at kunne dokumentere holdbarhed på vha eksisterende erfaring.
Det er således vigtigt at de udarbejdede metoder er anvendelige til danske materialer og at kommende krav til prøvning og dokumentation ikke bliver en uoverkommelig økonomisk byrde for de mange også mindre danske producenter.
Jeg vil derfor kraftigt opfordre til at der afsættes betydelige ressourcer til at danske eksperter kan deltage aktivt både i udarbejdelse og verifikation af prøvningsmetoder samt i den nye arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til funktionsbaserede holdbarhedskrav.
Og i den forbindelse er det især vigtigt at huske på at dette arbejde ikke er færdigt om et år men snarere om 10 år - og det er vigtigt, at vi følger det hele vejen til dørs.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:14

Kære Anette
Tusinde tak for din udførlige beskrivelse af behovet for Teknologisk Instituts indsats på betonstandardiseringsområdet. Også tak for din meget konkrete opfordring til at der afsættes ressourcer til deltagelse i den nye arbejdsgruppe om funktionsbaserede holdbarhedskrav. Vi vil meget gerne deltage, og er også sikre på, at vi vil kunne yde et væsentligt bidrag til glæde for danske producenter. Lad os håbe, at der bliver afsat et tilstrækkeligt budget til nærværende aktivitetsforslag, der kan opfylde både dette ønske og alle de andre ønsker, der har været fremsat på Bedre Innovation.
Med venlig hilsen
Mette

Jens Lauridsen (Teknisk Chef, Xella)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:37

Xella A/S mener, at det er rigtig godt for den danske byggebranche, at der afsættes offentlige midler til at Teknologisk kan deltage i det national og europæiske Standardiseringsarbejde og påvirke arbejdet i en gunstig retning. Det gør vores arbejde meget enklere, at der i Danmark er tilgængelige personer, der er opdateret på normområdet og som i mange tilfælde selv skriver store dele af normerne

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:17

Kære Jens Lauridsen
Mange tak for støtten til, at der afsættes midler til Teknologisk Instituts deltagelse i byggerelateret standardiseringsarbejde. Det er godt at høre, at Zella har gavn af, at vi har fingeren på pulsen på dette område.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Morten Erikstrup (Udviklingschef, Frøslev Træ A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:52

Hos Frøslev Træ er vi glade for at have en samarbejdspartner som evner at yde en saglig og kompetent rådgivning inden for standardiseringsområdet. Vi kunne godt ønske os at der sættes mere fokus på betydningen af nationale standarder, kontra fælles europæiske standarder, i relation til markedsvilkår og fri konkurrence. Derfor er det glædeligt at konstatere at der prioriteres TI involvering i udvalg og aktiviteter som fokuserer på harmonisering og ikke mindst modernisering af de byggerelaterede standarder. Standarderne er vigtige for vores produkt- og forretningsudvikling, og har derfor direkte indflydelse på vores konkurrenceevne og vækstmuligheder. Derfor bakker vi op om forslaget og indsatsen fra Teknologisk Instituts side.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:21

Kære Morten Erikstrup
Vi er glade for at høre, at Frøslev Træ værdsætter Teknologisk Institut som samarbejdspartner, og også at I er enige i vores fremadrettede fokus på harmonisering af byggestandarder. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lene Vissing (kvalitetschef, Strøjer Tegl A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:40

Som mindre virksomhed vil det være en uoverskuelig opgave at holde sig ajour på standardiseringsområdet og endnu vanskeligere at sikre vores interesse på europæisk plan. Standardiseringsarbejdet på TI har derfor vores fulde opbakning, ikke mindst formidlingsaktiviteterne som sikrer at vi som producent af byggematerialer altid er opdateret.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:59

Kære Lene Vissing
Tak for din støtte til forslaget. Det er godt at høre, at Strøjer Tegl har god glæde af vores deltagelse i standardiseringsarbejde på byggeområdet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kent Skovgaard (Regional Office Manager, NEPCon)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:28

I NEPCon har vi stor kontakt til SMV'er som enten frivilligt eller under pres af kundeporteføljen står foran certificeringer i henhold til internationale sporbarhedsstandarder såsom FSC(R), PEFC(TM) samt opfyldelse af EU krav såsom EUTR.

Vi forsøger altid at guide virksomhederne igennem processen så den bliver overskuelig for dem, dog med den begrænsning at vi som 3. parts certificeringsselskab ikke må agere som konsulenter for virksomheder vi efterfølgende skal evaluere op mod standarderne.

De krav disse virksomheder skal forsøge at sætte sig ind i, midt i en travl og udfordrende hverdag kan virke overvældende og mange fravælger desværre certificeringen da man ikke kan overskue at skulle sætte sig ind i de komplicerede regelsæt, for slet ikke at tale om at involvere sig i selve standardiseringsprocessen, med det resultat at de mister omsætning, eller mulighed for øget omsætning, og risikerer at blive ekskluderet som leverandør til f.eks. de store internationale detailkæder som stiller krav om sporbarhed.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:02

Kære Kent Skovgaard
Forberedelse til certificering er en kerneydelse, som vi kan varetage på Teknologisk Institut blandt andet qua vores deltagelse i standardiseringsarbejde. Du har ret i, at dette ikke er en triviel opgave, og vi håber at kunne fortsætte arbejdet, så vi fremadrettet også er i stand til at yde denne service med et højt kvalitetsniveau.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Paw Fælled (CTO, Burnblock ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:37

Kære Bedre innovation,

Vi har fulgt med på jeres hjemmeside omkring positiv innovation, og har nogle for os relevante input. I forbindelse med biomasse, synes vi at der mangler nogle meget vigtige fokus områder, som virkelig batter noget i det store regnskab.

