Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Energi og energieffektivitet og Produktionsteknologi
Mette Glavind
Direktør, Byggeri og Anlæg

Kendskab til standarder og tilsvarende krav – samt mulighed for dokumentation af produkter og processer – er en forudsætning for, at virk­somhederne kan markedsføre og sælge i ind- og udland. Teknologisk Institut vil udbygge formidling og testgrundlag med hensyn til nye udfordringer inden for energi, miljø, bæredygtighed og sikkerhed og med særlig betydning for danske virksomheder, og især vedr. Ecodesign, Byggevarefor­ordning, Maskin-, Trykbeholder- og ATEX-direktiverne samt drikkevandssystemer.

Ny viden og serviceydelser
Kendskab til de nyeste standarder og tilsvarende krav samt mulighed for test og anden dokumentation af produkter og processer er en forudsætning for, at virksomhederne kan markedsføre og sælge deres produkter i ind- og udland. I mange tilfælde er der yderligere behov for vejledning og anden support angående produktgodkendelser og -certificering, herunder i forbindelse med notificering i henhold EU’s direktiver og forordninger. Dette gælder ikke mindst for SMV, der sjældent kan dedikere personale til at opbygge den særlige ekspertise, der kræves til denne opgave. Endelig er det på de områder, som har særlig præference i Danmark, vigtigt, at der også proaktivt er mulighed for at påvirke de fremtidige krav til standarder.
Med bl.a. baggrund i deltagelse i mere end 50 standardiseringsudvalg og i europæiske netværksmøder med hensyn til EU-direktiver og forordninger mv., samt baseret på prøvningslaboratorier med et betydeligt internationalt kontaktnet, kan Teknologisk Institut tilbyde en række ydelser på dette felt. Gennem Instituttets virke med stor faglig bredde samt nærhed til virksomhederne og deres behov har ydelserne stor mangfoldighed, men er baseret på, dels at kunne tilbyde test i forbindelse med udvikling og dokumentation, dels at videnformidle bredt og indgå i sparring med de enkelte virksomheder.
Nærværende indsats omfatter primært ydelser, der relaterer sig til nye udfordringer med fokus på energi, miljø, bæredygtighed og sikkerhed og med særlig betydning for danske virksomheders salg nationalt og internationalt:

 1. Ecodesign, hvor sigtet – med afsæt i det nye Ecodesigndirektiv er at kunne tilbyde såvel videnformidling og sparring som prøvningsfaciliteter for udvalgte Ecodesign-områder, bl.a. i fortsættelse af det nyetablerede Green Lab for Energy Efficiency in Buildings. Yderligere bidrages til påvirkning af, at kravene i så vid udstrækning som muligt tilgodeser danske interesser på området. De standardiserings- og laboratoriemæssige ydelser knytter sig naturligt sammen med andre igangværende tiltag, der har til formål at understøtte innovation og udvikling af danske produkter inden for dette felt.
 2. Byggevareforordning (CPR), hvor der vil blive udbudt viden og sparring samt supplerende prøvningsmuligheder relateret til de – i forhold til det tidligere Byggevaredirektiv (CPD) – nye krav til bæredygtighed og med hensyn til Dangerous Substances fra byggevarer. Ydelserne ligger i forlængelse af Teknologisk Instituts førende rolle, når det gælder rådgivning, prøvning og certificering inden for byggekomponentområdet.
 3. Maskin- (MD), Trykbeholder (PED) og ATEX-direktiverne, hvor ny videnformidling bl.a. er rettet mod Sikre Styresystemer samt nye beregningsmodeller og kurser. Der tages bl.a. afsæt i, at mange virksomheder – ikke mindst SMV – løbende har behov for såvel uddannelse som hurtig og kvalificeret rådgivning i enkeltsager. Dette er ofte i forbindelse med nye produkter, der ikke direkte er omfattet af eksisterende standarder, og typisk i form af fortolkning af udvalgte bekendtgørelser, tekniske regulativer og standarder.
 4. Drikkevandskomponenter og -anlæg, hvor der tilbydes såvel viden og rådgivning om  internationale krav til komponenter og produkter, fx armaturer og rør, som prøvningsmuligheder med henblik på opfyldelse af danske krav, såvel som anerkendelse hos  europæiske certificeringsordninger, som er væsentlige for eksport af produkter, fx DVGW og KTW i Tyskland og WRAS i Storbritannien.

