ResourceLAB – Industriel anvendelse af bio- og affaldsbaserede råvarer

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Klima og miljø og Materialeteknologi
Trine Erdal
Chef, Forretningsudvikling

FORCE Technology vil – med aktiviteten ’ResourceLAB’ - understøtte en industriel anvendelse af bio- og affaldsbaserede råvarer med fokus på plast. I samarbejde med værdikædens aktører vil vi demonstrere løsninger, udforske egenskaber og anvendelsesmuligheder med det formål at udnytte ressourcerne bedst muligt og fremme udviklingen af bæredygtige produkter.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Ønsket om at udnytte ressourcerne bedst muligt, anvende bæredygtige (biobaserede) materialer og fremme genanvendelse er blevet en central politisk målsætning i Norden såvel som i EU. Målsætningen læner sig op af et skift i paradigme fra en lineær ’vugge til grav’ til en cirkulær ’ressourceøkonomi’, hvor det handler om at ”få mest muligt ud af ressourcerne” (herunder minimere ressourceforbruget, anvende fornybare ressourcer, genanvende mere og ikke mindst genanvende bedre).

Som det fremhæves i ’Fremsynet for Avancerede Materialer’ [1], vil bæredygtighed og cirkulær økonomi være en helt central rammebetingelse for industrien fremover. Det åbner nye veje og forretningsmæssige potentialer for virksomheder, der ønsker at øge værdien af plastaffald og udforske mulighederne for at introducere affalds- og biobaserede råvarer i forbindelse med nye eller eksisterende produkter. Men skal vi skabe nye innovative løsninger, kræver det, at vi eksperimenterer med materialerne og udforsker mulighederne.

I Danmark har vi en stor produktion af materialer, komponenter og produkter i plast, som kan udnytte nogle af de muligheder, der ligger for anvendelse af bio- som affaldsbaserede råvarer. Det gælder primært plastindustrien (en branche domineret af SMV’er med over 500 virksomheder), men også virksomheder inden for andre brancher, hvor plast indgår i produktionen.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Aktiviteten skal bidrage til at udforske, fremme og skabe forudsætninger for anvendelse af bio- og affaldsbaserede råvarer i produktionen af en bred vifte af produkter. Vi vil etablere et ’udviklings- og prøvningslaboratorie’ (ResourceLAB) målrettet virksomheder, der ønsker at udforske mulighederne for at anvende denne type materialer. Begge materialeklasser er relativt ”nye” i industrien med et stort potentiale for udvikling af mere avancerede egenskaber, der gør dem egnede til anvendelse i industrielle produkter.

ResourceLab vil adressere og udforske industriens muligheder for at:

  • Anvende affaldsbaserede råvarer (genanvendt plast). En af de store udfordringer i forbindelse med realiseringen af en cirkulær økonomi knytter sig til at ”lukke cirklen” mellem affald og råvare, så industrien får adgang til affaldsbaserede råvarer af den rette kvalitet og mængde i produktionen.
  • Anvende biobaserede råvarer (bioplast). At producere med biobaserede råvarer indebærer både materiale- og produktionstekniske udfordringer såvel som udfordringer knyttet til ’end-of-life’ for biobaserede produkter.
  • Skabe et ressourceeffektivt design. Ressourceeffektivitet kan med fordel tænkes ind allerede i designfasen. Det kræver viden om materialernes egenskaber og kombinationsmuligheder, muligheder for at reducere materialeforbruget uden at gå på kompromis med krav til funktionelle og tekniske egenskaber, viden om mulighederne for genanvendelse, mv.

Med aktiviteten vil vi etablere en udviklingsplatform med afsæt i plastmaterialer, hvor vi i samarbejde med værdikædens aktører vil demonstrere løsninger, dele viden, udforske egenskaber og anvendelsesmuligheder. Målet er at opbygge viden og kompetencer i industrien omkring materialer, designmuligheder, testmetoder, kvalitetssikring og –styring, miljøvurdering af løsninger, mv. mhp. at understøtte industriens udvikling af bæredygtige produkter.

En forankring af ResourceLAB i GTS systemet giver særligt SMV’er mulighed for én samlet indgang til en bred vifte af testfaciliteter, kompetencer og tværfaglig viden omkring problemstillinger knyttet til introduktion af bio- og affaldsbaserede ressourcer.

