Risikobaserede beslutningsstrategier under klimaændringer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Risikovurdering er et centralt værktøj ved design af infrastruktur som eks. afløbssystemer, broer og diger og baseres på en statistisk evaluering af ekstremnedbør og stormfloder. Der er derfor et stort behov for at vur-dere nuværende og fremtidige design af infrastruktur i lyset af forventede klimaændringer. En af de største udfordringer i den forbindelse er anvendelse af den seneste viden og prognoser for den fremtidige klimaud-vikling (som eksempelvis publiceret af FN’s Internationale Klimapanel IPCC). Dels er der store usikkerheder forbundet med prognoserne, og dels er der behov for at nedskalere prognoserne fra de globale og regionale klimamodeller til en lokal skala der er nødvendig for at lave konsekvensberegninger af klimaændringer.

Aktiviteten vil udvikle nye metoder til nedskalering af globale og regionale klimamodeller som grund-lag for kvantificering af de statistiske ændringer i klimatiske ekstremer. Der vil blive udviklet statistiske meto-der der kan belyse den tidslige udvikling i klimaekstremer og tilhørende risiko som grundlag for beslutnings-støtte og socioøkonomiske analyser til effektiv planlægning af klimatilpasningsstrategier. Et vigtigt element er udvikling af metoder til kvantificering af usikkerheden på konsekvensvurderinger af klimaændringer.

Der vil blive udviklet ny viden, værktøjer og services til en mere effektiv håndtering af fremtidige klimaæn-dringer. Værktøjerne vil blive indlejret i adaptive beslutningsstøttesystemer og udnytte den seneste viden og prognoser om klimaændringer.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Sørensen KDI
Onsdag d. 20/5-09 kl. 10:28

I forbindelse med implementeringen af regeringens klimatilpasningsstrategi er en af hjørnestenene at der skal udvikles værktøjer til dette de kommende år. Nogle af disse værktøjer bør være en udvikling af implementerbare risikobaserede beslutningsstøtte værktøjer. Hermed bliver det mere til et alment tilgængeligt og brugbart værktøje, som vil kunne anvendes til at foretage den rette planlagte og Ad-hoc klimatilpasning af de danske kyster og havne.

Derfor hilser vi disse forskningsinitiativer hjerteligt velkommen og ser dem som et vitalt skridt i retningen af at udvikle ovennævnte værktøjer.