Centrale aktiviteter
Aktiviteterne kan kort opsummeres i: Deltagelse i standardisering og lignende, udvikling af prøvningsmetoder og -koncepter til de nye udfordringer samt formidling. Inden for de omhandlede områder skal følgende præciseres: 

 1. Ecodesign: Deltagelse i standardisering mv. på områder, som vil blive omfattet af Ecodesignkravene, og som har særlig dansk betydning. Udvikling og opbygning af nye prøvningsfaciliteter, der matcher de nye krav, herunder supplering i forhold til det nye Green Lab for Energy Efficiency in Buildings (GLEEB), så der samlet kan tilbydes prøvning inden for alle centrale områder i forhold til de danske behov. Der igangsættes endvidere aktiviteter, der sikrer danske virksomheder indflydelse på de fremtidige produktkrav, som er beskrevet via de igangsatte indsatsområder, betegnet LOT’s.
 2. Byggevareforordningen: Deltagelse i udvalgte danske og europæiske standardiseringsudvalg på byggeområdet, det vil især sige relateret til CEN/TC 350 og 351. Afholdelse af konferencer og andre informationsindsatser for målgruppen for de nye krav i Byggevareforordningen; Udvikling af dokumentationspakke til efterlevelse af kommende krav i ny byggevareforordning.
 3. MD-, PED- og ATEX-direktiverne: Opbygning af kompetence vedrørende Sikre Styresystemer, herunder international videnhjemtagning samt opbygning af best practice og beregningskompetence samt gennemførsel af pilot projekt. Desuden vedligehold af Notified Body kompetence, herunder deltagelse i europæiske netværk og DS-udvalg, medvirken ved udformning af udvalgte EU-standarder, udvikling af kurser og nye rådgivningsydelser.
 4. Drikkevandskomponenter og -anlæg: Deltagelse i danske og europæiske standardiserings-udvalg med relevans for området, især DS/S 114 Vandforsyning samt under CEN/TC 164 arbejdsgrupper om materialer i kontakt med drikkevand og om smag og lugt. Opbygning af kontakter og samarbejde med KTW og WRAS, samt indsigt i de særlige produktkrav med henblik på laboratorieanerkendelse og videnformidling til danske virksomheder.

Rationale for indsatsen
Indsigt i de krav, der via standardisering, EU-direktiver og -forordninger mv. stilles til produkter, samt mulighed for at få gennemført prøvninger i Danmark er vigtigt for at understøtte innovation, udvikling og produktion af danske produkter. I særlig grad gælder dette SMV, som ofte ikke har ressourcer til at gå til udenlandske laboratorier – eller ikke har baggrund for at drøfte kravene med laboratoriepersonale på fremmedsprog, for slet ikke at tale om at følge en ofte kringlet udvikling på direktivområder mv.
Hovedfokus er aktiviteter med relation til energi, miljø, bæredygtighed og sikkerhed mv. Målgruppen er danske virksomheder med produktion til det danske såvel som det globale marked. Udvikling og fremstilling af nye produkter til fremtidens markeder fordrer et globalt perspektiv, hvor virksomheder indgår i en international konkurrencesituation. Dette forudsætter adgang til en teknologisk infrastruktur, som kan give dem opdateret viden om og tolkning af gældende standarder, indflydelse på udvikling af nye standarder, samt adgang til velfungerende og anerkendte typeafprøvningsfaciliteter.
Alene inden for fremstillingsvirksomhed findes mere end 15.000 virksomheder, hvoraf hovedparten er SMV – og samtidig med betydelig innovation. De små og mellemstore virksomheder er afhængige af at kunne købe rådgivning, prøvning og certificering inden for de nye krav. Dette er nødvendigt for at kunne være på det danske marked og tage kampen op mod store internationale producenter, der ønsker at sælge deres produkter på det danske marked
Indsatsen ligger klart i forlængelse af Teknologisk Instituts igangværende resultatkontraktaktiviteter inden for standardisering og test og vil løbende blive justeret i forhold til nye krav fra nationale og internationale organer.
Mulige samarbejdspartnere

