Sejladssikkerhed ifm. større anlægsarbejder

Senest opdateret d. 6/6-2017
FORCE Technology
Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg, Særlige Indsatser og Transport
Cathrine Maria Steenberg
Afdelingschef, Simulering, Træning & Havne

I forbindelse med udslæb, positionering og nedsænkning af de 217 meter lange tunnelelementer vil sikkerheden for skibstrafikken i Femern Bælt blive påvirket. Der savnes objektive metoder og risikovurderingsværktøjer til undersøgelse og optimering af de kombinerede effekter af VTS(1), diverse farvandsafmærkninger og optimering af sejladslogistik omkring arbejdsområderne.

Der vil blive udviklet generiske risikoanalytiske simulatorbaserede online værktøjer til objektiv vurdering af sikkerheden for skibstrafikken i nærheden af store offshore anlæg og anlægsarbejder som Femern Bælt tunnel byggeriet.

Der eksisterer i dag forskellige – ikke integrerede – analyseværktøjer som IALA’s(2) IWRAP(3), PAWSA(4) m.fl. der med udgangspunkt i historiske AIS(5) data (data som udsendes fra skibene om skibstype, position, fart mv.) for et givet område kan give indikationer af trafiktætheder og kollisionsrisici. Når disse analyser skal modificeres for at tage højde for hypotetiske fremtidige trafikintensiteter og forhindringer (i form af afspærrede arbejdsområder relateret til f.eks. Femern Bælt tunnelbyggeriet) i forbindelse med formelle sikkerhedsvurderinger (FSA(6)) sker det i dag typisk gennem real-time simulatorstudier, som i høj grad er afhængige af subjektive erfaringsbaserede vurderinger og forventninger om fremtidige sejladsmønstre. Det er ambitionen med det aktuelle projekt at udvikle et helt nyt sammenhængende risikovurderingskoncept som kan sikre væsentligt bedre, objektive rationelle sikkerhedsforbedrende risikoanalyser.

Det nye online webbaserede analyseværktøj vil være i stand til at drage nytte af eksisterende systemer (AIS, trafiktælling, sejladsmønstre, simuleringsteknik mv.) foruden det nyeste inden for kunstig intelligens, mønstergenkendelse og elektronisk udkig. Værktøjet vil blive simulatorbaseret, hvor de nye elementer indbygges, foruden at det vil kunne køre i fast-time dvs. at et antal simuleringer kan afvikles over kort tid uden at en navigatør styrer skibet. Værktøjet vil blive en web/cloud løsning, således at SMV’er og andre kan bruge værktøjet uden selv at skulle investere andet end i pay-per-view. Eksempelvis kan brugeren logge ind på systemet, indsætte egne data om byggeområdet, importere forventede trafikdensiteter for området og derefter vil systemet beregne en aktuel risikoprofil for sejladssikkerheden i området.

Systemet vil indeholde en numerisk navigatør der vil være i stand til at genkende f.eks. forhindringer (byggefartøjer, bygge områder, byggelys mv) og reagere ud fra det, hvilket vil betyde at brugeren kan få viden og input til at lave en optimal plan omkring logistik for en byggefase til havs. Brugerne kan i en hvilken som helst fase i deres projekt lægge deres data (nye forhindringer, ny farvandsafmærkning, nye skibe mv) ind i simulatoren og derefter køre simuleringer hvor den numeriske navigatør styrer skibet, hvorved evaluering af risikoprofilen for den valgte løsning kan gennemføres.

De simulatorbaserede værktøjer kan tillige anvendes til træning i forbindelse med transport og nedsænkning af tunnelelementer til gavn for rederier, entreprenører og udstyrsleverandører engageret i disse operationer.

