Serviceunderstøttende teknologi

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

I takt med at pervasive computing udbredes til en lang række forskellige domæner som landbrug, produkti-on, energi, industri, offshore, sundhed, transport, etc., øges behovet for effektivt at kunne servicere de man-ge ofte indlejrede apparater i svært tilgængelige miljøer. Til det formål er der behov for udvikling af nye tek-nologier og nye arbejdsformer. Support og service er et globalt stigende behov. Mange danske virksomhe-ders er i dag baseret på service, ofte i form af en underleverandørrolle til større udenlandske virksomheder. De vil kunne forøge deres konkurrenceevne ved at benytte nye teknologier og udvikle nye former for ser-vices i nye domæner.

Der findes mange teknologier, som kan understøtte, udvikle og/eller effektivisere servicesektoren. GTS vil kunne udvikle og demonstrere en række nye teknologier bl.a.:

  • Visuelle interaktionsværktøjer til understøttelse af remote support services
  • Beslutningsstøtteværktøjer til remote service
  • Servicerobotter
  • Overvågning og monitorering af udstyr i sværttilgængelige miljøer
  • Sensorer til forudsigelse af kritiske fejl
  • Udvikling af teknologi til selvvedligeholdelse

I samarbejde med brugere, virksomheder og andre interessenter indenfor de forskellige anvendelsesdomæ-ner, vil der blive gennemført forsknings- og udviklingsprojekter sigtende mod udvikling af konkrete industriel-le prototyper, der kan fungere som referenceramme og inspiration for virksomhedernes udvikling af nye pro-dukter og services. Prototyperne vil blive afprøvet og demonstreret indenfor forskellige anvendelser.

GTS-nettet ønsker et tæt samarbejde med danske universiteter på dette område. Forskningstemaer, som adresseres vil bl.a. være: anvendelsesorienteret forskning indenfor distribuerede arkitekturer, beslutnings-støtte, positionering, robotteknologi, interaktionsdesign, o.a. GTS nettet vil opbygge ny, central kompetence, der kan omsættes til værdiskabende services.

Det teknologiske serviceudbud vil på den ene side være en række prototyper og demonstratorer, der kan bruges af servicesektoren til inspiration og initiering af egentlig implementering. Senere vil erfaringerne blive omsat til services, rådgivning og uddannelse, således at erhvervslivet har adgang til nye services i forhold til deres behov for teknologiimplementering.