Reduceret miljøeffekt ved olieudvinding

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Bo Frølund
Direktør

Nordsøolien er væsentlig både samfundsøkonomisk og for de mange danske virksomheder, der allerede leverer løsninger og teknologi til oliebranchen eller har potentiale til at gøre det. Teknologisk Institut vil med sin indsigt i mikrobiologi, korrosion og coatings hjælpe eksempelvis biotekselskaber, maskinværksteder og serviceleverandører ind på det danske og internationale marked med unikke produkter, der kan sikre effektiv og miljøvenlig olieudvinding.

Markeds- og samfundsbehov
For at dække det stigende energi- og råvarebehov vil verdenssamfundet have brug for olie og gas mange årtier fremover. Her kan olie og gas fra den danske del af Nordsøen spille en vigtig rolle dels som miljøvenligt alternativ til fossile brændsler (kul, skiferolie og oliesand) med en højere miljøpåvirkning, dels som finansieringskilde for langsigtet omstilling til bæredygtig energi. Derfor rummer reserverne i Nordsøen store muligheder både globalt og nationalt, hvis de udnyttes rigtigt.

Skatte- og afgiftsmæssigt er oliesektoren den mest bidragende i Danmark med 30 mia. kr. årligt (2011). De primære aktører tegnede sig for 3% af Danmarks bruttoværditilvækst og eksport til en værdi af 48 mia. kr. Branchen omfatter cirka 700 virksomheder i Danmark, der samlet beskæftiger mere end 15.000 personer. Heraf er langt de fleste virksomheder SMV, der blandt andet leverer miljøteknologier, kemikalier og infrastruktur.

Løsninger og teknologi til mere effektiv og miljøvenlig olieudvinding vil derfor komme såvel leverandør- og serviceindustri som olieselskaber til gode. Især vil den teknologi og de løsninger, der bliver udviklet, være en vigtig eksportvare til de mange lande, der fortsat producerer olie for at dække det stigende globale energibehov. Miljøtekniske løsninger efterspørges i vores nærmarkeder Norge og England, og der er en stigende efterspørgsel i Mellemøsten. Hvis nye teknologier gør det muligt at forlænge olieproduktionen i Danmark med 10 år, vil det desuden sikre mange arbejdspladser og gavne samfundsøkonomien, mens transitionen til alternative energikilder pågår.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Teknologisk Institut har stor ekspertise inden for biokorrosion, EOR, coatings og avanceret kemi samt en unik viden om mikrobiologi i oliereservoirs, forsøg under høje tryk og reservoirsimuleringer. Ved at bidrage med kompetencer og unikke testfaciliteter, der ikke forefindes på kommerciel basis andre steder i Danmark, kan den nødvendige videreudvikling, integration og implementering af nye teknologier faciliteres.

Der er et stort forretningspotentiale for kemikalie- og teknologileverandører og et nyt lovende forretningsområde for biotekselskaber i Danmark inden for teknologier til Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR). Der skal udvikles kompetencer og teknologiske services som eksempelvis modeller, tests og laboratoriemetoder, således at leverandørerne kan udvikle miljøvenlige biotekløsninger til MEOR.

Olieselskaberne kæmper dagligt i produktionen med store vandmængder, kemikalier og uønsket mikrobiologisk aktivitet, hvilket er en stor udfordring for produktionskapaciteten, forårsager korrosion og øger risikoen for fatale brud på rør.

Et større antal danske SMV leverer teknisk infrastruktur som eksempelvis rør, ventiler og pumper. Teknologisk Institut vil derfor udvikle nye coatings, der rent fysisk kan reducere belægninger og korrosion. Dette vil øge sikkerheden offshore og øge værdien og efterspørgslen på SMVs produkter.

Op til 50% af korrosion er forårsaget af mikrobiologisk aktivitet. Teknologisk Institut vil hjælpe biotek- og kemikalieindustrien samt inspektionsfirmaer med at bringe viden og services ud til olieindustrien. Det gøres ved at opbygge og udvikle kompetencer og laboratoriefaciliteter, bl.a. testreaktorer og unikke bioteknologiske metoder der kan teste, benchmarke og udvikle strategier samt miljøvenlige biocider for at overvåge og imødegå mikrobiel forårsaget korrosionen.