Referencer: 

1 VTS: Vessel Traffic Service (se f.eks. http://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/sovarnet/organisation/soevaer...)
2 IALA: International Association of Marine Aids to Navigation and Light House Authorities
3 IWRAP: IALA Waterway Risk Assessment Program
4 PAWSA: Ports And Waterways Safety Assessment programme
5 AIS: Automatic Identification System (maritimt radiosystem til automatisk identifikation af skibe og andre enheder i forbindelse med søfart. Systemet fungerer ved at fartøjer, som er udstyret med en AIS-radiotransponder med mellemrum udsender en digital radiobesked på et reserveret VHF-bånd)
6 FSA: Formal Safety Assessment (struktureret, systematisk, omkostningseffektiv, risikoanalystisk metode til forbedring af sikkerhed)

Nøgleord

34 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Westerskov (Lodschef, DanPilot)
Mandag d. 15/5-17 kl. 13:39

Som følge af diverse arbejder på Fehmarn samt flere Danske havne ser jeg velvilligt på et sådant værktøj. I.f.m. nuværende risikovurderinger er der chance for subjektive vurderinger der ofte afhænger af den enkelte navigatørs erfaring og kompetence der medvirker til specifikke risikovurderinger. Der er således også stor forskel på hvilke tolerancetæskler de enkelte navigatører har med sig, set i lyset af deres daglige sejladsområder. Der er stor forskel på om man til dagligt er på langfart eller sejler i nærområdet med mange havneanløb. På den baggrund er det min opfattelse at en udvikling af et realistisk risikovurderingsværktøj kan give et mere nuanceret og objektiv vurdering af risici omkring maritime anlægsarbejder, off-shore installationer, nye ruter, trafiksepareringer etc. Sammen med eksisterende værktøjer vil det kunne give et totalt billede af de forbundne risici.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 29/5-17 kl. 15:15

Kære Søren Westerskov.
Tak for opbakningen til aktivitetsforslaget. Det er netop essensielt at menneskelige faktorer indbygges i værktøjet og at dette kobles til både nuværende og fremtidigt trafikmønster under byggefasen. På den måde sikres den objektive tilgang til risikovurdering.

Hans Otto Kristensen (Direktør, HOK Marineconsult ApS)
Mandag d. 15/5-17 kl. 18:29

Jeg ser med interesse, at FORCE vil udvikle et nyt avanceret risikoanalyseværktøj for Fehmarn-forbindelsen. Jeg har tidligere arbejdet med Rødby-Puttagarden overfarten og været med til at projektere færgerne på ruten for 20 år siden og ved at sejladssikkerhed netop der betyder meget. Jeg finder ideen med en numerisk navigatør interessant, da man derved indirekte gør projektet fremadrettet mod et formentligt meget vigtigt emne: Autonome skibe. Den erfaring man således vinder ved dette udviklingsprojekt vil dels løse et faktuelt problemkompleks vee anlægsarbejderne men det vil samtidig blive udviklingsmæssigt fremadrettet og kan derved sætte Danmark/FORCE i front indenfor udvikling af værktøjer til autonom skibsfart.

Jeg vil foreslå at konkrete risikosituationer blev beskrevet i ansøgningen og derudover vil det være interessant, hvis FORCE kunne inkludere perspektiverne, som jeg nævner vedr. autonom skibsfart, hvilket efter min vurdering vil forstærke det forsknings- og udviklingsmæssige potentiale i ansøgningen som jeg hermed støtter.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 15:50

Kære Hans Otto Kristensen
Tak for din kommentar. Det er godt at se, at din virksomhed som SMV er interesseret i projektet og de perspektiver, der ligger i dette.Der er ingen tvivl om, at det påtænkte risikoanalyse værktøj kan anvendes ifht indførelse af autonome skibe, og disse kan meget vel være sat i drift under Femern forbindelsens etablering.
Med venlig hilsen
Peter K. Sørensen

Brian Schmidt Nielsen (Chief Pilot, DanPilot)
Mandag d. 15/5-17 kl. 18:40

Det er et formidabelt forslag der vil bidrage til at øge sejladssikkerheden ikke bare i forbindelse med etablering af Femern Bælt forbindelsen men også i andre sejladsområder i Danmark. Med den store trafiktæthed med mere end 50000 skibe om året i området er det meget vigtigt med et risikovurderingsværktøj. Dette især når man tager med i betragtning at der er stor variation i dybgangene på de skibe som passerer og dermed stor spredning i sejladsmønstret

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 09:32

Kære Brian Schmidt Nielsen,
Tak for din kommentar. Netop den store variation af skibsstørrelser og typer samt spredning i deres sejladsmønster er tænkt ind i værktøjet.

