Smart lys, sensorer og kvaliteten i lys

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og Informations- og Kommunikationsteknologi
Birger Schneider
Vice President, Road Sensors and Lights

LED belysning har potentiale til store energibesparelser og smartere anvendelser samt støttes af EU lovgivningen. Desværre viser der sig efter den første store hype at være seriøse tekniske og brugsmæssige udfordringer, som skaber barrierer for udbredelsen. Desuden er der et stort uudnyttet potentiale i indførelse af ´smart lys´ ifm. LED lys, som kan give yderligere store besparelser. DELTA vil med denne aktivitetsplan søge at udvikle services, som for danske SMV’er overkommer disse barrierer.

1. Markeds- og samfundsbehov

Belysning udgør omkring 22 % af verdens forbrug af elektricitet. I kampen for at nedbringe forbruget af energi, udgør besparelserne på belysning et meget væsentligt indsatsområde. Nye belysningsformer, især LED lys, har potentialet til enorme besparelser i elforbruget. EU støtter udfasningen af glødelamper (lovgivning fra 2009), men forbrugerne er forbeholdne med at tage nye lyskilder til sig. Et studie for EU kommissionen, ECEEE News 23. november 2014, viser, at der ikke er nået de forventede besparelser – forbrugerne køber i dag mod forventning halogenlyskilder i stedet for LED lys og sparepærer (CFLs, Compact Fluorescent Lamps). Halogenlys giver kun besparelse på ca. 20 % i modsætning til besparelser på omkring 80 %, som kan opnås med LED lys og CFL-pærer. Halogenpærer udgjorde således ved udgangen af 2013 næsten 66 % af forbruget af lyskilder i Europa målt i enheder, sammenligneligt med markedet for glødelamperne i 2007 (77,4 %), og LED lys blot 2,8 %.

Markedsmodstanden skyldes bl.a., at kvaliteten af de nye belysningsformer i forbrugernes øjne ofte halter bagefter kendte lysreferencer som kvartspærer og glødelamper. Samtidig mangler der effektive metrikker til at beskrive kvalitetslys, da eksisterende metrikker kun yder et ofte sparsomt kvalitetsmål. Lysenheder med ens måledata opleves ofte som meget forskellige af en betragter. Nye metrikker, ikke mindst perceptuel vurdering af lys, er stærkt påkrævet hos forbrugere og leverandører af kvalitetslys, hvis transitionen til effektive energibesparelser skal forløbe hurtigt.

Ud over nye LED lyskilder, er der betydelige ekstra besparelser ved indførelse af ’smart lys’. Smart belysning er lysteknologi designet til energieffektivitet. Her kan opnås yderligere besparelser, ofte helt ned til 20-30 % af forbruget for ’ikke intelligente’ styringer. Revolutionen med smart lys er af samme størrelse, som der fås med indførelse af LED belysning, og der opnås meget overbevisende besparelser i kombinationen af LED lys og smart lys. Smart lys er intelligente styringssystemer, hvis væsentlige elementer er sensorer. Sensorerne består fx af bevægelsessensorer, varmesensorer, lydsensorer, vision, IR bevægelse, dørkontakter, optiske ’trip wires’ og meget andet, endog i en række tilfælde indbygget i selve lyskilden.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

DELTA opbygger i samarbejde med partnere, bl.a. DOLL og dets SUS initiativ samt centrale spillere i markedet: viden, modeller og rådgivningsløsninger i forbindelse med smart lys - herunder de sensorer, som er en forudsætning for smart lys. Ikke mindst SMV virksomheder er i klemme i den igangværende udvikling, da fraværet af stærk rådgivning og teknologisk service på området i dag afskærer mange SMV virksomheder, dvs. mange centrale danske spillere, fra at være med i udviklingen, mens større udenlandske firmaer dominerer markedet.

I projektet gennemføres udvikling af nye serviceydelser i nært samarbejde med førende danske producenter af kvalitetslys. Formålet er bl.a. at sætte virksomhederne i stand til bedre at løfte udfordringen med kvalitetslys - et fokusområde for de fleste danske virksomheder i lysområdet. Serviceydelser sker indenfor:

  • Udvikling af smarte metoder i ’smart lys’, bl.a. integrering af sensorløsninger i mikroelektronik-designs, ASICs (optimal miniaturisering).
  • Perceptuel vurdering af kvalitetslys (LED) baseret på sensorisk test.
  • Nye/forbedrede metrikker til vurdering af LED belysning mht. blænding, flicker, kolorimetri, mv. i belysningsindustrien, den farmaceutiske industri (lysbokse), o.a., hvor ændrede karakteristika eksisterer i forhold til glødelamper, halogenpærer, CFL og lysstofrør.
  • Holistisk vurdering af LED lyskilder (er ikke blot en lyskilde, men et elektronisk system inkl. godkendelsesprocedurer, mv).
  • Sikring og vurdering af fx robusthed fx mod lynneslag i nærområde (op til 2-300 m borte) - i dag er et væsentligt problem ved LED gadebelysning.
  • On-site akkrediteret måling af gadebelysning (mobilt), i byggeri, fx vejtavler med indbyggede lyskilder, mv.
  • Samspil mellem sensorer og ’Internet-of-Things’ (IoT).