Udvikling af ydelserne kræver en tværfaglighed, der ikke tidligere er set i branchen, hvorfor det ikke kan forventes, at markedet selv frembringer de nævnte teknologiske serviceydelser.

Centrale aktiviteter
Aktiviteterne deles op i en række fokusområder, der spænder over udvikling af MEOR og teknologier til at forlænge infrastrukturens integritet gennem coatings samt miljøvenlige biocider og nye inspektionsmetoder.

Udvikling MEOR-teknologier
Der arbejdes på at blive verdensførende leverandør af serviceydelser inden for området gennem følgende aktiviteter:

 • Mikrobiel screening og analyse af reservoirprøver og metabolitter (år 1-2)
 • Udvikling af miljøvenlige sporstofteknologier til MEOR overvågning (år 1-2)
 • Test af MEOR-strategierne ved reservoirlignende forhold (år 2-3)
 • Udvikling af modeller MEOR (år 1-3)
 • Kemikalie anvendelsestests: Foaming, korrosion og materialepåvirkning (år 3)
 • Test og anvendelse af udviklede teknologier i pilotskala (år 2-3)

Mikrobiel forårsaget korrosion
Teknologisk Institut har gennem de seneste 10 år opbygget faglige spidskompetencer inden for overvågning og karakterisering af mikrobiologi og korrosion ved olieproduktion og vil arbejde med følgende aktiviteter:

 • Udvikling af faciliteter til pilotskalatest af korrosion (år 1-2)
 • Screening og tests af mere miljøvenlige biocider og anden teknologi til bakteriebekæmpelse (år 1-2)
 • Udvikle og teste prædiktive korrosionsmodeller (år 1-3)
 • Test og udvikling af teknologier til onlineovervågning af produceret vand (år 2-3)
 • Biocid anvendelsestests: Foaming, korrosion og materialepåvirkning (år 3)

Coatede komponenter
10 års erfaring med coatingteknologier bringes i anvendelse gennem følgende aktiviteter:

 • Opbygning af viden om faktiske produktions- og brøndforhold (år 1)
 • Syntese og tests af kemiske komponenter til konceptudvikling (år 2)
 • Fremstilling af koncepter og metoder til udvikling af potentielle coatingkandidater med hydrofobe/oleofobe egenskaber til brug under downhole forhold (år 2-3)
 • Kvalificere coatingkandidater i samarbejde med industrien (år 3)
 • Test af produkter under feltrelevante forhold (år 1-3)

Mulige samarbejdspartnere
Vigtigheden af indsatsområdet understreges af, at det indgår som strategisk forskningsområde jævnfør Forsk2020. Aktiviteten vil støtte op om midler bevilget til DTU af Dansk Undergrunds Consortium, der har fokus på brøndkonstruktion, traditionel EOR og materialer.

Aktiviteterne bygger videre på RK 2012-2015, C3 Vand og Miljøteknologi samt projekterne BioRec (HTF), MICCS DEMO (EU FP7), Soimon (FP7 R4SMEs), PWnano (Eurostars) samt en række MUDP-projekter om substitutionskemi.

Relevante samarbejdspartnere inkluderer danske olieselskaber samt en række innovative SMV, der kan bidrage med ny teknologi. Desuden vil en række virksomheder inden for olieservices, inspektionsfirmaer, leverandører af komponenter og bioteknologi være centrale samarbejdspartnere på grund af deres placering i værdikæden og teknologi.

Aktiviteterne vil desuden styrke samarbejdet med DTU og Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk.

Nøgleord

41 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jan Larsen (Senior Production Chemist, Mærsk Olie og Gas AS)
Fredag d. 17/4-15 kl. 08:58

Mærsk Olie og Gas AS har deltaget i to innovationsprojekter, som begge har haft stor indflydelse på virksomhedens drift og anseelse i et stærkt internationaliseret marked. Der er i projekterne arbejdet med mikrobiologiske aspekter af produktionskemikalier, biokorrosion (MIC) og forskellige teknologier til øget olieudvinding (EOR og MEOR). Det er forsat helt essentielt for Mærsk Olie og Gas AS at være teknologisk i front inden for disse områder

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:38

Tak for din kommentar. Vi sætter også stor pris på samarbejdet med Maersk og er helt enige i betragtningen om ny teknologi som væsentlig succesfaktor i oliebranchen – og særligt for fremtiden i dansk nordsø.