Michael Henriques (Chefrådgiver, MOE | Tetraplan /Transport DTU)
Mandag d. 29/5-17 kl. 16:53

Et meget spændende projekt. Især yilgangen med at koble AIS data med analyser af autonome skibe kan vise sig at være relevant. AIS data kan over en bred kam give vigtige informationer om skibsfarten og udvikles til nye forretningsområder indenfor fx. service af transiterende skibe. Og autonome skibe kan formentlig anvendes til en række opgaver i forbindelse med anlægsprojekter til søs og sikre bedre kvalitet og højere sikkerhed

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 09:56

Kære Michael Henriques,

Tak for din interesse for aktivitetsforslaget. I dette projekt ønsker vi at modellere den menneskelige adfærd, inklusive eventuelle menneskelige fejl. Det autonome skib er netop det perfekt manøvrerede skib hvor mennesket er ude at loppet. Så der er bestemt paralleller til autonome skibe og dette projekt kan måske siges at være et skridt i netop den retning.

Michael Meisel (Senior Marine Specialist, Maersk Line)
Mandag d. 29/5-17 kl. 17:23

Ser dette værktøj til et super dynamisk og hurtigt værktøj til at analysere "Choke points" i trafikken samt andre generelle sejladssikkerhedsforhold. Vi som globalt linierederi er meget interesseret i denne type analyser til brug i forbindelse med strategiske beslutninger som et første skridt, inden man søsætter store og bekostelige analyseprojekter.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 17:24

Kære Mikael Meisel
Mange tak for din kommentar. Godt at se, at I har interesse for denne type analyser, der, som du peger på, netop tænkes, at kunne anvendes i en tidlig analysefase. Anvendelsesmulighederne er mange og omfatter studier af både besejlingsforhold for skibe såvel som analyser af lay-out af havne og andre maritime infratruktur elementer.
Mvh
Peter K. Sørensen

Bo Mathiesen (Lodschef, Danish Pilot Service)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 09:59

Jeg synes at det er et rigtigt spændende projekt, der ikke alene vil være værdifuldt i forbindelse med Fehmern forbindelsen, - men også mange andre steder, hvor trafik, arbejde og begrænsninger skaber flaskehalse.
Det er vigtigt at Danmark/Force er helt i front i forskning og udvikling af nye teknikker, værktøjer og løsninger.
Det er indlysende, at der vil være behov for en grundig og objektiv risikoanalyse når transit-trafik, færger og arbejdsfartøjer skal sameksistere i alle byggeriets forskellige faser.
Traditionelt har der været en tendens til at fokusere på styring, regulering og afmærkning af sejlruter for "risiko-skibene, dvs de store tankskibe, der alt andet lige udgør den største miljøtrussel. Det virker jo sådan set logisk nok, men jeg tror at det er vigtigt at fokusere tilsvarende på småskibs-trafikken. Problematikken kendes blandt andet fra Singapore, hvor der er temmelig godt styr på de store skibe, men de små skibe skaber problemer ... for de store skibe.
At koordinere og adskille arbejdstrafikken i byggeområdet kan altså være et vigtigt element til at øge sejladssikkerheden for såvel færger som gennemsejlingstrafikken.
Det bliver spændende at følge arbejdet, ... så kom nu i gang!

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 10:02

Kære bo Mathiesen,

Mange tak for din kommentar og for opbakningen til forslaget.

