Sikkerhed- og Privacy-by-Design (SPbD)

Senest opdateret d. 22/8-2016
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Jakob I. Pagter
Områdechef

Denne aktivitet har fokus på at udvikle kompetencer og ydelser indenfor it-sikkerhed og privacy mhbp. at hjælpe danske virksomheder med at sikre deres forretning set i lyset af nye krav fra kunder og myndigheder. Dette inkluderer både tekniske løsninger og processer.

 

1. Markeds- og samfundsbehov

It-sikkerhed og privacy har stadigt voksende betydning i det moderne it-baserede samfund. Der er mange eksempler på utilstrækkelig sikkerhed (fx heartbleed, stuxnet, og cryptolocker). En række politiske tiltag (persondataforordning [1], national strategi for cybersikkerhed [2], vækstplan for digitalisering [3]) dokumenterer det øgede samfundsmæssige fokus på it-sikkerhed.
Dette er en særlig udfordring for SMV’er, da de udsættes for samme sikkerheds- og privacy-krav som store virksomheder, men uden at have mulighed for at kunne opbygge egen specialistkompetence.

Potentialet kan tilskrives to parallelle udviklinger: 1) Megatrends som cloud, mobile, big data, internet-of-things (IoT) og bring-your-own-device som betyder, at sikkerhedsløsninger i meget højere grad må fokusere på at beskytte data uafhængigt af hvor de er (indenfor vs. udenfor perimeteren) og hvad de skal bruges til. For at opnå dette skal der typisk benyttes tekniske virkemidler som fx kryptografi og sikkerheden skal være designet ind i løsningen fra starten - dette kaldes populært sagt Security- og Privacy-by-Design (SPbD). 2) regulative krav fra både EU og nationalt (se ovenfor) stiller øgede krav til virksomhedernes sikkerhed, og fx det aktuelle udkast til EUs kommende persondataforordning nævner eksplicit Privacy-by-Design, som et paradigme fremtidige løsninger skal efterleve.  Tilsvarende ligger der i Erhvervs- og Vækstministeriets vækstplan for digitalisering i Danmark et krav om at alle danske virksomheder skal igennem et såkaldt sikkerhedstjek.
Potentialet for denne aktivitet vil blive realiseret på både kort, mellemlang og lang sigt.

Problemet eksisterer både for brugervirksomheder som har brug for at vælge de rigtige løsninger for at leve op til kunders og myndigheders krav, og for leverandørvirksomheder som ønsker at lave innovative it-løsninger i lyset af fx compliance med persondataforordning, cookiedirektiv mv. For begge typer er evnen til både at designe og implementere den rigtige sikkerhedsmæssige løsning af stor forretningsmæssig betydning.
De udviklede kompetencer og serviceydelser vil være relevante for en meget stor del af alle danske virksomheder, ikke mindst SMVer, på tværs af forskellige brancher.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Følgende figur giver et overblik over de forskellige typer af ydelser, kompetencer og teknologier som aktiviteten vil udvikle:

Den røde tråd er et fokus på teknik, fordi det tekniske element er kritisk i SPbD-løsninger, pga. behovet for at bygge sikkerhed og privacy ind fra starten. Dette i nært samspil med forretningsmæssige og brugsmæssige kompetencer for til stadighed at sikre den samfunds- og erhvervsmæssige relevans. Samlet opbygges og videreføres et nationalt knudepunkt for viden om teknologier til SPbD med internationalt perspektiv.

Som argumenteret ovenfor er der et stigende behov for it-sikkerhed og privacy. Forretningsmæssigt og som følge af ny lovgivning. Dette stiller danske virksomheder overfor nye udfordringer, og kan i værste fald forhindre at ellers attraktive løsninger bliver til noget.
SPbD muliggør en lang række forretningsmæssigt attraktive it-løsninger på en måde som er både sikkerhedsmæssigt forsvarlig og kosteffektiv. Vi kan med andre ord høste større digitaliseringsgevinster, fordi vi kan få bedre og billigere sikkerhed ved at gå nye veje.

