Standarder, viden, metrologi og måleteknik

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Ole Andersen
Senior Project Manager

DELTA vil bidrage til at styrke rammebetingelserne for danske virksomheder og derigennem opnå en forøget innovationstakt hos disse. Dette vil ske ved en styrket videnformidling i form af rapporter i DELTA’s nye TEK’notat serie, arbejdet med national og international standardisering, aktiviteter indenfor metrologi samt måleteknik i form af videreudvikling af kompetencerne til at foretage lystekniske målinger.

Ny viden og serviceydelser
Resultaterne af arbejdet vil blive formidlet til industrien og samfundet gennem en række kanaler:

 • Standardiseringsarbejdet fører til, at DELTA aktivt deltager i netværksdannelser og tilhørende vidensudveksling, og den opsamlede viden formidles til danske virksomheder.
 • Den viden, som DELTA allerede besidder, vil blive formidlet til en bred kreds af virksomheder gennem udgivelserne i DELTA’s nye TEK’notat serie.
 • DELTA er redaktør for nyhedsbrevet Metrologi Nyt, der udgives af DANIAmet. Dertil kommer ca. 150 henvendelser per år fra virksomheder vedrørende fortolkninger af metrologikrav.
 • Styrkelsen af DELTA’s kompetencer indenfor lystekniske målinger vil primært blive formidlet til interessenterne igennem DELTA’s aktiviteter, test og rådgivning på det lystekniske område.
 • DELTA’s standardiseringsaktiviteter omsættes løbende i ny rådgivning og nye test services.

Centrale aktiviteter

 • Standardisering: DELTA deltager aktivt, og i nogle tilfælde som formand eller standardredaktør, i ca. 50 standardiseringsgrupper og -udvalg. Ud over den videnopbygning om det internationale standardiseringsarbejde og baggrunden for standardernes indhold, der er et resultat af indsatsen, giver det DELTA en mulighed for at påvirke arbejdet til gavn for samfundet og for virksomhederne. Den herved opbyggede viden formidles bredt til et stort antal danske virksomheder.
 • Videnoverførsel: DELTA vil gennemføre en formidling af teknisk viden indenfor vores samlede teknologiområde gennem en regelmæssig udgivelse af tekniske rapporter på dansk rettet mod tekniske medarbejdere i de virksomheder, der tilhører gruppen af DELTA’s primære interessenter. Der planlægges med ca. 10 rapporter i TEK’notat serien om året, hvert med et teknisk indhold og en nyhedsværdi, der gør dem relevante også udenfor en snæver kreds af specialister. Rapporterne spredes via DELTA’s hjemmeside og elektroniske nyhedsbreve.
 • Metrologi: Hovedelementerne i metrologiaktiviteten er, at DELTA deltager aktivt i DANIAmet, CLM og MI (organisationen af Metrologi Institutter). Der vil være deltagelse i faggrupper med Sikkerhedsstyrelsen for drøftelse af lovgivningsmæssige tiltag i forbindelse med legal metrologi, og der vil være deltagelse i internationale standardiseringsgrupper inden for metrologi. Videnformidling vil foregå via DANIAmets hjemmeside og Metrologi nyt, som udsendes i ca. 1000 eksemplarer plus som elektronisk nyhedsbrev til ca. 100 abonnenter, og hvor DELTA er redaktør. Sammen med DI og DANIAmet vil DELTA hvert år være medarrangør af en metrologikonference, som afholdes på den årlige internationale Metrologiens dag.
 • Måleteknik: DELTA driver en række akkrediterede målelaboratorier. En del af Resultatkontraktens midler vil blive anvendt til at fastholde og videreudvikle grundlaget for disse aktiviteter indenfor blandt andet lystekniske målinger. Det vil primært omfatte introduktionen af nye måleprincipper og -teknikker for hvilke, der har vist sig et behov og efterspørgsel fra danske virksomheder, der bruger disse services. Der vil desuden fortsat blive arbejdet med at videreudvikle DELTA’s on-site måleydelser.