Jeg er helt enig i at der i tidligere studier i forbindelse med større infrastrukturprojekter har været mest fokus på de større skibe. Under byggefasen i fobindelse med etablering af Femern forbindelsen vil det netop være væsentlig også at tage småskibstrafikken med i regning når risikoen analyseres. Den vil formodentlig have en stor inflydelse på den samlede risikovurdering.

Carsten Manniche (General Manager, UltraShip ApS)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 13:16

Der er ingen tvivl om at risikovurdering omkring store projekter til søs er nødvendigt ikke mindst for rederierne i forbindelse med passager samt evt nybygningsprojekter til snævre farvande, så vi ser ganske positivt på det stillede forslag. God vind.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 10:09

Kære Casten Manniche,

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Som du peger på er anvendelsesmulighederne mange og ikke kun målrettet til brug for analyse af risiko ifbm etablering af Femern forbindelsen. Alle sejlladsområder kan i princippet undersøges med dette værktøj med udgangspunkt i eksisterende trafikmønster og implementering af ændringer der vil ændre trafikken og dermed også risikoen for at der indtræffer et uheld.

Søren Felix Andersen (Havnekaptajn, Copenhagen Malmö Port)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 19:53

Københavns havns udviddelser ud i Sundet, påvirker besejlingen af selve havnen, Oceankaj, Prøvestenen, Amagerværket og Øresund. der er megen tafk på et begrænset område med skibe der er i transit og andre der skal til og fra havnen. Et risikoanalyse værktøj I et sådant område vil gøre stor nytte og ikke mindst I forhodet til sejladssikkerheden hvor skibene har mege kort sejltid inden de overgår fra havnens område til VTS Sounds overvågning og guidning, når de forlader havnen.
Tillige de kommende havneudviddelser I et snævert og tæt besejlet område vil kunne drage fordel af et sådant værktøj

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 10:25

Kære Søren Felix Andersen,

Tak for din interesse og opbakning til forslaget. Som du netop peger på kan værktøjet finde anvendelse i mange andre sammenhænge end lige i Femern Bælt. Glædeligt at se at I som havn har interesse for anvendelsen af dette værktøj hvor også effektivititeten ifht det operationelle aspekt kan blive belyst.

Peter Sinding (Head of Fuel Efficiency, Dampskibsselskabet NORDEN A/S)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 09:43

Vi hilser projektet velkomment. Vi repræsenterer en del af den kommercielle trafik der er i Femern Bælt. Det er vigtigt at sikkerhed, risiko og gene for trafikken i det hele taget tages med i planlægningen af disse store anlægsarbejder.
Brugen af historisk data og sammen med AI og en så realistisk simulator model som muligt giver håb om brugbare realistiske resultater.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 12:17

Kære Peter Sinding,
Tak for din interesse i aktivitetsforslaget. Koblingen mellem akurate skibsmodeller, historiske data og intelligente modeller for den menneskelige adfærd er netop kernen i værktøjet, der løfter resultaterne op på et andet niveau end hidtil.

Thor Ugelvig Petersen (Head of Ports and Offshore Technology, DHI)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 20:46

Et spændende værktøj, der giver mulighed for risiko vurderinger på baggrund af opsamlet data for trafik, nuværende trafikbelastninger og planlægning af fremtidige manøvre. For store anlægsarbejder vil den øgede kvalitet i risiko vurderingen kunne assistere effektiv planlægning og koble erfaringen fra de enkelte navigatører. På sigt vil et værktøj af denne type være med til at bane vejen for ’førerløse skibe’, hvor digitale planlægnings- og risiko vurderingsværktøjer, AIS systemer, AI, real-time rutoptimering osv. er essentielt for en bæredygtig udvikling. Værktøjets kapacitet for beregning af mange simuleringer indenfor kort tid er med til en digitalisering af navigatørernes arbejde og kan kobles til lign. og eksisterende real-time og forecast systemer for drivende skibe og ’under keel clearence’. Det virker absolut som et nødvendigt værktøj i fremtidens planlægning og gennemførelse af marine og offshore anlægsprojekter.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 20:10

Kære Thor,

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Det er en interessant kommentar om kobling til realtids- og forecasat systemer for drivende skibe og beregning af under-keel clearance. Det er behov som efterspørges mange steder ikke bare i Danmark men også i resten af verden og det kunne være interessant at muliggøre den kobling gennem dette projekt.