3. Centrale aktiviteter

Som illustreret i figuren nedenfor vil ResourceLAB danne rammen om aktiviteter knyttet til design, udvikling, test og demonstration af produkter baseret på bioplast og genanvendt plast. Projektets aktiviteter vil dels omfatte en række udviklingsforløb i samarbejde med virksomheder, dels en række deraf afledte udviklingsaktiviteter.

Projektet vil adressere nogle af de udfordringer, danske virksomheder står overfor ifm. industriel anvendelse af bio- og affaldsbaseret plast.

For affaldsbaserede råvarer gælder det særligt behovet for viden om materialernes kvalitet (fysisk/kemiske egenskaber, nedbrydning, detektion af urenheder, tolerancetærskler, mv.), forsyningsstabilitet og –sikkerhed, produktionstekniske udfordringer (materialernes procesbarhed, håndtering af kvalitetsudsving o.l.) samt muligheder for ”forædling” af råvaren mhp. at tilføre ønskede egenskaber.

For de biobaserede råvarer vil fokus være rettet mod vurdering af udvalgte polymertypers egenskaber og anvendelsesmuligheder, deres påvirkning af miljø og sundhed samt de kommercielle og markedsmæssige aspekter. Det kan fx være plastkomponenter til industrielle produkter, hvor bioplasten kan erstatte fossile råvarer eller produkter, som opnår en miljømæssig fordel ved at være bionedbrydelige, fordi de normalt ender som affald i naturen (fx lerduer, tees til golfbolde, geotekstiler el.lign.)

Projektet bygger videre på de aktiviteter, der er startet op i forbindelse med temaet ’Ressourceproduktivitet’ under ”Produktion i Danmark”. Med dette afsæt har vi en unik mulighed for at videreudvikle såvel aktiviteterne som målgruppen. Hvor vi i det igangværende projekt har fået de første erfaringer med at introducere genanvendt plast i produktionen af produkter, vil vi i den kommende periode udvide aktiviteterne. Med etablering af ’ResourceLAB’ vil vi dels udvide materialefokus til at omfatte nye materialetyper (bioplast), dels videreudvikle og udforske mulighederne inden for genanvendt plast hvad angår polymertyper, kvaliteter, design, farver, specifikke egenskaber, mv.

4. Mulige samarbejdspartnere

Som afsæt for aktiviteterne vil FORCE Technology bygge videre på relationer til relevante aktører i industrien, forskningsmiljøerne (DTU vedr. biopolymerer), brancheorganisationer, erhvervsskoler, m.fl. Det gælder også vidensmiljøer i fx Sverige (Swerea/SP/Chalmars) og Tyskland (Bayern Innovativ). Relevante danske Innovationscentre i udlandet vil blive inddraget som brobyggere til ’best practice’ virksomheder og internationale forskningsmiljøer mhp. videnhjemtagning.

Projektets aktiviteter vil løbende blive formidlet til en bred kreds af aktører, herunder design- og erhvervsskoler, brancheorganisationer m.fl. Videnformidling vil også ske via samarbejde med innovationsnetværkene, herunder INNO-MT, PlastNet under Dansk Materiale Netværk og Inbiom. De vil blive brugt som kontaktpunkter i forhold til virksomheder med interesse for projektets aktiviteter og som kanaler for videnformidling omkring projektets resultater.

Referencer: 

[1] ”Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri”. Teknologi- og innovationsfremsyn. Styrelsen for Forskning og Innovation. Januar 2015.

Nøgleord

46 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Helle Fabiansen (Miljøchef, Plastindustrien)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 14:10

For Plastindustrien har ”plast, ressourcer og genanvendelse” en helt central placering i vores arbejde med at skabe nye forretningsmuligheder for vores medlemmer ved at udvikle og udnytte den værdi, som plastaffald/genanvendt plast udgør.

Force Technology har gennem det seneste års aktiviteter med projektet ”Ressourceproduktivitet” formået at samle de relevante aktører på området, hævet vidensniveauet og bidraget til konkrete projekter, der understøtter udviklingen af nye muligheder for industriel anvendelse af genanvendt plast. Derfor bakker vi op om, at Force Technology fortsætter sine aktiviteter inden for dette område.