Morten Andersen (Chief engineer, process, DONG E&P)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 15:28

DONG E&P har deltaget i Biorec-projektet sammen med DTI og andre industri partnere. Projektet har hjulpet til med at øge fokus internt på de problemstillinger vi er oppe imod i forbindelse med drift af vores anlæg samt skaffe gode kontakter til vores kollegaer både i vores egen industri (oil og gas) men også i andre industrier med lignende problemstillinger.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:39

Tak for kommentaren, dejligt med godt udbytte og godt udgangspunkt for fortsat samarbejde både internt i industrien og på tværs.

Christian Buur (CEO, Unisense A/S)
Fredag d. 24/4-15 kl. 09:45

DTI har testet Unisense korrrosionsrelevante mikrosensorer, og de har hjulpet os med at udforske mulighederne for at anvende online sensorsystemer til at skabe onlinemåling og styring af korrosionsparametre. For Unisense vil der ligge et stort forretningspotentiale indenfor sådanne styringer.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:41

Tak for kommentaren, godt at høre at I kigger på dette spændende område også - vi vil tænke det ind i fremtidige planer.

Henrik Jensen (Maintenance Engineer, Novo Nordisk A/S)
Søndag d. 26/4-15 kl. 21:14

Novo Nordisk har deltaget i det DTI-drevne projekt vedr. mikrobiel fouling af varmevekslere, herunder udvælgelse af væsentlige parametre og anvendelse af on-line logningsudstyr og rapportering af data fra kølekompressorer. Derudover har DTI bidraget positivt til løsninger indenfor bekæmpelse af legionella via anvendelse af biofilmreaktorer og efterfølgende analyse og forslag til korrigerende handlinger.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:40

Tak for kommentaren. Synes din historie er et godt eksempel på, at kompetencer og erfaringer på dette område kan give værdi på tværs af industrier.

Jakob Monberg (Senior Lead Petroleum Engineer, Maersk Oil Qatar)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:39

Jeg har arbejdet med DTI de sidste 15 aar. Jeg har brugt DTI iforbindelse med udvikling af nye produkter indenfor olieudvending fra reservoir til roerledning. Jeg har altid opfattet DTI som en agil virksomhed,der hurtigt fattede hvad vi havde brug for.Det leverede varen til tiden og til prisen. Vi har med succes brugt en model i vores samarbejde hvor vi fasede projekterne en slags 'Stop-Go'

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:42

Tak for dit input. Vi oplever også tæt interaktionen med industrien, herunder Maersk Oil, som meget frugtbart ift. fast-track teknologisk innovation med minimum risiko.

Kenneth Andersen (Production Chemist, Maersk Oil Qatar)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:59

Maersk Oil Qater har startet samarbejde med DTI med henblik paa at reducere risikoen for korrosion initieret og accelereret af mikroorganismer. Arbejdet bygger i hoej grad paa erfaringer fra mange aars samarbejde mellem DTI og Maersk Olie og Gas i Danmark, hvor DTI har staaet for kontinuert metodeudvikling. DTI udmaerker sig med ved at vaere meget lydhoere og dygtige til at forstaa og tilpasse sig saavel som udfordre kundens oensker.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:44

Tak for din kommentar omkring dette vigtige og vanskelige område, hvor vi ved fælles hjælp allerede er kommet langt, og der er masser af muligheder for at skabe endnu større værdi fremover.

Thomas Hansen
Onsdag d. 29/4-15 kl. 17:10

DWS ser frem til et fortsat godt samarbejde med Teknologisk Institut, hvor vi især vil følge med i udviklingen af nye MEOR-metoder. Disse metoder vil kræve fokus på de ændringer det vil betyde for f.eks. vandbehandling.

