Professionelle droner – En driver for teknologi og forretningsudvikling

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Transport
Jane Wickmann
Direktør

Der er indlysende forretningsmæssige muligheder for avanceret professionel brug af droner, eksempelvis i byggebranchen, oliebranchen, industrianlæg, hos landbruget og hos offentlige myndigheder. Disse muligheder vil stige i takt med udviklingen af bedre droneteknologier, implementering af avanceret teknologier i dronerne og mere avanceret anvendelse. Teknologisk Institut vil opbygge viden og tilhørende teknologiske serviceydelser inden for droneteknologier og droneanvendelse.

Markeds- og samfundsbehov
Droner er inden for kort tid kommet på dagsordenen. Investeringer og R&D i droner i militær sammenhæng har forceret udviklingen. Europa-Kommissionen forventer, at droneteknologien vil udvikles og vokse i civil anvendelse i de kommende 10-20 år. Dronernes størrelse, vægt og fleksibilitet kombineret med relativt lave priser bringer droner i spil som interessante teknologier inden for professionel civil anvendelse af droner.

AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International) estimerer, at der i USA forventes mere end 70.000 jobs og en økonomisk effekt på 13,6 milliarder USD, over de næste tre år[i]. Et estimat fra Aerospace and Defence Industries’ Association of Europe viser, at ubemandede flyvemaskiner vil skabe op mod 150.000 jobs direkte i droneindustrien i Europa frem mod 2050. Vigtigt er også vurderingen, at dronerne vil blive en driver for udviklingen af andre nye teknologier, og at det vil give virksomheder i andre brancher nye muligheder for at udvikle produkter og services.

I andre europæiske lande er der en hastigt stigende interesse[ii]. I fx Storbritannien er der allerede 140 virksomheder (The Association of Remotely Piloted Aircraft Systems UK “ARPAS-UK”), der udvikler doner eller services for droner. I Frankrig betød en lovændring i 2012, at antallet af droneoperatører steg fra 86 til 200 på blot to år.

På det civile område er der i Danmark etableret netværket UAS Denmark[iii]. Eksempler på danske firmaer, der har udnyttet de nye markedsmuligheder, er firmaet Little Smart Things, som allerede har succes med deres maritime drone. Derudover firmaet Skywatch som er stærkt repræsenteret på forsvars- og overvågningsområdet med deres Hugin X1 drone, der markedsførers internationalt.

Juridisk reguleres droneflyvninger i Danmark, afhængig af størrelse, dels som modelfly og dels som flyvemaskiner, men det forventes, at der kommer en fælles EU-regulering af området[iv], som vil medvirke til at øge det forretningsmæssige potentiale[v].

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Teknologisk Institut ønsker med aktivitetsplanen at opbygge nye teknologiske kompetencer omkring droner og deres anvendelse, som kan udnyttes dels inden for de brancher, Instituttet i dag arbejder med (herunder byggeri, energi, miljø, transport og logistik, etc.), og dels som et selvstændigt teknologisk serviceområde, der trækker på Instituttets teknologiske kompetencer indenfor eksempelvis: Effektive energisystemer, materialeteknologi, additiv manufacturing, sensorer og automationsteknologi. Eksempelvis arbejder Teknologisk Institut pt. med brændselscelleteknologier, som øger oppetiden og muliggør optankning af droner i luften, hvilket i sidste ende skaber nye avancerede anvendelsesmuligheder for droner.

Ved aktivitetsplanens slutning vil Teknologisk Institut have etableret viden om avanceret droneteknologier, om deres anvendelsesmuligheder og om hvilke andre teknologier, som skal bringes i spil for at øge den avanceret professionelle anvendelse af droner. Derudover vil Instituttet kunne levere teknologiske serviceydelser, som fx rådgivning og test, til virksomheder, som anvender droner, virksomheder, der videreudvikler droneteknologier, og andre teknologileverandører, som bringer deres teknologier i anvendelse på dronemarkedet. Det forventes, at de teknologiske serviceydelser vil kunne samles i et droneteknologicenter.