Også inden for biomassebaseret plast har vi interesse i at vidensniveauet i Danmark hæves. Der er store udviklings- og miljømæssige potentialer i plast baseret på biomasse og vi har brug for viden og kompetencer, der kan hjælpe danske plastvirksomheder med at udvikle og udnytte dette potentiale. Her ser vi Force Technology som en vigtig aktør.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 14:20

Tak for opbakningen til projektet.
Vi håber at kunne fortsætte samarbejdet med Plastindustrien fremover med fokus på nye aktiviteter indenfor både bio- og genanvendt plast.

Henrik (Kruse, LEGO system A/S)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 15:17

I LEGO har vi overordnede målsætninger for at nedbringe vores miljøpåvirkning på globalt niveau og samtidig søger vi bæredygtige løsninger der kan bibringe til at fastholde den kvalitet vore kunder efterspørger. Vi er bl.a. interesseret i at arbejde med mulighederne for at nedbringe mængden af det plastaffald vi genererer, ved i højere grad at bruge materialerne selv. Det kan være til nye LEGO produkter eller emballager til intern anvendelse i virksomheden eller i forbindelse med forsendelse af vores produkter. Det er meget værdifuldt for os at få viden og følge med i udviklingen inden for genanvendte materialer og derfor vil vi meget gerne støtte projektet. Vi finder at projektet generelt har løftet vores vidensniveau indenfor mulighederne for genanvendelse og vil meget gerne støtte en videreførelse af projektet. Gerne med flere demonstrationsprojekter. Dette gælder også for biobaserede plasttyper

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Mandag d. 20/4-15 kl. 08:12

Mange tak for den positive tilkendegivelse og godt at høre, at I synes vores aktiviteter skaber værdi. Demonstrationscases vil helt sikkert være en væsentlig del af aktiviteterne i ResourceLAB.
Vi ser frem til at udforske nye muligheder – også inden for bioplasten.

Inga Nielsen (Kvalitets-&Miljøchef, Plastix A/S)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:06

Vi vil gerne støtte projektet fordi overordnet har det en stor betydning for udvikling af teknologier for genanvendelse af plastmaterialer i Danmark. I lyset af at vi skal begynde at genavende meget mere plastaffald fremfor at forbrænde det er det meget værdifuldt at afholde nogle aktiviteter, hvor fokus er netop på dette område. Specifik for min virksomhed er det meget brugbart at vi kan holde os opdateret m.h.t. udvikling på området, blive inspireret af andres erfaringer og få et godt netværk i branchen. Som Kvalitets-& Miljøchef er jeg især interesseret i at få indblik i og blive opdateret m.h.t. miljølovgivning omkring håndering af plastaffald samt kvalitets styring for både inputmaterialer og produkter fra plastaffald.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 12:37

Mange tak for input og præcisering af, hvilke områder, der har relevans for jer som virksomhed. Lige i forhold til kvalitetsområdet er ingen tvivl om, at sporbarhed og kvalitetsstyring er afgørende ifm. genanvendte materialer og det er afgjort noget, vi også vil sætte fokus på i projektet.

Louise Them Kjølholm (QHES Responsible, Fritz Hansen A/S)
Fredag d. 17/4-15 kl. 15:04

I Fritz Hansen har vi ambitiøse målsætninger mht at udvikle og fremstille produkter som har minimal påvirkning på miljøet og samtidig vise at bæredygtighed, kvalitet og et eksklusivt design tilsammen er en del af den samme løsning. Vi er interesseret i at udforske mulighederne for at arbejde med genanvendte materialer, og vi er derfor meget interesserede i at bakke op omkring ResourceLAB.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 16:22

Dejligt at I bakker op omkring forslaget. Vi ser frem til samarbejdet.

