Robot- og automatiseringsteknologi

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Lars Germann
Direktør, Produktivitet og Logistik

Automatisering kan udnyttes som driver for vækst og nye produkter i fremstillingsindustrien. Med afsæt i temaerne Robots as Co-Workers og Strategisk automatisering opbygges teknologi og viden om næste generation af avancerede industrielle kognitive robotter. Fordelen for Danmarks fremstillingsindustri er fleksible robotter, som er nemme og intuitive at bruge, og at videnbaseret, højteknologisk automatisering kan udnyttes som strategisk redskab til at distancere sig fra de globale konkurrenter.

Ny viden og serviceydelser
Aktiviteten vil opbygge viden og teknologi om den nye generation af avancerede industrielle kognitive robotter som kan anvendes til at differentiere dansk fremstillingsindustri og derved genskabe konkurrenceevnen. Aktivitetens teknologiudvikling og videnopbygning tager afsæt i to temaer:

 • Robots as Co-Workers. Teknologien gør det nemmere og mere intuitivt at programmere robotterne. Her kan operatører direkte instruere og oplære robotterne i åbne miljøer via supervision, ’learning by demonstration’ og nye ’touch-screen’ teknologier, hvilket vil gøre robotterne mere fleksible og tilgængelige – ikke mindst for danske SMV.
 • Strategisk automatisering. Videnbaseret og højteknologisk automatisering kan udnyttes som strategisk redskab til at distancere sig til konkurrenterne og differentiere sig i markedet. Et eksempel på dette er avancerede produktionsenheder, der omkostningseffektivt udnytter mere avancerede materialer til fremstilling af specialkomponenter og højværdiprodukter som fx fibermaterialer til vindmølle- og transportsektoren, hvor krav til energiforbrug, vægt, styrke, vedligeholdelsesøkonomi m.m. er kritiske eller til højværdiprodukter som motorer og pumper. Robotteknologi kan dermed aktivt anvendes som en vækst-driver.

Aktiviteten vil udvikle følgende serviceydelser:

 1. Robots as Co-Workers. Vi udvikler teknologikomponenter, der gør det nemt og intuitivt at kunne programmere og instruere den nye generation af kognitive industrielle robotter, og udbyder disse som avancerede ydelsespakker. Ydelserne indeholder: impedans-kontrollerede robotsystemer, compliant-gripper-teknologi, aktive 3D-sensorer til genkendelse og tracking af objekter, mennesker og omgivelser, AI-komponenter til at sikre en effektiv læring og kognitive funktioner, samt brugerflader baseret på touch-screen teknologier.
 2. Strategisk automatisering. Vi opbygger og udbyder beslutningssystemer, der især kan understøtte danske SMV i valg af automatisering, men også større danske produktionsvirksomheder. Der vil være følgende indhold: AI-ekspertsystemer, regressionsmetoder, beslutningssystemer og andre centrale elementer i den strategiske automatisering.