Som beskrevet i figuren ovenfor vil vi arbejde med forskellige kategorier af ydelser (forventet markedsmodenhed i parentes):

  • Screening og guides (moden: 2017-18) fx valg af cloudbaseret fildelingssystem
  • Metodik (moden: 2018) – fx SPbD-tjek (inspireret af Innovationstjek) og OCTAVE-baseret letvægtsanalyseframework indenfor IoT
  • Innovativ brug af eksisterende teknologi (moden: 2019-20) – fx sikker og brugervenlig konfiguration af sikre produktionssystemer
  • Nye teknologier (moden: 2021-2024) – fx analyseværktøjer som regner på krypterede data

Det grundlæggende problem er at SPbD og underliggende kompetencer som fx kryptografi er viden som er svært tilgængelig og dyr at vedligeholde. Dette bremser udviklingen i markedet.
Der findes i Danmark en række virksomheder som arbejder med it-sikkerhed, men SPbD (og ikke mindst underliggende tekniske kompetencer såsom kryptografi) er ikke udbredt. Eksisterende virksomheder har typisk fokus på konsoliderede markeder som den finansielle sektor.
Der er – med vores viden – ikke danske aktører som leverer den type ydelser som er beskrevet i denne aktivitet.

3. Centrale aktiviteter

Denne aktivitet er grundlæggende meget teknisk i sin natur, og for at sikre at vi til stadighed har fokus på at den er markeds- og samfundsmæssigt relevant, vil aktiviteten udføres i et tæt samarbejde mellem Alexandra Instituttets sikkerhedsspecialister og instituttets eksperter indenfor kravsafdækning og evaluering. Vi vil blandt andet arbejde ud fra spørgsmål som: Er der begrænsninger knyttet til de eksisterende forretningsprocesser, der hæmmer SPbD? Skal der laves ændringer i forretningsmodellen for at adoptere SPbD?
Det grundlæggende ”flow” for de forskellige ydelser og kompetencer er som følger:

  1. Afdækning af de største behov inden for SPbD
  2. Udvikling af kompetencer/ydelser –her vil i høj grad være tale om dybt teknisk arbejde med fokus på fx kryptografi
  3. Afprøvning
  4. Information og vidensspredning

Der bygges videre på en lang række internationale forskningsprojekter indenfor avancerede SPbD-løsninger, bl.a. ABC4Trust og PRACTICE, samt en stribe nationale projekter bl.a. CFEM og CHPCOM.
Aktiviteten har relation til en række andre forslag fra Alexandra Instituttet samt IBIZ. Der bygges desuden videre på tidligere resultatkontraktaktiviteter: Internet-of-Things” (2010-2012) og Identitet på Nettet i et globalt perspektiv (2013-2015). Ifht sidstnævnte adskiller nærværende sig ved et meget bredere fokus på sikkerhed og privacy generelt.

4. Mulige samarbejdspartnere

Udover interessenter som nævnt nedenfor vil denne aktivitet have direkte relation til en række forskningsaktiviteter hvor Alexandra Instituttet deltager (nævnt ovenfor),  Innovationsnetværkene Infinit, Inno-Pro, Finans-IT og derudover planlægger vi samarbejde med relevante forskningsgrupper på bl.a. DTU, AU, m.fl.
Derudover vil vi undersøge mulighederne med internationale spillere som fx EFF [4], Fraunhofer [5] mv. for at opnå synergi ift. fx screening af produkter og andre områder, hvor der er oplagte potentielle synergieffekter.

Projektet vil bl.a. basere sig på viden som er etableret i aktiviteter som har foregået i samarbejde med blandt andet: AU, Microsoft, IBM, SAP, Intel.

I forbindelse med projektet er det planen at etablere en interessentgruppe med deltagelse af danske virksomheder og organisationer. Vi vil tilstræbe at få deltagelse fra brugervirksomheder, leverandører, offentlige og private organisationer. Her vil vi invitere interesseorganisationer som DI/ITEK, Rådet for Digital Sikkerhed m.fl. som vil blive inviteret til at deltage i interessentgruppen. Interessentgruppen vil blive inddraget i den strategiske styring af projektet, og kunne fx få indflydelse på hvilke produkttyper, der laves screening af eller hvilker domæner der fokuseres på ift. samkøring af data.