 • SMV og større virksomheder inden for dansk produktion af komponenter og systemer i almindelighed, men i særdeleshed, hvor energi, miljø, bæredygtighed og sikkerhed er i særlig fokus.
 • Brancheorganisationer: Dansk Byggeri, Dansk Energi, DI, Håndværksrådet, Tekniq, TUN, Veltek, Varmepumpefabrikantforeningen med flere.
 • Dansk Standard samt certificeringsorganer med flere, fx ETA DK.
 • Udenlandske test- og certificeringsorganer, bl.a. SINTEF, NEMKO, NSV, NEK, SP, SITAC, DVGW, KTV og WRAS.

16 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Willy Goldby
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 10:13

Det beskrevne ovenstående projekt er et vigtigt projekt at få gennemføt for mange af de medlemsvirksomheder Veltek repræsenterer.
Nogle af de meget store virksomheder som f. eks. Grundfos og Danfoss, kan selv, men for de mange SMV er der som regel problemer med at finde rundt i regler etc med hensyn til godkendelser.
Vi har netop været igennem en større sag med godkendelse af produkter til drikkevand, der viser problemet, men som også meget klart viser behovet for at gennemfører et sådant projekt som beskrevet.
Vi vil derfor meget anbefalet at projektet bliver tilgodeset, ikke mindst på vegne af mange af vores medlemmer.

Hans Kristian Slot
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 12:27

Som administrerende direktør for NEOPERL Nordic a/s og formand for Armaturfabrikant foreningen under VELTEK er godkendelser, harmonisering (eller mangel på samme) en daglig udfordring.
NEOPERL Nordic a/s producerer både til det lokale danske, det nordiske marked, det europæiske marked såvel som resten af verdenen og vi har derfor dagligt store udfordringer for at leve op til de mange krav der stilles til vore produkter. Dette gælder forøvrigt også de øvrige medlemmer af foreningen.
En standardisering, en harmonisering vil være en stor hjælp og samtidigt en ikke uvæsenlig omkostningsbesparelse.
Jeg kan derfor kraftigt anbefale at der bliver bedre mulighed for at koordinere de tiltag som er beskrevet i projektet.
Med venlig hilsen
NEOPERL Nordic a/s
Hans Kr. Slot
Adm. dir.

Martin Frølund Svalgaard
Torsdag d. 26/4-12 kl. 17:58

Som medlem af DS S 315 Afløbsteknik og min deltagelse i TC 165 WG11 og WG7 på europæisk plan har de været en stor hjælp at kunne trække på danske erfaringer der kan hjælpe min virksomhed med europæisk og interntionalt standardiserings arbejde.
At deltage i disse udvalg har altid være en del af firmaets dna - og vi har haft en væsentlig indflydelse på disse standarder.
Vi oplever dog en stigende europæisk intereresse i disse standarder og har derved behov for altid at være informeret om de nyeste besemmelser og ændringer.
Vigtigt er ligledes at så snart der er ændringer i standarderne så kan dette efterprøves hurtigt i nationalt miljø både med sparring vedr. formuleringer og reelle tests.
Derfor kan jeg ligeledes også kun klar anbefale at de oplistede ideer igangsættes - for a bibeholde en høj standardisering og test kultur her i Danmark.

Med venlig hilsen
Produkt Chef
Martin Frølund
Blücher Metal A/S

ja@ds.dk
Fredag d. 27/4-12 kl. 17:14

En proaktiv tilgang til at kunne udfylde standardiseringsrammerne/arbejdet indenfor 'bæredygtighed og sikkerhed', myndigheders regulering og producenternes parathed nationalt og europæisk med handel af CE mærkede produkter, kræver specielt at kompetente 'prøvningsorganers' har mulighed for deltagelse og indflydelse på standardiseringsarbejdet.