Aktiviteten går ind på strategisk, kompetence- og teknologisk niveau. Dvs. den består af både business-case oplæg, kompetence-/organisationsudvikling, og arbejdsproces-analyser samt automation baseret på eksisterende og fremtidige state-of-the-art robotteknologier.
Ydelsespakken udbygger de mere traditionelle og velafprøvede ydelser inden for automationsteknologi og produktionsforbedringer med nye ydelser, der har en meget afprøvnings- og videndelingsorienteret tilgang, hvor den enkelte virksomhed opnår en sikker implementering af de nye teknologier og metoder gennem deling af resultater og erfaringer med andre progressive virksomheder. Dette sikrer en hurtig spredning til en bredere virksomhedsgruppe, og dermed en væsentlig større udnyttelsesgrad set i et nationalt perspektiv af de europæiske forskningsprojekter på området.
Centrale aktiviteter
Teknologisk Institut har opbygget et meget omfattende europæisk samarbejde med de førende aktører (Frauenhofer, Bosch, KUKA, ABB, og mange andre) og med de primære universitetspartnere i Danmark fra SDU, AAU og DTU. Disse samarbejder føres videre i aktiviteten og danner grundlaget for udviklingsaktiviteterne. På den måde udvikles der på toppen af et absolut state-of-the-art-niveau, planlagte nye faciliteter og en meget konkret case by case-metode, der skal danne grundlaget for den opskalering af videnspredning, som er nødvendig for at skabe effekt hos målgruppen. Løsningerne skal ud at arbejde for dansk fremstillingsindustri.
Temaet Robots as Co-Workers vil uddanne og træne danske virksomheder med udgangspunkt i 20-25 konkrete opstillinger af globalt førende ’robot co-workers’, og der udklækkes et stort antal projekter (både kommercielle på tilgængelige state-of-the-art-løsninger og FoU-løsninger udviklet i aktivitetens løbetid). Dette opnås gennem en case by case-metode i samarbejde med virksomheder om at omsætte deres behov og idéer til automationskoncepter. Metoden vil indeholde en række trin, der gennemfører processen fra et kim til en idé til en færdig løsning, herunder; identifikation og match af brugerbehov og robotmuligheder; opfindelse og design af løsningskoncepter; proof-of-concept demonstrationer; uddannelse af virksomheder; involvering af virksomheder i nye projekter med fokus på produkt- og markedsudvikling med robotteknologi.
Temaet Strategisk Automatisering skal gennemføres sideløbende med oplæring i Robots as Co-Workers. Indsatsen skal danne grundlag for den kobling mellem teknologi og forretning, som er nødvendigt, for at kunne udvikle robotløsninger, som differentierer danske virksomheders produkter som et alternativ til omkostningsbesparelser. Altså strategisk automatisering som en primær driver for vækst, nye produkter, nye markeder og markedsandele.
Formålet med aktiviteten er at sikre virksomhederne adgang til dette, samt at konkrete udviklings- og implementeringsinitiativer igangsættes.
Rationale for indsatsen
I 2010 producerede fremstillingsindustrien varer og tjenester for 585 mia. kr., og hver anden eksportkrone hentes hjem af fremstillingsindustrien. 12% af danskerne arbejder i fremstillingsindustrien, og de tegner sig for knapt 20% af den samlede produktion af varer og tjenesteydelser i Danmark
Robot-as-Co-Workers er et af midlerne til at bevare produktionen i Danmark, mindske outsourcing og ligefrem muliggøre insource-produktion gennem indførelsen af robotter, der understøtter små serier og hurtige omskift i produktionen. Samtidig muliggøres anvendelse af mere avancerede materialeteknologier til fremstilling af højværdiprodukter bl.a. i den danske jern- og metalindustri, der er under pres fra lavtlønslande, og hvor 34% i perioden 2007-2010 har outsourcet[1].
Fokus er derfor ved anvendelse af Robots as Co-Workers at skabe effekter for kunderne i kraft af bedre kvalitet, en bedre service, en hurtigere levering, flere kundeoptioner, færre reklamationer, nye materialer, mere brugervenligt design mv. Dette gøres ved at:

 1. Fokusere på de rette processer og teknologier.
 2. Benytter de rette værktøjer til cost-benefit beregninger og projektudvikling/-implementering.
 3. Sikre en kompetence-opbygning i organisationen der matcher.

Den primære målgruppe er dansk fremstillingsindustri med særlig fokus på montage og pakkerioperationer.
Aktiviteten bygger på etablerede ekspertiser inden for det produktionsstrategiske område kombineret med Genefke Skala® metoden, robotværktøjer og komponenter opbygget i RK2010-2012, AIM Cost-Benefit benchmarkingværktøjet, samt EU-projekterne PRACE (NMP) og SMErobotics (ICT-CoS).
Mulige samarbejdspartnere

 • Universiteter som har avanceret udstyr og viden inden for produktion og robotteknologi der kan bringes i spil i FoU og teknologioverførsel.
 • Danske fremstillingsvirksomheder hvor produktionen er præget af mange manuelle montage- og pakkeoperationer.
 • Jern- og metalvirksomheder med fokus på fremstilling af specialkomponenter og højværdiprodukter.
 • Teknologileverandører.
 • Integratorer og systemleverandører til fremstillingsindustrien.