 

Referencer: 

[1]  ec.europa.eu/justice/data-protection/

[2]  www.fmn.dk/nyheder/Pages/Regeringen-styrker-cyber-og-informationssikkerheden.aspx

[3]  www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2015/15-02-26-vaekstplan-digitalisering-danmark/aftale-om-v-kstplan-for-digitalisering-i-danmark.ashx

[4]  Står bag grundig analyse af sikkerhedsegenskaber ved en række ”Sikker chat” produkter. www.eff.org/secure-messaging-scorecard

[5]  Står bag grundig analyse af fildelingstjenester (a la Dropbox) og sikkerhedskrav til dissse. www.sit.fraunhofer.de/en/cloud-security/

Nøgleord

21 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Peter Nielsen
Onsdag d. 8/4-15 kl. 16:21

Jeg er enig i at vi ikke får Security- og Privacy-by-Design løsninger uden den rigtige understøttende teknik, så jeg synes klart denne aktivitet skal støttes.

Grit Mun (Chefkonsulent, Ingeniørforeningen)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 13:46

Jeg tror, der er rigtig gode muligheder i at være en virksomhed, der er god til privacy. Både fordi kravene vil blive større og fordi der vil være en konkurrencefordel ved at kunne sikre forbrugernes tillid. Samtidig er det ikke nødvendigvis en kernekompetence i SMV'erne, så der vil være rigtig god brug for dette projekt.

Rasmus (CEO, 3n)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 08:44

.

Claus Amtrup Andersen (Direktør, EURISCO ApS)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 14:43

Det vil være en stor hjælp for specielt SMVer indenfor databehandling og datakommunikation, hvis der kunne udvikles en service eller aktivitet som kan hjælpe med tekniske anbefalinger for udmøntning af sikkerhed- og data privacy by design.
Specielt et IT-værktøj som ud fra en helt specifik sag, kan opstille en ’teknisk guideline’ for de retningslinjer der kræves i den aktuelle sag – fra brugerhåndtering, adgangskontrol og auditering til opbevaring, hosting, videreformidling og ejerskab af data.

David Simonsen (Chef for WAYF - Where Are You From, Danish e-Infrastucture Coorperation)
Mandag d. 13/4-15 kl. 13:42

Teknologier til bevaring og styrkelse af tilliden til danske virksomheder og institutioner er et oplagt vigtigt område at satse på. At gå skridtet videre ved også at have fokus på behov, tilgængelighed og brug, i forhold til de mange stigende krav som stilles, og hjælpe med at gøre vanskelige teknologier tilgængelige er netop hvad der er brug for. Ikke at gøre en indsats på dette område har vi på ingen måde råd til. Initiativet bør støttes.

Henrik Biering (CEO, Peercraft ApS)
Mandag d. 20/4-15 kl. 11:53

Det er vigtigt for Danmark at være på forkant på dette område. Dels p.g.a. eksportmulighederne, men også for at være med til at sætte dagsordenen inden for området. I fremtiden er der ikke nationale løsninger, kun globale. Og det er træls at bo i et land, hvor fagfolk (som det pt. er tilfældet) konstant klager over at udviklingen går en anden vej end vi ønsker - blot fordi vi ikke får involveret os i den globale udvikling i tide.

Vel vidende at målgruppen for disse GTS projekter er små og mellemstore virksomheder og at fokus er på kryptoteknologi, vil jeg opfordre til at projektet også samarbejder med organisationer og virksomheder, der standardiserer og udvikler løsninger som sætter forbrugerne i stand til at interagere på kvalificeret vis med virksomhederne.

Forbrugernes data spiller jo formentlig en stor rolle i den business databehandling, som projektet sigter på. Forbrugernes tillid og kontrol med brug og samkøring af deres data er vigtig for at udvikle et seriøst alternativ til fordækte datakustoder som Google, Facebook, Kulturministeriet m.fl.

