Produktsikkerhed og miljø

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi, Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed & fødevarer

Det overordnede formål med denne aktivtetsplan er at sætte danske virksomheder i stand til at udvikle konkurrencedygtige produkter under hensyntagen til miljø og sundhed

Danske virksomheder skal være helt fremme i fronten, når det drejer sig om udvikling af konkurrencedygtige produkter under hensyntagen til miljø og sundhed. Vi har i forvejen en lang tradition i Danmark for at substituere farlige stoffer med mindre farlige stoffer i kemiske produkter og materialer. Og
vi arbejder til stadighed på at reducere udledningen af farlige kemikalier til miljøet. Ny viden om kemikaliers virkemekanismer såsom cocktaileffekter kræver revurdering af hidtil anvendte principper i kemikaliereguleringen. Anvendelsen af nanomaterialer i et stigende antal produkter har medført store
tekniske landvindinger, men mulige uønskede virkninger er langt fra kortlagt. For fødevarerindustrien er det af betydning at kunne fremstille sunde og sikre fødevarer. Infektioner med fx Salmonella p.g.a. suboptimale hygiejniske forhold i fjerkræfarme er dyrt både for samfundet og industrien.

Formålet med projektet er udvikle metoder, IT-værktøjer og nye produkter for at styrke dansk udvikling og produktion af sundheds- og miljørigtige kemikalier, materialer og fødevarer. En væsentlig del af projektarbejdet foregår som en integreret del af nationale og internationale forskningsprojekter, som også omfatter PhD-uddannelsesforløb.

Projektet indeholder to delprojekter, som består af flere aktiviteter:

1. Kemikalier og materialer, hvor vi vil udvikle IT-værktøjer, som støtter virksomhederne i deres arbejde med kemikalielovgivningen på EU plan og globalt. Der vil være et udredningsarbejde om cocktaileffekter, og der vil blive arbejdet med metoder, som integrerer traditionel miljøvurdering af kemikalier med deres klimaaftryk. Projektet vil tillige omfatte en vidensopbygningsdel med fokus på nye materialers sundheds- og miljøeffekter. En ikke uvæsentlig del af projektet vil bestå af vidensformidling gennem artikler og kursusvirksomhed.

2. Fødevarer og hygiejne, hvor vi vil udvikle et modelværktøj til mejerisektoren (FoodMathModel) til support af nye, hygiejnisk sikre produkter og til at forudsige mikrobiel vækst som led i produktkontrol. Der vil blive arbejdet på at bryde smittevejene og bekæmpe parasitter og tarmlidelser i besætninger og hos husdyr. Viden om sundere fødevarer og sammenhænge mellem tarmflora, probiotika, fedme og allergi vil blive opbygget og formidlet.

Når projektet er gennemført vil følgende milepæle være opnået:

• Et IT-værttøj ’ES-modifier’ inkluderende cocktaileffekter til vurdering af eksponeringsscenarier i REACH.
• Et koncept for integrering af CO2-fodaftryk i arbejdet med kemikaliesubstitution.
• Et e-læringskursus til formidling af viden om fremstilling af eksponeringsscenarier for produkter under REACH.
• En webservice til kemikalieproducenter og -importører.
• En ny metode til risikovurdering af biocider.
• Ny viden om nanopartiklers mulige indvirkning på immunapparatet er afdækket.
• Metoder til avancerede test af vanskeligt håndterbare stoffer.
• Et prædiktivt modelværktøj til vurdering for bakteriel forurening af mejeriprodukter.
• Naturlægemiddel til behandling af tarmlidelser hos husdyr.
• En teknologisk ydelse, der kan hjælpe til udvikling af specialdesignede fødevarer.
• Vaccine mod parasitter hos høns.

Målgruppen for projektet er danske små og mellemstore virksomheder, dvs. producenter og importører af kemikalier, materialer, biocider og fødevarer og deres aftagere i forsyningskæden samt myndighederne.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 5.55 M
2011: 5.55 M
2012: 5.55 M
Totalt: 16.65 M

Kontaktinformation
Ole Mark
Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com