[1] Danmark som produktionsland, 2011

 

25 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole K. Neckelmann
Søndag d. 22/4-12 kl. 18:44

Visionmoduler til understøttelse af automatiserede funktioner, herunder robotløsninger, i velfærdssektoren er yderst interessant for TriVision. Det forudsætter dog at der er et klart potentiale for at sælge mange af den nøjagtigt samme løsning. Dette synes også at være tilfældet inden for dette segment.
TriVision støtter derfor kraftigt initiativer indenfor Robot- og automatiseringsteknologien.

Ole K. Neckelmann / TriVision

Niki Nicolas Grigoriou
Mandag d. 23/4-12 kl. 13:07

Robots as Co-Workers og Strategisk automatisering er en af de måder vi kan sikre os arbejdspladser og viden ikke flytter ud af Danmark. Mulighederne i at skabe en mere intelligent produktion og anvende automatisering kan styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Det er også et område, hvor Danmark kan gøre en forskel gennem sit netværk af små og mellemstore virksomheder og sin åbne og innovative kultur.

autobagh
Mandag d. 23/4-12 kl. 15:01

Vores erfaring på Bagh & Co A/S (efter implementering af henholdsvis en håndterings- og en svejserobot) er, at vores kapacitet og lønsomhed er løftet, hvilket gør det muligt at indfri ellers umulige krav til pris og leveringstid. Dette er forudsætningen for at vi kan eksistere inden for et produktområde (kabelføringsveje), som ellers er at betragte som lavteknologisk produktion knyttet til lavtlønslande. Vores kunders krav om tilpasning, kombineret med hurtig levering betyder, at produktionen skal ligge hos os. Det kan den kun ved høj automation af flexible processer. Vi ønsker derfor initiativet med øget indsats indenfor dette område velkommen, og vi er sikre på at automation af flexible processer, kan skabe og fastholde dansk produktion.

Benny Pedersen
Mandag d. 23/4-12 kl. 16:01

Micro Matic A/S har masser af manuelle- og semimanuelle processer, processer, hvor vi er under pres pga. vores høje lønniveau i Danmark. Vi bliver hele tiden udfordret angående vore priser af vore kunder og konkurrenter og skal hele tiden finde besparelser for at bevare vores konkurrenceevne. Det er af allerstørste vigtighed at vi på en nem og forholdsvis billig måde, kan automatisere os til en billigere kostpris og samtidigt være meget fleksible - at kvaliteten er 100% ok, er naturligvis et must. Det er fint nok at vi allesammen skal leve af vores viden, men det går, efter min mening ikke, uden vi har en velfungerende, effektiv og konkurrencedygtig produktion også. Her vil en øget indsats indenfor automatisering af de danske virksomheder medvirke til at løse de store udfordringer vi har mht. at bibeholde produktion i Danmark.

Mark Fisker
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 10:11

Metal- og Maskinindustrien, der er en Brancheforening under DI med ca. 820 medlemmer indenfor fremstillingsindustrien, arbejder løbende på at fastholde danske industriarbejdspladser. For længe har der ikke været fokus på produktion og det har betydet at fremstillingsindustriens produktivitet har udviklet sig langsommere end de lande vi sammenligner os med. Samtidig med at løninger er steget kraftigt. Vi er derfor nødsaget til nu at sætte krfatigt ind for at ændre denne udvikling. Metal- og Maskinindustriens medlemmer er typisk MMV'ere som så småt er begyndt at indføre industribotter og anden automatisering, men der er stadig mange virksomheder derude som endnu ikke er begyndt at overveje automatisering - men det kan og skal ændres, hvis vi skal fastholde velfærden i samfundet og dermed skabe et attraktivt sted at være i nu og i fremtiden.

Jette Nielsen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 10:42

Vi har mange manuelle funktioner som skal optimeres. Del så vi undgår gensidigt, ensformigt arbejde samt ergonomi. Automatisering af disse funktioner vil desuden sikre, at vi bevarer vores arbejdspladser i Danmark.

