Risikostyring af kemi i forbrugerprodukter

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø og Sundhed & fødevarer
Jens Roedsted
Direktør for Marked og Innovation

Formålet med aktiviteten er at udvikle og formidle et online-værktøj, som SMV’er kan anvende til at sikre, at deres produkter overholder såvel dansk og international kemikalielovgivning. Kemiværktøjet skal gøre det nemt, hurtigt og billigt at udarbejde sundhedsvurderinger af produkter, og at gennemføre et kemikalielovtjek. Reguleringen af brugen og indholdet af kemikalier i produkter er så omfattende, at især SMV’er i dag har svært ved at gennemskue, hvorvidt deres produkt overholder lovgivningen.

RISIKOSTYRING AF KEMI I FORBRUGERPRODUKTER

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Jens Roedsted

Ny viden og serviceydelser
Formålet med aktiviteten er at udvikle og formidle et nemt, billigt og overskueligt værktøj, som SMV’er kan anvende til at sikre, at deres produkter overholder såvel kemikalielovgivningen (DK og internationalt) som Produktsikkerhedsloven (dvs. ikke ”udgør en sundhedsmæssig risiko for forbrugeren”). Værktøjet skal kunne anvendes uden ’kemi-kompetencer’.
Sundhedsvurdering: State-of-the-art: Eneste mulighed SMV’er pt. har i relation til sundhedsvurdering af kemiske stoffer i produkter er at betale konsulenter for at udarbejde detaljerede (dyre) risikovurderinger for hvert enkelt stof. Det nye er at SMV’er ved brug af kemiværktøjet nemt, hurtigt og billigt selv kan udarbejde sundhedsvurderinger (screeninger) af kemien i deres produkter.
Kemikalielovtjek: State-of-the-art: SMV’er har pt. mulighed for at abonnere på store ’lovportaler’ som f.eks. Schulz. Imidlertid får de her kun adgang til bekendtgørelser/direktiver mv. i deres fulde tekstlængde - de får ingen sorteret og målrettet viden om hvilke regler, der gælder for deres specifikke kemikalie eller materiale. Desuden findes ingen lovportaler der på overskuelig vis dækker lovgivning uden for Europa. Det nye er at SMV’er vha. kemiværktøjet på få minutter kan indtaste CAS nr. for det kemiske stof eller angive en materialetype og derefter automatisk få at vide hvilken lovgivning, der er relevant for det specifikke stof/materiale – ikke kun i DK/EU men også i udvalgte ikke-EU lande. Der hentes bl.a. viden fra Miljøstyrelser fra ikke-EU lande.
’Kemiværktøjet’ opbygges i første omgang som en excelmodel, der i slutfasen konverteres til at web-program. SMV’er vil dernæst kunne ’logge sig på’ og anvende kemiværktøjet online. Dette er nødvendigt, idet værktøjet løbende skal opdateres med bl.a. ny lovgivning.
Adgang til kemiværktøjet vil koste et årligt fee, som anvendes til en løbende opdatering. Dertil kommer et forventet mersalg i form af rådgivning ifm. med yderligere detaljerede risikovurderinger af kemiske stoffer som vurderes ’problematiske’ af kemiværktøjet.

Centrale aktiviteter
’Kemiværktøjet’ udviklet i forrige RK periode kan pt. anvendes til at udarbejde en meget grov sundhedsvurdering, men tjekker ikke hvorvidt indholdsstoffer lever op til lovkrav. Værktøjet videreudvikles nu som følger:

 1. Sundhedsvurderingen forbedres bl.a. på følgende områder:
 • cocktail/additionseffekter, indåndingsscenarier, migrationsrater, optagelsesrater, levetid af produkt, baggrundseksponering.
 1. Udvikle og tilføje et kemilovgivningstjek, der pba. CAS nr. tjekker om stoffet findes på:
 • relevante forbuds/begrænsningslister i EU, herunder Kandidatlisten i REACH
 • nationale ’forbudslister’ fra EU-lande, der ligger udover EU krav
 • ’forbudslister’ fra ikke-EU lande (f.eks. top 10 eksportlande, såsom Norge, USA, Kina, Rusland, Japan, Canada)
 1. Udvikle og tilføje et materialetjek, som for udvalgte materialer (plast, tekstil, metal, mv.) beskriver:
 • hvilke kemiske stoffer, der er forbudt/reguleret i EU
 • hvilke kemiske stoffer, der er forbudt/reguleret i top 10 eksportlande
 • tilhørende grænseværdier for de regulerede stoffer
 • forslag til egnede analysemetode

