Standarder, viden, metrologi og måleteknik

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Ole Andersen
Senior Project Manager

Standardiserings- og metrologiarbejdet vil føre til, at DELTA aktivt deltager i netværksdannelse og videnudveksling med betydende interessenter på området. Den opsamlede viden formidles til et stort antal danske virksomheder i forbindelse med DELTA’s rådgivnings- og testydelser for ca. 2.000 kunder per år. Arbejdet med videnhjemtagning og –formidling fører til en opkvalificering af industrien, og endelig forøges DELTA’s kompetenceniveau og serviceudbud på måleteknikområdet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Kvalifikationer og viden er afgørende konkurrenceparametre for højteknologiske virksomheder i skarp konkurrence med udenlandske virksomheder, som er hurtige til at tilpasse sig udviklingen. I mange tilfælde har konkurrenterne endvidere de økonomiske muligheder for at opretholde egne forskningsafdelinger, som kan gennemføre målrettet videnhjemtagning og intern formidling samt optræde som forbindelsesled til udenlandske videncentre for standardisering og måling. Dette er til gengæld ikke let for SMV’er, som vil have stor gavn af DELTA´s indsats på området, og udbyttet vil primært være en forkortet udviklingstid samt at produkterne opfylder og testes efter de rigtige krav, og dermed en hurtigere markedsintroduktion af industriens nye produkter.

På det måletekniske område er der for SMV’er stor forskel imellem hvorvidt sådanne ydelser er tilgængelige i Danmark, eller de skal indkøbes hos udenlandske udbydere. Dette gælder for såvel ydelsernes almindelige tilgængelighed, deres pris samt tiden fra bestilling til afsluttet levering. En hurtigere markedsintroduktion kræver endvidere, at det er muligt tidligt at identificere de mest interessante forskningsresultater internationalt set og at præsentere disse for de rigtige nøglepersoner i virksomhederne. Derved giver teknologien tidligere et forretningsmæssigt afkast til den enkelte virksomhed. En fokuseret videnhjemtagning af state-of-the-art viden, som opkvalificerer DELTA’s eksperter, er et målrettet bidrag til denne accelererede adoption af teknologien.

DELTA arbejder i Center for Legal Metrologi (CLM) sammen med en række partnere for at koordinere viden og aktiviteter inden for legal metrologi. Indsatsen omfatter bl.a. en opbygning af kompetence og viden om emnet med udgangspunkt i et stærkt internationalt samarbejde samt en formidling af den opbyggede viden til industrien via udsendelse af nyhedsbreve og afholdelse af informationsarrangementer, og DELTA samarbejder desuden med DANIAmet, som koordinerer metrologiaktørerne i Danmark.

EU reglerne om ECOdesign er, selv efter at direktivet (2009/125/EC) og tilhørende forordninger har eksisteret i en række år, fortsat en kilde til udfordringer. Mange mindre danske produktionsvirksomheder kender ikke kravene og har ingen erfaringer med at gennemføre et korrekt ECOdesign, udarbejde analyser og opstille de nødvendige conformity-erklæringer. DELTA vil opbygge en viden og gennemføre videnoverførsel inden for området.

Standardisering har en markant indflydelse på samfundsøkonomien, og virksomheder, som benytter standarder, har en højere værditilvækst, flere ansatte, større eksportvolumen og større produktivitet end virksomheder, som ikke benytter standarder. For især SMV’er betyder en adgang via DELTA til viden om eksisterende og kommende standarder, at de kan forkorte time-to-market for deres produkter og dermed forbedre deres konkurrencesituation.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Resultaterne af arbejdet formidles til industrien og samfundet gennem en række kanaler:

  • Serviceydelser baseret på en måleteknisk udvikling af on-site målinger indenfor bygningsakustik og måling af amplitudemodulation forårsaget af driftsforhold for vindmøller.
  • En international videnhjemtagning gennem kontakter til universiteter og deltagelse i internationale nøglekonferencer efterfølges af videnspredning gennem temadage og kundekontakter.
  • DELTA er redaktør for nyhedsbrevet Metrologi Nyt udgivet af DANIAmet, og dertil kommer formidling via Metrologidagen.
  • Bidrag til en forøget viden i industrien om krav og løsninger på ECOdesign området.
  • Deltagelse i arbejdet med en lang række standarder for at påvirke arbejdet og for at kunne fortolke kravene for DELTA’s kunder, og den opsamlede viden formidles til danske virksomheder.

Aktiviteterne fører til en styrkelse af danske virksomheders forbindelse til den globale infrastruktur. Denne er ikke i sig selv et økonomisk eller kommercielt område men i stedet en af de fundamentale byggesten, som er nødvendige for at sikre bæredygtig teknologisk service. Der findes ikke et kommercielt marked for de services, som resulteres af infrastrukturaktiviteterne. Først og fremmest fordi det ikke er muligt at finde en afregningsstruktur med en kundegruppe, så indtægterne kan dække videnopbygning og udvikling af services. Dertil er den samlede kundegruppe i Danmark for lille til de - ofte meget specialiserede - ydelser af stor betydning for enkeltvirksomheder.