Henrik
Onsdag d. 25/4-12 kl. 08:44

I de seneste år er mange grafiske produktioner blevet udflaget til lavtløns områder. Det skyldes i stor udstrækning, at færdiggørelse af tryksager er meget arbejdskraft intensiv. Paradokset er, at produktion af tryksager faktisk er både høj-teknologisk og i de første led af produktions processen, iklusive selve trykningen, meget velegnet til at blive foretaget i højt-løns områder af højt kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor kun en del-sektor af den samlede produktions proces, som er arbejdskraft intensiv, og som tvinger resten af processen til udflytning.

Samtidig er færdiggørelse egentlig også høj-teknologisk og kræver investeringer i meget avancerede maskiner, men alle disse maskiner kræver manuel arbejdskraft til fødning og fratagelse af papir, og mangler derfor automatisering på et lille, men meget centralt område.

Papirbaserede tryksager er principielt tunge, og bør derfor produceres tæt på både fabrikanterne af råmaterialerne og forbrugerne. I Europa produceres hovedparten af al papir in Norden og Tyskland, og da EU er en af verdens største forbrugere at tryksager, giver det overhovedet ingen mening, hverken i forhold til energiforbrug eller miljø, at foretage tryksagsproduktionen på den aden side af kloden.

En automatisering af den del af tryksagsproduktionen, som berører færdiggørelse, kan lade sige gøre med avancerede robotter. Dette vil skabe mere trykning i Danmark, øge beskæftigelsen og samtidig gavne miljø og energiforbrug.

IRA - Industrial Robot Automation
Henrik Christiansen

Henrik
Onsdag d. 25/4-12 kl. 08:58

Grafisk industri er stor. På verdensplan fremstilles der (2011) tryksager for ca. US$ 650 milliarder. Det er ca. 50% mere end hvad verdens samlede bilindustri omsatte for i samme periode.

Udvikling og produktion af automatiserings løsninger i Danmark åbner mulighed for en ganske betydelig produktion af værktøjer og software og en betydelig eksport, da verdensmarkedet for disse løsninger eksisterer, men ingen andre endnu har brugt resourcer på at bearbejde dette marked. En hurtig indsats fra Danmark's side kan sikre en førerposition i dette marked.

IRA
Henrik Christiansen

i9om
Torsdag d. 26/4-12 kl. 09:04

På Institut for mekanik og produktion, AAU, har vi igennem en række projekter arbejdet med at udvikle en ”Robot Co-Worker” (som vi kalder Lille Hjælper). I øjeblikket arbejder vi i to EU projekter (TAPAS og GISA) på at lave tests af Lille Hjælper i produktionen hos Grundfos og KUKA. Igennem vores arbejde kan se, at den rigtige anvendelse af teknologien vil give fremstillingsindustrier helt nye muligheder for at forbedre deres konkurrenceevne. Teknologien vil give industrien en mulighed for at være fleksibel og effektiv samtidigt. Dette er meget vanskeligt med eksisterede automationsteknologi.

Derudover har vi set, at udviklingen af en Robot Co worker kræver udvikling af nye teknologier indenfor en række forskellige områder (man-machine interfaces, mobile platforme, skill based learning, fleksibel vision teknologi, maskinsikkerhed …). Mange af disse teknologier vil kunne finde deres anvendes uden for produktionsområdet, og danne grundlag for nye forsknings-og forretningsområder.

Ole Madsen (AAU)

bjarke
Torsdag d. 26/4-12 kl. 13:57

Ingen tvivl om at det er utrolig vigtigt at Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi, har stærkt fokus på at få viden om robotteknologi ud til virksomhederne i Danmark.
I Innovationsnetværket RoboCluster får vi utrolig mange henvendelser fra SMV'er der har interesse i robotteknologi og indførelsen heraf. Det er vigtigt at tænke på det store potentiale der er i de små og mellemstore virksomheder, som ikke er kommet igang med at omlægge deres processer endnu. Derfor vil min kommentar være, at man skal udvikle højteknologiske co-workere for at fremme fremtidens udvikling, men samtidig huske at der er en hel underskov af virksomheder, der endnu ikke ved hvad en robotteknologisk co-worker overhovedet er og som stadig har til gode at opleve gevinsterne ved mindre kompleks robotteknologi- her ligger der endnu et stort potentiale.

