Servicesystemer gennem trådløs kommunikation

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Vi omgiver os med en række servicesystemer – nogle manuelle, andre automatiserede og endda teknologi-baserede. Men en lang række af disse systemer kommunikerer i dag ikke sammen. Det gælder på en række administrative områder – men også på en række kritiske. F.eks. kan nutidens brand- og sikringstiltag kom-munikere internt via trådløse teknologier, men ikke med hinanden. Ved at sikre en kommunikation mellem systemer opnås en række nye muligheder og fordele for både brugere, leverandører. Og ikke mindst sam-fundet.

Der vil blive opstillet kravspecifikation for trådløs kommunikation mellem en række udvalgte systemer – pri-mært af kritisk karakter. Det kunne være brand- og sikringstiltag, herunder udvikle kompatibilitetskriterier for kommunikationen, så ingen af systemernes egenskaber forringes. Dernæst skal der for de udvalgte syste-mer opstilles testmetoder for godkendelse af integrerede systemer, hvor brand- og sikringstiltagene fungere som et tiltag.

Der vil blive udviklet en række nye kompetencer og opbygget ny viden, der især baseret på interdisciplinære felter og inderfor GTS nettet. Der vil blive udviklet systemer og metoder for trådløs kommunikation mellem varslingssystemer, det være sig brandsikring, alarm- eller sikringssystemer. Der vil være viden fra kortlæg-ning af det rette niveau for sikker og pålidelig kommunikation mellem disse systemer. Der vil blive udviklet systemer eller metoder, så systemerne kan kommunikere trådløst med eksempelvis den daglige ansvarlige, der har denne information tilgængelig via sin mobiltelefon. Ved løbende kommunikation af status på syste-merne trådløst til f.eks. mobiltelefon så den ansvarlige kan indarbejde rutiner, hvor vedkommende på afstand kan få en tilstandsrapport eller styre indsatsen i detaljer. Dertil vil de udviklede systemer sikre hurtig og effek-tiv af service af systemerne kan ske via trådløs kommunikation og sparer samfundet eller leverandøren for kørsel frem til lokaliteten.

Der vil blive en række nye kompetencer, som bliver omdannet til teknologisk service for udviklere, leveran-dører, systemintegratorer og brugere. Der vil blive udviklet testmetoder og modeller – samt være etableret demosystemer.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:55

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at stille viden til rådighed eller udvikle tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.

OleSteensen
Torsdag d. 2/7-09 kl. 10:30

Kære Rune Domsten,

Vi har noteret os din bekymring om potential konkurrenceforvridende elementer i de nævnte aktiviteter. Vi er i GTS-systemet meget opmærksomme på at aktiviteterne ikke er konkurrenceforvridende, og vi skal overfor vor bevillingsgiver decideret beskrive, hvorledes en aktivitet adskiller sig fra det der enten alleredes udbydes fra det private rådgiver marked eller som man kan forvente dette marked vil udvikle selv indenfor en 3 årig bevillingsperiode. Mht til ovennævnte aktivitet vil vi lægge vort fokus på det F&U orienterede, der tilvejebringer en dybere indsigt, så vi sammen med industrien, inkl. rådgiverne, kan skabe mulighed for at virksomheder som de nævnte kan udvikle deres forretning yderligere.

I den forbindelse vil det være en hjælp for os, hvis du kunne beskrive Prevas's kompetencer og strategi yderligere for at undgå den nævnte type potentielle problemer.

Venlig hilsen
Ole Steensen, DELTA
Medlem af redaktionskommiteen