Eksempler på sådanne relaterede aktiviteter kunne være:
"User Managed Access" https://kantarainitiative.org/groups/ciswg/ og
"Consent & Information Sharing Work Group" https://kantarainitiative.org/groups/ciswg/

Anders Pall Skött (Seniorkonsulent, Innovationsnetværket for Finans IT / CFIR)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:56

Kære Jakob
Sikkerhed, privacy, cybersikkerhed er meget relevant og meget vigtigt indenfor finans og finansiel teknologi og vores medlemmer i banker, it-virksomheder, universiteter m.fl.. Det er er derfor et fokusområde for CFIR og Innovationsnetværket for Finans IT, hvor vi gerne vil udvikle samarbejde, forskning og anvendelse af forskning og ny viden. Vi ved gennem et langt og godt samarbejde med Alexandra Instituttet, at I har stærke kompetencer på området, der kan være med til at løfte området i Danmark, og vi anbefaler og håber derfor at denne aktivitet bliver udvalgt. Jeg vil gå mere i dybden med konkrete kommentarer og ideer senere.
bedste hilsner
Anders

Jacob Hansen (Senior Arkitekt, Grundfos)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 10:58

I industrien ser vi en trend som peger i retning af, at også industrielle produkter (f.eks. pumper og de systemer de måtte befinde sig i) i stigende grad forbindes til netværk, både lokale men også det globale internet. I første omgang muliggør dette basal overvågning og kontrol af systemer, men på sigt tror vi på ”Big Data” og ”Internet of Things” som fundament for at skabe ny værdi for vores kunder, og derigennem, ny forretning.

For at dette skal kunne ske, er datasikkerhed en absolut nødvendighed. Der er efter min mening et stort behov for at gen-tænke sikkerhed ind i internettet og digital kommunikation generelt, når det drejer sig om industrielle applikationer, hvorfor jeg ser ”Sikkerhed- og Privacy-by-Design” projektet som værende vigtigt, ikke kun for at skabe fundamentet for industriel IoT, men også for at skærpe Danmarks konkurrenceevne på et område jeg er sikker på vil blive vigtigt i en meget nær fremtid.

Peter Lind Damkjær (eID Specialist, eID Consult)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 14:02

Jeg støtter helt op omkring denne aktivitet. Særligt er der i dag meget lidt fokus på god privacy skik herunder Privacy-by-Design.

Der er behov for støtteværktøjer og simple metodiker, så danske SMV'er, som ønsker at indtænke privacy og sikkerhed fra start og som ikke har ressourcer til en dedikeret sikkerheds- og privacy-organisation, får minimeret den procesmæssige og den teknologiske kompleksitet og herved evt. opnår en konkurrencefordel.

Anette Høyrup (Seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 15:40

Forbrugerrådet Tænk har i en årrække efterlyst øget brug af Privacy by Design - ikke blot hos virksomheder, men også som fokusområde hos politikere og som krav fra forbrugerne.

Det vi imidlertid savner, for at det kan blive en realitet, er nogle aktiviteter og projekter, som på en formidlingsvenlig måde, kan illustrere nogle løsninger - altså konkrete eksempler på teknologi, som kan være med til at øge it-sikkerheden, forbrugerens ret til privatliv og samtidig forberede virksomhederne på den kommende EU dataforordning.

Jeg håber derfor dette forslag tages i betragtning - og ser i så fald frem til samarbejdet!

Martin Tom-Petersen (Client Director & Partner, Smart City Catalyst )
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:15

Dette projekt er værd at støtte, da sikkerhedsproblematikken bliver større og større.

Vores opfattelse er dog, at det er relevant for alle virksomhedsstørrelser ikke særligt SMV'er. Når vi kigger på datahåndtering i de aspekter, vi internationalt selv arbejder med, som er Smart City, Klima og IOT governance.

Klaus Bolving (Direktør & Netværksleder, CenSec & Innovationsnetværket for Produktion)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:59

Det er meget væsentligt, at der, som Alexandra lægger op til, arbejdes med en brugerfokuseret tilgang, der er funderet i en videnskabelig ramme. Alexandra omfatter en rigdom af videnskabelighed inden for de to områder, som med fordel kan operationaliseres og forretningsliggøres vha. de forslåede netværksaktører. CenSec og Inno-Pro indgår gerne i et stærk samarbejde vedr. især "Innovativ brug af eksisterende teknologier", og bidrager også gerne til de tre andre "kvadranter".