Nye serviceydelser kan udbydes løbende allerede efter 1-2 år.

3. Centrale aktiviteter

DELTA etablerer i et stærkt universitets-GTS-virksomheds samarbejde en tæt relation til en række førende danske virksomheder på området, inkl. DOLL-SUS. Endvidere etableres samarbejde med udenlandske kapaciteter på området i forsknings- og industriregi. Aktiviteterne omfatter:

  • Videnhjemtagning: Behovsafdækning fra primære anvendelser i industri og samfund, herunder brugerbehov i virksomheder, kommuner, regioner, Stat, energiselskaber, mv.; sensorsystemer og nye nøglekomponenter; sensormaterialers egenskaber.
  • Kompetencer og udvikling af metrikker og applikationer: Kompetenceopbygning bredt inden for området; udvikling af principper og applikationer for smarte lysløsninger og sensorer; udvikling af nye målemetrikker til perceptuel vurdering af kvalitetslys, blænding, flicker, robusthed mod lyn, mv. og afprøvning af disse metoder i snævert samarbejde med industrien; hjælp til virksomheder til at indføre løsningerne i eget regi, alternativt basere sig på teknologisk service på området.
  • Videnspredning: Workshops og temadage i samarbejde med Innovationsnetværket Dansk Lys; samarbejde med virksomheder om udnyttelse af teknologien og metrikker i nye produkter samt applikationer; udnyttelse af sensorløsninger og nye metrikker; udgivelse af publikationer på internettet, bl.a. om regulatoriske forhold.

4. Mulige samarbejdspartnere

DELTA planlægger samarbejde med følgende universitetspartnere: DTU Elektro & DTU Fotonik, AAU Copenhagen (SBi) samt Greenlab aktiviteten DOLL, Danish Outdoor Living Lab. Etablering af relationer til førende udenlandske videncentre og universiteter, bl.a. Cluster Lumière i Frankrig. Det er ligeledes afgørende for succes og videnoverførsel, at en række danske virksomheder, fx Martin Professional, SGM, Louis Poulsen, Riegens, Focus Lighting, ABC Lys, Dansk Center for Lys, m.fl. inddrages aktivt i arbejdet - fx i Advisory Boards, fælles undersøgelser, o.a.

Nøgleord

28 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anne Bay (Direktør, Dansk Center for Lys)
Fredag d. 24/4-15 kl. 11:21

Jeg synes det lyder rigtig interessant, at I har tanker om, hvordan fx perceptuel vurdering af kvalitetslys (LED) baseret på sensorisk test projektet kan videreføres ud fra de tidlige demonstrationsaktiviteter I har i gang i øjeblikket. Set med vore øjne er det et område med stort potentiale for netop dansk lysindustri, som derigennem kan opnå stærkere værktøjer til at vurdere, udvikle og markedsføre kvalitetslys. Det er netop disse egenskaber, som gør det muligt for vores hjemlige industri at konkurrere mod store internationale ’spillere’, ikke mindst de mange billige produkter fra Asien. Det er i den kvalitet, som findes i den nordiske belysningstradition, som skal mobiliseres og gøres til en egentlig konkurrenceparameter.

Også jeres tanker om forbedrerede metrikker til vurdering af lyskilder er vigtige. Det er en kendt sag, at mange forbrugere stadig vægrer sig ved at skifte til LED lys, nu da glødelamperne udfases. I stedet går skiftet især til halogenlyskilder, som ikke giver nævneværdige energibesparelser. Bedre kvalitetsvurdering af LED lys er derfor en meget væsentlig parameter for at sikre et hurtigere skifte.

Smart Lys, som I peger på, vil ændre meget i vores brug af belysning i de kommende år. En del vil blive løst af udbyderne i markedet, men der tilbagestår en række udfordringer, som ikke klares af den enkelte udbyders løsninger, og hvor en koordineret indsats, bl.a. demo-løsninger og hjælp til udvikling af smarte løsninger, vil være af stor betydning, for producenter såvel som for slutbrugerne i markedet.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:45

