Safemanning værktøj til Offshore industrien

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Jens Bay
Projektleder

Offshorebranchen er hårdt ramt af faldende oliepriser og er derfor udsat for et stort pres for at kunne effektivisere drift og operation. Derfor er der bl.a. behov for at kunne optimere bemanding og effektiv udnyttelse af deres kvalifikationer, og samtidigt have styr på overholdelse af f.eks. hviletidsregler. Planlægning af offshore operationer og dimensionering af sikkerheds- og vedligeholdelses-mandskab skal fremover kunne gøres ved brug af et nyt web-baseret værktøj: ”Safemanning”.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Markedsbehovet findes dels i Danmark, bl.a. i rederier og offshore virksomheder, men også i udlandet. Det er tanken, at danske virksomheder skal have et forspring i forhold til udlandet. Danmark er generelt godt med på Offshore markedet med mange årtiers forhistorie bl.a. i Nordsøen.

Ligeledes er den danske vindmølleindustri en af de førende på verdensmarkedet især når det bl.a. drejer sig om havvindmølleparker. Et område, der forventes vil stige over de kommende år. Effektive operationer inden for dette felt er afgørende for, at Danmark stadig kan være førende inden for feltet. De effektive operationer opnås ved bl.a. andet at bemande og tilrettelægge arbejdet sikkert og effektivt, og til dette formål vil Safemanning konceptet være en stor hjælp, idet det nemt at lave løbende ændringer og se hvad konsekvensen af en ændring af bemandingen og dens kvalifikationer, er på sikkerheden og effektiviteten.

Fra et samfundsmæssigt synpunkt er det vigtigt at kunne bibeholde en dansk førerposition med dansk arbejdskraft. Da systemet indeholder afledt information om ressourcernes (medarbejdernes) belastning kan man dermed også aflede, hvor stressende et arbejdsområde er og om der er fare for en kritisk træthedstilstand. Dermed kan man vurdere om det planlagte arbejde er rimeligt, sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Der vil blive udviklet et helt nyt Safemanning offshoremodul, der tager højde for de specifikke forhold der gør sig gældende på rigge og platforme og andre offshorekonstruktioner og som er meget forskellige fra skibsoperationer. Det nye modul vil blive bygget uden på den eksisterende beregningskerne, der er udviklet til at kunne beskrive og håndtere specifikke data for en arbejdsopgave, som skal udføres af en person med specifikke kvalifikationer inden for variabelt tidsrum og på et specifikt eller variabelt tidspunkt. Hver opgave tildeles en prioritet, som dynamisk ændres efterhånden som man kommer tættere på en ”deadline”. Det lyder simpelt, men når man graver sig dybere ned i problemstillingen, bliver det meget hurtigt komplekst, kompliceret og uoverskueligt.

Systemet kan håndtere adskillige attributter til en arbejdsopgave, og når der er tilstrækkeligt mange opgaver, kan kun et meget avanceret softwareprogram klare opgaven.

Systemet er et simulatorværktøj, som er designet til at undersøge ”what if” problemstillinger, og det holder hele tiden øje med hver enkelt medarbejders belastning, hvilke opgaver der arbejdes på, samt overholdelse af hviletider.

Udviklingen af værktøjet repræsenterer et ambitionsniveau og et omfang, som gør at det ikke kan bæres af en eller flere af interessenterne i målgruppen (hvoraf nogle er SMV’er). Det er således ikke muligt at gennemføre aktiviteten på normale markedsvilkår.

3. Centrale aktiviteter

Udvikling af domænet ”Offshore” som både omfatter olie/gas eftersøgning og produktion, men også områder som etablering og vedligeholdelse af vindmølleparker.

Udvikling af Offshore domænet er inddelt i følgende hovedaktiviteter:

  • Overordnet planlægning (primo 2016)
  • Oprettelse af forum for samarbejdspartnere (medio ’16)
  • Møder med samarbejdspartnere (medio ’16)
  • Task analyser inden for olie/gas industrien (ultimo ’16)
  • Task analyser inden for vindmølle industrien (primo ’17)
  • Programudvikling (medio ’17 til medio ’18)
  • Test (løbende, ultimo ’17 til medio ’18)
  • Aflevering til Offshore industrien (ultimo ’18)

Disse hovedaktiviteter udføres sideløbende med FORCE Technology´s egen videreudvikling af det Maritime domæne og videreudvikling af brugergrænseflader samt webbaserede løsninger.