Ole Aasmoe (Konsulent og Executive coach, Varde Kommune)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:21

Kommunerne, og alle andre offentlige aktører der leverer dataunderstøttede velfærdsydelser, har behov for, at markedet for løsninger der, med borgeren i centrum, kan samarbejde på tværs af teknologier, arkitektur, brugergrænseflader, datarepositories og sektorgrænser, bliver så mangfoldigt som muligt, med robuste (og i relevant omfang standardiserede) sikkerhedssetup. En grundig viden om hvordan SPbD og sikker adfærd kan samtænkes og udvikles er også et nøglepunkt.
Vi ser frem til at tilstedeværelsen af det globale marked udfordrer det nuværende brogede billede af de offentlige aktørers markedsplads, med store, lukkede/proprietære løsninger på den ene side, og åbne, men sikkerhedsmæssigt umodne, løsninger på den anden.
Vi støtter derfor Alexandrainstituttets aktivitet inden for dette vigtige område, og bidrager gerne med formulerede behov fra virkeligehedens labyrint.

Tom Togsverd (Underdirektør, DI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:54

Datasikkerhed og privacy bliver helt afgørende for at sikre borgeres og virksomheders færden på nettet. Terrorbekæmpelse og NSA har skærpet opmærksomheden om, hvor mange der (kan) følge med i informationsstrømmene, hvorfor der er et kæmpe behov for nye produkter og koncepter. DK har betydelige kompetencer inden for krypering, som må kunne udnyttes her.

John Hahn Pedersen (Product Manager, Security & Identity Solutions, KMD A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:24

Det er et væsentligt succeskriterium for digitalisering, at sikkerhed og privacy kan sikres gennem løsningernes opbygning. Det kan betyde, at vi i fremtiden ikke er så afhængig af korrekt adfærd som tilfældet er i dag, hvor det ofte er utilsigtet når et sikkerhedsbrist opstår.
Det er vores håb at forslaget kan opnå støtte, da det sætter fokus på et væsentligt område.

Benjamin Nordentoft Vejgaard (Afdelingschef, Security & Identity Solutions, KMD)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:10

Som artiklen beskriver, ændres den måde vi arbejder på i de kommende år. Medarbejdere/Organisationer arbejder tættere sammen end nogen sinde før og bruger mere tid på at analysere data samtidig med at de drager fordel af de mange forskellige konsumer teknologier som der bliver stillet til rådighed.

Disse ændringer har stor betydning for informationssikkerheden, da de traditionelle metoder for at supportere produktivitet, beskytte data og acceptere risiko bliver mindre og mindre effektive.

Derfor er det vigtigt, at der er fokus på at få bygget sikkerhed ind i løsningerne fra starten af, så kunderne/forbrugeren ikke selv behøver at opbygge enten kompetencer på området eller bygge sikkerhed ovenpå løsninger og dermed gøre dem mere komplekse.

Jeg byder derfor dette forslag velkommen, så vi kan få fokus på sikkerhed og Privacy By Design.

Iraj Bastar (IT sikkerhedsarkitekt, KMD)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:23

Der er ingen tvivl om at der har været øget fokus på Cyber Security, Privacy og datasikkerhed i de seneste år.
Udover Adfærd (Awareness), Processer (Poltikker og Retningslinjer) er Teknik og Teknologiske løsninger et væsentligt element for at opretholde et højt IT sikkerhedsniveau og beskyttelse af kritiske data.
Derfor er det vigtigt at udarbejde løsninger og produkter hvor it sikkerhed er indbygget i designfasen og er integreret del af løsningerne; hvilket gør disse produkter og løsninger mere brugervenlige og mindre komplekse.
Vi støtter derfor op omkring denne aktivitet.