Kære Anne Bay,
Rigtig mange tak for dine gode kommentarer. Jeg har indtryk af, at de nævnte områder er hjerteblod for jer hos Dansk Center for Lys, DCL, og det er meget bekræftende, at vi ser ret ens på udfordringerne i området. Du har om nogen med din lange erfaring i udvikling af kvalitetslys, bl.a. hos Louis Poulsen, forståelse for, hvad kvalitetslys betyder i markedet – ikke mindst, når man er i stand til at kommunikere det til markedet og opnå accept. Den perceptuelle vurdering af lys, som vi ønsker at formalisere og udforske bedre, er i den forbindelse en meget lovende måde at løfte begreberne omkring kvalitetslys til en endnu bedre måde at definere kvalitetslys.
Vi deler også meget dit synspunkt om, at det er væsentligt at finde forbedrede metoder/metrikker til beskrivelse af fx LED lys. Det er tankevækkende, at skiftet bort fra brugen af glødelamper slet ikke har givet de energibesparelser, som man bl.a. politisk, men også hos den enkelte forbruger, havde ønsket sig, fordi forbrugerne i stedet valgte halogenlyskilder i stedet for LED lyskilder. Lampeproducenterne har heller ikke altid været klare til skiftet. Mange af de nye LED lyskilder er faktisk af en udmærket kvalitet, og man vil med stor fordel kunne skifte til den slags lyskilder. Men som du indikerer, så er der et stort marked derude, som i starten har oplevet dårlig kvalitet, og måske ind imellem stadig gør – de skal nu overbevises gennem saglige argumenter, og forbedrede metoder til bedømmelsen er også i vore øjne helt afgørende.
Når det kommer til ’smart lys’ kan der opnås endnu større energibesparelser, og en meget bedre funktionalitet og oplevelse hos brugerne, men som med al ny teknologi er der rigtig mange faldgruber, og der tror vi også på, at der skal en god innovations/forskningsindsats til, for at opnå gode samlede løsninger. Ellers kommer der modreaktioner i markedet. Jeg er overbevist om, at der kommer vi også til at samarbejde meget med jer hos DCL for at opnå optimale resultater.

Mange hilsner

Birger Schneider

Bo Simon Larsen (Direktør, ABC Lys)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:25

Hos os i ABClys er kvaliteten af lys i højsædet. Vi indfører i disse år LED lyskilder i vore lamper og går efter de bedste løsninger. Nye målemetoder og måder til at beskrive kvalitetslys bedre er set med vore øjne et betydningsfuldt skridt frem, som kan være med til at styrke vores position i markedet.

Det foreslåede projekt er spændende og kan bidrage til at løse op for den usikkerhed, der er hos mange i forbindelse med køb af kvalitetslys. Det vil i høj grad gavne vores forretningsmodel og generelt hjælpe med at øge kvaliteten i lysmarkedet at få bedre metoder og større opmærksomhed omkring kvalitet. Det vil sikkert også øge den hastighed, hvormed markedet skifter til god LED belysning.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:08

Kære Bo,
Jeg har haft lejlighed til at kigge lidt på jeres kvalitetsstrategi ved lampevalg, og jeg ved, at I gør en stor dyd ud af at opnå rigtig høj kvalitet i jeres belysninger. Derfor har jeg også stor forståelse for at I tilstræber endnu bedre metoder til at beskrive kvaliteten af lys. Jeg er enig i, at de nuværende målemetoder ikke tager højde for de ulineære forhold, der er i menneskets opfattelse af lys, hvorfor der ikke altid er god forståelse for kvalitetsforskelle, selv om de tydeligt kan være tilstede.
I et muligt kommende projekt på området vil vi meget gener i tæt dialog med jer, så vi sammen kan arbejde mod at opnå bedre og klarere beskrivelser af lys. Det er vigtigt for jer, og jeg tror også for mange andre danske virksomheder på området, som ligeledes sigte mod kvalitetsløsninger i lys i modsætning til mange af de lavprisløsninger, som kommer til os fra ikke mindst Asien i disse år.

cp@brothers-sons.dk (R&D teamleder, Brother,Brother & Sons Aps)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:25

Hos Brother,Brother & Sons ser vi projektet som et stort skridt i den rigtige retning.
Vi bruger meget energi på løbende, at forstå og forbedre LED teknologien , men ofte står vi med endnu større problemer når fordele og begrænsninger ved LED teknologien
skal forklares for brugerne.
Bedre metoder til vurdering af lys vil utvivlsomt føre til en øget interesse , og øget salg af nye lysteknologier.

Især ser vi projektet omkring percuptuel vurdering af lyskilder som et vigtigt værktøj , fordi at de nuværende måleenheder som CRI,CCT,Ra er vanskelige at bruge i sammenligning mellem forskellige lys teknologier LED vs lysstofrør mm. Og disse måleenheder giver heller ikke en fornemmelse af lysets natur, eller egnethed i en given situation.

Sensorer til feedback måling er også noget vi har stigende interesse for . Især fordi vores lyskilder anvendes i mange forskellige omgivelses miljøer , og at det undgåeligt påvirker farvegengivelsen eller lys intensitet. Dette kan i mange tilfælde forlænge levetiden produktets levetid, fordi at LED ældes forskelligt afhængigt af farve,mm.

M.H.T Energibesparelser ser vi ofte, at besparelser i TV-studier på over 80% er muligt. Idet halogenlyskilder ændre farvetemperatur når de dæmpes , dæmpes halogenlyskilder ofte med filtre , dvs at 25%-75% af lyset smides væk som varme . Varmen skal derefter fjernes med aircondition anlæg.