4. Mulige samarbejdspartnere

Det vil være afgørende at få et samarbejde med firmaer, som arbejder inden for olie/gas branchen til søs samt firmaer inden for vindenergi til søs. F.eks. Maersk Olie og Gas, Maersk Drilling, Maersk Supply, DONG, A2Sea m.fl. Deres rolle vil bl.a. være at give input til task analyser, give input til kravspecifikationer, samt deltage i demonstratorprojekter og dermed få en væsentlig indflydelse på slutproduktet.

Udviklingen vil ske i samarbejde med DTU og Alexandra Instituttet.

Se en beskrivelse af Safemanning konceptet her.

Nøgleord

25 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Carsten Manniche (General Manager, UltraShip ApS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:26

Safe Manning er både for shipping industrien såvel for off shore industrien et nøgle område, hvor bedre værktøjer er velkomne. Det indsendte forslag lyder meget relevant og vil ganske givet udvide den nødvendige portefølje af værktøjer til at sikre og forbedre performance på området. Meget spændende....

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:33

Tak for kommentaren.

Det er korrekt som nævnt at ide'en er, at udvide den eksisterende portefølje til, at omfatte specielle forhold som findes indenfor offshore industrien.

Mvh. Jens Bay

Palle B Jensen (Nautisk Inspektør, Scandlines Danmark ApS.)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 06:51

Safe Manning værktøjet er et meget relevant og velkomment værktøj, der vil kunne benyttes af danske rederier til dels at få overblik over størrelsen af en ny besætning, der skal søges om hos den fastsættende myndighed, til et nybygget skib, men også til at optimere vagt- og hviletider for eksisterende besætninger.

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:36

Tak for kommentaren.

Selvom Scandlines ikke arbejder direkte indenfor offshore, er det rart at høre om den generelle interesse indenfor Safe Manning.

Mvh. Jens Bay

Søren Bøge Pedersen (Senior Health and Safety consultant, SEAHEALTH - Søfartens Arbejdsmiljøråd )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:39

Safe Manning hilses stor velkommen, som et redskab til at undgå fatigue, lede medarbejderes kompetencer samt optimere sikkerheden i komplekse systemer. Er overbevist om at Safe Manning efter en implementerings fase vil kunne lette administrative byrder og frigøre ressourcer til at optimere både effektivitet, sikkerhed, trivsel og økonomi

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:07

Meget relevant kommentar.

Som også kan ses af andre kommentarer, så er bl.a. fatigue, effektivitet,økonomi og selvfølgelig fokus på sikerhed emner som
andre lægger stor vægt på.

Mvh. Jens Bay

Jørgen Riis Jepsen (Overlæge, Lektor, Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:20

Spændende aktiviteter! Jeg efterlyser også et brugervenligt værktøj, der kan anvendes i skibsfarten til ikke blot at sikre hviletider, men også at forudsige fatigue - herunder fatigue, der disponerer for ulykker (fx. fordi den vagthavende falder i søvn) og langtidseffekter i forhold til mental og somatisk sundhed.

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:42

Tak for den interessante kommentar.

Der er flere der i tidens løb har efterlyst en mål for fatigue.
Blot fordi man overholder hviletidsregler er det ikke ensbetydende med at et besætningsmedlem er fuldt udhvilet.
Vi vil meget gerne arbejde sammem om at kunne forudsige noget om
fatigue når man kender en persons arbejds- og hvile mønster.

Mvh. Jens Bay

Fritz Ganzhorn (Direktør, Søfartens Ledere)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:15

Vi har siden udviklingen af det nuværende Safe Manning værktøj set stort potentiale i dets anvendelse og udbredelse som et planlægnings-, styrings- og eksekveringsværktøj. Den primære funktion er at vurdere og tilrettelægge størrelsen af en besætning/arbejdsstyrke til løsning af den samlede opgave,gennem identificering og behandling af de mange enkelte funktioner og opgaver, således at det kan foregå indenfor rammerne af sikkerheds- og miljølovning (eller virksomhedens/kundernes egen definerede standard). Men i tillæg hertil ligger det lige for at bruge Safe Manning til optimering og øget effektivitet i skibet, offshore-enheden, virksomheden mv. idet brugen af Safe Manning vil vise alle opgaver og naturligt finde opgaver og funktioner, som kan gøres bedre, smartere og hurtigere eller måske slet ikke skal gøres (men blot er noget vi gør, fordi vi altid har gjort det). Derfor vil der for virksomheder som går med ind i Safe Manning være et klar økonomisk incitament. Jeg kan kun støtte at der bevilliges midler til videreudvikle Safe Manning indenfor offshore

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:20

Tak for kommentaren.