Jørn Scharling Holm (Technology Partnership Manager, DONG Energy Wind Power A/S)
Fredag d. 2/6-17 kl. 01:17

DONG Energy støtter FORCE’s forslag, der blandt andet sigter på at ”Der vil blive udviklet generiske risikoanalytiske simulatorbaserede online værktøjer til objektiv vurdering af sikkerheden for skibstrafikken i nærheden af store offshore anlæg og anlægsarbejder som Femern Bælt tunnel byggeriet.”

I DONG Energy hæfter vi os ved og støtter, at det er hensigten at udvikle ”generiske risikoanalytiske simulatorbaserede online værktøjer”, som således også bør kunne anvendes i forbindelse med opførelse af offshore vindmølleparker. Denne betragtning giver jo også god mening, i lyset af at der opføres langt flere offshore vindmølleparker end store bro- og tunnelprojekter.

Det vil være nyttigt, at der udvikles digitale værktøjer til vurdering af sejladssikkerheden i almindelighed, samt sikkerheden for vores egne fartøjer og personale, entreprenørers skibe og personale, samt sikkerheden for vores tekniske installationer i form af vindmøller, fundamenter, transformerstationer, kabler, m.m.

Vi ser konkret følgende typer af sejladsudfordringer i forbindelse med offshore vindmølleparker:
• Trafikdensitet i nærliggende trafikruter, og ændrede trafikruter
• Sejladskorridorer mellem forskellige tætliggende vindmølleparker
• Farvandets forskellige brugere, som f.eks. fiskere, lystfartøjer, samt kommerciel skibsfart
• Transitruter mellem konstruktionsområdet og de installationshavne, der benyttes
• Ændrede trafikmønstre og påvirkninger fra omkringliggende vindmølleparker i henholdsvis etablerings- og driftsfasen

Det er vores vurdering, at det største potentiale for os ligger i let adgang til objektive digitale risikoanalytiske værktøjer, der hurtigere og bedre kan vurdere effekten af de forskellige sejladspåvirkninger, f.eks. som følge af ændret parklayout i forbindelse med optimering af vores offshore vindmølleparker.

Vi håber, at projektet bliver gennemført, og vi ser frem til at se og gøre brug af resultaterne af projektet.

Venlig hilsen

Jørn Scharling Holm
Technology Partnerships Manager
DONG Energy Wind Power A/S

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 11:55

Hej Jørn,

Mange tak for de positive og konstruktive kommentarer!

Det er jo helt rigtigt set, at de påtænkte risikoanalytiske værktøjer også vil kunne anvendes i forbindelse med andre offshore anlæg og anlægsarbejder herunder både havvindmølleparker og havnebyggerier, hvor værktøjerne vil kunne understøtte optimal arealudlægning, og optimering af sejlruter og farvandsafmærkning i relation til sejladssikkerhed samt objektiv vurdering af sandsynligheder for grundstødninger og kollisioner.

Vi vil meget gerne fortsætte dialogen med DONG Energy (og de andre danske interessenter) i forbindelse med udviklingen af de nye risikoanalytiske værktøjer.