Centrale aktiviteter
Aktiviteterne vil forløbe i fire spor:

  • Videnhjemtagning
  • Teknologiudvikling
  • Serviceudvikling
  • Formidling

De fire spor forløber tidsmæssigt parallelt, dog således at videnhjemtagning åbner aktiviteterne og formidlingsaktiviteterne afslutter dem.

Videnhjemtagning: Udviklingen på området er stærkt stigende, så en væsentlig aktivitet vil være at indsamle viden om den teknologiske og markedsmæssige udvikling, herunder international teknologikortlægning og -forecast, kortlægning af hvilke forretningsmodeller, der opstår, og hvilke regelsæt, der eksisterer. Der skabes kontakt til de førende faglige miljøer for professionel civil anvendelse af droner. En del af videnhjemtagningen vil være involvering i Horizon 2020 forskning, hvor Europa-Kommissionen har sat droner som særligt område[vi]. Der vil være videnhjemtagning under hele aktivitetsplanens løbetid.

Teknologiudvikling: Der skal udvikles teknologier, som øger anvendelsesmulighederne for droner. Det kan eksempelvis være effektive energiteknologier eller opladningsteknologier, så droner kan holde sig flyvende længere. Det kan være overfladebehandlinger af dronekomponenter, så droner kan klare sig i ekstreme miljøer og nyskabende sensor-, autonomi- og databehandlingsteknologier, som muliggør inspektioner, man ikke tidligere har haft mulighed for at gennemføre.

Serviceudvikling: Der udvikles teknologiske services i form af rådgivning og kurser om droner – anvendelsesmuligheder, teknologier, forretningsmuligheder og regelsæt. Der hjemtages teknologier til afprøvning og demo-projekter, hvor dronerne kombineres med kendte teknologier. Endvidere vil Teknologisk Institut indgå i standardiserings- og certificeringsarbejde på både komponent- og systemniveau.

Formidling: Formidlingsaktiviteternes vil i videst mulige omfang inspirere danske virksomheder til at integrere droner i innovationsprocesser og nye forretningsmodeller. Formidlingsaktiviteterne vil bl.a. være resultater af demonstrationsaktiviteter med virksomheder samt workshops og konferencer med deltagelse af førende udenlandske udviklere og dronevirksomheder

Mulige samarbejdspartnere
Der vil blive etableret samarbejde med det spirende dronemiljø i Danmark, herunder udviklingsmiljøer på DTU SPACE, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt ingeniørvirksomheder og branchenetværket UAS Danmark. Teknologisk Institut vil følge udviklingen tæt hos de væsentligste aktører, som fx the European Aviation Safety Agency (EASA), the national Civil Aviation Authorities, the European Organisation for Civil Aviation Equipment EUROCAE, Eurocontrol, the Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems JARUS, the SESAR Joint Undertaking (SJU), the European Defence Agency og the European Space Agency.

Nøgleord

19 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Henrik Larson (Direktør , Hammel IC)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 08:26

Godt proj: Flexicurity, Cleantech, IT, Greentech - DK styrkepos.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 11:35

Hej Henrik, tak for din positive kommentar, som jeg forstår sådan, at du finder, at projektet har potentiale på flere fronter. Det er vi helt enige i, og dette projekt passer perfekt i Instituttets grundformål om at være på forkant med udviklingen, som vi venter, kommer til at gå meget stærkt indenfor dette område i den kommende tid.
Mange hilsner
Jane

Søren Meyer (Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:23

Spændende projekt som GI gerne bakker op. Droner vil bl.a. kunne erstatte lift og stillads ved d&v opgaver og akutte bygningsundersøgelser, og dermed vil disse opgave kunne løses billigere og hurtigere.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 14:19

Kære Søren Meyer. Tak for dit synspunkt - og ja, du har ret i, at der er et stort potentiale i at bruge droner netop til de formål, du beskriver. Vi glæder os til at komme i gang med udviklingen heraf og ikke mindst med at få formidlet viden herom til de mange virksomheder bl.a. indenfor bygge- og anlægssektoren. Venlig hilsen Jane Wickmann

Jeanette Obling (Director, Technology Solutions, Thermal Power, DONG Energy)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:31