Vi ser frem til , at følge projekterne og håber vi hos Brother,Brother & Sons kan bidrage med input, og knowhow.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 13:42

Kære Christian Poulsen,
Mange tak for dit indlæg. Det bringer en række ganske væsentlige problemstillinger frem, og de vil være særdeles relevante og nyttige i projektet. Jeg er meget glad for, at I stiller jer positive til også at bidrage. I sidder på rigtig god viden, som kan bruges positivt i projektet i forbindelse med at videreudvikle løsninger til gavn for jer og andre i lysbranchen. Som du peger på, er de nuværende målenheder CRI, CCT, Ra i en række tilfælde utilstrækkelige til at beskrive lys, netop fordi hjernens opfattelse af lys ikke er lineær, og vi er overbeviste om, at vi i projektet kan udvikle meget bedre metodikker til at beskrive de mere perceptuelle forhold omkring lys.

Vi glæder os også til et frugtbart samarbejde med jer omkring vore fælles udfordringer.

Mvh.

Birger Schneider

Bent Aasberg (Direktør, CreaSign ApS)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:28

” De udfordringer, I peger på, falder godt i tråd med den virkelighed, vi kender. Når I nævner kvalitet i lys og senere robusthed overfor fx lyn, så går jeg ud fra, at I også tænker i retning af almindelig overspændingsbeskyttelse af LED lys. Det er en kendt sag, at LED lys også er elektronik, og at elektronik på nettet kan blive udsat for store overspændinger, ikke mindst, hvis der i nærheden arbejdes med ’power’værktøj, som er tilsluttet 230V nettet. Transienter fra disse maskiner kan ødelægge LED lysets elektroniske driver, hvis kvaliteten af denne ikke er i orden. I det hele taget er netop kvalitet og levetid af disse elektroniske drivere en af de store udfordringer ved LED lys. Det er mange måske endnu ikke opmærksomme på.
Vi opfordrer derfor til, at det også bliver et vigtigt fokusområde i jeres projekt.”

Mvh.
Bent Aasberg

Peter Olivarius (Direktør, Focus Lighting A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:55

Det er godt at se, at DELTA vil øge sin indsats indenfor det lystekniske område med styrkelse af sit kompetencecenter for lys. Som fremadstræbende virksomhed på området møder vi i dagligdagen en del af de udfordringer, som I beskriver og lægger op til at vil finde gode løsninger på. Det vil være rigtig godt at se mere udvikling af metoder, som vi i industrien kan nyttiggøre i vores forretning, og som kan hjælpe vores forretningsområde fremad.

Vi hilser derfor sådanne aktiviteter meget velkomne.”

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:19

Kære Bent Aasberg,
Du har en rigtig god pointe. Mange LED lamper udsættes for relativt store transienter – også, når der ikke er tordenvejr. Transienter er i mange tilfælde med til at forkorte levetiden på LED lyskilderne.
Transienter på nettet, hvad enten de stammer fra lydnedslag, kraftige effektforbrugende ind-og udkoblinger lokalt på nettet, eller andet, skal en LED driver kunne klare. Problematikken er dybest set ikke ny, og kendes for så vidt allerede i signalanlæg, styringer i meget støjfyldte fabrikationsmiljøer, o.l., men er nok endnu i vid udstrækning overset i belysningssektoren – også fordi alt skal være småt, hvilket er lidt i konflikt med nogle af de mulige løsninger. Men der kan findes gode løsninger.
Det er selvfølgelig et område, vi skal gå dybere ind i, for der kan findes gode løsninger til at fjerne en stor del af den slags problemer. Så ja, vi tager dine ønsker med i vores planer, og mange tak for dit’ indspark’.

Med venlig hilsen

Birger Schneider

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:21

Kære Peter Olivarius,
Mange tak for dine bemærkninger. Jeg kender jer jo som en meget seriøs og dygtig virksomhed, der har godt øje for de udfordringer og muligheder, markedet giver, og hvor I er åbne overfor altid at højne jeres i forvejen høje kvalitet. Jeg tror på, at vi på DELTA med den basis vi har og ikke mindst de planer, vi her lægger frem til et kompetencecenter på området, vil være i stand til at bidrage til den gode udvikling, I allerede gennemlever. Så jeg ser frem til et godt samarbejde med jer.

Med venlig hilsen

Birger Schneider

Martin Nielsen (COO, HeSaLight A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:29

Kvalitet af lys, energirigtige løsninger og gode levetidsegenskaber for produkterne er stærke fokusparametre hos os i HesaLight. Vi synes, I rammer godt ind i de problematikker med jeres oplæg, og det ser lovende ud i relation til, hvad vi gerne vil forfølge yderligere i de kommende år.

Dertil kommer brug af smart lys som en måde at opnå yderligere besparelser, så løsninger og inspirationer på det område er vigtige i udviklingen af optimale lystekniske løsninger.

