Smart Cities

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Transport
David Tveit
Direktør

Smart City dækker over anvendelsen af teknologi, data og partnerskaber til at skabe en byudvikling præget af bæredygtighed, innovation og borgerinddragelse. Teknologisk Institut vil udnytte disse Smart City data til forbedret indeklima og energieffektivitet i bygninger, forbedret spildevandsstyring, effektiv transport, integration af VE i bygninger og bymiljøet samt optimering af fjernvarme- og vandforsyninger med en stor grad af borgerinddragelse.

Markeds- og samfundsbehov
Byerne er den største kilde til europæisk økonomisk aktivitet og innovation[iii] samtidig med, at mange byer kæmper med enslydende udfordringer såsom overbelastning, luftforurening, øgede energiomkostninger mv. Smart Cities-teknologier kan bidrage til at adressere nogle af disse udfordringer (eksempelvis gennem sporing af kommunale køretøjer, så kørselsruterne kan optimeres og CO2-forbruget nedbringes[iv]), men det kræver øget samarbejde mellem byadministrationen, industrien, innovative virksomheder (herunder SMV), videninstitutioner og borgerne[v].

På EU-niveau er Smart City-begrebet højt prioriteret bl.a. i ”The Marketplace of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities”[vi], ”Smart Cities and Communities“[vii], EuropeanSmartCities”[viii] og i Horizon 2020[ix]. Det internationale Energi Agentur (IEA) og World Economic Forum har også iværksat Smart City-aktiviteter. Endvidere forventes det globale marked for teknologi, etablering, transformation og drift af Smart Cities at vokse fra $411.31 mia. i 2014 til $1,134.84 mia. i 2019 med en årlig stigning på 22.5%[x].

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fokuserer ligeledes på Smart City-konceptet og i Danmark arbejder ca. 25% af kommunerne med Smart City aktiviteter i øjeblikket[i], og ca. 80% forventer at arbejde med det fremadrettet[ii]. Mange kommuner har en strategi om at gøre kommunens data tilgængelig i en struktureret form inden for en 1-2 årig horisont. Ved at anvende disse data på tværs af sektorer vil danske virksomheder (både store og små) inden for en 3-6 årig periode kunne udvikle nye produkter til forsyningsselskaber, kommuner og borgere. Det drejer sig fx om nye internetopkoblede sensorer, nye bygningsstyringer, nye indeklimaløsninger, nye Apps målrettet slutbrugere, nye spildevandsstyringer og intelligent opladning af elbiler.

Denne aktivitet sigter på at opbygge en uafhængig platform, hvor nye Smart City-teknologier kan blive udviklet i samspil mellem brugerbehov og de legale og tekniske bindinger, der er i byen nu og på sigt.  Formålet med aktiviteten er således, i projektsamarbejder med innovative SMV, at skabe nye teknologiske løsninger og komponenter gennem registrering og anvendelse af Smart City-data. Dette skal gøres i konkrete democases inden for energieffektivisering, integration af vedvarende energikilder, indeklima i bygninger, klimatilpasning og spildevandsstyring. Aktiviteten vil fokusere på disse områder, da Danmark her har et godt teknologisk og erfaringsmæssigt grundlag for at udvikle sådanne Smart City-teknologier[xi].

Målgruppen er producenter af sensorer, måle- og reguleringsudstyr samt øvrige komponenter til energi-, bygnings-, vand- og klimaområdet. Derudover er målgruppen IKT-virksomheder, der arbejder med dataopsamling og visualisering. Aktiviteten er også rettet mod forsyningsselskaber og de større bykommuner, der arbejder med Smart City, heriblandt Aalborg, Kalundborg, Kolding, København, Odense, Hillerød, Vejle og Aarhus. Disse kommuner har sammen med flere andre kommuner i 2013 etableret et Smart City Netværk i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Der vil blive udviklet nye teknologiske løsninger med fokus på synergi mellem den eksisterende infrastruktur, bygninger og borgere i Smart Cities.

På baggrund af aktuelle udfordringer i byens infrastruktur og bygninger vil der blive udvalgt nogle konkrete applikationer, hvor der er tilstrækkelig med data til rådighed.

For hvert applikationsområde vil der i tæt samarbejde med interessenterne (forsyningsselskaber, komponentleverandører, serviceleverandører, slutbrugere m.fl.) blive udviklet og afprøvet pilotaktiviteter for Smart City anvendelse. Data på tværs af infrastruktur og bygninger skal anvendes til udvikling af nye analyseværktøjer, komponenter og styringer til optimeret drift og vedligeholdelse af el, varme, gas og spildevandssystemer samt energioptimering af bygninger. De udviklede værktøjer og demonstrationer vil være baseret på både statiske og dynamiske realtidsdata.