Vi mener generelt, at der mangler fokus på træ og træbaseret produkter ift at sikre et mere bæredygtigt byggeri. Træ er en af de bedste kilder til at binde CO2, og det må derfor være i alles interesse, at traditionelle byggematerialer bliver ændret til træbaseret. Træ har dog nogle åbenlyse begrænsninger, ift til holdbarhed, brand mv. Disse begrænsninger kan dog minimeres / fjernes, men det kræver både udvikling og dokumentation. I Burnblock benytter vi Teknologisk Institut som vores sparringspartner, og mener at vi her har en af markedets stærkeste partner til at hjælpe med at drive udviklingen fremad.

Hvis vi skal give et eksempel på, hvordan Burnblock forsøger at bidrage til en positiv udvikling, så er vi netop blevet kontaktet af en italiensk producent (Invernizzi) af poppel baseret spånplader, som ønsker at udskifte deres nuværende brandhæmmer, baseret på brom og halogen. Begge ingredienser nævnt på EU’s REACH liste over uønskede stoffer. De ønsker at skifte deres nuværende brandhæmmer ud med Burnblocks 100% non toxic og 100% biologisk nedbrydelige brandhæmmer.

Invernizzi’s spånplader er baseret på en 100% bæredygtig og FSC certificeret produktion af poppel træ . Samtidig er poppel spånplader en lav densitetsplader, og derfor kræver det en lang række test, for at opnå det ønskede resultat, EN13501-1, B-s1,d0, med den mindst mulige tilførsel af Burnblock brandhæmmer. Denne test række og efterfølgende dokumentation, skal foretages af Teknologisk Institut, og slutteligt testes og certificeres ved SP-Fire research, Sverige.

Vi mener at vi via sådanne projekter, som beskrevet ovenfor, via et samarbejde omkring innovation og udvikling, har mulighed for at skabe et positivt bidrag til det fremtidig byggeri, og skabe positiv udvikling via øget fokus og muligheder for at inkorporere biologiske produkter i byggeriet.

Burnblock støtter op om Teknologisk Instituts fortsatte arbejde med implementering af standarder på træområdet. Teknologisk Instituts kompetencer indenfor specielt træbaserede produkter har været guld værd for en virksomhed som vores, der forsøger at etablerer sig på markedet.

Med venlig hilsen / Best regards
Burnblock ApS

Paw Faelled
Technical Manager, Partner

Wilders Plads 8A
DK-1401 Copenhagen K
Phone: (+45) 7023 2053
Cell: (+45) 3132 3667

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:11

Kære Paw Faelled
Tak for din anbefaling af at have mere fokus på træ. Viden om træ er en af vores kernekompetencer, ligesom viden om beton, tegl og vinduer også er det. Vi vil selvfølgelig så vidt muligt fortsætte med at deltage i standardiseringsarbejdet inden for træ, så vi stadig er i stand til at yde service i topkvalitet.
Teknologisk Institut har valgt ikke at have et forslag, der direkte relaterer sig til udvikling af træ og andre byggematerialer. Der vil sandsynligvis foregå udvikling af disse materialer i de forslag, der har at gøre med bygningsrenovering, det biobaserede samfund og huller i vejen. Vi arbejder pt med afslutning af en resultatkontraktaktivitet, der har titlen Energieffektive og bæredygtige byggematerialer og med den mener vi at have opbygget kompetencer til at kunne rådgive virksomheder som Burnblock.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Bent Bagge Nøhr (Direktør, Dansk Infrarød Inspektion A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:33

Kære Bedre innovation,

Udvikling af måleprincippet og et værktøj til at måle luft tætheden ved eksempelvis vinduer og døre i en bygning, når bygningen er færdig, eller ved en facade.

Med venlig hilsen

Bent Bagge Nøhr
Direktør
Dansk Infrarød Inspektion A/S
Nørgårdsvej 11, Biersted
DK-9440 Aabybro
Tlf: +45 9824 4460 Mobil: +45 4052 4460

Email: bbn@infrared.dk Web: www.infrared.dk

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:13

Kære Bent Bagge Nøhr
Tak for dit konkrete forslag om at få udviklet måleprincipper og værktøj til at måle lufttæthed ved vinduer og døre i en bygning. Vi vil tage dette med i overvejelserne, når vi udarbejder det endelige aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Bent Bagge Nøhr (Direktør, Dansk Infrarød Inspektion A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:33

Kære Bedre innovation,

Udvikling af måleprincippet og et værktøj til at måle luft tætheden ved eksempelvis vinduer og døre i en bygning, når bygningen er færdig, eller ved en facade.

Med venlig hilsen

Bent Bagge Nøhr
Direktør
Dansk Infrarød Inspektion A/S
Nørgårdsvej 11, Biersted
DK-9440 Aabybro
Tlf: +45 9824 4460 Mobil: +45 4052 4460

Email: bbn@infrared.dk Web: www.infrared.dk

Tommy Bisgaard (Direktør, Kalk- og Teglværksforeningen)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:05

Kalk- og Teglværksforeningen finder projektet interessant og yderst relevant. Der er behov for fokus på dette til gavn og støtte for små- og middelstore virksomheder, som ikke selv har viden, tid og kræfter til at yde indflydelse på disse områder. Vi støtter dette fuldt ud, og anbefaler, at der på dette område ydes maximalt støtte.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:19

Kære Tommy
Tusinde tak for din støtte til standardiseringsarbejde således, at vi kan servicere små og mellemstore virksomheder med viden om standarder og sikre dansk indflydelse.
Med venlig hilsen
Mette