Mette Glavind
Søndag d. 29/4-12 kl. 17:35

Til Dansk Standard
Tak for kommentaren Vi er helt enige om, at det er afgørende, at Teknologisk Institut som uvildig virksomhed bidrager til standardiseringsarbejde i Danmark og i EU. Og vi er enige i at bæredygtighed og sikkerhed er vigtige emner at adressere i de kommende år. Vi glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen Mette Glavind

Sten Kloppenborg
Onsdag d. 16/5-12 kl. 10:31

Dette område er erfaringsmæsigt et af de steder hvor der anvendes mange ressourcer i virksomhederne, fordi drikkevandsberørte produkter er omfattet af en lang række særkrav i de forskelleige lande.
Her er det overordenliget svært at få overblik over det samlede godkendelseslandskab for den enkelte virksomhed. Det er dette overblik vi håber at kunne bidrage med igennem dette projekt.

Sten Kloppenborg
Torsdag d. 10/5-12 kl. 14:08

Det vil helt sikkert være forbundet med en omkostningsbesparelse for virksomhederne hvis de danske testinstitutter opnår en bredere anerkendelse internationalt. TI har på det seneset opnået anerkendelse hos det tyske DVGW, men må også erkende at det er en meget omfattende og tidskrævende proces at opnå sådanne godkendelser. Derfor vil en støtte til dette projekt kunne give instituttet bedre muligheder for at påtage sig denne opgave for de danske virksomheder.

Sten Kloppenborg
Fredag d. 11/5-12 kl. 15:01

VA laboratoriet, samarbejder dagligt med producenter og importører af produkter der skal dokumentere at de kan opfylde kravene i BR10 eller andre udenlanske bestemmelser. Det er min opfattelse at dem der anvender vores kompetencer er glade for at vi kan tilbyde testfacilliteer af international klasse "lige i baghaven". Det vil vi gerne kunne fortsætte med - og udbygge på de område der er nævnt i projektbeskrivelsen.

Gert Jørgensen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 14:36

Der er gennem de sidste 10-15 år sket en harmonisering af krav inden EU omkring eksplosionsfarlige områder (ATEX), trykbærende udstyr (PED) samt afregning af forskellige medier (måledirektivet).
Krav til produkter der har kontakt med drikkemarked er imidlertid et område der stadig mangler harmonisering. Det er i dag et nationalt anliggende, man anerkender på tværs af landende ikke rapporter udført af nationalt anerkendte institutter. Det er med andre ord lidt af et mareridt for en producent at få produkter der er i kontakt med drikkevand godkendt internationalt.
Der er 2 veje at gå for at forbedre dette.
1) Afvendte harmoniserede krav
2) Nationale institutter anerkender indbyrdes test arbejde.
Det er nok 2 vi i første om gang skal satse på. Vi vil meget gerne støtte arbejdet med at Teknologisk Institut kunne opnå aftaler med institutter, i først og fremmest Europa, der havde den konsekvens at vi kunne udføre alle test et sted samlet. På baggrund af disse tests / undersøgelser kunne der så udstedes Nationale godkendelser. Dette ville kunne reducere tid og penge for introduktion af nye produkter på det internationale marked for danske virksomheder. Step 2 kunne være også at kigge på krav gældende i US, typisk ANSI/NSF 61, med det mål også at blive anerkendt til at udføre disse tests.
Siemens A/S Flow instruments er en virksomhed der udvikler og producerer flow målere til mange formål, kendetegnende for dem er at der ikke er bevægelige dele i måle rørene. Vores markedsandel på flowmålere for drikkevands målere er væsentlig i Europa, så vi er dagligt konfronteret med disse certificerings problemer ved nyudvikling samt ændringer af vore produkter.
Vi ser meget gerne at vi i Danmark går foran med en første fase af en enklere process for dette arbejde.
Venlig hilsen
Gert Jørgensen
Ansvarlig for Test og Certificering
Siemens A/S Flow Instruments
Nordborg