Kenneth Kaasgaard (Regions Chef, Ragn-Sells Danmark A/S)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 14:06

I Ragn-Sells Danmark har vi meget stor fokus på genbrug af plastik da vi rådgiver og servicere mange større erhvervsvirksomherder på området og derved også håndtere meget store tonnager. Plastik og særligt genbrug af det er en meget kompleks størrelse grundet den store variation og de mange udfordringer der opstår ved rent teknisk at kunne genbruge denne affaldsstrøm økonomisk og miljømæssigt optimalt. Vi hilser derfor ResourceLAB og deres gode arbejde på denne front meget velkommen, og ser et stadig voksende behov for udvikling og forskning på området nødvendigt.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 16:21

Mange tak for interessen og opbakningen til projektet. Det er vigtigt at have organisationer som jer med, der ”binder enderne sammen” / ”lukker cirklen” mellem affaldsproducenter og -brugere.

Allan Poulsen (Key Account Manager, RC Plast A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 15:05

Vi forventer at genanvendelse af plast bliver et voksende forretningsområde i takt med at stadigt flere virksomheder får viden om og erfaring med at bruge genanvendte materialer. Projektet er vigtigt i forhold til at understøtte en fortsat udvikling inden for området og vi vil derfor meget gerne bakke op omkring aktiviteterne.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:49

Tak for jeres støtte til forslaget.

Rasmus Lynddahl (Adm. Direktør, Lynddahl Plast)
Fredag d. 24/4-15 kl. 12:02

Der er store potentialer men også udfordringer forbundet med at anvende såvel genanvendt plast som bioplast. Der er behov for løbende opbygning af viden omkring muligheder og udveksling af erfaringer. ResourceLAB vil være et centralt omdrejningspunkt for disse aktiviteter og Lynddahl Plast vil derfor meget gerne støtte op omkring forslaget.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:51

Vi er glade for jeres støtte til projektet - tak for det.

Grane Maaløe
Fredag d. 24/4-15 kl. 12:58

Vi er i Arlafoods optaget af at reducere miljøpåvirkningen fra vore aktiviteter, vi har sat ambitiøse reduktionsmål for vores CO2 udledning op til 2020. Vi arbejder på flere fronter en af dem er emballage. Hvor vi følger flere spor bla. muligheden for at erstatte konventionel plast med enten genbrugt råvare eller råvare baseret på bio affald (ikke fødevare). Vi er derfor interesserede i at fremme mængden af genanvendt plast i vores emballager, hvis fødevaresikkerheden kan garanteres og dokumenteres. Med hensyn til bioplaster er den store udfordring at finde de rigtige samarbejdspartnere der kan gå fra forskning til produktion af råvare og videre til fremstilling af emballage. I begge tilfælde er det en udfordring at få et netværk af virksomheder op at stå, så mængderne og mulighederne bliver så mange at de kan dække vore behov og kan omsættes i mængder, der bliver attraktive. Det vil derfor være attraktivt for os at deltage i ResourceLAB og eventuelt deltage i en demonstrations case med en underlerandør af plast emballage, enten på bio eller genbrugsplast.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 10:00

Tak for den positive og uddybende kommentar. Vi ser frem til at kunne udforske nye muligheder i samarbejde med industrien.

Ole Tietze (Plast Ingeniør, Polykemi Danmark ApS - Rondo Plast)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 13:10

Polykemi er meget interesseret i at følge med i og bidrage til udviklingen i genanvendelse af plast fra både erhverv, industri og husholdningsaffald.
Projektet ResourceLAB vil have stor relevans og værdi for os i forhold til videndeling, sparring og ikke mindst udforskning af muligheder for anvendelse af genbrugsplast.
Vi vil derfor meget gerne bakke op omkring forslaget.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 07:43

Tak for opbakningen til projektet. Vi er glade for, at I finder de beskrevne aktiviteter relevante og værdifulde.

Yvonne Shashoua
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 22:31

Vi på Nationalmuseets Bevaring og Naturvidenskab vil gerne bytte vores traditionelle emballage, lim og coatninger ud med bærdygtige alternativer. Det er meget svært at fine bærdygtige plast og kompositte materialer i DK og derfor er brugere nødt til at købe dem i England,Brazilien eller USA. Transport 'omkostninger' fra disse lande betyder at bærdygtigheden af materialer er formindskede. At udvikler kompetance og erfaring med bærdygtige materialer i DK vil give os forspring i Europa og flere kunde i DK.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:03

Tak for din kommentar og interesse for projektet. Det er helt sikkert vigtigt at opbygge kompetencer og erfaringer i Danmark omkring bæredygtige materialer - og jeg kan forstå, at I har udpeget områder, hvor det kunne være interessant for jer at kigge på mulighederne. Det lyder spændende og meget relevant i forhold til projektet, så tak for opbakning og input.