Den teknologiske service i Danmark vil blive forbedret ved at udvikle nye komponenter og styringer i samarbejde med aktivitetsplanens målgruppe og stille disse nye tværfaglige teknologier til rådighed for forsyningsselskaber, kommuner og borgere. Herved kan der inden for en 3-5 årig tidshorisont skabes grundlag for en unik videnbase på tværs af faglige spidskompetencer.

Markedet vil ikke selv trække denne udvikling, da udviklingen af disse tværfaglige og tværsektorielle teknologier er en forudsætning for at helt nye komponenter, systemløsninger og styringer til integreret drift og vedligeholdelse af infrastruktur og bygninger kan realiseres.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten vil tage udgangspunkt i en kortlægning af de danske Smart City initiativer og strategier i samarbejde med Smart City bynetværket og tænketanken under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt de europæiske og globale initiativer bl.a. i EU, IEA og WEF. Der vil være fokus på byernes visioner og konkrete planer og evt. succesmål for de næste 10 år og specielt i perioden 2016-2019.

De konkrete indsatsområder vil være inden for energi, spildevand, bygninger, transport og borgerinddragelse, hvor borgerinddragelse vil være en tværgående aktivitet.

  • Videnhjemtagning og dokumentation af Smart City initiativer og strategier både i Danmark og internationalt, baseret på identificerede, kendte cases
  • Analyse af datatilgængelighed, datatyper, validitet, strukturering, sikkerhed og barrierer for udnyttelse af data samt kortlægning af tilgængelige systemer til opsamling, strukturering og formidling af komplekse tidsserier og realtidsdata
  • Udvikling af nye analyse- og modelleringværktøjer på basis af data på tværs af el, varme, gas, vand, kloakker, transport og bygninger, herunder værktøjer til forecasting og predictive control
  • Udvikling og demonstration af udvalgte smarte teknologiløsninger og komponenter for forsyningsselskaber, komponent-, system- og serviceleverandører
  • Demonstration af teknologiløsninger og analyseværktøjer i konkrete cases, fx inden for klimatilpasning, elektrisk transport, fjernvarme, integration af vedvarende energikilder i bymiljøet mv.
  • Udvikling og præsentation af generisk model for smart city implementering
  • Afholdelse af workshops og temadage om de udviklede teknologiske løsninger og værktøjer

Mulige samarbejdspartnere
Der er en række igangværende initiativer inden for energi, bygninger og vand områderne, der relaterer sig til Smart City aktiviteter. I Smart Energy Networks ser man på integration af fluktuerende vedvarende energikilder i energiinfrastrukturen, bygninger og industrien. I netværket iEnergi ser man ligeledes på, hvordan der kan opnås større synergi mellem distributionen og forbruget af energi. I Nationalt testcenter for vand og klimatilpasning er der en fælles adgang til test af nye komponenter inden for vandteknologi og klimatilpasning. I Vand i Byer arbejder man med nye klimatilpasningsløsninger. I TINV ser man på optimal indførelse af elbiler i byer. I InnoByg arbejder man med bæredygtige løsninger for byggeriet.

Aktiviteten vil blive gennemført i tæt samarbejde med aktørerne nævnt i målgruppen samt universiteter og netværk.

Nøgleord

51 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Henrik Lund (Prof., AAU)
Mandag d. 13/4-15 kl. 21:58

Et spædende forskningsområde, hvor TI har en vigtig rolle at spille.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:56

Tak for kommentaren.
Vi ser frem til et godt samarbejde med Aalborg Universitet på dette spændende område.

Henrik Madsen (Professor, Sektions- og Centerleder, DTU Compute (CITIES DTU), NTNU (Trondheim))
Mandag d. 20/4-15 kl. 21:15

Som tovholder på det nationale DSF 'Center for IT-Intelligent Energy Systems (CITIES)' er jeg ikke i tvivl om, at Smart Cities bliver et vigtigt forsknings- og vækstområde. Dette er et område hvor Danmark har en enestående potentiale for at demonstrere resultater, samt at omsætte disse til højteknologiske løsninger. Jeg er også helt enig i at en IT-intelligent brug af data til modellering, forecasting og modelprædiktiv styring og optimering af de integrerede systemer vil komme til at udgøre centrale elementer i Smart Cities løsninger. CITIES (og herunder DTU Compute) ser frem til at fortsætte og udvikle det gode samarbejde med TI på dette vigtige område.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:10

Tak for kommentaren. Teknologisk Institut ser frem til et godt samarbejde med DTU og CITIES på dette spændende område. Især inden for opbygning af simuleringsmodeller for fjernvarmesystemer, bygninger og predictive control ser vi gode muligheder for samarbejde.
CITIES-partnerskabet er en oplagt platform for at styrke og udbygge dette samarbejde yderligere.