Med venlig hilsen
John

Søren Lundgaard Thomsen (HSE manager, Rederiet Høj A/S)
Fredag d. 2/6-17 kl. 13:05

Vi Rederiet Høj A/S
Vi støtter initeritivet da vi som søentreprenør rederi kender problematikkerne ved tarfik koordinering på større anlægsarbejder til søs, og de tiltag som er nævnt i Sejladssikkerhed ifm. større anlægsarbejder vil være med til at højne sejladssikkerheden i arbejdsområdet i betydelig grad, så vi mener at det er helt nødvendig for sikkerheden at projektet bliver gennemført

Med venlig hilsen
Søren L. Thomsen
HSE Manager
Rederiet Høj A/S

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 20:03

Kære Søren L. Thomsen,

Tusinde tak for din interesse i og støtte til aktivitetsforslaget. Det er i særdeleshed interessant at I som søentreprenør også finder at det er nødvendigt at gennemføre et projekt af denne art for at højne seladssikkerheden i forbindelse med større anlægsarbejder.

Palle B Jensen (Nautisk Inspektør, Scandlines Danmark ApS.)
Fredag d. 2/6-17 kl. 13:41

Sejladssikkerhed ligger Scandlines meget på sinde, og vi støtter derfor til fulde tilvejebringelsen af et sådant risikovurderingsværktøj der vil kunne identificere evt. risici ved store anlægsarbejder til søs. Ikke mindst ved det kommende store anlægsarbejde på Femern Bælt, når den fast forbindelse efter planen skal anlægges, imens Scandlines færger skal sejle som for nærværende. Jeg vil dog godt opfordre til at der indbygges en mulighed for åbenhed, således at identificerede risici som en pay pr. view bruger har kunnet identificere ved brug at sådan et værktøj bliver synlig for alle øvrige brugere, og at andre derved får mulighed for komme med input til dynamiske parametre. I modsat fald kunne man frygte, at eventuelle RCO´s vil blive foreslået under større hensyntagen til samfundets økonomiske tarv end f.eks. Scandlines tilsvarende.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 20:06

Kære Palle B. Jensen,

Tak for din interesse i dette aktivitetsforslag. din kommentar om åbenhed omkring identificerede ricisi er ikke tænkt ind i projektet i dets nuværende form, men er absolut en interessant tanke. Vi vil gerne i opstartsforløbet af projektet undersøge om dette er muligt teknisk såvel som rettighedsmæssigt og hvilken værdi det giver de enekelte brugere, såfremt projektet bevilges finansiering.

Christian Paulsen (Foretningschef, Niras )
Lørdag d. 3/6-17 kl. 10:30

Intelligente værktøjer der opsamler og anvender data for trafik, nuværende trafikbelastninger og planlægning af fremtidige manøvre lyder som en god idé. For de store anlægsarbejder til søs vil kvaliteten af risiko vurderingerne blive bedre. Det vil være en fordel at værktøjet med mulighed for at uføre beregning af mange simuleringer indenfor kort tid. Det vil understøtte en digitalisering af navigatørernes arbejde. Det er vores vurdering at værktøjet er et godt skridt i den rigtige retning i forhold til planlægning og gennemførelse af marine og offshore anlægsprojekter.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 20:12

Kære Christian Paulsen,

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Det er godt at se at I som en af flere Danske rådgivere kan se ærdien af dette værktøj.

Morten Milthers (Direktør, Wind and Water Marine Consultant)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 16:14

Windandwater ApS har været marinekoordinatorer på mere en 20 havvindmølleprojekter samt ved de indledende arbejder på Femern Bælt forbindelsen.
 
Ved hjælp af et VTMS (vessel traffic management system med AIS) ofte suppleret med RADAR har der været en meget effektiv overvågning af disse projekter, både af de involverede fartøjer samt passerende fartøjer der ikke altid har været opmærksomme på de offshore byggepladser.
Alle personer involveret i offshore arbejde har været registrerede i en database hvis hovedformål er at sikre at alle relevante kursusbeviser, medicals og personlige oplysninger er på plads.
 
Planlægning af de forskellige aktiviteter aftales på daglige møder og det sikres at konflikter undgås og at alle får de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde.
 
Vejret og vejrmeldinger følges døgnet rundt og der følges op med lynvarsler, vejrforandringer med mere.
 