Det at kunne anvende systemet både til dimensionering af besætninger samt til planlægning f.eks. af komplicerede operationer er en styrke som vi gerne vil videre udvikle i samarbejde med Søfartens Ledere og andre som kan give input.

Da offshore operationer ofte er meget komplexe og svære at overskue forventer vi at den foreslåede videre udvikling vil kunne lette planlægningsaktiviteter og samtidig give en god mulighed for at optimere både på sikkerhed, effektivitet og økonomi.

Mvh. Jens Bay

Jørn Scharling Holm (Technology Partnership Manager, DONG Energy Wind Power A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:23

DONG Energy Wind Power finder beskrivelsen af projektet "Safemanning værktøj til Offshore industrien" spændende og relevant.

Forslaget tager udgangspunkt i og er meget fokuseret på olie/gas industrien, men det sigter på også at omfatte offshore vindkraft industrien, hvilket vi er glade for at konstatere.

Efter vores opfattelse vil projektet være endnu mere relevant, hvis man i tillæg til at se på personers kvalifikationer, også inddrager vurdering af deres "fitness to work". Indenfor offshore vindkraft er helbredsmæssige udfordringer (manglende "fitness to work") en ikke uvæsentlig årsag til hjertetilfælde, ildebefindender, mv., der ofte medfører evakuering og redning med store omkostninger og forsinkelser til følge. Kunne "Safemanning værktøjet" hjælpe med at forebygge at utrænede personer arbejder offshore, vil det være en stor gevinst for industrien.

Endvidere bør projektet efter vores opfattelse forholde sig til de forskellige typer træning (STCW, OPITO BOSIET, GWO, mv.) samt lægeundersøgelser (OGUK, Søfartsbog, MCA ENG 1, Hardanger Agreement etc.), der findes, og give mulighed for sammenligning af de forskellige træningsstandarder og undersøgelseskrav.

DONG Energy Wind Power indgår gerne i det planlagte "Forum for samarbejdspartnere", således at vi kan deltage i dialog om projektets retning og indhold og give feed-back på projektets planer og leverancer. Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at DONG Energy Wind Power ikke har mulighed at forpligte os til at deltage i projektet med ressourcer eller gennemføre specifikke aktiviteter.

Venlig hilsen

Martin Kjær Mogensen
Senior Manager, DONG Energy Wind Power HSE Centre of Excellence
og
Jørn Scharling Holm,
Technology Partnership Manager, DONG Energy Wind Power R&D

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:13

Tak for en relevant kommentar.

"Fitness to work" er et emne som flere har interesse i og kommenteret på forskellig vis. Det er tydeligvis en "funktion"
som vi skal have implementeret iforbindelse med denne videreudvikling af safemanning.

De øvrige emner I nævner med træning og øvrige kompetancer m.v. vil vi meget gerne diskutere med Jer om hvordan det bør integreres.

Mvh. Jens Bay

Igor Kozine (Senior forsker, DTU)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:00

Da der for omkring ti år siden kom en ide om at udvikle safemanning software-simuleringssystem for skibe, var der ingen af den slags systemer på markedet. Danmark var først med et system. Nu kan vi se, at et meget lignende system lige er blevet udviklet i Tyskland af E.R. Schiffahrt i samarbejde med Bernard Schulte Shipmanagement og Fraunhofer Centeret for Maritim Logistik. Vi har allerede opbygget kompetencer i Danmark for at videreudvikle systemet og ekspandere til andre sektorer. Vi har stadig forspring i forhold til de andre lande, og vi har en række ideer om hvilke elementer i systemet, der skal ændres og udvikles for at anvende det i andre sektorer og for at inddrage menneskelige faktorer og andre nuancer. Nu er timing den rigtige og den eksisterende erfaring skal udnyttes.

Venlig hilsen
Igor Kozine
Senior forsker, DTU Management Engineering, Risk Research

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:33

Tak for kommentaren.

Så vidt vi kan se er det Tyske system ikke helt sammenligligt,
men helt klart er det viktigt at vi er på forkant med udviklingen og integrerer nye funktioner som kan skabe ydeligere værdi for brugerne.

Mvh. Jens Bay

Martin L (Project manager, Offshoreenergy.dk)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:24

Offshoreenergy.dk anser dette projekt som værende meget relevant for offshore industrien. Vi mener, at der er et væsentligt besparelses potentiale ved at strukturer og optimerer på bemandingen offshore. I tider med faldende produktion og lave oliepriser vil optimeringen komme alle partnere til fordel.