Vi vil fortsat bruge TI som tæt partner i forbindelse med teknologievaluering, og sætter derfor stor pris den fleksibilitet og erfaring vi møder i forbindelse med vores samarbejde.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:00

Tak for kommentaren, vi ser ligeledes frem til fortsat godt samarbejde om teknologievaluering og -udvikling. Som du skriver er vandbehandling i forbindelse med EOR, men også i særdeleshed et væsentligt område al den stund af olieindustrien er den største vandhåndterende industri overhovedet, og vandrensningen har stor betydning for både olieudvindingsprocessen og miljøpåvirkning.

Merethe Fonseca Wrang
Torsdag d. 30/4-15 kl. 10:30

Som leder af Danmarks største netværk af leverandører til olie- og gasbranchen, Danish Oil & Gas Technology Group, under Eksportforeningen, mærker jeg en øget international efterspørgsel efter virksomheder, der tænker miljøet ind i deres business case når vi taler produkter og rådgivning til olie- og gasbranchen. Temaet for konferencen på en af verdens største olie- og gasmesser i Mellemøsten (ADIPEC) er i år "Innovation & Sustainability in a new Energy World". Der sker opkøb af virksomheder med grøn profil i branchen og toneangivende klasseselskaber allokerer ekstra ressourcer til at arbejde med energieffektivitet ind i olie- og gasindustrien. Tendensen er klar og vi kan kun bakke op omkring seriøsiteten og behovet for Teknologisk Instituts projekt, der vil kunne bidrage positivt til at øge dansk eksport.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:01

Tak for dit input. Interessant og positivt at høre dit blik på de internationale trends. Vi håber at kunne bidrage til at dansk miljø-, vand- og bioteknologi vinder indpas globalt også på dette potentielt meget store område

Steffen Fredberg Hansen (Sr. Project Manager, Clariant Oil Services Denmark, Filial of Clariant Oil Services Scandinavia AS)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 17:36

DTI har gennem deres professionelle indstilling historisk bidraget til løsning af oliebranchens problemstillinger. De har en række af engagerede medarbejdere indenfor en bred vifte af højteknologiske områder, og deres indflydelse for fremtidens opgaver i oliebranchen er umådelig vigtig. Som Project Manager for en innovativ kemikalieleverandør til olie- og gasindustrien ser jeg DTIs kompetencer som essentielle i den fælles insats for bevarelse af en stærk industri i Danmark i en fremtid der uden tvivl byder på mangfoldige udfordringer, herunder miljøet som én af de store.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:01

Tak for din kommentar. Som du helt rigtigt siger, så er det i høj grad en fælles indsats der kræves, og i den sammenhæng er jeres støtte værdsat og væsentlig qua jeres centrale rolle i værdikæden. Vi ser frem til fortsat samarbejde.

Niels Lindeloff (Lead Reservior Engineer, Mærsk Olie og Gas)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:32

Vi har via en række teknologiudviklings projekter i samarbejde med DTI arbejdet på ny metoder til mikrobielt relateret korrosionsbekæmpelse og substitution af produktionskemikalier samt forskellige metoder til at identificere og udvinde ekstra olie fra vores felter både i Danmark og internationalt. DTI har en fleksibel og nøgtern tilgang til at at finde løsninger på tekniske udfordringer, og er derfor en vigtig lokal samarbejdspartner for Mærsk Olie og Gas i relation til vores teknologiudvikling indenfor disse områder. Vi kan således bakke op om behovet for at disse kompetencer bevares.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:02

Tak for din kommentar, og tak for godt samarbejde. Historikken viser, at det er i samspillet mellem dygtige mennesker med forskelligartede kompetencer og viden, at det nye sker – og vi tror, at der er meget mere at hente hér. Noget af det vi mener at kunne understøtte med aktivitetsplanen er blandt andet modning af nye teknologier, så processen fra ide via laboratorie til felt gøres mere agil og tiden nedbringes. For os at se er det helt essentielt for fremtiden i dansk nordsø.

Anders Krag Norman (Senior Operations Engineer, Hess Denmark)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:07

DTI has been at the forefront of pushing the technical boundaries of existing practices as well as creating new ones. This enables hydrocarbons to be produced more efficiently as well as reducing the environmental impact and increasing safety.
The work on Microbial Induced Corrosion (MIC) alone will save operating companies financially as well as improving the well life spans and ultimately will have a major and positive impact on the HSE of future abandonments and decommissioning work.
It is a pleasure to work with such professional and technically competent people and it is a joy that this institute is Danish.