Rationale for indsatsen
Antallet er bekendtgørelser, direktiver, mv., der regulerer brugen og indholdet af kemikalier i produkter er efterhånden så omfattende, at især SMV’er har svært ved at gennemskue, hvorvidt deres produkt overholder lovgivningen. Ud over specifikke lovkrav om specifikke kemiske indholdsstoffer er der krav om at produkter ikke må indeholde kemiske stoffer, der kan udgøre en risiko for forbrugeren (Produktsikkerhedsloven).
Globaliseringen medfører deslige, at der nu er behov for, at virksomhederne kender til kemikalielovgivningen på markeder udenfor DK/EU. Dertil kommer et øget fokus på sundhedsrisici forbundet med kemi i produkter og et deraf øget behov for undgå sagsanlæg eller på anden vis ryge i medierne grundet fejlslagen kontrol med brugen af kemikalier.
Der er således et stigende behov for at virksomheder (herunder især SMV’er) bliver bedre rustet til at sikre at de ’har styr på kemien’ i deres produkter – for derigennem at sikre/styrke deres markedsposition.
Målgruppen omfatter producenter af forbrugerprodukter, dvs. produkter som sælges i detailhandlen/over internettet med den ’almindelige borger’ som kunde. Det kunne f.eks. være producenter af hobbyartikler, værktøj eller legetøj. Målgruppen omfatter også SMV’er i Danmark, der importerer store mængder af forskellige forbrugerprodukter med henblik på direkte videresalg i EU/ikke-EU. Dette kunne være importører af merchandise, som f.eks. smykker, dækkeservietter, køkkenudstyr, mv..

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteten tager udgangspunkt i et tidligere RK arbejde hvor der er udviklet et værktøj til meget grov sundhedsvurdering af et givet produkt. Dette værktøj giver ikke mulighed for at vurdere hvorvidt et produkt lever op til specifikke lovkrav, ligesom sundhedsvurderingen ikke tager højde for cocktail/additionseffekter. Dette skal indarbejdes i det nye værktøj. For at realisere værktøjet skal der samarbejdes med DTU Food med henblik på sundhedsvurderingen og med Miljøstyrelsen i Danmark samt med tilsvarende institutioner i ikke EU lande hvis lovkrav og grænseværdier skal implementeres i værktøjet.

12 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Christensen
Torsdag d. 3/5-12 kl. 10:23

Da vi er en virksomhed (Krøger A/S ), der lever af at producerer produkter i høj kvalitet, hvor vi blandt andet arbejder meget med plast, ville dette værktøj kunne hjælpe til med at sikre en mere gennemskuelighed i de forskellige plasttyper.

Vi ville også kunne markedsføre os bedre, vis vi kan dokumenterer hvad der er i de forskellige materialer i vores produkter.

Vi ville helt klart kunne bruge sådan et værktøj, når vi udvikler nye produkter i fremtiden.

san
Torsdag d. 3/5-12 kl. 10:57

Kompleksitet og miljøvurdering er i dag to uadskellige størrelser. Det vi tidligere har troet som sikkert og sundt kan vise sig at være yderst farligt og problematisk i dag.

Når virksomheder overvejer igangsætning af produktion og udvikling af processer er den indledende fase altid afgørende af hvad der kan få processen til at forløbe og under hvilke konsekvenser.

Det at komme af med et produkt, efter endt anvendelse skal også ses som en del af processen da den muligheden for genanvendelse begrændses i forhold til hvordan produkterne sammensættes, et aktuelt eksempel på dette er PCB problemstillingen.

En database med en anskuelig tilgang vil kunne forebygge lignende tilfælde, især hvis databasen udvilkes så den angiver alternative stoffer som er kendt og uproblematiske men opfylder den tiltænkte funktion.

Louise Kjølholm
Torsdag d. 3/5-12 kl. 14:37

Da vi eksporterer produkter til EU og til lande udenfor EU, ville en database med relevant lovgivning af specifikke kemikalier og materialer i de pågældende lande være en stor hjælp.