Alle marine koordinatorer bør være skibsfører uddannede med adskillige års sejltid og med erfaring fra offshore projekter.
 
Med et kvalificeret team, det rette udstyr og en hensigtsmæssig placering er marine koordination den vigtigste enkelte sikkerhedsfaktor i et hvert offshore projekt, det være sig mølleparker, tunnel eller brobyggeri.
Et MCC (marine coordination centre) er first point of contact I tilfælde af nødsituationer, formidling af oplysninger til de relevante myndigheder og til koordinering af indsatsen.
 
Der afholdes jævnligt øvelser af forskellig slags for at sikre at alle har de bedste forudsætninger for at undgå uheld og for at kunne handle rigtigt i en nødsituation.
 
 
Med venlig hilsen/With Kind Regards
 
Morten Milthers
Direktør
Wind and Water Maritime Consultants

Jens Tommerup (Captain/Instruktør, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 16:38

Køre Morten

Tak for din kommentar, hvor du anskueliggøre arbejdsgang og problematikker i forbindelse med anlægsarbejder og din pointering af hvor vigtig at man har et kvalificeret team og ikke mindst det rette udstyr, hvilket det jo er vores mål at udarbejde.

Med Venlig Hilsen
Jens Tommerup

Ulrik Max Jørgensen (Indehaver, A1 Consult A/S)
Søndag d. 4/6-17 kl. 10:21

A1 Consult A/S ser dette projekt som meget relevant, da vi har behov for et nemt tilgængeligt værktøj der kan analysere trafikken til søs samt andre generelle sejladssikkerhedsforhold, herunder inddrage de risikoelementer der kan opstå pga. menneskelige fejl. Vi arbejder pt. på et konkret projekt ”Tuborg Syd” hvor Danica Pension bygger en række boligtårne, som står med "tæerne" i Øresund. I denne forbindelse er A1 Consult ved at afdække sikringen af disse boligtårne for bl.a. påsejling, så der findes mindre projekter i DK udover offshore projekter, hvor det omtalte projekt har meget stor relevans.

De bedste hilsner
Ulrik Max Jørgensen
Indehaver – A1 Consult A/S

Niels Arndal (Civ. Ing., FORCE Technology)
Søndag d. 4/6-17 kl. 11:31

Kære Ulrik
Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Det er godt at se at I kan se værdien af dette værktøj og at I også ser muligheden for at bruge dette på mindre projekter, da dette øger potentialet af dette værktøj.
Med venlig hilsen
Niels Arndal

Jeppe Juhl (Manager, Maritime Technology & Regulation, BIMCO)
Søndag d. 4/6-17 kl. 14:22

BIMCO has with interest reviewed the proposal from FORCE Technology related to the development of a new online web-based risk assessment tool for ports and waterways safety.

Over past decades, risk assessment has been the most important and efficient methodology to identify major safety hazards in waterways by estimating the risk levels and evaluating potential mitigation measures. The methodology provide a transparent and neutral basis for implementation of necessary measures to reduce risk.

BIMCO support the initiative by FORCE to improve the modelling tools even further, in order to provide for enhanced and more realistic maritime risk assessments.

BIMCO is the world’s largest international shipping association, with 2,100 members in more than 120 countries. Our global membership includes shipowners, operators, managers, brokers and agents.

BIMCO takes an active role on behalf of shipowners during discussions and decisions with global and regional regulators. We work towards a level playing field for shipping by focusing on the safety, environment and security.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Søndag d. 4/6-17 kl. 18:30

Dear Jeppe Juhl
Thank you very much for your comments and interest in this project. Good to see that BIMCO finds this proposal interesting - especially that you see the risk assessment tool as a transperant and neutral tool that can assist in reducing risk. We are indeed trying to dig even deeper into the evaluation of risk of the individual shipoperation with this tool, which is something that the industry has been asking for for a long time.
Best regards
Peter