Sven Valentin (Indehaver, DK Emballage aps)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:54

Som lille virksomhed finder DK Emballage det vigtigt at udforske og udvikle teknologiske og markedsmæssige muligheder i produktion, salg og anvendelse af materialer og produkter i bioplast for på den måde at tilbyde et reelt bæredygtigt alternativ til fossile plastprodukter - et alternativ baseret på fornybare råvarer fra danske landbrugsproduktioner.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:09

Mange tak for tilkendegivelsen og beskrivelsen af jeres interesser inden for bioplast.

Bjarne Rasmussen (Bioøkonomi koordinator, Region Sjælland)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 22:48

Projektet efterkommer et generelt behov for systematisk udforskning, afprøvning og demonstration af specielt biomasse-baserede polymertyper samt udbredelse af et større kendskab til disse materialers egenskaber og anvendelsesmuligheder. På vej ind i den nye "bioøkonomiske bølge" udgør de biomasse-baserede materialer en særlig udfordring og et unikt vækstområde.
Som regional erhvervsudviklingsaktør har regionerne nogle særlige muligheder for at bidrage med at koble innovationsaktører i demonstrationsprojekter og med fokus på nye "grønne forretningsmodeller". Her er det afgørende, at der findes den solide videnmæssig base, der skabes via RessourceLAB.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:26

Tak for den positive kommentar og støtte til projektet. Og tak for at skitsere, hvordan I, som regionale erhvervsudviklings-aktører, kan bidrage til projektet. Vi ser frem til samarbejdet.

Lærke Ærenlund (Innovationskonsulent, Holbæk Forsyning A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:46

For affalds- og forsyningsselskaber er det en selvfølge at se på, hvordan de indkomne affaldsfraktioner kan afsættes på den mest bæredygtige måde både mht. miljø og økonomi. Genbrugsplast er en af de affaldsfraktioner, der er utrolig stor fokus på i øjeblikket, da flere og flere affalds- og forsyningsselskaber begynder at indsamle plast for at nå i mål med regeringens ressourcestrategi. Afsætning og oparbejdning volder dog store udfordringer. Jeg støtter op om projekter som RessourceLAB, da jeg tror på, at fx RessourceLABS udviklingsplatform med afsæt i plastmaterialer kan være med til at skabe nye afsætnings- og anvendelsesmuligheder for den genbrugsplast, der indsamles i Danmark.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 17:37

Tak for interessen og opbakningen til ResourceLAB.

Flemming Christiansen (Markedsudviklingschef, SP Moulding A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:22

Som repræsentant for SP Group og dermed også for SP Extrusion og SP Moulding med flere vil jeg gerne støtte de aktiviteter som Force Technology bidrager med indenfor genbrug og biomate-
rialer gennem projekter som ResourceLAB.
I begge de nævnte produktionssteder arbejder vi med internt genbrugsmateriale , men køber også eksternt husholdningsaffald
som fremstilles til produkter,der er udviklet sammen med arki-
tekter og designere.
Ligeledes producerer vi i dag produkter i både biobaserede og bionedbrydelige materialer.
En stigende efterspørgsel gennem nye og gamle kunder indenfor disse områder gør at vi prioriter genbrug og biomaterialer meget højt og ser derfor samarbejdet med Force som værende nødvendigt for at kunne få de optimale løsninger frem til vores kunder.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:59

Tak for den positive kommentar og støtten til projektet. Vi oplever også, at der er en stigende interesse og efterspørgsel inden for både genanvendt plast og bioplast og sideløbende hermed et behov for at få udviklet og demonstreret løsninger og håndteret de problemstillinger, der knytter sig til anvendelsen af denne type materialer. Vi er meget glade for, at I ser de skitserede aktiviteter som væsentlige i den forbindelse og ser frem til samarbejdet.