Mille Østerlund (programchef, KEA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:33

Som repræsentant for en uddannelsesinstitution, der uddanner blandt andet datamatikere og softwareudviklere, vil jeg gene spille KEA Digital på banen som relevant samarbejdspartner. Sikkerhed er dels et spørgsmål og viden og kompetencer, herunder privacy be design, men det er i lige så høj grad et dannelsesmæssigt og etisk spørgsmål(awareness). Vi bakker op om denne aktivitet og vil gerne indgå som underleverandør og medvirke til vidensspredningen

Anders Pall Skött (Seniorkonsulent, Innovationsnetværket for Finans IT / CFIR)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:21

Der er stort behovet for kompetencer, viden og teknologi indenfor cyber- og informationssikkerhed. Det gælder ikke mindst inden den finansielle sektor og finansiel teknologi, da betalinger, følsomme person- og virksomhedsdata med videre ofte er mål for sikkerhedsbrister eller cyberangreb. Der er behov for et fælles sprog og en større sikkerhedsmæssig forståelse af måder at mindske og håndtere risikoen og skabe en sikker anvendelse af teknologi for at beskytte borgere og forbrugere.

Derfor er it-sikkerhed, cybercrime og cybersikkerhed et fokusområde for CFIR og Innovationsnetværket for Finans IT. Vi arbejder på en national styrkelse af kompetence og forskning på området med universiteter, GTSer, organisationer og virksomheder. Derfor ser vi det som et glædeligt initiativ at både DELTA, DBI og Alexandra Instituttet er kommet med forslag indenfor cybersikkerhed og cybercrime.

DELTA og Alexandra Instituttet er partnere i innovationsnetværket for Fi-nans IT og vi har gode konkrete erfaringer med Alexandra Instituttets arbejde indenfor bl.a. it-sikkerhed og identitet og DELTA indenfor produktudvikling.Vi håber derfor, at der etableres et eller flere projekter indenfor cybersikkerhed, gerne i samarbejde mellem de relevante GTS og Innovationsnetværk. Vi bidrager og deltager gerne.
Nogle af de konkrete anbefalinger vi har til arbejdet med cybersikkerhed er #1 at sørge for en infrastruktur, der modstår dDoS-angreb bedre så dyr eller katastrofal nedetid undgås. #2 at sørge for en arkitektur, der modstår Advanced Persistent Threats (APT) bedre så utilsigtet data-eksponering og svindel undgås internt fra. #3 at sørge for sikkerhedsmodeller, der modstår hacking bedre så malware angreb mod fx bankers og offentliges hjemmesider mv. undgås. #4 sørge for krav til device og operativ systemer, der modstår malware bedre for at så samfundsproblemer som spam, ulovlig fildeling, botnets, osv. undgås.

Flemming Rod Jeppesen (Afdelingsdirektør, Security & Identity Solutions, KMD)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:32

Security and Privacy by Design er særdeles relevant og aktuelt og KMD ser meget gerne at projektet støttes.
Nye tal fra en KMD Analyse viser at halvdelen af de offentligt ansatte oplever brud på informationssikkerheden, eks. ved at fortrolige oplysninger har været tilgængelige for uvedkommende.
Årsagerne hertil er i høj grad det komplekse i at gøre anvendelse af it-løsninger sikkert. Det er derfor nødvendigt at indbygge sikkerheden i løsningernes design, så brugeren ikke skal bekymre sig om det.
Ved at indbygge sikkerhed i løsningernes DNA vil vi også kunne undgå at it-brugere deler brugernavn og password med kolleger sådan som det sker for hver femte offentligt ansatte.
Effektivisering gennem digitalisering er forudsat, at vi alle kan benytte teknologierne sikkert, og dertil er SPbD et vigtigt element.
KMD støtter derfor op om initiativet og håber at aktiviteten kan opnå støtte.
Link til KMD Analyse: www.kmd.dk/analyse-halvdelen-af-de-offentligt-ansatte-kender-til-brud-p%...

Jakob Illeborg Pagter (Områdechef, Alexandra Instituttet A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 20:49

Kære Alle

Først og fremmest tak for de mange kommentarer. Det er rart at se at vores tanker omkring sikkerhed og privacy er i god overenstemmelse med de udfordringer i hver især - og vi alle som samfund - står overfor.

Vi vil holde jer opdateret på hvordan vi arbejder videre med dette vigtige emne, og ser frem til inddrage jer i vores arbejde fremadrettet.

Mvh. Jakob Pagter