3. Centrale aktiviteter

Måleteknik: Dette omfatter fastholdelse og videreudvikling af de måletekniske kompetencer, som ligger bag nogle af DELTA’s ydelser som udvikling af on-site måleydelser inden for bygningsakustik samt måling og perception af amplitudemodulation ifm. vindmøllestøj i form af nye måleprincipper og -teknikker for hvilke, der har vist sig et behov og en efterspørgsel fra danske virksomheder.

International videnhjemtagning: DELTA gennemfører en international videnhjemtagning gennem kontakter til universiteter og deltagelse i internationale nøglekonferencer. Derved opkvalificeres udvalgte personer, således de kan formidle denne viden til industriens medarbejdere via DELTA’s store netværk samt hjemmeside og elektroniske nyhedsbreve.

Metrologi: Hovedelementerne i metrologiaktiviteten er, at DELTA deltager aktivt i DANIAmet, CLM og MI. Der vil være deltagelse i faggrupper for drøftelse af lovgivningsmæssige tiltag i forbindelse med legal metrologi, og der vil være deltagelse i standardiseringsgrupper inden for metrologi. Videnformidling foregår via DANIAmets hjemmeside og Metrologi Nyt, som udsendes i ca. 1000 eksemplarer, og DELTA vil hvert år være medarrangør af en metrologikonference.

ECOdesign: DELTA opbygger en viden og tilhørende rådgivningsydelser om produkters energieffektivitet og materialeindhold samt designløsninger, som optimerer energiudnyttelse, sikrer længere levetid og opfylder ECOdesign kravene. Denne viden formidles gennem awareness kampagner.

Standardisering: DELTA deltager aktivt, og i nogle tilfælde som formand eller standardredaktør, i ca. 50 standardiserings-grupper og -udvalg. Ud over videnopbygning om det internationale standardiseringsarbejde og baggrunden for standardernes indhold, giver det DELTA en mulighed for at påvirke arbejdet til gavn for samfundet og for virksomhederne. Den opbyggede viden formidles bredt til et stort antal danske virksomheder.

4. Mulige samarbejdspartnere

Standardiserings- og metrologiaktiviteterne videreføres og udbygges i fortsat samarbejde med: Dansk Standard, CEN/CENELEC, IEC, ISO, OIML, WELMEC, FORCE Technology, Teknologisk Institut, DFM, Dansk Energi, DANIAmet, CLM og MI.

Nøgleord

16 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:39

For Kamstrup, som producent af varme-, køle- og vandmålere, er det særdeles vigtigt at have adgang til fælleseuropæiske typegodkendelser og certificeringer i Danmark, og at der reelt foregår en vidensdeling i det legal-metrologiske netværk i Danmark. DELTA har, som mangeårig deltager i CLM, i CEN/ TC176/WG2 og i S-222, en central rolle i den danske legale metrologi. Det er endvidere på grund af det tætte samarbejde med DELTA, at FORCE kan opretholde sin position blandt de førende europæiske notified bodies indenfor vand- og varmemålere.
Søren Lang, Produktgruppechef Kamstrup A/S

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:25

Søren Lang – Tak for din kommentar

Vi er glade for, at vores mangeårige indsats indenfor Center for Legal Metrologi værdsattes af industrien. Vores aktiviteter omfatter dels et teknisk samarbejde med især FORCE og dels en ret omfattende videnformidling. Formidlingen foregår dels igennem det danske metrologisystem og dels 1:1 overfor virksomheder med konkrete spørgsmål. Dertil kommer videndelingsaktiviteter gennem de Erfa-grupper, der er oprettet under CLM.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:40

Under den løbende udvikling af den europæiske standard for varme- og kølemålere, EN 1434, får vi i den tekniske arbejdsgruppe særdeles kompetent hjælp fra DELTA omkring EMC, pålidelighed, klimatest for fugt/temperatur og mekanisk test.
Søren Lang, Medlem af CEN/TC 176/WG 02

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:26

Søren Lang – Tak for din kommentar

DELTA deltager i en lang række standardiseringsgrupper, herunder også i CEN/TC176 WG2, hvor arbejdet er fokuseret på Varmemålere – Krav, testmetoder og teknisk redigering. Vi har et stort udbytte af at sidde i standardiseringsgrupper, hvori der også er dansk industrideltagelse. Det giver os en indsigt i danske virksomheders behov på det konkrete standardiseringsområde samt muligheder for at påvirke arbejdet til gavn for samfundet og for virksomhederne.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 13:13

Som Formand for CLM, og som Europæisk Chairman for CEN/TC176 vil jeg anerkende det store stykke arbejde som DELTA udfører i forbindelse med standardisering.
Dansk industri havde ikke stået så stærk inden for standardisering af eksempelvis varmeenergimålere som vi gør nu, hvis DELTA ikke havde deltaget.
Fra FORCEs side glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde med DELTA, ikke kun på standardiseringssiden, men også inden for bl.a. CLM, hvor DELTA bestemt også yder en god indsats.