Vi er meget interesserede i at kunne udnytte droner særligt til inspektion af større bygninger, skorstene og svært tilgængelige anlægsdele inde i større proces anlæg, spildevandskanaler, kedler mm

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:39

Kære Jeanette Obling. Tak for din gode kommentar. Ja, også her har droner et stort potentiale, som vi ser frem til at være med til at fremme udvikling af hen over de kommende år.
Venlig hilsen Jane Wickmann

Christian Klit Johansen (Deputy head of center, Syddansk Universitet, SDU Dronecenter)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:05

Jeg finder denne aktivitet vigtig og relevant. Når jeg søger at kommercialisere opfindelser fra SDU indenfor droneteknologi er TI vigtig. Vi anvender Key Option Leder udtalelser som beslutningsgrund for om en given opfindelse har gang på jord. Her er opdateret viden hos konsulenterne hos TI afgørende.

Det seneste spin-out fra SDU CorePath Robotics er kun blevet en realitet via samarbejdet med TI og markedsindsigten hos TI's Center for Robotteknologi.

Videnhjemtagning hos TI er vigtig for at SDU kan få saglig feedback på markedsbehov og forretningsmodeller, der virker. Vi ser hos SDU netop nu flere nye opfindelsesager baseret på droner. Jeg forventer at kommercialiseringen af disse nye opfindelser vil blive styrket af denne aktivitet

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:30

Kære Christian
Videnhjemtagning og tilgængeliggørelse af denne viden er netop et grundformål for Teknologisk Institut og et vigtigt element i dette forslag. Vi har en række kompetencer i forskellige teknologimiljøer på Instituttet, som er relevante at inddrage og vi ser frem til et samarbejde med SDU, såfremt vi får mulighed for at gå videre med dette udviklingsprojekt.
Venlig hilsen
Jane Wickmann

Fredrik Romberg (Direktør, Business Center Bornholm)
Søndag d. 10/5-15 kl. 09:29

Dette forretningsområde og aktivitet har en fantastisk udviklingspotentiale inden for næsten alle kendte teknologi områder. På Bornholm har vi fornøjelsen af følge med i Little Smart Things udvikling.

Et meget spændende projekt.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:34

Hej Fredrik

Ja, jeg har netop fået en mail fra Esben i Little Smart Things, hvor han bakker op om en udviklingsindsats fra Teknologisk Institut på dette område. Instituttet har allerede et godt samarbejde med denne spændende virksomhed, som vi håber at kunne videreudvikle med spændende nye facetter i et sådant udviklingsprojekt.

Mange hilsner
Jane

Michael Larsen (Projektchef UAS, UAS Test Center Denmark/UAS Denmark)
Søndag d. 10/5-15 kl. 09:50

Det et er generelt meget positivt, hvis GTS-systemet kan bidrage til, at Danmark bliver et af de dominerede europæiske lande inden for udvikling, produktion og anvendelse af droner. Potentialet for vækst og nye, højteknologiske jobs er til stede!

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:38

Kære Michael

Helt enig. Dette kan netop blive et nyt spændende vækstområde for Danmark. Vi har flere relevante kompetencer, flere dygtige forskningsmiljøer og en række virksomheder, så selv om feltet er nyt, så er Danmark allerede godt med. Instituttets rolle i et projekt som det foreslåede er både, i samarbejde med universiteter og virksomheder, at booste udviklingen yderligere og at sikre, at den udviklede viden bliver formidlet til relevante virksomheder.

Venlig hilsen
Jane Wickmann

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 21:38

Kære Michael

Helt enig. Dette kan netop blive et nyt spændende vækstområde for Danmark. Vi har flere relevante kompetencer, flere dygtige forskningsmiljøer og en række virksomheder, så selv om feltet er nyt, så er Danmark allerede godt med. Instituttets rolle i et projekt som det foreslåede er både, i samarbejde med universiteter og virksomheder, at booste udviklingen yderligere og at sikre, at den udviklede viden bliver formidlet til relevante virksomheder.