franz cuculiza (Adm. direktør, Aage Vestergaard Larsen A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:10

Projektet ResourceLAB falder i naturlig forlængelse af vores arbejde med genanvendelse af plast, som er AVL’s kerneforretning. Vi prioriterer højt at holde os opdateret med den nyeste viden, teknologier og innovation inden for områder, der dækker vores kerneforretning og det vil derfor give stor værdi for os at kunne deltage i projektet.En systematisk indsamlet og bearbejdet viden med genanvendelse af plast har interesse for alle os i værdikæden, og det fortsatte arbejde med at samle værdikædens aktører og bibringe dem viden, ser jeg frem til, at FORCE Technology fortsætter med, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i sådanne projekter.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:29

Tak for støtten til projektet. Det har stor værdi at have aktører med fra hele værdikæden. Vi ser frem til samarbejdet og til at udforske nye muligheder inden for genanvendt plast.

Erik Kanding (Direktør, Kanding Company)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:23

Ud fra opnåede erfaringer fra flere års arbejde med udvikling af teknologi samt produkter baseret på brug af en genanvendelse af plast, vil jeg hermed tilkendegive min interesse i projektet ResourceLAB.
De foreløbige opnåede erfaringer dokumenterer positive anvendelsestekniske muligheder på en bred vifte af produkter indenfor området udvendig beklædning af bygninger, bl.a. tag- og facadebeklædning. Potentialet er stort, og de foreløbige erfaringer fra det til dato gennemførte ananlyse- og udviklingsarbejde underbygger en positiv interesse i markedet for produkterne.
ResourceLAB vil være en vigtig samarbejdspartner som del af grundlaget for det videre udviklingsarbejde, herunder udforskning og tilvejebringelse af nødvendig viden samt dokumentation omkring de anvendelsestekniske muligheder for teknologien.
Markedsmæssigt er der i Nordeuropa et stort potentiale for produkter til beklædning af bygninger, og der er en stigende interesse for nye materialer med en bæredygtig profil.
Projektet, der er baseret på en anvendelse af dansk teknologi, vil danne grundlag for en introduktion af en ny generation af produkter der baseres og dokumenteres på en cirkulær økonomi.
Jeg finder projektet RecourceLAB som værende en vigtig og relevant samarbejdspartner i forbindelse med en tilførsel af kompetence samt serviceydelse til udviklingen af de nye materialer og produkter der baseret på en cirkulær økonomi med genanvendelse af plast.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:43

Tak for kommentaren og opbakningen til projektet. Vi ser frem til at kunne understøtte udviklingen af nye bæredygtige materialer inden for byggevareområdet i ResourceLAB.

Per Zim Andersen (produktionleder, AVK Plast)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:39

For AVK Plast er det vigtigt at holde sig løbende orienteret omkring mulighederne for anvendelse af såvel genanvendt plast som bioplast. Der er en række udfordringer forbundet med at anvende genanvendt plast og det er værdifuldt og nødvendigt med aktiviteter og demonstrationsprojekter, der kan understøtte udviklingen inden for området. Vi vil kunne drage stor nytte af ResourceLAB i vores forretning, når vi arbejder på innovative udviklingsprojekter, der kræver specialviden og teknisk udstyr, vi ikke selv råder over. Vi vil derfor meget gerne bakke op omkring projektet.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:50

Mange tak for den positive kommentar. Dejligt at I ser potentialer i at kunne anvende ResourceLAB i jeres udviklingsaktiviteter.

Joan Thiesen (Project Manager, Gabriel A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:42

Hos Gabriel vil vi også meget gerne have opbygget mere konkret viden om genanvendte materialer, deres egenskaber og mulige leverandører. Vi ønsker et fokus på post-consumer materialer (ikke PET-flaskechips som er et kendt område), da det er her udfordringen er størst med at eksempelvis kende/fastlægge materialernes renhed og få skabt holdbare forsyningsmængder.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:39

Tak for input og for at præcisere jeres behov og ønsker. Industriel anvendelse af post-consumer plast udgør en særligt udfordring og det er helt sikkert noget, vi vil adressere i projektet.

