Smart-metering kompetencesikring for forsyningsingeniører

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø og Særlige Indsatser
David Tveit
Direktør

Der er aktuelt nationalt og internationalt stor fokus på de muligheder, der ligger i udnyttelse af smarte/intelligente produkter og systemer. Det fremgår fx af GTS-rapporten ”Smarte produkter, smart produktion og IoT” fra november 2015. Der er samtidig øget fokus på måling af energi- og andet ressourceforbrug, og analyser peger på, at markedet for ”Energy Management” vil fordobles mod 2020. Se links til begge dele i aktivitetsplanen.

Danmark har traditionelt en stærk positionering, når det gælder energi- og ressource-effektive produkter og systemer for vand og fjernvarme, herunder smart-meters (intelligente forbrugsmålere med fjernkommunikation). Området er en styrkeposition for Danmark med betydelig eksport – og med yderligere potentiale (se fx yderligere link i aktivitetsplanen). Danske forsyningsselskaber har været hurtige til at indkøbe og installere ny teknologi, fx ”smart-meters”, og med henblik på bl.a. energieffektivisering.

Forsyninger og producenter efterlyser i forlængelse heraf tiltag til at understøtte den fulde udnyttelse af de muligheder, som de nye smart-meters giver, og efterlyser samtidig kvalificeret arbejdskraft.

Nærværende aktivitet adresserer efterspørgslen på ingeniører med viden og kompetencer inden for udnyttelse af smart-metering inden for vand og fjernvarme.

Behovet skal bl.a. dækkes af professionshøjskolerne gennem uddannelse af fremtidens ingeniører. Instituttet samarbejder derfor i aktiviteten med VIA Engineering (under VIA University College), som bl.a. uddanner forsyningsingeniører og ønsker viden om smart-meters og sensornetværk integreret i undervisningen. Aktiviteten vil sikre videnspredning til VIA Engineerings forsyningsingeniøruddannelse med fokus på udnyttelse af smart-metering inden for vand og fjernvarme.

Teknologisk Institut har gennem nuværende aktivitetsplan ’H2 Metrologi til Industri og Samfund’ (2016-2018) og tidligere aktivitetsplan ’H1 Metrologi og Måleteknisk Support’ (2013-2015) opbygget viden og specialkompetencer omkring smart-meters samt kvalificering af data og disses anvendelse til forudsigelser af driftsparametre mv.

Aktiviteten understøtter via uddannelsen af diplomingeniører samt gennem bachelor-projekter og ingeniørpraktik Instituttets videnspredning til forsyningsselskaber og producenter af måleudstyr. Samarbejdet vil endvidere understøtte og medvirke til at udbygge både VIA’s og Teknologisk Instituts forskning og udvikling på området og bidrage til værditilvækst i innovationssystemet.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 300.000 kr.
2018: 200.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Smart-metering kompetencesikring for forsyningsingeniører

Nøgleord