Lars Baungaard
Fredag d. 11/5-12 kl. 15:11

Samtidig med den stigende bevidsthed omkring bæredygtig produktion og produkter, oplever vi en øget internationalisering. Disse forhold har resulteret i et øget behov for dokumentation og gennemskuelighed i forbindelse med vore processer og produkter. For at sikre den efterspurgte transparens, har ønsket om certificerede produkter og systemer ikke være større. Det er vigtigt, at vi er på forkant med hensyn til standardiseringsarbejde, således at kvalitetsniveauet af produkter og ydelser kan fastholdes og dokumenteres objektivt.
Det er af afgørende betydning, at vi har et dansk videncenter som DTI, som ud over at understøtte vores daglige forretning også er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med nyudviklinger. Uden dette input og den det praktiske tilgang til problematikkerne, som kendetegner DTI' arbejde, ville kvaliteten af vore innovationer ikke have det niveau, som tilfældet er.

Jan Kjær
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:56

Produkter som skal godkendes i alle de nordiske lande kræver et stort arbejde idet der skal rettes henvendelse til Sintef i Norge, Sitac i Sverige og VTT i Finland. De nationale krav til test og godkendelse bliver større og større.
Det er en rigtig god ide at samordne dette eet sted.
Vi håber at dette projekt kan realiseres - og håber dermed på en enklere godkendelses vej med 'lokal' råd og vejledning.

Mette Glavind
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:09

Kære Gert Jørgensen
Jeg forstår dine problemer som vi også kan genkende fra mange andre producenter. Fælles regler på drikkevandsområdet har formentlig lange udsigter nu hvor EAS er faldet til jorden. Der arbejdes videre i den såkaldte 4 memberstategroup, uden at det ser ud til at give synlige resultater. Derfor en den mest realistiske vej mod en enklere hverdag for producenterne at opbygge kompetencer der kan sikre anerkendelse hos eksempelvis WRAS og KTW. Vi håber at det kan ske ved gennemførelse af dette projekt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Mette Glavind
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:11

Kære Lars Baungaard
Tak for kommentaren og roserne, vi bestræber os på at være tæt på kunderne og levere en praksisnær service.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Mette Glavind
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 13:12

Kære Jan Kjær
Der har altid været et relativt godt samarbejde imellem de nordiske lande indenfor VVS området. Dette samarbejde har været forankret i de fælles NKB regler som efterhånden er udfaset helt. Derfor er det i dag mere brug for at koordinere kravene imellem de enkelte lande end der har været tidligere. Det kræver navnlig en stor indsats at få et overblik over de finske regler. Dette vil være en del af opgaven i dette projekt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anette Berrig
Mandag d. 21/5-12 kl. 08:54

Som mageårig deltager i en række standardiseringsudvalg, blandt andet S 328, Betonteknologi, S 1992, Betonkonstruktioner samt S 417 der er den danske spejlgruppe for TC 350 og TC 351, har jeg følgende kommentar.

Det er meget vigtigt for byggebranchens mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, at der er virksomheder og Institutter som prioriterer at bruge ressourcer på norm og standardiseringsarbejde, da det kræver mange ressourcer at få indflydelse på fx det europæiske arbejde.

Vi står overfor at implementere en ny Byggevareforordning i Danmark i 2013, og der er brug for alle kræfter både i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde, der kan bidrage til at kommende produktstandarder får indarbejdet fornuftige krav til bl.a. bæredygtighed.

Det er dog også vigtigt at huske den øvrige del af standardiseringsarbejdet således, at der også er ressourcer til at yde indflydelse på alle de igangværende revisioner af Eurocodes og produktdtandarder.

Vi støtter derfor op om dette kontraktforslag fra Teknologisk Institut, men vil gerne opfordre til at det bliver udbygget således, at der også vil være større mulighed for at yde indflydelse på de tekniske krav i standarderne, som underbygger de 6 andre essentielle krav i Byggevaredirektivet.

Med venlig hilsen
Anette Berrig, chefkonsulent, Dansk Byggeri

Mette Glavind
Torsdag d. 24/5-12 kl. 16:03

Kære Anette Berrig
Tak for din kommentar og din støtte til vigtigheden af, at vi til gavn for de mange SMV´ere i byggebranchen deltager i standardiseringsarbejdet.
Vi vil gerne, hvis muligt, også inkludere de tekniske krav.
Med venlig hilsen
Mette Glavind