Lars Struwe Christensen (Adm.Direktør, breakoutimage A/S)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:41

Et meget spændende oplæg. Et par kommentarer til den platform der skal sikre maksimal effekt af de ideer og tiltag der beskrives:
- "Open data" kan få en betydeligt større effekt, "forædles", ved at sikre integration med andre eksisterende datakilder (typisk ikke åbent tilgængelige) hos de partnere og institutioner der indgår i SC projekterne. Et væsentligt succeskriterie er derfor tilgængeligheden af en "data integrations platform" der skal sikre tværgående og korreleret adgang til mange forskellige data og data typer, herunder bl.a. de offentlige åbne data.
- Bruger inddragelse sikres bedst muligt ved at stille data og funktionalitet til rådighed for brugerne i de situationer der har mest relevans for den enkelte bruger. Udvikling af løsninger bør derfor fokuseres på mobilitet og fleksibilitet.
- Øget samarbejde på tværs af byadministration, industri, SMV'er og vidensinstitutioner er i realiteten i dag lig med øget integration af værdikæder og arbejdsgange. Dette kan idag implementeres via øget system- og data-integration med en tilhørende udvikling af enkle, fokuserede applikationer til brugere og borgere.
Danmark har helt klart enestående potentiale til at implementere reelle og pragmatiske løsninger med betydning langt ud over landets grænser. Især hvis der, udover konkrete demonstratorer, tænkes i platforme og tværgående integration. TI kan med sin stærke vidensbase spille en væsentlig rolle i denne realisering og vi vil også glæde os til at deltage.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:14

Open data er sammen med en struktureret dataplatform meget vigtige elementer i denne aktivitet til at få de store mængder af data gjort tilgængelige for et stort antal brugere. Her er breakoutimages kompetencer inden for håndtering af disse store datamængder vigtige at få i spil, således at data kan gøres lettilgængelige på tværs af forskellige infrastrukturer og anvendelsesområder, såsom klimatilpasning, elektrisk transport, fjernvarme og integration af vedvarende energikilder i bymiljøet. Vi ser frem til et godt samarbejde med breakoutimage.

Jesper Sand Damtoft (R&D Director, Aalborg Portland, Cementir Holding)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 16:47

Aalborg Portland leverer i dag fjernvarme til 25.000 husstande i Aalborg. Vi ser store muligheder i at øge synergierne med byen og samfundet som sådan. Dette kunne være gennem øget leverance af fjernvarme, anvendelse af anlægget til energiudligning samt øget anvendelse af restprodukter som råmaterialer og brændsler. Aalborg Portland er derfor allerede aktive i Smart City samarbejdet i Aalborg og ser derfor spændende muligheder i det foreslåede projekt.

Venlig hilsen
Jesper Sand Damtoft
Aalborg Portland

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:15

Smart City-aktiviteterne i Aalborg er meget perspektivrige, især inden for bedre integration af fjernvarmeleverancen fra Aalborg Portland. Udnyttelsen af data fra bygninger og fjernvarmenettene i byen i synergi med varmeproduktionen på Aalborg Portland er en oplagt case at arbejde videre med, for at optimere både energiudnyttelsen og økonomien begge steder. Vi ser frem til at drøfte dette nærmere i det videre forløb.

Søren Dyck-Madsen (Klima-og energimedarbejder, Det Økologiske Råd)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 17:12

Det Økologiske Råd ser store muligheder i Smart Cities teknologi. Men også faldgruber.
Teknologierne og mulighederne kommer stormende. Nogle gange er det næsten de teknologiske muligheder, som kommer først, og der derfor ledes efter noget, som de kan bruges til at forbedre eller løse.
Men der skal også være vidensinstitutioner, som sikrer, at de valgte løsninger både overholder nogle etiske regler som f.eks. ligebehandling i form af, at højt datavidensniveau ikke må blive en betingelse for at kunne agere i morgensdagens byer, og undgåelse af (for omfattende) borgerovervågning. Samtidig må der tages hensyn til byens funktioner ved at sikre, at der skal være stort fokus på systemsikkerhed for de systemer, som man hele tider bygger oven på hinanden for at skabe den smarte by, hvor alle de teknologiske muligheder udnyttes.
Vi er sikre på, at TI kan løfte opgaven med at udvikle og forme de nye smarte teknologier samtidig med, at det sikres, at den "mørke" side af dem ikke vokser uhæmmet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:18