Rationale for indsatsen
Viden og ny teknologi er afgørende konkurrenceparametre for højteknologiske virksomheder.  Konkurrenterne er hurtige til at tilpasse sig udviklingen, og store virksomheder har de økonomiske muligheder for at opretholde egne forskningsafdelinger, der kan gennemføre målrettet videnhjemtagning og intern formidling samt optræde som forbindelsesled til udenlandske videncentre for standardisering og måling. Dette er imidlertid en væsentlig udfordring for SMV’ere. Disse vil derfor have stor gavn af DELTA´s indsats på området, og udbyttet vil primært være en forkortet udviklingstid, samt at produkterne opfylder og testes efter de rigtige krav. Begge disse forhold vil føre til en hurtigere markedsintroduktion af industriens nye produkter.
Aktiviteterne vil føre til en styrkelse af danske virksomheders forbindelse til den globale infrastruktur.
Infrastrukturen er ikke i sig selv et egentligt økonomisk eller kommercielt område. Den er i stedet en af de fundamentale byggesten, der er nødvendige for at sikre vedvarende bæredygtig teknologisk service. Der findes ikke et egentligt kommercielt marked for størstedelen af de services, der resulterer af infrastrukturaktiviteterne. Først og fremmest fordi det ikke er muligt på disse vilkår at finde en afregningsstruktur med en kundegruppe, så indtægterne kan dække videnopbygning og udvikling af services. Dertil er den samlede kundegruppe i Danmark for lille til de - ofte meget specialiserede - ydelser af stor betydning for enkeltvirksomheder. Dette betyder også, at ydelserne afsættes i et marked uden konkurrence.
Standardiserings- og metrologiarbejdet vil føre til, at DELTA aktivt deltager i netværksdannelser og tilhørende videnudveksling med de betydende interessenter og virksomhedsaktører på området. Den opsamlede viden formidles til et stort antal danske virksomheder primært i forbindelse med DELTAs rådgivnings- og testydelser for ca. 2000 kunder per år.
Kontakter til betydende interessenter og aktører indenfor standardiserings- og metrologiområdet vil skabe øget værditilvækst hos danske producenter, lette adgangen til viden for danske brugere og forbedre Danmarks stilling internationalt.
Effekten vil dels være en besparelse hos virksomhederne på grund af, at produkterne opfylder og testes efter de rigtige krav (standardisering og metrologi). Dertil kommer, at virksomhederne får lettere adgang til internationale forskningsresultater, og lettere og hurtigere kan gennemføre udviklingsprojekter med kendt teknologi og påbegynde anvendelsen af nyudviklet teknologi (videnoverførsel). Arbejdet med måleteknikken i forbindelse med DELTA’s akkrediterede målelaboratorier vil føre til en forøgelse af kompetenceniveauet og serviceudbuddet.
Mulige samarbejdspartnere
Standardiserings- og metrologiaktiviteterne er i dag forankret i et stærkt samarbejde, som vil blive videreført og udbygget under aktiviteten med:

 • Dansk Standard
 • CEN/CENELEC, IEC, ISO
 • OIML, WELMEC,
 • FORCE Technology, Teknologisk Institut, DFM, Dansk Energi
 • DANIAmet, CLM og MI

 
 

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Lang
Torsdag d. 31/5-12 kl. 14:33

DELTA er et af de få institutter i Europa som er i stand til at gennemføre veldokumenterede og reproducerbare EMC tests på vand- og varmemålere med et så overbevisende resultat at DELTAs EMC typetestrapporter og Assessments accepteres af alle relevante notificerede organer/myndigheder.

Det er derfor særdeles vigtigt at sikre DELTA's fortsatte deltagelse i det Europæiske standardiseringsarbejde under CEN.

Søren Lang (Medlem af CEN 176 WG2)
Kamstrup A/S

Birgit Juul Jørgensen
Fredag d. 1/6-12 kl. 15:00

Siemens A/S Flow Instruments udvikler og producerer flowmålere indenfor de tre teknologiområder magnetisk-, ultralyd og coriolis. Flere anvendelsesområder kræver typegodkenderser såsom afregningsmålere til vand, varme og andre væsker end vand. For at kunne fortsætte den kraftige udvikling som Siemens' flowmålerforretning har haft de seneste år, er det nødvendigt at have mulighed for kompetent og hurtig typeprøvning og typegodkendelse i Danmark. Siemens har stor gavn af det velfungerende og professionelle samarbejde med DELTA og FORCE, som eksisterer i dag og som skal fortsætte for at Siemens kan fortsætte sin vækst. De danske institutter er en forudsætning for, at Siemens kan udvikle flowmålere i Danmark og dermed bevare og oprette arbejdspladser i Danmark.

cadh
Tirsdag d. 5/6-12 kl. 21:41

Det er positivt at Delta på det lystekniske område ønsker at videreudvikle deres aktiviteter. Det er der efter vores mening behov for. Udviklingen indenfor LED teknologi er nu på et stade, hvor LED baseret belysning, såkaldt Solid State Lighting (SSL), mht. effektivitet og lysmængde kan erstatte en række traditionelle lyskilder. SSL produkter stiller, i modsætning til traditionelle lyskilder, en række specielle krav til test og karakterisering, hvilket kræver en opdatering af såvel faciliteter som kompetencer.

