Smart monitering af infrastruktur og miljø (digiMON)

Senest opdateret d. 6/6-2017
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Henrik Hassing
Teknisk Chef, Division for Energi, Materialer og Svejsning

De kommende års samfundsinvesteringer i Femern Bælt forbindelsen, ny Storstrømsbro og andre tilsvarende store byggeprojekter rummer et enormt potentiale for at drive øget digitalisering af infrastrukturløsninger med positive samfundsmæssige følgeeffekter. Potentialet knytter sig bl.a. til den rivende udvikling indenfor sensorik, Internet of Things, Big Data og avanceret dataanalyse, der skaber mulighed for udvikling af smartere og mere kost-effektive løsninger. Det gælder både ift. at kunne forudsige og planlægge vedligehold af infrastrukturanlæg og, via monitering af emissioner, at kunne reducere negative effekter for mennesker og natur.

FORCE og Alexandra Instituttet har tilsammen unikke komplementære kompetencer og har i denne aktivitetsplan etableret et strategisk samarbejde omkring udvikling og demonstration af nye løsninger til smart monitering af infrastrukturanlæg med Femern Bælt som afsæt. Aktivitetsplanens omdrejningspunkt er 5 demonstrationscases indenfor:

· Monitering af korrosion i armeringsstål
· Energy harvesting og trådløs datatransmission i beton
· Monitering af eksponeringer i arbejdsmiljøet
· Monitering af støv i luftmiljøet
· IT-platform til smart monitering af kritisk infrastruktur

Aktiviteten vil have en samfundsøkonomisk effekt på to fronter, dels ved bedre kapacitetsudnyttelse og længere levetid af den nationale infrastruktur, dels ved at skabe nye jobs og eksportmuligheder indenfor målgruppen, som omfatter operatører af trafikinfrastruktur, bygherrer og ejere, entreprenører, rådgivere, leverandører af byggematerialer, leverandører af elektronikudstyr og -systemer, softwareudviklere, servicevirksomheder og offentlige myndigheder.

Nøgleord

26 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Martin Rea (Head of Delivery, Mjølner Informatics A/S)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 12:47

Mjølner Informatics A/S støtter dette forslag gennem deltagelse i projektet. Vi anser projektet som en løftestang til viden om sensorteknologi, opsamling af data på kritisk infrastruktur og dataanalyse. Denne viden kan vi som virksomhed bruge både i bygge-og anlægssektoren, men vi ser også anvendelsesmuligheder i mange andre sektorer.
Specielt ønsker Mjølner at deltage i de to cases omkring ”Monitering af eksponeringer i arbejdsmiljøet” og ”IT-platform til smart monitorering af kritisk infrastruktur”. Vi ser en stor forretningsmæssig gevinst i dette område, da teknikkerne bør kunne anvendes i mange industrivirksomheder, som er vores kerneområde.
Mjølner Informatics vil også gerne gennem deltagelse i dette projekt undersøge forretningsmodeller og mulighederne for at høste forretningsgevinster i sådanne IOT projekter.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Mandag d. 29/5-17 kl. 09:58

Kære Martin, tak for din kommentar

Vi er meget glade for at Mjølner ønsker at være en aktiv del af projektet, og ser det som afsæt for at udvikle både teknologi og forretning. Samarbejdet mellem Alexandra og FORCE Technology (inkluderende DELTA), giver os netop mulighed for at dække kompetencer på ekspertniveau inden for både sensorer, dataopsamling og -analyse.

Vi ser frem til samarbejdet!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Carsten Hansen (Administrerende Direktør, instrumatic aps)
Mandag d. 22/5-17 kl. 11:04

Instrumatic aps støtter projektforslaget og indgår meget gerne i et samarbejde med FORCE Technology omkring udvikling af mere kosteffektive metoder til at måle støvnedfald eller eksponering i arbejdsmiljøet. Instrumatic udvikler og sælger måleudstyr til måling af gasser og partikler i luft, og vi finder det meget relevant at udvikle en mere kosteffektiv metode til måling af støvnedfald, med det formål at kortlægge omfanget af støvgener hos naboer til større anlægsarbejder og støvende oplag. Dette må forventes at blive særdeles relevant ifbm. Femern Bælt byggeriet.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Mandag d. 29/5-17 kl. 09:59

Kære Carsten, tak for din kommentar

Vi har i udarbejdelsen af vores forslag haft fokus på at identificere tematiske områder inden for etablering og drift af infrastruktur hvor der er en klar efterspørgsel efter udvikling af nye metoder og teknologi med afsæt i mindre virksomheder. Vi er bl.a. derfor meget glade for at Instrumatic, der jo netop er en mindre virksomhed, ønsker at deltage i vores aktivitet, og vi på den måde kan hjælpe jer på vej.