Både i olie & gas og renewable vil ” Safemanning” kunne bruges som et godt værktøj til ressourcestyring af bemandingen offshore og uden at gå på kompromis på sikkerheden. ”Safemanning” vil resulterer i økonomiske fordele for hele værdikæden.

Offshoreenergy.dk støtter dette projekt fuldt ud.

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:21

En velkommen kommentar!

Positivt at Offshoreenergy ser det samme potentiale som vi også forventer. Vi glæder os til at samarbejde om dette fremover.

Effektiv resourcestyring med sikkerhed i højsædet er et af målene med nyudviklingen indenfor offshore området.

Mvh. Jens Bay

Henning Boje Andersen (Professor, DTU Management Engineering)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 18:05

Et af de mange interessante aspekter ved dette projektforslag er muligheden af at "individualisere" risikovurderingen således at man kan tage højde for erfaring, workload, job-historie, team-sammensætning, osv. (fx uerfaren operatør på slutningen af langt, high-workload skift eller erfaren operatør på samme slags skift men med low workload) Dvs. der bliver mulighed for at kombinere og analysere virkningen af forskellige typer af "performance shaping factors" - ikke kun træthed, men også workload, erfaring, uddannelse m.v.
Henning Boje Andersen
Professor mso
DTU Management Engineering

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:25

Særdeles relevant kommentar, som også er i tråd med andre kommentarer.

"Performance shaping factors" er et emne som vi skal have inkluderet i "scope of work". Vi ser frem til at diskutere
praktiske løsninger på håndtering af denne funktion i udviklingsprojektet.

Mvh. Jens Bay

Gregers Kudsk (Vice President & Senior Technical Advisor, Maersk Drilling)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:03

Offshore operationer og bemanding på borerigge har forskellige kategorier af typer af ansatte.
Den grundlæggende dæk og maskin/vedligeholds besætning har elementer i deres funktion der kan relaterer til arbejdet på skibe så det er ofte maskinmestre og navigatører der benyttes til disse stillinger.
Ser man på boredelen er der tale om andre kategorier af ansatte.
Det må forventes at software simuleringen kan tilpasses disse forskellige funktioner så der skabes en realistisk model for at benytte systemet til den foreslåede optimering af arbejdsgange og resource planlægning.
En vigtig ting at have for øje er at der også udføres arbejde af såkaldte "Third party" folk ombord på en rig. Disse kommer fra en bred vifte af folk fra firmaer der er på kontrakt med olieselskabet og dermed ikke er en del af den "faste" rigbesætning. Antalsmæssigt kan denne gruppe af personer være på niveau med eller ofte større end riggens egen besætning.Det er derfor en væsentlig arbejds indsats og omkostning der ligger "gemt" her.
Det foreslåes at analyserne af "Safemanning" udvides til også at dække disse grupper af "medarbejdere"
Dette kan være med til at klarlægge om disse aktiviter er effektivt udført og om nogle af dem eventuelt kan flyttes til "Onshore"
En sådan udvidet analyse vurderes til at være af stor interesse både for olieselskaberne og borefirmaet med henblik på at få en mere effektiv operation og som en del af det få reduseret de samlede omkostninger (Spreadcost)til "The Well construction"
Gregers Kudsk
Maersk Drilling

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:39

En særdeles interessant kommentar!

Task analyse for "alle" besætninger ombord på f.eks. en borerig er en af de ting som er specielt for Offshore industrien.

Dette er specifikt en af de områder som vi også ser som noget der skal kunne håndteres og er en af baggrundene for at videre udvikle det eksisterende safe manning system.

Ligeledes vil det være væsentligt at kunne beskrive, håndtere og optimere interaktionen mellem de forskellige besætningsgrupper.

Mvh. Jens Bay

Jesper Stubkjær (Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:15

Danmarks Rederiforening bakker op om initiativet, som kan være med til at sikre en effektiv og konkurrencedygtig offshore-sektor.

Jens Bay (M.Sc. projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:43

Tak for kommentaren.

Vi arbejder meget gerne sammen med Danmarks Rederiforening om
dette projekt.

Mvh. Jens Bay

Jesper Stubkjær (Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:15

Danmarks Rederiforening bakker op om initiativet, som kan være med til at sikre en effektiv og konkurrencedygtig offshore-sektor.

Jesper Stubkjær (Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:15

Danmarks Rederiforening bakker op om initiativet, som kan være med til at sikre en effektiv og konkurrencedygtig offshore-sektor.

Jesper Stubkjær (Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:15

Danmarks Rederiforening bakker op om initiativet, som kan være med til at sikre en effektiv og konkurrencedygtig offshore-sektor.