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 19:08

Tak for indlægget. Jeres erfaring har vi også hørt fra mange lignende virksomheder. Det er ikke nok at automation af én enkelt proces er teknisk muligt. En fleksibel robotløsning der kan håndtere de mange skift er altafgørende. Det er netop med udgangspunkt i denne udfordring at robot-co-worker er født.

Venlig Hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 19:10

Kære Benny Pedersen

Tak for dit bidrag. At en for stor lønandel af en varens pris udfordrer konkurrenceevnen er en udfordring mange danske fremstillingsvirksomheder står overfor. Robotter og automation er naturligvis en vigtig brik til at løse dette. Derudover mener vi også, at man ved at fokusere på strategisk automatisering har mulighed for at skabe nye højteknologisk produkter der kan distancere sig fra konkurrenterne.

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 19:13

Kære Mark Fisker

Tak for dit indspark. Det er ingen tvivl om, at der er et enormt stort potentiale for automatisering i denne branche. Og teknologiske løsninger alene er ikke altid nok. Derfor ønsker vi også at opbygge værktøjer der kan understøtte disse virksomheder i valg af, hvilke processer der kan og skal automatiseres og belyse hvor den største gevinst opnås. Herunder hvordan de kan udnytte strategisk automatisering til f.eks. at få helt nye højværdiprodukter, der f.eks. udnytter avancerede materialer. Vi tror på at automatisering er en vækstdriver, hvis vi gør det rigtigt.

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 19:14

Kære Jette Nielsen

Det er helt klart forventningen, at vi gennem en øget anvendelse af robotteknologi vil kunne minimere EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) / EBA (Ensidigt Belastende Arbejde), og dermed bl.a. reducere antallet af førtidspensioneringer og nedbringe antallet af arbejdsrelaterede kort- og langtidssygemeldinger.

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 19:16

Kære Henrik Christiansen

Denne case er et rigtig godt eksempel på, hvordan robot- og automationsteknologi kan anvendes strategisk til at distancere sig fra konkurrenterne og skabe vækst. Ved at udvikle en avanceret og videnbaseret robotløsning der automatisere en proces som er manuel hos konkurrenterne, skabes en klar konkurrencefordel.

Claus Bo Andersen
Torsdag d. 17/5-12 kl. 14:56

En af udfordringerne ved automatiseringstiltag er at vurdere om den eksisterende manuelle proces er egnet til direkte automatisering. Det er ikke altid nemt at gennemskue. Kan produktet for eksempel ved mindre konstruktionsændringer gøres velegnet til automatisering er et sted hvor DTI kan agere sparringspartner forud for indkøb og installation af avancerede robotter.
Brunata har idag egen produktion af elektroniske målere med adskillige manuelle processer, som vi kontinuerligt revurderer for at finde kostbesparelser på produkt portfølgen.
Co-workers er helt sikkers også interessante i Brunata's produktionssetup, men vi vil analysere processerne i det enkelte projekt for at finde den mest cost effektive løsning, det kan sagtens være det er en mindre kompliceret automatisering end co-workers. Vi er stadig en ny spiller inden for automatisering af vores manuelle processer.