Sikring af brugernes privatliv og undgåelse af borgerovervågning er meget vigtige elementer i Smart City-sammenhænge. I Danmark har borgerne hidtil haft meget stor tillid til at elektroniske data bliver håndteret sikkert. Det skal vi sørge for at de bliver ved med også i fremtiden, bl.a. ved hele tiden at være opmærksom på eventuelle sikkerhedsbrister i de udviklede systemer og hele tiden holde borgerne godt informeret. Borgerinddragelse og borgerindsigt vil være én af de vigtige aktiviteter i projektet, hvor vi vil drage nytte af vores energiantropologer, der har stor erfaring inden for området.

Ellen Højgaard Jensen (Direktør, Dansk Byplanlaboratorium)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:19

Det er et meget spændende projekt, som vi i Dansk Byplanlaboratorium vil følge nøje.Vi ser store potentialer i projektet. Det kunne være nyttigt med et 1/1 testområde hvor forskellige teknologier afprøves løbende i en eksisterende by (som man så småt begynder på i København) og i et nyopført område. Det kan være med til at skabe synlighed og kan på den måde være med til at øge borgernes forståelse og indflydelse på implementering af smarte løsninger. Vi ser også borgerinddragelsen som et meget vigtigt aspekt, hvis den skandinaviske model for smarte byer skal få gennemslagskraft.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:58

1:1-testområder vil vi helt klart forsøge at få igangsat i projektet. I forbindelse med de mange bygningsrenoveringsprojekter i de fleste byer er der gode muligheder for at få smarte teknologiske løsninger implementeret uden de store ekstra omkostninger. Brugerinddragelse er en vigtig del af aktiviteten for at få brugernes accept og medvirken.

Henrik Wolfhagen (Projektleder byudvikling, Egedal Kommune)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:27

Der er p.t. en række større byudviklingsområder i gang, bl.a. i vores kommune, hvor vi har adresseret ønsket om integrere SC løsninger. Dette giver en unik mulighed for at etablere 1:1 laboratorier for en række af de løsninger, der udvikles.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:59

Teknologisk Institut vil gerne samarbejde med Egedal Kommune om at implementere 1:1-løsninger. Er der specifikke områder, du har i tankerne?

Henrik Wolfhagen (Projektleder byudvikling, Egedal Kommune)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:16

Vi har lige påbegyndt opførelsen af en hel ny bydel - Stationsområdet, som er første del af den kommende Egedal By. Her har Byrådet bedt om, at vi har fokus på og afprøver SC løsninger.
Så jeg kunne godt se denne bydel som et 1:1 testsite.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:31

Tak for hurtig respons. Det lyder meget spændende. Det vil vi meget gerne tage en nærmere drøftelse af. Hvis tingene bliver planlagt i god tid vil der være gode muligheder for at opnå fremtidssikrede SC-løsninger.

Charles Nielsen (Direktør, Trefor)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:34

Godt forslag. Kunne ønske, at der også kom lidt fokus på forskelle i tidskonstanter for forskellige teknologier og implementering heraf. Infrastrukturinvesteringer har det med at have lang beslutningsproces og efterfølgende lang levetid - de skal i udgangspunktet være robuste - afskrives over "mange år". Helt anderledes forholder det sig med IT - nye applikationer - dataindsamling, håndtering af data og efterfølgende, ageren - investeringer med korte afskrivningsperioder. Hvordan sikres at de "alignes"

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:00

God pointe. Det er vigtigt at vi tænker langsigtet, når vi investerer i dyr infrastruktur. Vi skal sørge for at opbygningen af infrastrukturen bliver så fleksibel, at den løbende kan integreres med fremtidens nye IKT-løsninger. Et vigtigt aspekt, som vi vil inddrage i aktiviteten.