Birgit Juul Jørgensen (Approval Engineer, Siemens A/S Flow Instruments)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:15

Siemens A/S Flow Instruments udvikler og producerer flowmålere indenfor de tre teknologiområder magnetisk-, ultralyd og coriolis. Flere anvendelsesområder kræver typegodkendelser såsom afregningsmålere til vand, varme og andre væsker end vand. For at kunne fortsætte den kraftige udvikling som Siemens' flowmålerforretning har haft de seneste år, er det nødvendigt at have mulighed for kompetent og hurtig typeprøvning og typegodkendelse i Danmark samt at aktører i Danmark aktivt deltager i det nationale og internationale standardiseringsarbejde. SIEMENS A/S Flow Instruments har øget sine udviklingsmuligheder i Danmark ved at bygge nyt hovedkvarter og laboratorium i Sønderborg. Siemens har stor gavn af det velfungerende og professionelle samarbejde med virksomheder som DELTA. Dette samarbejde skal fortsætte for at Siemens kan fortsætte sin vækst. De danske GTS institutters nationale og internationale samarbejde og deltagelse i standardiseringsarbejde er en forudsætning for, at Siemens kan udvikle flowmålere i Danmark og dermed bevare og oprette arbejdspladser i Danmark.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 09:54

Birgit Juul Jørgensen – Tak for din kommentar

DELTA’s engagement på de forskellige standardiseringsområder er valgt, så det passer med industriens behov på disse områder. Deltagelsen fører til betydelige nationale og internationale samarbejder og en omfattende videnindsamling. Desuden giver deltagelsen i standardiseringsgrupperne en indsigt i baggrunden for de detaljerede krav i de pågældende standarder, hvilket sætter DELTA i stand til at fortolke standardernes krav for danske virksomheder. Den opsamlede viden formidles til industrien dels gennem dedikerede arrangementer og dels gennem de mange kommercielle opgaver, som DELTA løser for industrien.

Thomas Young Olesen (Quality Engineer, Grundfos Holding A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:30

Grundfos udvikler og producerer kvalitetsprodukter, derfor er det centralt, at der er et aktiv netværk for pålidelighed i Danmark.

DELTA's fortsatte engagement inden for SPM erfagrupperne, samt standardisering i IEC TC 56 for pålidelighed, er vigtigt for virksomhedder i alle størrelser.

For at fastholde Danmarks fortsatte indflydelse på, pålidelighedsstandarders egnethed for anvendelse i industrielle virksomhedder, er det vigtigt, at fastholde centrale positioner i IEC TC56's ledelse og projekter.

I den forbindelse har Valter Loll ydet et stort bidrag i mange år, som både convenior og formand for IEC TC56. Senest er også Anders Bonde Kentved trådt aktivt ind i arbejdet.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:18

Thomas Young Olesen – Tak for din kommentar

Det er et vigtigt element i DELTA’s involvering i pålidelighed af især elektromekaniske produkter at deltage aktivt i standardiseringsaktiviteter. Dette sikrer en kanal, hvorigennem det er muligt at påvirke retningen i det fremtidige arbejde med standarderne, så det er i overensstemmelse med industriens behov. Parallelt hermed giver det adgang til en betydelig viden om baggrunden for standardernes krav, og denne viden kan umiddelbart formidles gennem Erfa-grupper, temadage samt direkte i forbindelse med løsning af kundeopgaver.

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:02

Standarder er et fælles sprog som tales over hele verden. Et sprog som bruges til samhandel og forretningsudvikling. Derfor er 99 % af de standarder der udkommer i Danmark europæiske eller internationale standarder.
Når et produkt lever op til en europæisk standard, må det som hovedregel frit eksporteres til de andre EU-lande, uden at de må stille yderligere krav til produktet.
Derved undgår man tekniske handelshindringer. Standarder er derfor med til at gøre samhandel mindre bureaukratisk.
Som Sekretær for Standardiseringsudvalg DS/S-222,(spejl udvalg til CEN/TC176 og ISO/TC30) vil jeg anerkende det store stykke arbejde og den aktive rolle som DELTA udfører i forbindelse med standardisering.
Fra Dansk Standards side glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde med DELTA.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:24

Henryk Stawicki – Tak for din kommentar

Virksomheder, der benytter standarder, har erfaringsmæssigt en højere værditilvækst, flere ansatte, større eksportvolumen og større produktivitet, end virksomheder der ikke benytter standarder. Derfor er det vigtigt at bidrage til, at industrien har let adgang til viden om aktuelle standardiseringsaktiviteter. Vi er glade for din støtte til vores aktivitetsforslag, der sigter på, at vi kan fortsætte med at yde vores bidrag til standardiseringsaktiviteterne.