Jeres oplæg omkring mobil verfificering af lyskvalitet på veje er også et emne som har vores meget store interesse og jeg ser frem til tale med dig videre omkring løsninger og muligheder omkring dette ved lejlighed.

Endelig anser vi det også vigtigt at lysbranchen generelt I Danmark sigter efter er være ledende inden for innovation på alle de applikationer der ligger udover general belysning som LED teknologien åbner op for.

Mvh

Martin Nielsen

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:13

Kære Martin Nielsen,
Først mange tak for dine gode kommentarer. I har jo om nogen god føling med, hvad der sker i markedet på belysning, hvor I som få er kommet langt ud på eksportmarkederne på få år, så vi lytter. Vi er ganske enige med jer omkring de besparelse på energiforbrug, som kan opnås med smarte styringer af lys, og at det vil komme højt på mange kunders dagsorden i de kommende år.
Hvad angår måling i marken har det bestemt vores store interesse, og vi håber at kunne få etableret en akkrediteret løsning på området – sikkert i samarbejde med nogle af vore partnere, så jo, det ligger ikke fjernt for os at forstærke fokus på den udfordring.
Vi holder kontakten med jer omkring disse forhold, så vi sikrere os, at løsningerne opfylder de konkrete behov.

Med venlig hilsen

Birger Schneider

Ove Ibsen (Direktør, oi-electric a/s)
Fredag d. 1/5-15 kl. 17:14

Af Ove Ibsen Direktør oi-electric a/s.

oi-electric a/s har arbejdet med;
Overspænding- og lynbeskyttelse i 40 år.
Anvendt LED teknologien inden for sø navigation i 20 år.

LED til brug indenfor sø navigation er den normale drifts tid minimum 100.000 timer.

LED i den lidt høje ende af kvalitetsskalaen er en fantastisk komponent;
Den modstår rystelser op til 4G.
Den har en fantastisk høj modstands dygtighed mod ESD udladninger,
i forhold til andre elektronik komponenter.

I forbindelse med mit private forbrug af LED i belysning, kan følgende nævnes;
Levetiden holder ikke den opgivne levetid i timer.
Flikker er et irriterende problem.
Når man ser på indkøbsprisen er kvaliteten utilgiveligt dårligt.

Som jeg ser problemet med flikker, er det et spørgsmål om at anvende en større kondensator,
her taler vi om ca. 50 til 75 øre pr. enhed.

Overspænding og lynbeskyttelse.
Når LED har de fantastiske egenskaber, er det fabrikanterne der lægge hele hånden på vægtskålen og sender produkter på markedet med en meget dårlig kvalitet.
Dette burde være ansvarsdragende fuldt ud.

Med dårlig kvalitet, mener jeg, at hvis der blev valgt en lidt dyrere konstruktion ville
meget være opnået, men intet opnås, hvis ikke hele kæden fornyer sig,
det drejser sig om; LED, el-installationen og jordingsprincippet.

Med hensyn til overspændings problemer i LED armaturer til vejbelysning har
Sikringsstyrelsen et moralsk ansvar. Sikringsstyrelsen har krævet person beskyttelse
udført med HPFI-relæer, dette er en medvirkende årsag til at man ser hundredvis af lyn skader.
Et lille skridt fremad ville være at vælge jordingsprincippet TN-S-system.

Endeligt er der kvalitets institutioner / firmaer som sidder og udsteder kvalitets certifikater /
CE-mærkning. De ser ikke bredt nok !
Problemet er at elektronik bliver godkendt efter Lavspændingsdirektivet og el-installationer
skal udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen.
Der mangler noget tilpasning, således der kan foretages en forsvarligt og effektivt
jording af den samlede installation.
Det bedste vil være, at Stærkstrømsbekendtgørelsen og Lavspændingsdirektivet blev
fusioneret.
Begrundelsen er, at elektronik og strækstrøm bliver mere og mere integreret og det installeret
udstyr bliver mere og mere følsomt overfor overspændinger.
Stærkstrømsbekendtgørelsen skal moderniseres omkring jordingsprincipper,
området er teknisk set 100 år bagud.

Klaus N. Madsen (Technical Manager and R&D, Resolux ApS)
Søndag d. 3/5-15 kl. 23:08

” Kvalitetskravene til belysning i de segmenter, som Resolux retter sig mod med vore produkter, er høje. Det er hvad enten, det drejer sig om lys/belysning til vindmølletårne, til off-shore marine anvendelser eller til fx minedrift. Eksplosionssikkerhed i forbindelse med mange løsninger vejer således tungt hos os, og også flere andre essentielle parametre og egenskaber ved lys har høj prioritet.