Venlig hilsen
Jane Wickmann

Esben Nielsen (Direktør, Little Smart Things ApS)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:36

En samlet dansk indsats helt nødvendig, hvis vi skal etablerer en egentlig drone-branche i Danmark. Der eksisterer jo ikke traditionelt en aerospace industri i Danmark og det kræver en relativt stor indsats at komme i gang, men det kan også give virkelig gode muligheder, da vi i Danmark har meget store dele af den kompetence der skal til. Vi kan altså skræddersy denne spirende industri i Danmark til, at udvikle og producerer droner af meget høj kvalitet. Det vil også skabe nogle meget interessante følgeindustrier som eksempelvis: sensorer, fremdriftsteknologi, sikkerhed, komposit-teknologi, guidance software mv.

En samlet indsats fra TI vil helt sikkert gavne processen, og et budget vil være nødvendigt for at kommer i gang.

Vh
Esben Nielsen

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:52

Hej Esben Nielsen
Du peger på et meget væsentligt aspekt, at droneområdet indebærer rigtig spændende perspektiver for andre industrier, og det er netop også derfor, at Teknologisk Institut med sin polyteknologiske struktur har en rolle at spille. Vi vil nemlig i et udviklingsprojekt som det beskrevne kunne basere indsatsen på en lang række kompetencer rundt i de forskellige tekniske centre.

Tak for en rigtig god kommentar.

Hilsner
Jane Wickmann

Jonas Vendel (CEO, KJV Solutions)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:48

Jeg ved fra erfaring og efterspørgsel hvor stort et interesseområde der er for droner. I KJV Solutions beskæftiger vi os med flere anvendelige aspekter som fx. nybyggeri, ejendomme, inspektion af svært tilgængelige områder (i.e. kraftværker, skorstene), og forskellige events.

Jeg ser et kæmpe potentiale i opbakning fra TI, og tror på at man skal høres som en samlet stemme hvis man vil have indflydelse på hvordan drone-udviklingen kommer til at foregå i Danmark. Teknologien bliver en anelse hæmmet af det endnu ukendte ved brugen af droner, som desværre medfører ligegyldige regler og regulationer fra trafikstyrelsen. Jeg tror dog med en samlet indsats kan vi være med til at støbe reglerne og skabe et bedre miljø for droneudvikling.

Stærkt initiativ fra TI - Venlig hilsen Jonas Vendel

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:00

Kære Jonas Vendel

Jeg er meget enig med dig i, at vi nu er der i droneudviklingen i Danmark, hvor der er behov for en samlet indsats. Vi er på vej over i næste fase, hvor området skal tænkes mere samlet, hvis vi som nation skal have udbytte af de potentialer, der ligger her. Og ja, her skal regler og regulationer indtænkes. Her er det også vigtigt at være på forkant med, hvad der sker på EU-niveau, hvor vi forventer en ny fælles regulering, som kan medvirke til at øge det forretningsmæssige potentiale for danske virksomheder.

Venlig hilsen
Jane Wickmann

Henriette Hall-Andersen (Programchef, Københavns Erhvervsakademi (KEA))
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:54

På KEA er vi også i gang med at se på droner, på tværs af vores forskellige uddannelsesområder – fra dem der skal udvikle dem, over producenter, til dem der skal anvende dem. Ift. anvendelsesområderne er vi meget optaget af mulighederne for anvendelse indenfor byggeriet, fx i forbindelse med registreringer, og i hvordan data kobles med forskellige typer af digitale modeller. En større national samling af initiativerne vil gavne alle, og give en bedre erhvervs- og kompetenceudvikling på dette felt. Men det er vigtigt, at initiativet kommer til at favne den virkelyst og nysgerrighed som præger ”drone-virksomhederne”.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:06

Hej Henriette

Det er dejligt at høre, at I også på KEA har taget fat på dette felt, for ja, kompetenceudviklingen er yderligere et væsentligt aspekt, der skal medtænkes i en større national satsning.

Som vi tænker dette udviklingsprojekt, så vil vi lige fra starten sikre involvering af de virksomheder, der allerede er på drone-feltet. De er frontløbere på et nyt område, og deres erfaringer, behov, ideer og synspunkter vil være afgørende at bygge på.
Mange hilsner
Jane