Jesper Algren (Projektleder, Region Midtjylland, Regional Udvikling)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 19:31

Region Midtjylland (RM) hilser Smart City forslaget velkomment. RM fokuserer allerede i dag på at støtte byerne i at løse de samfundsmæssige udfordringer de møder med den stigende urbanisering og ser Smart City teknologier, som vigtig driver til at opnå nye innovative løsninger. Brugen af data, herunder også åben data, er ligeledes en vigtig kilde til at understøtte denne udvikling. Der ses desuden et potentiet eksport potentiale i Smart City løsninger, som de danske forretninger vil kunne udnytte.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:02

Anvendelse og sikker håndtering af Open Data er en afgørende succesfaktor for Smart City-løsninger. Teknologisk Institut er glad for Region Midtjyllands støtte til aktiviteten og ser også regionens eget initiativ om koordinering af kommunernes Strategiske Energiplaner, som er en vigtig brik til at få Smart City-løsninger spredt bredt ud til mange byer.

Bo Nørregaard Jørgensen (Professor, Syddansk Universitet)
Lørdag d. 2/5-15 kl. 14:36

Et meget nutidigt og relevant forslag, der adresser aktuelle problemstillinger i landets kommuner. Brugt rigtigt vil samarbejdet omkring Smart City og Big-Data teknologier give muligheder for vækst i danske virksomheder gennem Public-Private samarbejde omkring nye produkter og servicer til det offentlige.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:03

Tak for opbakningen til aktiviteten. Vi ser frem til samarbejdet med Center For Energy Informatics på SDU, som har store komplementære kompetencer inden for området. Erfaringer og synergi med det igangværende COORDICY-projekt vil være oplagt at inddrage i aktiviteten.

August Ussing (Office & Account Manager, Leapcraft)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:45

Leapcraft er en dansk SMV og vi har leveret flere smart city løsninger til Københavns Kommune bl.a. til realtidsmåling af luftforurening og trafikgennemstrømning (se evt. leapcraft.dk/cits). Der er ingen tvivl om, at Smart City markedet vokser på verdensplan og at København spiller en væsentlig rolle i den udvikling. Senest blev dette understreget i Barcelona, da København vandt prisen som "Best Smart City Project of the Year" på verdens største smart city messe.
I Leapcraft ser vi det derfor også meget relevant, når Teknologisk Institut foreslår iværksættelsen af en platform, som kan samle, støtte og facilitere de aktiviteter og samarbejder, som er nødvendige for at holde Københavns status som en af frontløberne vedr. Smart City Innovation. Mest væsentligt ser vi forslagets fokus på brugerinddragelse, hvilket vil kræve en bredere inddragelse af kompetencer end ved konventionel IT-projektfacilitering, som f.eks. design og antropologi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:13

Ja, Københavns Kommune er én af frontløberne inden for Smart City, og borgernes inddragelse er væsentlig for at få løsningerne bredt ud i stor skala.
Teknologisk Instituts energiantropologer vil derfor helt klart blive inddraget i aktiviteten.
Vi ser frem til at samarbejde med både Københavns Kommune og Leapcraft.

Henrik Noes Piester (Senior adviser, GoXplore - business and project development)
Mandag d. 4/5-15 kl. 22:52

Det er et rigtig spændende og relevant forslag, som kan være med til at løfte udviklingen inden for væsentlige områder, særligt klima og energi, miljø, ikt og digitale løsninger. Det er vigtigt at sikre, at projektet konkret understøtter erhvervsudvikling og vækst, fx ved at sikre at de løsninger, der udvikles og testes i projektet, også hurtigt kommer ud på markedet. Dette kan ske inden for rammerne af projektet gennem specialiseret rådgivning til de deltagende virksomheder (primært SMV segmentet) og en tæt kobling og koordinering med det eksisterende erhvervs- og eksportfremmesystem. Det internationale perspektiv er vigtigt, både når det gælder videnindsamling, dokumentation af resultater og benchmarking med smart cities projekter i andre lande, og når det gælder vækstpotentialet: Der er en global efterspørgsel efter smart cities løsninger og dermed et stort vækstpotentiale, som dette projekt vil kunne hjælpe danske iværksættere og virksomheder med at udnytte. Det er derfor også vigtigt, at projektet, dets deltagere og dets løsninger sikres en høj grad af synlighed i relevante globale markeder og i forhold til centrale aktører/værdikæder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:15

Afprøvning af de tekniske løsninger i praksis er vigtig og vi er helt enige i, at her spiller vores innovative SMV’er en afgørende rolle.
SMV’er kan typisk ikke vente i mange år før der kan skabes en kommerciel forretning, så hurtig udrulning har stor betydning.
Den internationale vinkel er ligeledes vigtig for at sikre eksport og danske arbejdspladser.
Derfor vil de danske resultater og løsninger også blive præsenteret i internationale Smart City-fora.
Tak for kommentaren og vi ser frem til samarbejdet.

