Reduktion og måling af luftbårne emissioner

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

En forudsætning for reduktion af emission (molekyler og/eller partikler), i henhold til internationale aftaler og direktiver, er, at denne kan måles nøjagtigt. Den største forurening i miljøet stammer fra partikler, kvælstofoxider, flygtige kulbrinter og tjærestoffer, hvoraf partikler fra udstødning vurderes at have den største sundhedspåvirkning, og især ultrafine partikler (<100nm) formodes at kunne forårsage lungekræft. Forureningen stammer hovedsagelig fra henholdsvis transport, energiproduktion, opløsningsmidler og husholdninger (træfyring). Følsomme måleteknikker kan måle små ændringer i emission og tillader hurtig indgriben. Dette kan også udnyttes, når en brand er ved at opstå.

Aktiviteter:

 • Der vil blive opbygget spektroskopiske teknikker til in-situ målinger af mængden af gas. Kommercielt partikeltællingsudstyr vil blive verificeret, således at sporbare partikelmålinger finder sted.
 • Der skal udvikles nye forbedrede metoder til måling af ultrafine partikler, der sikrer konsistente målinger.
 • Kalibreringsfri kompakt spektroskopisk udstyr vil blive realiseret.
 • Der opbygges faciliteter til kalibrering af partikeltællere, som der findes mere end 200 af i Danmark.
 • Udvikling af sensorer, der kontinuerligt måler emissioner fra produktion eller i lokaler på virksomheder, samt fastsættelse af grænser for hvornår indgreb er nødvendig for at forebygge brand. Opbygning af viden om forskellige produkters normale emissionsudslip og deres emissionsudslip inden selve branden opstår, så den kan advisere virksomhedens ansatte eller brandvæsenet i god tid.

Ny viden:

 • Detaljeret kendskab til den brede vifte af problemstillinger omkring partikeltælling/analyse vil blive etableret.
 • Viden om forskellige emissionsniveauer, der kan lede til brand.
 • Kravspecifikation til sensorer for at monitere emissioner, og for at de kan godkendes som brandforebyggelsestiltag.
 • Kalibrering af partikeltællere tilbydes det dansk samfund.
 • Referencematerialer (gasblandinger) til kalibrering af spektrometre udvikles.
 • Viden om emissioner, der leder til brand, stilles til rådighed for SMV’er til design af nye bygninger og produktionsanlæg.