pcorner
Torsdag d. 31/5-12 kl. 23:31

Kære Claus,
Netop Brunata´s produktprogram og de tilknyttede montage funktion med indlejret kvalitets- og funktion sikring har der gennem den seneste mere end 15 år været stor fokus på mht. omstillingsparat robot automatisering. Med mine erfaringer fra tidligere involverende såvel Schneider Electric SA (EL artikler og automation gear), Flextroix, BoschTelecom (mobil telefoner), Martin Processional( optisk præsitionsmontage, Phillips (consumer electronic´s, Western Digital (harddisks), m.fl. er der megen modnet læring at bygge på angående effektive teknologisk konfigurationer, og stærke velvaliderede muliggørende teknologier. Jeg må give dig ret, når du anfører at I vil fastholde en funktionelt/kompetencekrav, design og kravspecifikation tilgang, og ikke sætte tingene på hovedet ved at lade ET af mange muliggørende teknologiske koncepter få tildelt en foranstillet position. At der pt. i DK og ikke mindst på EU-plan og i USA er forskningsorienterde organer, der har sat fokus herpå - Robotics Co-Worker, og DTI og RobotCluster har valgt at satse her, og med dette Technology Push sat alle sejl til for at identificere industri virksomheder, der er villige ( bedst tjent med CO-worker ideologien ) kan jeg ikke finde et klart svar på i ovenstående. Alt andet lige er co-worker altid den næst bedste løsning, idet det bygger på en indlejret direkte og vedblivende interaktion mellem robotten og operatøren for at fuldføre opgaven. Der er mig bekendt ikke mange lønsomme robot installationer, der underbygger fordele herved tværtom både mht. produktivitet/ROI og kompleksitet for den færdige løsning. Well sålænge processtiderne kan forsvare ufarlige (meget langtsomme og lav nyttelast)bevægelser, kan denne kategori af robotter, herunder AAU- lille hjælper, Universal-robotten, ABB Freja, og et voksende underskov af tilsvarende (me2) stationære og mobile platforme, være et alternativ værd at validere, dog med en solid potion skepsis, hvis I vil tage imod et velmenende råd.
Din afsluttende kommentar om at automatisere "manuelle processer" er interessant. Det der trigger her er at automation faktisk kan tilbyde langt mere til en fremstillingsvirksomhed, og faktisk er det for at opnå long-tail fordele, og ikke "bare" korttidseffekten af et operationelt rationale, nødvendigt at tilgå en automationsstrategi, der griber ind i virksomhedens samlede forretningsmodel og vækststrategi. De virksomheder, som
tager tid og ressource ud til at udtænke mulighederne i automation som et innovativt muliggørende bidrag til forretnings fremtidige vækststrategi kan vise radikalt bedre profitable vækstrater baseret på unik konkurrencekraft, der både angår understøttende såvel som nyeskabende/disruptive innovationsstrategi. CIP ( Centret for Industrielt Produktion (AAU)) og ikke mindst den tilknyttende eMBA skole MMT-AAU, har særdeles gode resultater, med at få forankret netop sådanne ledelsesmæssige værktøjer og kompetencer i danske fremstillingsvirksomheder spredt ud over en bred vifte af brancher og størrelser af virksomheder. Et RobotCenter som det DTI driver, er sat op til at validere teknologi. Når en virksomhed udfordre state-of-the-art i deres værdiforædlende og service processer, så må det aldrig blive bias-ed til at skulle favorisere en bestemt teknologisk fremgangsmåde, hvis det er målet at finde den optimale job-opfyldende løsning ( strategisk/ taktisk og operationelt). Jeg ønsker jer al held og lykke med jeres opdagelsesrejse frem mod netop den automationsstrategi og teknologiplatform, der bedst opfylder jeres foretningsmæssige behov og ønsker for jeres fortsatte succes.

pcorner
Torsdag d. 31/5-12 kl. 23:24

Kære Niki, jeg er ikke helt så optimistisk omkring forudsigelsen om at Co-Worker produkt filosofien holder hele vejen hjem, og har de unikke fordele som der anføres. På trods af at konceptet har være forskningsmæssigt på banen i mere end 10 år, er der ikke dokumenteret hvorfor netop denne tænkning skulle være at foretrække frem for at gøre processerne fuldautomatiske, og operatører frigøres til ikke indlejrede opgaver! Jeg er stadig af den overbevisning at vi i langt størsteparten af de produktionsprocesser, som hovedparten af industrielt fremstillede og for den sagsskyld endnu håndværksmæssigt fremstillede produkter og servicefunktioner, fortsat er bedst tjent med loss- human intervention. Mine personlige erfaringer indenfor Robotics sergery, lastbil kraner, mark-udstyr m.m. viser dog at der faktisk er temaer, hvor en fuld automatisering synes uopnåelig med de basis teknologier vi har til rådighed i dag og i de ca 10 år teknologiudsyn vi med rimelig kan læne os op ad.

Angående DTIs udlægning af Strategisk Automation, ja så har jeg endnu ikke tilstrækkelig information herom, der på nogen måde gør mig istand til at forstå hvad der egentlig menes hermed fra RobotCenterets side, og det vil være interessant at få yderligere information, der kan tjene til at klarlægge hvad der ligger bag deres udlægning af dette tema.