Hans Hvidtfeldt Larsen (Vicedekan, DTU nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:08

DTU har i sin energirapport fra 2011 fremhævet at dette forskningsområde er ekstremt vigtig i takt med den globale trend med øget urbanisering.
Det er vigtigt at notere sig at kun nye byer har muligheder for at blive ægte smart cities, til en økonomisk overkommelig pris. Der vil således være et stort behov for også at udvikle smarte løsninger til implementering i eksistende byer og bebyggelser, for at flytte udviklingen i en smart retning.
DTU ser store muligheder for samarbejde på dette område.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:16

Helt enig.
Det største potentiale ligger helt klart inden for de eksisterende byer og her vil vores fokus ligge.
Vi ser frem til samarbejdet med DTU.

Jørgen S. Christensen (Forsknings og teknologidirektør, Dansk Energi)
Søndag d. 10/5-15 kl. 10:22

Emnet er højest relevant og det er en styrke at projektet har fokus på optimering af flere af de eksisterende energistrukturer.

Projekt beskrivelsen har en lidt overordnet karakter, jeg savner lidt dybere fokus på hvor TI’s kernekompetencer kommer i spil. Det kunne analyse af mulighederne for varmgenindvinding på spildevand.

Jeg vil anbefale, at man prøver at se på hvor man kan høste nogle synergier på tværs af forskellige byinfrastrukturer. Det er en tendens til at smartcity begrebet ofte kobles til de større byer. Men når man ser på de løsninger der er relaterede til forsyningsinfrastrukturerne, så vil de ofte kunne finde anvendelse i de mindre byer.

I forbindelse med Dansk Energis arbejde på området, har vi konstateret, at der er behov for betydelige procesviden omkring de forskellige infrastrukturer. Der er ofte store krav til hygiejne i forbindelse med håndtering af såvel drikkevand som rensning af spildevand. Jeg kunne forstille mig at der et stor behov for at få dokumenteret denne procesviden og distribueret til såvel mindre forsyningsselskaber og teknologiudviklerne. Hvis dette ligger inden for TI’s kompetence område, så ser jeg et udviklingsbehov der som kunne være relevant at inddrage i ansøgningen.

Dansk Energi står til rådighed for et samarbejde på området og kan bidrage med viden og elinfratrukturen i storbyer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:55

Ja, det er korrekt, at Smart City-begrebet ofte er knyttet til de store byer, ikke kun i Danmark, men også på verdensplan. Og du har ret i at der sikkert vil kunne skabes nogle hurtigere og mere fokuserede resultater i de mindre byer, især når vi ser på infrastrukturen.
Både rensning og varmegenvinding fra spildevand er vigtige aktiviteter, når vi ser på mulighederne for synergi mellem vand, el og varmedistribution. Disse aspekter vil blive inddraget i aktiviteten. Procesviden omkring vandhåndtering og energi er netop viden, som Teknologisk Institut lægger inde med i forvejen. Denne viden vil vi gerne udbygge ved at igangsætte denne aktivitet.
Vi ser frem til samarbejdet.

jesper koch (Analysechef, Grøn Energi)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:55

Relevant og spændende projekt. Jeg mener især tre ting er vigtige. Dels at kortlægge synergier og begrænsninger i det ambitiøse mål at skabe smart cities. Dels at sikre, konkurrencedygtig produktudvikling og løsninger kommer hurtigt på markedet. Endelig, som andre er inde på, det internationale (hvad gør andre og hvad er eksportmulighederne egentlig?).

Jeg savner en vurdering af hvordan "smart city"-løsninger kan forenes med produkter, som har stort fokus på komfort og "man behøver ikke sætte sig ind i skidtet" for kunden. Endelig ville det være interessant at få ranglistet (ydelser og pris) på de forslag, der kommer ud af et sådant projekt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:56

Vigtige pointer, som vi vil tænke ind i det videre arbejde med forslaget. Især vinklen om brugerindsigt ser vi som et interessant aspekt.

Jette Mølholm (Programchef, KEA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 07:49

KEA vurderer indsatsen som central, og den dækker bredt KEA´s uddannelsesprogrammer og udviklingsplatforme - herunder teknologier på tværs af sektorer og med særlig fokus på forsyningsområdet. Key-word er bruger- og borgerinddragelse.

KEA følger teknologierne og BIG DATA og ønsker at bidrage i forbindelse med formidling og vidensspredning.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:57

Tak for interessen fra KEA, vi ser frem til samarbejdet.