The work on Microbial Induced Corrosion (MIC)alone will save operating companies financially as well as improving the well life spans and ultimately will have a major and positive impact on the HSE of future abandonments and decomissioning work.
It is a pleasure to work with such professional and techncally competant

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:03

Thanks for your input on importance of MIC management. We too value the cooperation with the professional people in HESS Denmark.

Lars DM Ottosen (Head of Section, Associate Professor, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:56

Teknologisk Institut har gennem de sidste 10 år udviklet helt enestående kompetencer indenfor teknologier til driftsoptimering af olieproduktion og teknologier til øget produktion (Enhanced Oil Recovery). Aarhus Universitet er sammen med andre danske universiteter en del af "Danish Hydrocarbon Research and Technology Center" som er finansieret af Mærsk med 1 mia DKK over de næste 10 år. Et vigtigt formål med centeret er at udvikle EOR teknologier målrettet nordsøen. Her er en ekstern partner som DTI særdeles værdifuld i forhold til at få modnet lovende teknologier og få dem ud i danske virksomheder som opererer indenfor olie og gas produktion.
DTI har et meget højt fagligt niveau og et både dybt og bredt branchekendskab, og DTI's forslåede platform til effektiv og ansvarlig olieudvinding vil derfor vise sig som en særdeles god investering for danske virksomheder og dansk økonomi udbygge DTI's rolle som en meget relevant kommerciel samarbejdspartner for DHRTC.

Haris Kadrispahic (Head of Projects, LiqTech International A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:56

We have been working closely with DTI on several projects of which one of the more significance was PW-Nano filtration. The Institute has provided us with knowledge that we otherwise would not be able to get without their assistance. The project PW-Nanofiltration in itself explored application of filtration technologies in the oil industry. The aim of the project was to investigate and develop new filtration technologies for reducing souring and increasing produced water re-injection in the offshore oil industry. The outcomes of the projects were better understanding of the behavior of our membrane in the oily water as well as getting us further forward in our attempts to resolve the issues of sulfate removal from the injection water.
The work done in the collaboration with DTI has added LiqTech with very relevant knowledge for the future references in the field of produced water and industrial wastewater

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:03

Tak for dit indlæg. Opgaven er kompleks, og der er brug for stærke kompetencer lige fra forståelse af det videnskabelige grundlag over den mere praktiske feltanvendelse og ikke mindst forretningsskabelse for danske virksomheder. Vi ser også en stor mulighed for synergi og samarbejde med DHRTC, herunder Aarhus Universitet, i forhold til at nå i mål via udvikling, test og markedsmodning af nye teknologier til ansvarlig udnyttelse af olie &gas-ressourcer – både i Danmark og globalt.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:04

Thanks for your comment. We look forward to working with you and others on future projects to accelerate the application of innovative environmental technologies in the oil industry - as other comments show, there is a dawning focus in the industry, which should represent global business opportunities for supply of technology and solutions

Kim Nygaard (Projektleder, Mikrolab Aarhus A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:18

Mikrolab Aarhus beskæftiger sig blandt andet med udvikling af prototyper og fysiske produkter til automatisering og bedre målinger som grundlag for optimering. Vi har allerede et godt samarbejde med TI omkring udvikling af teknologi til oliebranchen. For os at se rummer området et stort forretningspotentiale, og vi støtter derfor fuldt op om TI's aktiviteter.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:05

Tak for din støtte, vi ser frem til fortsat samarbejde om nye, innovative produkter. Synes arbejdsformen omkring udvikling af prototyper har vist sig meget givtig, og det er helt sikkert noget vi vil satse endnu mere på fremadrettet.