Laue Skau (Business Development, AmissionGREEN A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:07

Da AMG er forholdsvis ny på "banen" har vi ikke fulgt ResourceLAB projektet fra starten, men det har været spændende at deltage og blive udfordret inden for genanvendelse af plast. AMG's kerneområde er rengøring af biologisk kontaminerede bløde plastmaterialer, som i dag kun kan energiudnyttes. Med fokus på dette område tilbageføres plastresourcer til plastindustrien og realiseringen af en cirkulær økonomi ved at ”lukke cirklen” mellem affald og råvare. Industrien får derved adgang til affaldsbaserede råvarer af den rette kvalitet og mængde i produktionen. På netop dette område har ResourceLAB allerede nu formået at skabe et forum, hvor ideer og muligheder udveksles firmaer imellem. Skal de politiske målsætninger realiseres er der behov for, at det gode arbejde forsætter i ResourceLAB og vi ser frem til at være en del af "teamet".

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:44

Tak for den positive kommentar og opbakning til projektet. Vi er glade for, at I har fået noget ud af de aktiviteter, vi har startet op og håber at kunne søsætte nye udviklingsaktiviteter.

Jette Lindgaard (Sustainability Responsible, Kvadrat A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:04

Kvadrat’s ambition er at designe og producere produkter med de bedst mulige design- og brugsegenskaber med mindst mulig belastning af miljøet. I forlængelse af dette, med mulighed for at genanvende og up-cycle tekstilrester til nye produkter og dermed lukke ressourcekredsløbet. Vi har generelt en interesse i at arbejde med genanvendelse og bakker derfor op omkring ResourceLAB.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:45

Mange tak for opbakningen til projektet og for at skitsere jeres interesser.

Tina Winberg (Ressource- og affaldsmedarbejder, Byens Udvikling, Bæredygtighed - Købehavns Kommune)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:54

I Københavns Kommune har vi en målsætning om at udnytte ressourcerne i affaldet bedre og forbrænde mindre. Plast er et af fokusområderne og der er store potentialer for at indsamle og genanvende mere plast, fra både husholdninger og erhverv.

Udfordringen er, at få plasten oparbejdet til en god kvalitet så den igen kan indgå som råvare i ny produktion, og helst til produktion af samme produkttype - i tråd med den cirkulære tankegang.

Der er et marked, der gerne vil aftage denne regenererede råvare. Men dette marked kræver en forsyningssikkerhed. Det er et stort problem og en sikkerhed som de fleste leverandører ikke kan give. Det er vi nødt til at samarbejde om og løse i fællesskab.

Vi ser derfor en stor interesse i, at RessourceLAB viderefører og videreudvikler aktiviteter inden for ressourceområdet – ”genanvendt plast” og ”bio- og affaldsbaserede råvarer” da ønsket om at udnytte ressourcerne bedst muligt, igen og igen – er vores alles fælles målsætning.

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:47

Tak for opbakningen til aktiviteten - og for at pointere betydningen af et godt samarbejde mellem værdikædens aktører, når der skal udvikles løsninger. Vi ser frem til arbejdet og er glade for, at KBH kommune støtter op.

Allan B. Rasmussen (Områdeleder, Den jydske Haandværkerskole)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:43

Den jydske Haandværkerskole arbejder kontinuerligt med nye plastmaterialer, herunder Bio plast, i uddannelserne til plastspecialist og plastmager. Den nye bekendtgørelse til uddannelserne nævner specifikt Bioplast og håndtering af affald fra plastmaterialer som en væsentlig del af den viden unge indenfor plastuddannelserne skal have. Vi vil derfor tilkendegive vores støtte og store interesse i dette projekt og vil om muligt gerne være en del af netværket for det kommende projekt.

Venlig hilsen
Allan B. Rasmussen

Trine Erdal (Chef, Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:57

Dejligt at projektet har relevans i forhold til den nye bekendtgørelse og jeres fokus på bio- og genanvendt plast. Vi lægger stor vægt på, at erhvervsskolerne tænkes ind i vores aktiviteter og ser frem til samarbejdet.

Allan B. Rasmussen (Områdeleder, Den jydske Haandværkerskole)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:45

.

Allan B. Rasmussen (Områdeleder, Den jydske Haandværkerskole)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:45

.