Vi tror på, at samarbejde og videndeling indenfor en række fælles udfordringer kan styrke fremdriften i dansk belysningsindustri, og støtter fuldt ud det projektfokus og den kompetenceudvikling, som DELTA ligger op til i projektet. Adgang til den slags viden er væsentlig for vores udvikling af produkter. ”

Lars Press Petersen (Senior Researcher, DTU - Elektro)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:14

Godt at se, at DELTA bevæger sig dybere ind i det mere tværfaglige område mellem lys og elektronik – det er vigtigt i forbindelse med moderne LED belysning. Alt for ofte glemmes, at LED lys både er et lille LED lyselement, og i lige så høj, eller højere, grad også et elektronisk driversystem - med de svagheder og udfordringer, et sådant kan have. Det er den samlede enhed, som udgør LED lyskilden. Desværre er de fleste produktdata alene baseret på den lille del, selve lyselementet, og der tages ikke hensyn til resten, selv når det gælder estimering af levetid for produktet. Her vil et projekt af den nævnte karakter kunne gøre en stor forskel ved at bidrage til bedre information omkring levetider, svagheder overfor elektriske transienter (f.eks. lynnedslag, o.a. ), vurdering af alternative løsninger til drivere, mv. Vi tror på, at fokus på det samlede lyssystem er afgørende for brugerne, så der skabes rimelig forventningsafstemning.

Claus B. Pedersen (R&D Engineer, IVFtech ApS)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:43

Jeres projektoplæg ser spændende ud og har mange elementer af stor betydning for dansk industri.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:54

Kære Ove Ibsen,
Mange tak for dine gode input. Det er jo herligt, når man får mange detaljer omkring udfordringer – især, når det, som tilfældet er her, kommer fra folk som jer, som gennem en længere årrække har stået overfor den slags udfordringer og mærket dem på ”egen krop”, hvis jeg må udlægge det på den måde. Jeg er helt sikker på, at vi kan bruge jeres input rigtig godt i det videre arbejde. Vi vil naturligvis gerne komme tilbage og diskutere specifikke detaljer med jer efterfølgende, samt inddrage jer i løsningsforslag. Jeres lange erfaring på området er overordentlig vigtig at få med, så endnu en gang mange tak.

Med venlig hilsen

Birger Schneider

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:55

Kære Klaus N. Madsen,
Først mange tak for jeres input. Jeres udfordringer omkring lys i sikkerhedsmæssige anvendelser er rigtig interessante. Løsninger på det område kan efter min mening overføres også til en række andre virksomheder, som ligeledes har udfordringer i den anledning, så vi tager meget gerne jeres input med og arbejder videre med disse. Det gælder naturligvis også de mere specifikke forhold omkring eksplosionssikkerhed, som også har almen interesse. Alt i alt meget spændende, og hvor I har formået at satse på de nicheområder for kvalitetslys, som egner sig godt til danske muligheder.

Med venlig hilsen

Birger Schneider

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:00

Kære Lars Press Petersen,

Mange tak for dine bemærkninger. Du har fat i noget meget essentielt omkring LED belysning. LED lys er et elektronisk system, et lille apparat, om man vil, og kvalitetssikringsmæssigt er der mange flere og mere diversificerede udfordringer end blot LED lyselementet og dets egenskaber. Jeg er meget enig med dig i, at man skal have en holistisk tilgang til LED lys, hvor også forhold som overspænding, varmeafsætning, mekaniske forhold og levetid for de øvrige komponenter i det elektroniske system får en væsentlig plads, og hvor det ofte er disse andre komponenter, som sætter begrænsningen af levetid. Der vil sikkert være mange, som i de kommende år får nogle negative oplevelser, fordi LED belysning i nogle tilfælde viser sig at være mindre robust end antaget – hvis der ikke er taget behørigt hensyn til disse andre forhold.

I vores videre arbejde vil de forhold få en central placering, og i samme forbindelse er det særdeles relevant at se på, hvad alternative driverløsninger, som dem I arbejder med at udvikle på DTU Elektronik, kan få af betydning for endnu bedre LED belysning.

Mvh.

Birger Schneider

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:01

Kære Claus B. Pedersen,
Mange tak for dit input. Jeg ved, at lys også spiller en væsentlig rolle i jeres løsninger, og jeg håber på, at vi over tid kan få et samarbejde omkring sådanne applikationer. Lys i forbindelse med fx biofarma-produktioner får en større og større rolle, og vi ser faktisk allerede i dag mange henvendelser og opgaver på området fra dette industrisegment.

Med venlig hilsen

Birger Schneider

Henrik Clausen (Direktør, Fagerhult Lighting Academy)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:01

” Hos Fagerhult er vi passionerede omkring lys, og ønsker fortsat at sætte det gode lys på dagsordenen. Det, DELTA lægger op til i projektet, passer perfekt med den udvikling, vi selv ser og ønsker. Om det nu er omkring styrkelse af perceptuel vurdering af lys eller andre måder at evaluere ’det gode lys’ på, så tror vi, at det er af grundlæggende betydning for den stærke tradition for nordisk kvalitetslys. I industrien har vi en klar og udtalt interesse i at styrke kvaliteten i belysningen, for det er der, vi differentierer os fra andre, store internationale belysningsudbydere - og har en styrke. Vi kan noget på belysningsområdet, som andre masseproducerende virksomheder i andre dele af verden ikke kan, og disse styrkeforhold skal hele tiden udbygges og tilføres nye idéer.