Mogens Hinge (Lektor, Aarhus Universitet)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 19:46

Det er klart at vi ikke indenfor en nær fremtid bliver uafhængige af fossil brændsel. Den danske undergrund udgør en stor ressource, som med nuværende olie indvindingsteknikker ikke kan nås. Derfor er det vigtigt at vi fortsat udvikler teknikker til øget EOR, herunder MEOR som virker til at være en lovende metode. Der er ingen tvivl om at DTI står som en stærk partner inden for EOR i form af intellektuelle kompetencer og test faciliteter samt at det Danske samfund vil får stor glæde af at DTI kan udleve deres fulde potentiale på MEOR området.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:05

Tak for dit indlæg. For os at se er det både et spørgsmål om omkostninger og teknologi, for at tingene går op i en højere enhed – og det er derfor vigtigt at vi gør en indsats nu, mens den eksisterende infrastruktur i nordsøen er på plads, og vi således kan nå at høste udbyttet af indsatsen. Vi ser frem til samarbejde med Aarhus Universitet og DHRTC omkring disse væsentlige og teknologisk udfordrende samfundsudfordringer.

Anders Sloth (Technical Manager , Ocean Team Group)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:47

Interessante tiltag hvilket vi håber at kunne komme til at følge i den nærmeste fremtid. Det er vigtigt for dansk erhvervs liv at der konstant er udvikling og innovative tænkning.

Anders Sloth (Technical Manager , Ocean Team Group)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:48

Interessante tiltag hvilket vi håber at kunne komme til at følge i den nærmeste fremtid. Det er vigtigt for dansk erhvervs liv at der konstant er udvikling og innovative tænkning.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:06

Tak for din kommentar. Jeg er sikker på der bliver god mulighed for interaktion omkring nye ideer også fremadrettet.

Signe Sønderby (QHSE Engineer, DONG Energy)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 23:07

DONG E&P har med hjælp fra DTI opsat et analyseprogram for vandprøver fra en af vores offshore installationer. Dette medførte godkendelse af ny miljøvenlig teknologi, der ikke har været anvendt offshore i Danmark før.
DTI har ligeledes varetaget analyserne, som er blevet håndteret servicemindet og professionelt.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:07

Tak for din historie og input, det er altid spændende at være med på forkant af udviklingen! Vi ser frem til fortsat samarbejde omkring miljøområdet.

Leif H. Blidegn (Oilfield Chemist, Wintershall Noordzee B.V.)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:05

Wintershall Nordzee B.V. has the last years worked together with DTI on a MEOR project. Furthermore DTI has performed souring risk assesment in connection with field development. It is anticipated that we will require DTI assistance and knowledge in the future. DTI has always provided good service at a high quality on a wide range od subjects within Oilfield Microbiology

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:07

Thanks for your comment. We look forward to working with you onwards - especially with Wintershall commencing production from the Ravn field in the Danish sector. The activity plan will be important in continuous development of services and capabilities in relation to the oilfield microbiology opportunities and challenges that you address.

Mats Nilsson (R&D Manager, Alfa Laval)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:55

Very good initiative. This is in line with industry interest and this development of new technologies and competencies will support futur industrial activities in this area.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:07

Thanks for your comment & support.

Lars Nielsen (Tebstrup Maskinfabrik A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:20

Tebstrup Maskinfabrik leverer tekniske komponenter til mikrobiologiske forsøg på DTI.
Det er vigtigt, for os, at bevæge os i et innovativt miljø som DTI, for at holde "snuden i sporet", med henblik på en styrket konkurrenceevne, og et stadigt fokus på tekniske løsninger og muligheder.

Ole Rønø Clausen (Lektor, Institut for Geoscience, Aarhus universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:20

EOR er -for det danske samfund- et af de vigtigste emner for teknologisk og videnskabelig forskning. DTI er i kraft af deres resultater en af de naturlige fremtidige samarbejdspartner for Insitut for Geoscience, Aarhus Universitet. En væsentlig del af EOR forskningen - herunder sandsynligvis også MEOR- vil ligge ved DHRTC, men det fremhæver vigtigheden af at DTI forsat har muligheden for at være med "helt fremme" både ved selvstændig R&D og samrabejde med andre. Dette er ikke mindst vigtig for Danmarks fremtidige olieproduktion, men der ligger et stort potentiale i eksport af EOR teknologi til mange andre lande, hvor de udvindelige resourcer er udtømte indenfor en rimelig fremtid, forudsat at der ikke udvikles nytænkt teknlogi.