Walter Terry Jackson (Adjunkt , VIA University College)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:31

Bygningskonstruktør from VIA University College in Aarhus find the smart city initiative very exciting and we will follow the developments with interest.

Could it be an idea to have demonstration buildings in the smart cities with a focus on a gradual reduction of CO2 emissions measured over the whole life cycle? (Like FUTURE BUILT in Norway).

To assist this idea there seems to be a need in practise to develop a worktool for the designer that displays the CO2 emissions at the earliest possible stage in the 3D design model. This would involve linking a data base of environmental emissions (EPD) to building components in the 3D model.

VIA in Aarhus would like to contribute in this initiative.

Walter Terry Jackson

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:58

Thanks for the comment.
Sustainable building design and LCA of buildings are both very interesting from a Smart City perspective. Often Smart City initiatives are based on CO2 emission targets of the cities involved. We look forward to the collaboration.

Christoph Zimdahl
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:37

Danmark er klar over den centrale betydning af energieffektivt byggeri for en bæredygtig udvikling og den fremtidige velstand. Sustainable building er et enormt vigtit område som skal fokusseres på i højere grad hvis energiemålene skal nåa. Vi ser frem til at arbejde sammen med DTU og TI for skabe synergieffekter og know-how transfer for firmaer inden for sustainable building.

Christoph Zimdahl
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:37

Danmark er klar over den centrale betydning af energieffektivt byggeri for en bæredygtig udvikling og den fremtidige velstand. Sustainable building er et enormt vigtit område som skal fokusseres på i højere grad hvis energiemålene skal nåa. Vi ser frem til at arbejde sammen med DTU og TI for skabe synergieffekter og know-how transfer for firmaer inden for sustainable building.

Christoph Zimdahl
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:37

Danmark er klar over den centrale betydning af energieffektivt byggeri for en bæredygtig udvikling og den fremtidige velstand. Sustainable building er et enormt vigtit område som skal fokusseres på i højere grad hvis energiemålene skal nåa. Vi ser frem til at arbejde sammen med DTU og TI for skabe synergieffekter og know-how transfer for firmaer inden for sustainable building.

Christoph Zimdahl
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:37

Danmark er klar over den centrale betydning af energieffektivt byggeri for en bæredygtig udvikling og den fremtidige velstand. Sustainable building er et enormt vigtit område som skal fokusseres på i højere grad hvis energiemålene skal nåa. Vi ser frem til at arbejde sammen med DTU og TI for skabe synergieffekter og know-how transfer for firmaer inden for sustainable building.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:59

Som nævnt i ovenstående svar til Walter Terry Jackson er bæredygtige bygninger en central del af hele Smart City-tankegangen. Tak for kommentaren.

Jens Severinsen (Salgschef, Westergaard A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:18

Et meget spændende område man kun kan støtte op omkring.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:00

Tak for opbakningen.

Henrik Lund Stærmose (Direktør, Neogrid Technologies ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:41

Jeg synes projektforslaget er yderst relevant, men dog meget bredt formuleret. Hvad er det præcist projektet giver i udbytte?

Er det billigere og bedre forsyning / varme / el ?

Eller er der kun tale om platformen ?

Som I selv beskriver, er der en række nationale samt internationale projekter indenfor samme område, som det vil være relevant at positionere sig i forhold. Yderligere bør I beskrive hvor projektet differencierer sig i forhold til de eksisterende initiativer. Fokus på at opbygge den uafhængige platform, hvor smart city teknologier skal spille sammen, er i hvert tilfælde ny.

En sådan fælles platform kommer til at blande eksisterende og nye forretningsmodeller sammen på tværs af eksisterende og nye interessenter, hvilket kan være en udfordring, der bør belyses.

Omkring BigData platformen, bør der arbejdes med det datasikkerheds- samt de adgangsmæssige rettigheder til data, så følsomme data kun kan læses af de personer, der har adgang til dette.

Jeg synes fokus på demonstration er en god ide fremfor kun at arbejde på det teoretiske plan.

Neogrid Technologies har i en årrække arbejdet med projekter indenfor smart grid, indeklima og energieffektivitet, hvor fokus har ligget på at udvikle IKT løsninger, der i første omgang skal hjælpe forbrugerene med at reducere energiforbrug, fjernstyre deres varmepumpe, og samtidig at opretholde det ønskede indeklima.