For os at se er projektet meget vigtigt og kan bidrage til at styrke og videreudvikle det potentiale i belysningsindustrien, vi som individuelle virksomheder kan bygge videre på. Vi støtter derfor projektet og dets målsætninger.”

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 18:58

Kære Henrik Clausen,

Tak for din opbakning til vore planer. Jeg ved, I er langt fremme med jeres strategi omkring det gode lys, og at du selv er meget aktiv i at bringe budskabet videre og følge med i, hvad der sker på den front rundt omkring i verden. Derfor er det meget opmuntrende at høre, at I efter alt at dømme vil kunne have glæde og hjælp af de tiltag, vi går efter.

Jeg ser frem til et godt og konstruktiv samarbejde med jer undervejs, og vi er også åbne overfor god ”guidance” fra jeres store erfaring på området.

Mange hilsner

Birger Schneider

Jørgen Andersen (CEO, Green Tech Center A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:58

Green Tech Center i Vejle er et nationalt demonstrations og kommercialiseringscenter som hjælper grønne teknologi levendører ud på markedet i Danmark og udlandet. Lys er en meget vigtig del af vores bygningsdemonstrationer for energibesparelser, men også indeklima og komfort. Så ny viden og "Smart Lys" viden og produkter som evt. vil kunne spille aktivt sammen med Intelligent Demand Response og energiflexibilitet i bygninger, vil være interessante at demonstrere og hjælpe ud på markederne.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:50

Kære Jørgen Andersen,

Mange tak for dit input. Jeg synes det lyder som et glimrende oplæg, at vi indleder samarbejde omkring bygningsdemonstrationer. Det vil i mine øjne være en fortræffelig måde at komme videre ud med de ”gode budskaber” indenfor ”grønne” anvendelser og samtidigt udnytte hinandens styrkepositioner. Det er der i høj grad behov for, når vi som et lille land skal stå distancen mod de ”store”. Så et godt initiativ.

Mange hilsner

Birger Schneider

Carsten Dam-Hansen (Senior forsker, DTU Fotonik)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:49

Smart lys og lyskvalitet i forbindelse med LED teknologi er og har gennem de seneste mange år været hovedfokusområder for DTU Fotonik, hvor et stort samarbejdsnetværk med dansk industri og forskningsinstitutioner er etableret. DTU Fotoniks Green Lab DOLL (Danish Outdoor Lighting Lab) blev etableret i 2012 og i dette Green Lab er opbygget et state-of-the-art lystekniske laboratorium, Quality lab, der kan måle fra LED chip niveau til store armaturer og rummer også et mobilt laboratorium som kan måle udendørsbelysningen i Danmark.
Vi ser gerne en øget aktivitet på belysningsområdet inden for LED teknologi men vi mener at det kræver en samlet handlingsplan for en koordineret dansk indsats på området.
Vi hilser Delta’s initiativer på disse områder velkomne, men det er vigtigt at nye kompetencer/faciliteter ikke overlapper men supplerer de allerede eksisterende aktiviteter og samarbejder. Igennem en samlet handlingsplan og koordinering med DTU Fotonik, DFM og andre aktører kan en samlet national lysteknisk platform styrkes yderligere.
Vi vil specielt fremhæve én af DELTAs foreslåede aktiviteter ”Perceptuel vurdering af kvalitetslys (LED) baseret på sensorisk test” som vi mener, er meget interessant. Det vil være et godt supplement til SBi’s, DTU Byg’s og DTU Fotonik’s forskningsarbejde på området og til de lystekniske målinger. Ligeledes er nye sensorer til smart lighting systemer et vigtigt område og et samarbejde med DOLL og SUS er relevant her.
Med venlig hilsen
Seniorforsker Carsten Dam-Hansen og Professor Paul Michael Petersen

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:20

Kære Carsten Dam-Hansen og Professor Paul Michael Petersen,

Mange tak for jeres støtte til vores projektforslag – ikke mindst omkring perceptuel vurdering af kvalitetslys baseret på sensorisk test. Vi er meget enige i, at det er et af de vigtige områder for en videre udvikling af dansk lysindustri. Jeg har netop så sent som i dag haft den glæde at diskutere dette indgående på et møde med en række førende virksomheder på området. Også mange tak for jeres støtte til vores fokus omkring ’smart lighting’ systemer. Vi tror som I, at det får væsentligt betydning fremover - også i bl.a. regi af DOLL-SUS. I det hele taget er en mere holistisk tilgang til lysområdet vigtigt, fordi udfordringerne på LED belysningsområdet i stadig stigende grad går langt ud over de traditionelle lystekniske målinger og også omfatter andre udfordringer, bl.a. de elektroniske drivere af LED belysning, reel levetid af de samlede systemer, elektroniske forstyrrelser, transienter i den virkelige verden, som ødelægger LED lysenheder, de førnævnte perceptuelle vurderinger af lyskvalitet og meget andet. For mange virksomheder og kunder er det de største udfordringer allerede i dag.