Jørn Huusom (Tech.Mgr., civ.ing., ista Danmark A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:35

ista Danmark A/S arbejder med forbrugsmåling med henblik på forbrugsafregning. ista har omkring 2 mio. målere i drift i Danmark.
Derfor deltager ista aktivt i en række af CLMs erfa-grupper, som vi anser for at have stor betydning for virksomheden ista og for udviklingen inden for området legal metrologi som helhed i Danmark. Erfa-gruppernes store betydning er, at der i disse grupper udveksles værdifuld information blandt betydende interessenter til gavn for samfundet.
I det internationale samarbejde støtter og deltager ista i standardisering, for eksempel med deltagelse i CEN/TC176, CEN/TC284 og CEN/TC171 under Dansk Standard.
I det samarbejde, som foregår i de nævnte grupper, er Delta en væsentlig bidragsyder. Det er i denne sammenhæng uhyre vigtigt for danske virksomheder at have den nyeste viden repræsenteret og formidlet.
Delta opbygger viden og kompetencer over et bredt emnefelt, som på forskellig måde stilles til rådighed for danske virksomheder.
For virksomheder som ista Danmark A/S og naturligvis mange andre, som arbejder i internationalt, er let adgang til nyeste viden og kompetent rådgivning, herunder også serviceydelser, på en række teknologiske områder helt essentielt. Derfor bør og skal Deltas aktivitetsforslag Standarder, viden, metrologi og måleteknik nyde fremme og tildeles økonomiske ressourcer.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:25

Jørn Huusom – Tak for din kommentar

Aktivitetsforslaget har til formål at sikre, at vi i den næste treårsperiode kan fortsætte vores engagement i CLM. Dette omfatter deltagelse i faggrupper vedrørende lovgivningsmæssige krav i forbindelse med legal metrologi. Derudover indgår deltagelse i standardiseringsgruppen indenfor metrologi. Den efterfølgende videnformidling på basis af disse aktiviteter udgør – som du også fremhæver – en meget vigtig del af effekten af aktiviteterne.

Annette Dragsdahl (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:14

Opbygning af viden og sikring af en dansk infrastruktur er et af de væsentlige punkter som Metrologiudvalget arbejder med. Det er af afgørende betydning, at både store og små virksomheder kan trække på dansk ekspertise til måletekniske opgaver på det legale område. Internationalt samarbejde er helt nødvendigt, da vi i Danmark ikke kan dække alle områder, herved kan trækkes yderligere viden hjem til glæde for dansk erhvervsliv, og der opstår en væsentlig synergieffekt. ECO-designdirektivet bliver fortsat udbygget og kravene til måling og målingers nøjagtighed stiger. Derfor er det meget positivt, ata DELTA vil gå nærmere ind på disse områder og sikre videnformidling til brugerne.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:18

Annette Dragsdahl – Tak for din kommentar

Denne aktivitetsplan vil betyde, at DELTA fortsat kan bidrage til sikringen af den danske infrastruktur blandt andet gennem aktiv deltagelse i DANIAmet, CLM og MI. Herved vedligeholdes og udbygges vores kompetencer på det legale område. Et andet aspekt af planen er, at den gør det muligt for os at opbygge og formidle en viden om produkters energieffektivitet og materialeindhold samt om designløsninger, der opfylder ECOdesign kravene.

Kristian Baasch Thomsen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:27

En standard er en normal måde at gøre tingende på. Med DELTAs forslag sikrer Danmark at en uhyre kompetent og uvildig part deltager aktivt når standarderne (normalen) bliver aftalt.
DELTA står for videnformidling via en række klubber og via SPM - fora hvor også SMV kan få uvildig information om de internationale regler og standarder, for relativt små midler. - Viden er et must for markedsadgang og dermed eksport.

Aktuelt er en række EU Direktiver blevet opdateret til at følge NLF og visse har opdaterede essential requirements - hvordan skulle en SMV holde sig orienteret om alle kravene uden et GTS, der informerer uvildigt?

Den tætte kontakt mellem myndigheder, Dansk Standard, universiteter, GTS'er og danske virksomheder som ERFA grupperne skaber, er særdeles værdifuld. Også for eksporten.

En ting er at følge standarder og regler og observere - en anden ting er at påvirke kravene pro-aktivt. Her er det vigtigt at DELTA's forslag får støtte og midler, så vi kan sikre den fortsatte indflydelse. Så vi kan sikre eksport - ikke mindst fra SMV.