DTU Fotonik har allerede igennem F&U projekter de sidste 8 år arbejdet tæt sammen med danske virksomheder omkring SSL og har opbygget en række måletekniske kompetencer og faciliteter specielt rettet mod LED teknologi og SSL produkter. En goniospektrometrisk opstilling er endvidere under opbygning, til effektivitets, farve og udstrålingskarakterisering af store LED lamper/armaturer. Denne facilitet er afgørende for test og rådgivning overfor dansk industri, men også for forskning og uddannelse på dette område. Farvemåling er blevet specielt vigtig for de nye SSL produkter, hvor DFMs tiltag indenfor kolorimetri også vil være meget relevant.

DTU Fotonik deltager aktivt i det internationale standardiseringsarbejde som nationalt medlem af division 2 i CIE, og ved ekspertdeltagelse i IEA’s Solid State Lighting Annex. Sidstnævnte finansieres igennem et EUDP støttet projekt, hvor DTU Fotonik har inddraget Delta for at muliggøre, at de to danske uvildige lystekniske laboratorier kan deltage i en international round robin målekampagne. Denne målekampagne er specielt rettet imod SSL produkter med udgangspunkt i forventede krav i de kommende målestandarder fra CEN og CIE’s side. Dette er et meget vigtigt element i at sikre en korrekt og høj standard for den lystekniske metrologi i Danmark. Der er i dag ikke en dansk lysteknisk deltagelse i det tilsvarende tiltag fra det europæiske metrologi udviklingsprogram, EMRP.

Danmark har behov for en samlet og velfunderet lysteknisk måleplatform, som kunne opbygges i et kompetence/facilitets samarbejde imellem Delta, DFM og DTU Fotonik. Dansk belysningsindustri har behov for en sådan national lysteknisk platform der kan teste og rådgive, samt skabe sporbarhed og videreføre høj metrologisk standard til den danske belysningsindustri.

Vi ser meget gerne øget aktivitet på dette område, men det kræver en samlet handlingsplan for en koordineret dansk indsats på området, med en national lysteknisk platform som mål.

Carsten Dam-Hansen og Paul Michael Petersen
DTU Fotonik

Ole Andersen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 13:46

Birgit Juul Jørgensen

Tak for din kommentar. Det er hensigten, at vores engagement i Center for Legal Metrologi fortsat skal omfatte videnopbygning og internationalt samarbejde med relevans for vores typeprøvningsaktiviteter i forbindelse med varmeenergimålere. Dertil kommer vores fortsatte deltagelse i standardiseringsgrupper indenfor vandmålere og varmeenergimålere.

Ole Andersen

Ole Andersen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 13:52

Tak for jeres kommentar. I forbindelse med vores plan om at videreudvikle vores lystekniske målinger, er vi meget åbne for et kompetence- og facilitetssamarbejde med DFM og DTU Fotonik. Vores arbejde vil i første række fokusere på at udvide grundlaget for vores akkrediterede målinger på det lystekniske område, således at vi bliver i stand til at tilbyde disse services i forbindelse med nye typer af lyskilder.

Ole Andersen

Ole Andersen
Fredag d. 1/6-12 kl. 13:16

Søren Lang

Tak for din kommentar. Du har helt ret i, at det er af stor betydning for værdien af mange af vores test- og rådgivningsydelser, at vi er i stand til at engagere os i internationalt standardiseringsarbejde. Det skyldes i første række, at vi derved får en stor viden om standardernes indhold og om baggrunden for dette indhold.

Ud over den videnopbygning som arbejdet resulterer i, giver det os også en mulighed for at påvirke standardiseringsarbejdet til gavn for samfundet og for de danske virksomheder.

Ole Andersen