Med hensyn til jeres kommentarer omkring, hvad der vel bedst kan opfattes som teknologisk service på måling af bl.a. LED baseret belysning, så er det et område, som hos DELTA bygger på 30-40 års teknologisk service for industri og samfund. Det er et område, hvor vi allerede gennem en længere årrække har udført målinger på LED baseret lys, og hvor vi er akkrediteret til samme indenfor mange områder. For så vidt angår den eksisterende forretning på teknologisk service, som vi udbyder den i dag, er denne udenfor nærværende projektforslag. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis DTU Fotonik er på vej som udbyder af ’teknologisk service’ på området. Det falder da indenfor almindelig serviceforretning, og udenfor det foreslåede projekt.

Mange hilsner

Birger Schneider

flemming madsen (sekretariatschef, DOLL green lab for belysning og smart city)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:37

LED teknologien har skabt veldokumenterede muligheder for energibesparelser i størrelsesordenen 40-60 % og ved tilføjelsen af intelligente, sensorbaserede styresystemer, kan besparelserne nå 80-90 %.
Men der har været og er stadig en mangel på standarder, såvel lovmæssige og regulatoriske som de facto industrielle for ydelse, holdbarhed og – især – kvalitet. Det globale teknologiskift har skabt baggrund for fremkomsten af en række nye producenter, der siden LED lyskildens kommercialisering har sendt en række produkter på markedet, som har haft grundlæggende og alvorlige fejl og ikke levet op til de mange løfter om lang levetid, stabil drift og kvalitet.
Det har skabt en skepsis blandt professionelle indkøbere i kommunerne, som er ansvarlige for udendørs belysning samt indendørs i de mange kommunalt drevne faciliteter, tæt på borgerne. Denne skepsis gælder i endnu højere grad den almindelige forbruger.
Her har etableringen af DOLL Green Labs for belysning dækket et behov, som siden åbningen har resulteret i en kæmpe søgning fra såvel virksomheder som kommuner samt et hidtil uhørt opmærksomhed fra globale medier og aktører i lysindustrien samt blandt indkøbere.
DOLL består af teknisk-videnskabelige laboratoriefaciliteter på DTU Fotonik samt et Living Lab i skala 1:1 i Hersted Industripark. I disse er måling og karakterisering af belysningskilder og armaturers kvalitet og ydelse gjort mulig, parallelt med demonstration og tests i det virkelige bymiljø.
DELTA peger i sit forslag på et udækket hul, ’perceptorisk vurdering af kvalitetslys, baseret på sensoriske tests’.
Her er den oplevede kvalitet af belysningen i centrum og det rammer ind i en meget alvorlig barriere for et hurtigt optag af den energieffektive teknologi, såvel blandt de professionelle efterspørgere, kommunerne som hos den almindelige borger: hvordan opleves den nye teknologi? Oplevelsen er afgørende for villigheden til at foretage udskiftning.
Etableringen af netop sådanne testmuligheder, vil kunne bidrage til at placere Danmark i en global førertrøje med hensyn til udvikling, test og demonstration af nye belysningsteknologier.
Det vil være af stor betydning for de danske lysproducenter, tiltrækning af udenlandske investeringer samt for optaget blandt borgere og kommuner.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 23:55

Kære Flemming Madsen,
Tak for et godt indlæg og nogle ganske centrale synspunkter i teknologiudvikling. På DELTA ser vi også DOLLs satsning på DOLL Living Lab med en storskala demonstrationspark for vejbelysning i Hersted Industripark (omkring 10 km) som meget værdifuldt. Det har formået at tiltrække opmærksomhed langt ud over landets grænser og er en flot måde at fremme ikke kun demonstration af vejbelysning fra forskellige firmaer, men også sætte nye teknologitiltag i gang, fx demonstrationseffekter på ’smart city’ området. Det er godt set og ikke mindst godt iværksat.

De aktiviteter i DELTAs forslag omkring ’smart lys og lyskvalitet’, som du peger på som vigtige, vil netop kunne fremmes bl.a. gennem demonstrationsaktiviteter i Hersted Industripark. Derved kan der også støttes op omkring demonstrationseffekten i DOLL Living Lab. Samtidigt er det en oplagt måde at få afprøvet nogle af effekterne i perceptuel vurdering af lyskvalitet i relation til gade-, sti- og tunnelbelysning, da nogle af disse kan udføres i tilknytning til de opsatte belysningssystemer. Det giver meget realistiske muligheder for afprøvning af disse metrikker, og samtidigt kan der opnås en stærk ”udstillingseffekt” overfor industrien af de nye metoder.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer i disse tiltag.

Mange hilsner
Birger Schneider