Vi ser frem til samarbejdet!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Knud Erik Poulsen (Chefrådgiver, Sweco)
Tirsdag d. 23/5-17 kl. 10:35

Sweco støtter projektets forslag vedr. monitering af miljøparametre. I forbindelse med udarbejdelser af VVM beskrivelser er der ofte brug for at beskrive og vurdere påvirkninger i anlægsfasen. De primære luftbårne påvirkninger er i anlægsfasen knyttet til brugen af entreprenørmaskiner, jord- og gravearbejde, transport, nedrivningsarbejde mv. Udover røggasser fra entreprenørmateriel medfører disse aktiviteter støvdannelse som kan påvirke omgivelserne. Foregår aktiviteterne tæt på beboede områder kan det være aktuelt at monitere påvirkningen, herunder omfanget af nedfaldsstøv (genestøv). FORCEs forslag om at forbedre og billiggøre de nuværende metoder til vurdering af støvgener vurderes derfor at være meget relevant for monitering af anlægsprojekters støvpåvirkning.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Mandag d. 29/5-17 kl. 10:00

Kære Knud, tak for din kommentar på vegne af SWECO

Udvikling af VVM-beskrivelser har en stor betydning for store anlægsprojekter og ikke mindst Femern Bælt forbindelsen. Der er mange interessenter i forhold til kvantificering af de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med både etablering og drift – ikke kun de direkte involverede, men også i stor udstrækning den almindelige borger. Vi er der glade for at vi sammen med SWECO gennem aktiviteten kan være med til at skabe relevant udvikling på dette område.

Vi ser frem til samarbejdet!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Espen Gregersen (Senior Business Development Manager, IoT Denmark A/S)
Mandag d. 29/5-17 kl. 12:41

IoT Denmark støtter projektforslaget og indgår meget gerne i et samarbejde med FORCE Technology da Sigfox-teknologien er oplagt til trådløst at overføre sensor-data, hvor lavt energiforbrug er påkrævet. I den forbindelse ønsker IoT Denmark at høste erfaring ved anvendelse af teknologien og samtidig indgå partnerskaber med værdiskabende aktører, der kan udvikle enheder til at opsamle data samt aktører der kan berige den opsamlede data.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 2/6-17 kl. 08:46

Kære Espen, tak for din kommentar!

Energieffektiv og sikker datatransmission er centralt for udviklingen af fremtidens trådløse moniteringsløsninger. Vi ser frem til konkret at samarbejde med IoT Danmark om at udvikle IoT-løsninger med fokus på infrastruktur, der jo har et enormt potentiale for skalering. Kunderne vil efterspørge løsninger, der åbner mulighed for big data og machine learning, og bl.a. derfor er de løsninger som IoT Danmark tilbyder centrale i de kommende års udvikling.

Vi ser frem til samarbejdet!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Paul Egginton (Direktør, TEGnology ApS)
Mandag d. 29/5-17 kl. 12:54

Kære Henrik

Tak for et rigtigt godt initiativ. Det passer perfekt ind i TEGnology's strategi med trådløse sensorer som høster energi fra varme. Vi synes at hvis / når der er bredt accept for trådløse teknologier, så skal de være selvforsynende, uden at have brug for batterier eller strømkabler. Hvis samfundet skal bevare, og forbedre miljøet, stiller det stor krav til målingsteknik. Med de nuværende metoder, som er, i de fleste tilfælde, enten bundet op på kabler / og / eller batterier, når vi snart en praktiske grænse for, hvad man kan lave. Som Direktør i selskabet, kan jeg sige at TEGnology støtter initiativ 100% og ønsker det, den succes det fortjener. Hvis det er muligt at bidrag til initiativet, står vi til rådighed!

Alt muligt held og lykke!

Paul Egginton CEO.
TEGnology ApS
www.tegnology.dk

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 14:22

Kære Paul, tak for din kommentar!