Neogrid Technologies står gerne til rådighed for et samarbejde indenfor vores kompetenceområde omkring elsystem, indeklima, energieffektivitet omkring opvarmning og avanceret cloud baseret styring af dette.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:01

Tak for konstruktive inputs og forslag til konkretisering og fokusering af aktiviteterne. Differentiering i forhold til andre lignende initiativer er vigtig, og datasikkerhed er afgørende for at udnyttelsen af BigData kan blive en realitet.
Vi ser frem til samarbejdet med Neogrid Technologies.

Klaus Kellermann (Bæredygtighedarkitekt, AI A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:57

Et meget relevant og potentielt værdiskabende område. der på sigt kan være med til at definere nye standarder for energitæthed og optimerede bostrukturer. Desuden en oplagt chance for at lade social bæredygtighed indgå på lige fod med miljø og økonomi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:02

Som tidligere pointeret er bæredygtige by-løsninger en vigtig parameter sammen med energi, klima og miljø.

Jakob Bisgaard (Fagchef, Ringkøbing-Skjern Kommune)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:24

Helt klart et område der skal arbejdes med, da vi formentlig går oven på en teknologisk revolution som vi skal være parat til at gribe. Generelt finder jeg at begrebet bør ændre navn til Smart kommune - eller også bør man dele begrebet op. Jeg er naturligvis stærk præget af at komme fra en landdistriktskommune og kan sagtes se perspektivet i forhold til storbyer. Men mener absolut ikke potentialet for udviklingen af landdistrikterne gennem SMART skal undervurderes.
I DK arbejdes der intensivt på at få rullet fiber ud i alle kroge af landet.
Men spørgsmålet er: Hvad skal vi bruge det nye fibernet til?

Arbejdet med SMART Kommune kan hjælpe os til at udnytte de nye muligheder, som det nye fibernet giver os, optimalt. Fibernettet skal ikke kun bruges til en hurtigere og forbedret digital infrastruktur. Det skal også være med til at fremme innovation, vækst og udvikling. Det gør vi både ved at starte i det små, og arbejde med de smarte løsninger som ligger lige for døren, men også ved at forberede os på fremtiden og dermed fremtidssikre vores i gangværende aktiviteter, administration og drift.

Udgangspunktet for implementering af SMART Kommune kan være udrulningen af det nye fibernet. Med det nye fibernet, kan der tænkes i SMARTE løsninger, sammen med borgerne. Det kan være med til at skabe samarbejde, styrke lokale fællesskaber og styrke sammenhængskraften i kommunen. SMART Kommune begrebet understøtter det nye borgersyn, da der ved smarte løsninger kan skabes nye relationer mellem borgere og myndigheder. Kommunikation via smartphones, sociale medier og GPS’er giver eksempelvis mulighed for at have en direkte, uformel og tæt dialog med borgerne og borgerinddragelse på en helt ny måde.
Det er et teknologiske "stort" område, så som kommune har vi behov for sparring omkring hvordan vi skal arbejde med SMART, hvilke teknologier er interessante på kortere og længere sigt og hjælp til test sites for SMART afprøvning.

Forslaget savner inddragelse af kommuner som faktisk har stor indflydelse på indretningen af vores byer og så savner jeg mere fokus på implementering og ikke kun på teknologi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:11

Tak for meget konstruktive input. Som det også tidligere er nævnt, bør vi også fokusere på de mindre byer og kommuner. Smart Kommune-begrebet kunne meget vel være en ny interessant vinkel.
I aktiviteten vil vi have meget fokus på konkrete implementeringer og borgerinddragelse.
Vi ser frem til samarbejdet med Ringkøbing-Skjern kommune.

Preben Birr-Pedersen (CEO, CLEAN)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 13:48

Et spædende forskningsområde, hvor TI har en vigtig rolle at spille.
CLEAN er en national triple helix klynge, hvor de fleste relevante smart city interessenter (forsyningsselskaber, komponentleverandører, serviceleverandører, store som små byer, videninstitutioner m.fl.) er repræsenteret. Vi bidrager gerne med den kortlægning vi holder løbende opdateret over "vores" byers smart city udfordringer og aktiviteter.
Vi ser et behov for at der bliver udviklet og afprøvet mange pilotaktiviteter for Smart City anvendelse. Specielt indenfor data på tværs af infrastruktur og bygninger skal anvendes til udvikling af nye analyseværktøjer, komponenter og styringer til optimeret drift og vedligeholdelse af el, varme, gas og spildevandssystemer samt energioptimering af bygninger.
Vi foreslår at projektet fokuserer på at udviklede værktøjer og demonstrationer, samt specialiceret rådgivning til primært smv'ere.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:12

Helt enig i fokusområderne og vi ser frem til samarbejdet med CLEAN.