Når det er sagt, kan jeg kun tilslutte mig dit ønske om at lade automation få den plads i den samlede strategi angående jobskabelse og styrkelse og fornyelse af Danske Industrivirksomheders nuværende og det nye´s konkurrencekraft.

pcorner
Torsdag d. 31/5-12 kl. 23:51

Jeg savner en dybere forklaring herpå, og vil gerne henstille til stor forsigtighed her. SE blot på hvad der skete med børshandlen, da Bloomberg udliciterede aktiehandel til "robotter" og fyrede de analytikere og strateger, der ellers havde sikret the.human factor!!. Prof. Clayton Christensen HBS, har den seneste tid givet en særdeles skræmmende og opsigtvækkende analyse og forklaring på hvorfor investment banking nu har besejlet deres egen undergang, og nu faktuelt er ikke eksisterende. Jeg er interesseret I hvad der har drevet DTI til at træde ind på scenen for rådgivning via ekspertsystemer rettet mod Industriel Automation. Ligeledes er det interessant at der i første hug stiles om det Strategiske niveau for automation, når der stadigt er uløste systematiseringsopgaver og manglende platformsmæssige værktøjer på den operationelle og produktkonfigureringsmæssige bane. Jeg må erkende at jeg ikke kan anbefale at springe dette og det følgende taktiske led over. I det hele taget er jeg ikke overbevist om at AI (kunstig intelligens) har nogen realisme når vi taler om så komplicerede ledelsesmæssige beslutninger som krydset mellem forretningslogikken/strategien og -modeller og hvordan automation kan understøtte/løfte mulighederne for at realisere strategien. Beklager, men somdet er beskrevet i ovenstående er det en ommer.

Henrik Stormholt
Søndag d. 3/6-12 kl. 19:13

Det meget sandsynligt at der vil være et potinetiale i Robot Co-Workers og Strategisk automatisering i Danmark, spørgsmålet er bare, hvor stort!

Det vi ofte opblever er, at kunderne efterspørg lette, billige og simple robotløsninger, de selv kan programere og omstille, uden at de skal rekvirere en tekniker fra leverandøren(med høj timepris).
Samtidig kan overgangen fra manuel produktion til robotter være resource tung for mindre virksomhedsledere og ejere. De føler måske ikke de har overskudet lige nu til at gå (all-in) i et automatiserings projekt og udskyder måske projectet til senere eller næste år, idet de forventer at det kræver meget af deres ejen tid udover de medarbejdere, der skal betjene robotterne.

Jeg hilser en stor satsning velkommen, på Robot Co-Workers og Strategisk automatisering, men mener at der hele vejen bør være focus på "keep it as simple,as possible" i de omfang det er muligt.... bruger venlighed, bruger venlighed også selv om der er tale om højteknologi.
MVH. Henrik

Peter Simonsen
Mandag d. 4/6-12 kl. 17:31

Danmarks sundheds- og velfærdsteknologiske områder skal imødekomme en række meget store samfundsmæssige udfordringer. Den demografiske udvikling gør, at vi bliver flere ældre der også lever længere. Der er stigende forventninger til både adgangen til og kvaliteten af behandlingen. Samtidig står sundhedsvæsenet i de kommende år overfor massive effektiviseringskrav. Endelig er der et stort behov for at skabe rammer for både uddannelses- og erhvervsmæssig vækst.

Fundamentet for håndtering af disse udfordringer er blandt andet at skabe nye samarbejdsrelationer, hvor parternes forskellige viden og kompetencer udnyttes og skaber nye løsninger. Det betyder, at prioriteringen af indsatsområder skal sikre udvikling og implementering af løsninger, der understøtter, at sundhedsvæsenet er til for borgerne og bidrager aktivt til at forebygge og behandle sygdom.

Sammen med brugere (borgere, patienter og personale), virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner skal vi skabe et innovationsmiljø, hvor vi udvikler og implementerer nye løsninger. Løsninger, der skaber driftseffektiviseringer i kombination med at højne den brugeroplevede kvalitet og skaber erhvervsmæssig vækst. For både private virksomheder, som lever af at sælge et produkt, og offentlig organisationer, der skal bruge løsningerne, er der et ønske om, at blandt andet flere innovationsprojekter ender med implementeringen af en teknologi eller arbejdsproces – en konstruktiv og brugbar løsning.