At udvikle og teste effektive metoder at høste energi fra omgivelserne er helt centralt i udviklingen af fremtidens moniteringssystemer. Ikke alene i forhold til monitering af infrastruktur som tunneler og broer, men også f.eks. vindmøller hvor både private og samfundsinvestringer er massive, og rentabiliteten er afhængig af optimal drift og vedligehold. Vi er glade for at TEGnology vil være med til at løfte denne udfordring sammen med os.

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Anne Birgitte Bonde (Arbejdsmiljøchef, Aarsleff A/S)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 16:22

Aarsleff lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere og ser dette projekt som en mulighed for at vi bedre kan overvåge og dermed sikre vores medarbejdere i forhold til udsættelse for sundhedsskadelig påvirkning - særligt ved arbejde på tunnelprojekter.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 14:23

Kære Anne Birgitte, tak for din kommentar

Vi er glade for samarbejdet med Aarsleff og at vi gennem udvikling af overvågningssystemer kan være med til at understøtte jeres fokus på at sikre medarbejderne mod sundhedsskadelig påvirkning. Vi ser frem til samarbejdet.

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Ruichao Xu (Business development manager, Meggitt A/S)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 10:55

Der er generelt stigende interesse for monitorering af anlæg og infrastruktur i industri- og transportsektorerne, og dette vigtige område har fået betegnelsen structural health monitoring. For os er koncepterne med sensorer anbragt i beton og monitering af korrosion særlig interessant, idet piezoteknologi kan anvendes både til vibrationsmåling og energiforsyning af trådløse sensornetværk. Initiativet passer således fint med vores aktiviteter i dette forretningsområde, og vi deltager gerne.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 14:23

Kære Ruichao Xu, tak for din kommentar

Udvikling af nye kosteffektive sensorer og målemetoder er vigtigt for udvikling af nye systemer til overvågning af strukturer som tunneler, broer, vindmøller eller andre investeringstunge anlæg. Kombineret med f.eks. machine learning rummer nye målemetoder et enormt potentiale i forhold til at kunne forudsige eventuelle skadesforløb og hermed gribe ind tidligt hvor forbedringsomkostningerne er relativt små. Vi ser frem til samarbejdet!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Susanne Pedersen (Projektdirektør, Rambøll Danmark)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 19:22

Smart monitoring af infrastrukturanlæg er et vigtigt udviklingsområde med et stort potentiale. Tidlig konstatering af eksempelvis armeringskorrosion kan spare driftsmidler og medvirke til forøget levetid af vore anlægskonstruktioner. Effektive målemetoder til overvågning af arbejdsmiljø og luftkvalitet er ligeledes vigtigt - specielt i forbindelse med tunnelbyggerier.

Rambøll støtter projektforslaget og ser frem til et godt samarbejde.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 16:30

Kære Susanne, tak for din kommentar!

Vi er meget lade for at Rambøll i kapacitet at bygherrerådgiver for Femern støtter vores forslag samtidigt vil deltage i de faglige aktiviteter. Udover at forslaget adresserer for jer væsentlige udfordringer vil jeres medvirken være rammesættende for de mange SMV’er, der vil blive inddraget og herved få skabt retning og konkrete mål for deres fremtidige forretningsskabelse.

Vi ser frem til samarbejdet!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Kåre Christensen (Senior Arbejdsmiljøchef, NCC Building DK A/S)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 08:59

NCC bakker op om den foreslåede indsats for at udvikle små og billige sensorer til overvågning af partikler og NOx i arbejdsmiljøet i forbindelse med entreprenørarbejder. For NCC Construction er det meget vigtigt, at vi kan sikre et godt arbejdsmiljø for vore medarbejdere, ikke mindst ved arbejde under udgravninger med store dieselmaskiner.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 16:30

Kære Kåre, tak for din kommentar

Som du peger på er der en række specielle arbejdsmiljømæssige udfordringer i forbindelse med tunnelbyggeri, og specielt lange tunneler som Femern. En helt speciel udfordring er at sikre arbejdsmiljøet i forbindelse med det svejsearbejde, der skal foregå i tunnelen i forbindelse med sammenføjning af skinneelementerne. Det er et af de områder hvor vi sammen med NCC ser frem til at kunne udvikle løsninger, der sikre effektiv monitering og dokumentation af arbejdsmiljø.