Hanne juel
Mandag d. 21/5-12 kl. 10:33

I miljøministeriet arbejdes der p.t. på en ressourcestrategi, der ligger i forlængelse af de bestræbelser, der er i EU i forhold til "end of waste". Ellen MacArthur fundation har udgivet en rapport om cirkulær økonomi, der netop favner bestræbelsen på, at alle ressourcer skal kunne genanvendes, både de teknologiske og de biologiske. Samme rapport viser, at vi nu er nået til et ændret balancepunkt mellem udgifter til råvarer og til lønninger. Råvarer er knappe og dyre.
I forhold til udvikling af virksomheder, der kan klare sig i de ændrede betingelser, er der behov for redskaber, der forenkler kompleksitet og på miljø- og kemiområdet.
En database, der kan anvendes også af SMV'er er derfor et centralt redskab.

Strandesen
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 09:59

Tak for kommentaren. Dit sidstnævnte forslag med at udvikle databasen så den angiver alternative (kendte og uproblematiske)stoffer er interessant og noget som vi vil tage med i overvejelserne.

Imidlertid er dette mere vanskeligt end som så, idet 'farligheden' af et stof afhænger af den matrix (dvs. det produkt) som det anvendes i - dvs. et stof kan sagtens være ufarligt, når det anvendes i en bestemt sammenhæng (dvs. i et bestemt produkt), men farligt i et andet produkt. Denne problematik er dog det som vores kemiværktøj udvikles til at kunne håndtere, så det er ikke umuligt at vi med tiden ville kunne inkludere en database i stil med det du nævner.

Strandesen
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 10:06

Tak for kommentaren. I vores RK projektforslag "Det Cykliske Samfund" indgår som et led i etableringen af en Ressourcepartnerskabs-platform også udvikling af en række redskaber, der kan lette virksomhedernes arbejde med at 'holde styr på ressourcerne'. Et af disse redskaber vi tænker at udvikle er netop et som adresserer det balancepunkt du nævner (mellem udgifter til råvarer og lønninger). Den overordnede tanke med dette specifikke værktøj er at det skal hjælpe virksomheden med at holde øje med hvornår deres produkt ikke længere vil være rentabelt grundet ressource-prisstigninger - således at de for mulighed for at ændre produktdesign i tide.

Kemiværktøjet i nærværende projektbeskrivelse er netop et forsøg på at forenkle 'styringen' af de komplekse regler, der findes på miljø- og kemiområdet. Værktøjet skal som nævnt kunne anvendes af SMV'er uden kemi-kompetencer.

Ole Gerner Jacobsen
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 15:47

Jeg arbejder med miljø og energi i Region Hovedstaden og selvom jeg ikke har spidskompetencer på kemikalieområdet har jeg alligevel et spørgsmål til værktøjet.

Vi indkøber årligt en stor mængde produkter bl.a. til behandling af syge.

I nævnt at værktøjet er tænkt til SMV'ere.

...men vil værktøjet også være en hjælp til vores centrale indkøbsenhed i forhold til at stille krav i udbud og efterfølgende vælge de mest sundheds/miljøvenlige produkter?

Hvis ja, er det så bedre end eksisterende værktøjer?

Strandesen
Torsdag d. 24/5-12 kl. 10:35

Værktøjet kunne godt være en hjælp til jeres indkøbsenhed. Jeres indkøbsafdeling ville (på få minutter) kunne indtaste ingredienslisten i et produkt i kemiværktøjet. Når I så derudover også har svaret på en række forbrugs-relaterede spørgsmål (som f.eks. ”Hvor mange timer om dagen er brugeren typisk i kontakt med produktet”), så vil værktøjet derefter automatisk kategorisere alle indholdsstoffer som enten grønne, gule eller røde - hvoraf de røde indikerer potentielt problematiske stoffer. Derefter kunne de vælge at favorisere produkter med kun grønne indholdsstoffer. Men dette er et form for ’tjek af produkter’ og kræver at de fysisk indtaster indholdsstoffer for alle produkterne – om dette er en egnet metode til at stille krav er jeg ikke sikker på.

Så vidt vi ved så findes der pt. ikke værktøjer, der kan lave denne ’sundhedsscreening’ som vores kemiværktøj kan. Der findes dog andre REACH relaterede værktøjer, som kan anvendes til at vurdere rene kemiske blandinger – og komme med bud på hvordan arbejdsmiljøet skal være, når blandingen anvendes (f.eks. hvor meget udsugning, der er behov for osv.) - men de har primært fokus på rene kemiske blandinger og ikke ’afgivelse af kemiske stoffer fra forbrugerprodukter’ som vi har med vores værktøj.