Nye metoder og innovativ teknologi vil kunne styrke udbredelsen af sundheds- og velfærdsteknologi i hverdagen i blandt andet regioner og kommuner.

Denne store udfordring har Syddansk Sundhedsinnovation fået imødekommet ved at se på de muligheder der ligger i at skabe synergi for alle interessenter ved at have et godt samarbejde med Teknologisk Instituts Robotcenter på netop sundheds- og velfærdsteknologiområdet.

Kjeld Bagger
Torsdag d. 7/6-12 kl. 15:47

vi har nu i nogle år beskæftiget os med at automatisere forskellige processer i maskinindustrien. Oftest bruges de kendte løsninger, som kan både være støjende og energikrævende. Det kræver vilje og velvilje til at kigge i nye retninger. ingeniøruddannelserne kunne godt tåle et løft mod bedre forståelse for de energibesparende løsninger.
Der sat mål på at få samarbejdet mellem industrier, teknologivirksomheder og GTS institutter/høje læreanstalter til at fungere. Det forudsætter, at industrien bliver meget mere involveret i de mange projekter, som sættes i gang.Industrien har mistet rigtig mange arbejdspladser de seneste år. Automatisering og robotteknologi kan gøre en stor forskel. samtidig skal der fokus på sikkerhed og miljø.
Temaerne er en god begyndelse, lad os sikre, at der kommer rigtig mange gode løsninger ud af dette til gavn for dansk industri.

Lars Germann
Torsdag d. 7/6-12 kl. 19:47

Kære Claus,

Tak for din kommentar og forslag til hvor Teknologisk Institut kan spille en vigtig rolle.

Du har helt ret. Robot co-worker er ikke nødvendigvis den rette løsning i alle tilfælde. Det er bl.a. derfor, vi anvender Genefke Skala® metoden (som Teknologisk Institut har udviklet). Genefke Skala® kan anvendes til at afdække, hvilke processer der er de mest kritiske og hvilken automatisering der er mest hensigtsmæssig. Så vi vil rigtig gerne inddrage jer og virksomheder med lignende udfordringer i kommende projektaktiviteter.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Torsdag d. 7/6-12 kl. 20:04

Mange tak for deling af dine erfaringer. Forslaget går på, at gøre det nemmere og mere intuitivt at programmere robotterne og dermed opnå en større grad af automatisering. Ved at gøre robotterne mere fleksible og nemmere at programmere bliver det realistisk, at mindre styktal og delopgaver automatiseres. Co-worker er dermed ikke et alternativ til en fuld automatisering men et supplement.

Venlig hilsen
Lars Germann

Hoffgaard
Torsdag d. 7/6-12 kl. 22:58

Ingen produktion i Danmark uden robotter - et slogan, som er blevet brugt længe. Vi er nødt til at have robotter for at kunne øge produktiviteten og dermed vores konkurrencekraft. Men i den senere tid er det lykkedes at få overbevidst politikerne om, at der heller ikke er robotter i Danmark uden produktion. Vi kan ikke sidde i Danmark og udvikle morgendagens produktionsudstyr uden at have en produktion at "teste" det på. Hvis vi flytter produktionen til udlandet, flytter vi også over tid udviklingen af produktionsudstyr.
Der er i dag flere brancher i DK, som laver meget store produkter (ex. komponenter til vindmølleindustrien, bygninger mm). Disse emner er så store, at de skal produceres forholdsvis tæt på det sted, de skal bruges, da transportomkostningerne ellers vil blive for store.
Traditionelt automatiseringsudstyr er ikke altid velegnet til produktion af disse store emner, da f.eks. linieføringer til store robotinstallationer hurtigt bliver ekstremt dyre. Endvidere er det svært at indhegne disse store installationer. Jeg kunne derfor godt tænke mig, at der blev brugt udviklingsressourcer på at udvikle næste generation af automatiseringsudstyr til store emner, som ikke koster spidsen af en jetjager, og hvor robotter og operatører kan arbejde side om side uden at gå på kompromis med sikkerheden.