Vi ser frem til samarbejdet!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Magnus J Christensen (BIM chef, COWI)
Fredag d. 2/6-17 kl. 11:11

COWI ønsker at støtte op om dette forslag.
COWI ser muligheder i monitorering af infrastruktur anlæg, særligt ifm. drift og vedligehold af større infrastrukturanlæg, såsom jernbaner, tunneller, veje og lufthavne. At sensorer kan give ejeren live feed om anlæggets tilstand, eksempelvis kritiske komponenter som sporskifter, og derved højne sikkerheden, er en fantastisk udviklingside´ Vi ser også stort potentiale i kobling mellem BIM modeller og live monitorering af anlægget.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 16:31

Kære Magnus, tak for din kommentar

BIM vil helt uden tvivl spille en helt central rolle i forbindelse med udvikling af fremtidens smarte moniteringsløsninger bl.a. som platform for udnyttelse af big data og machine learning, der jo tilsammen kan bidrage med nye muligheder for at drifte infrastruktur endnu mere effektivt både økonomisk og sikkerhedsmæssigt. Vi ser et stort potentiale for sammen COWI og forslagets sMV’er, at udvikle og demonstrere disse nye muligheder som en del af den foreslåede aktivitetsplan.

Vi ser frem til samarbejdet!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Tine Aage (Netværksleder, Service Platform)
Fredag d. 2/6-17 kl. 13:26

Det er positivt at der nu bliver tilvejebragt løsninger, som kan sikre at vi i højere grad får effektive investeringer i byggeriet med større holdbarhed og sikkerhed.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 16:31

Kære Tine, tak for din kommentar!

Vi ser frem til at kunne samarbejde med Service Platformen i udfoldelsen af aktiviteterne specielt i forbindelse med inddragelse og vidensformidling.

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Ulf Jönsson (Construction manager , Femern A/S)
Fredag d. 2/6-17 kl. 13:43

Projektforslaget er et godt initiativ, som vil gøre det lettere for Femern A / S at integrere eksponeringspladsen i Rødbyhavn med overvågningen af selve tunnelkonstruktionen, så der kan bruges de opnåede eksponeringsdata til beslutning om indledning af vedligeholdelsetiltag. For at dette skal være muligt, kræves en udvikling af både robust hardware, edb-værktøjer og beslutningsprocesser hvilket flere af aktivitetsplanens demonstrationscases kan dække.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Lørdag d. 3/6-17 kl. 16:31

Kære Ulf, tak for din kommentar!

Femern A/S er naturligvis en helt central aktør i forbindelse med etablering af Femern forbindelsen, og dermed også i forbindelse med aktiviteterne i nærværende aktivitetsforslag. Vi sætter derfor stor pris på den dialog vi har haft med Femern A/S i forbindelse med udarbejdelsen af vores projektforslag bl.a. i forhold til at sikre fokus på rette udfordringer. Vi ser desuden mulighederne for adgang til eksponeringspladsen i Rødbyhavn som et væsentligt afsæt for de tekniske udviklingsaktiviteter.

Vi ser frem til et fortsat samarbejde!

De bedste hilsner

Henrik Hassing, FORCE Technology

Bo Sejer Frandsen
Tirsdag d. 6/6-17 kl. 09:38

It-forum er landets største forening for it-interesserede virksomheder med 450 medlemmer og repræsenterer omkring 30.000 arbejdspladser.

Vi finder forslaget meget interessant ift. at bringe IoT og Big Data i anvendelse i bygge- og anlægssektoren, og ser mange andre tilsvarende anvendelsesmuligheder i andre sektorer, hvor den nye viden vil kunne bringes i spil.
Vi bidrager meget gerne til at involvere vores medlemsvirksomheder i konkrete anvendelsescases.

Vi har allerede samarbejde med virksomheder, der leverer IoT og sensorer baserede løsninger til bygningsindsutrien.

De bedste hilsner

Bo Sejer Frandsen, it-forum

Thomas S. Toftegaard (Head of Department of Engineering, Aarhus University)
Tirsdag d. 6/6-17 kl. 12:21

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, har gang i en lang række forskningsaktiviteter indenfor IoT og Big Data også med relevans indenfor bygge og anlægssektoren.
Vi finder forslaget vedr. smart monitering af infrastruktur og miljø meget relevant og ser muligheder for samarbejde og synergi til vores igangværende aktiviteter.