Strandesen
Torsdag d. 24/5-12 kl. 10:36

Tak for kommentaren. Det lyder godt! I er også som SMV'er blandt den primære målgruppe for værktøjet.

hanne tolberg
Mandag d. 4/6-12 kl. 11:18

Jeg kan i den grad anbefale at dette 'Værktøj' bliver en realitet. Min egen virksomhed DesignersMix, har igennem de seneste år brugt millioner af kroner på at vores produkter overholder gældende lovkrav. Både i relation til DK, EU og ikke EU lande. Det er som beskrevet i teksten enormt omkostningskrævende at sikre at man lever op til gældende lovkrav. Det er efter min opfattelse meget uforståeligt at man lovgiver, men forholder sig ikke til om det er sandsynligt at det også kan eksekveres. Det er ærgerligt og bekymrende. Mit eget kendskab til 'lovligheden' af rigtig mange produkter i den danske detailhandlen er at det er de færreste, som overhovedet har kendskab til bare få af de lovkrav som deres produkter er omfattet af, hvem ved f.eks at en Toilettaske skal overholde 10 forskellige lovkrav!!. Danske virksomheder er som udtalt af Horst Niesobski (Dekra) slet ikke på plads lovkravsmæssigt, desværre er det rigtigt og jeg kan tilslutte mig 100% - så derfor er Forces initiativ af HØJESTE OG STØRSTE vigtighed. Det må blive redskabet som gør det muligt, for både detailkæde som leverandør at iværksætte. At overholde de gældende grænseværdier - det er så NÆSTE udfordring, hvordan sikres det at den viden om lovkravene også BLIVER omsat til produktion der kan overholde de grænseværdier? Det er jo ikke gjort ved bare at kunne læse hvad det skal være - det skal føres hele vejen igennem i varen og ud til forbrugeren som kan stole på at produktet indfrier forventningerne og kravene til en lovlig vare.
Dét ser jeg som det aller vigtigste og hvordan bliver det virkelighed? Hvordan får man fat i alle de virksomheder som bare lukker begge øjne eller dem som slet ikke er klar over at der er hæftige lovkrav omkring alle forbrugsvarer? Vi har gode erfaringer fra Tyskland hvor der i mange af kæderne skal dokumentation på produkternes indhold, dokumentation fra testinstitutterne og vel at mærke testdokumentation som er meget up to date. Det kalder jeg at tage ansvar - i de danske kæder beder man højest om en underskrift og desværre, selvom det helt sikkert er godt ment, er det slet ikke tilstrækkeligt, for at sikre at gældende lovkrav er overholdt. Jeg ved fra mit samarbejde med Force at der er mulighed for at også dette kan 'afhjælpes' via en frivillig ordning, som de danske forbrugere vil takke mange gange for.
Jeg står meget gerne til rådighed for at vise hvordan vi i Designersmix arbejder med ovenstående.

Hanne Stendys Neumann
Torsdag d. 7/6-12 kl. 15:16

Lyder til at kunne blive et nyttigt værktøj i kemijunglen

jesperpagh
Mandag d. 11/6-12 kl. 22:11

Langt størstedelen af de beslutninger, der har betydning for et produkts samlede miljøpåvirkning træffes i de tidligste faser af dets udvikling, hvor så mange parametre som muligt endnu er åbne. Det er her produktudviklere (SMV'er med egen produktion, ingeniører, designere m.fl.) kan træffe små, hurtige og billige – ofte gratis – beslutninger med helt afgørende betydning for eftertiden. Designkritikeren Victor Papanek kaldte industrielt design 'menneskehedens mest raffinerede form for massemord'; en enkelt fatal beslutning i de tidlige faser og et tryk på knappen til produktionsapparatet, og den føres ud i livet i millioner af eksemplarer...

Et enkelt og operationelt værktøj, som kan anvendes som beskrevet her vil umiddelbart have meget stor værdi i netop denne sammenhæng.

Muligheden for at vælge substitutionsstoffer, som HCS også nævner vil være en klar fordel.

Værktøjet kunne desuden måske på længere sigt integreres med materialedatabaser og dermed også i CAD-værktøjer, som bruges i produktudviklingen.