Standardiseringsarbejde indenfor måling af flow

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Michael Møller Nielsen
Afdelingschef

Erfaringer fra området ”energimålere” har vist, at deltagelse i standardiseringsarbejde og muligheden for dansk typegodkendelse med international anerkendelse åbner betydelige internationale markeder. Aktiviteter i nærværende aktivitetsplan sigter efter en tilsvarende succes på områderne ”vandmålere” og ”målere for andre væsker end vand”.

Danmark hører til den ”globale elite” inden for udvikling og produktion af målere og målersystemer for flow og energi. Denne position skyldes formentlig flere årsager, men en væsentlig forklaring ligger i, at der er tale om avanceret teknik, der ligger godt til danske virksomheders kompetenceniveau. Skal udvikling og produktion bevares i Danmark, vil det være afgørende vigtigt at fastholde og udvikle dette kompetenceniveau.

En anden forklaring ligger i, at danske virksomheder har formået at være i front mht. viden om teknologiske og legale udviklinger. Et væsentligt bidrag hertil har været deltagelse i nationale og internationale standardiseringsarbejder; en aktivitet som FORCE Technology i høj grad har varetaget på baggrund af faglige kompetencer og fordi FORCE Technology som uvildig 3. part er en naturlig repræsentant for såvel målerbranchen som myndigheder og forbrugere.

Formålet med nærværende projekt er at intensivere det nuværende engagement i standardiseringsarbejdet inden for områderne ”vandmålere” og ”målere for andre væsker end vand” med:
• Øget aktivitet inden for eksisterende rammer (mulighed for deltagelse i flere møder, bedre forberedelse mm.)
• Dybere engagement ved påtagelse af tillidshverv som formandsposter, sekretariatsfunktioner, deltagelse i styregrupper mm.
• Tættere og mere intensiv dialog med interessenter med henblik på varetagelse af disses interesser i relevante udvalg.

Aktiviteterne vil understøtte målet om at sikre dansk indflydelse på et internationalt marked og sikre dansk tilgang til opdateret viden om trends og udviklinger på området.

FORCE har gennem en længere årrække været ekstra aktive inden for standardiseringsarbejde på områderne ”Højtrykskalibrering af gasmålere” og ”Typegodkendelser af varmeenergimålere”. Dette arbejde har båret frugt dels i form af nye teknologiske services (kalibreringsfaciliteter og typegodkendelser) og dels i form af support til målerindustrien; en support der iflg. tilbagemeldinger fra industrien har haft betydning for bevarelse og skabelse af arbejdspladser i Danmark.
”Formålet med nærværende ansøgning om øget aktivitet inden for standardiseringsområdet er at gentage ovennævnte succeser på områderne ”vandmålere” og ” målere til andre væsker end vand”.

Aktiviteterne understøtter ”Strategi for den danske standardiseringsindsats” på især 2 mål:
Mål 2: ”Standarder skal i større omfang bidrage til øget konkurrence evne samt udvikling af vidensamfundet gennem spredning af ny teknologi og hurtig og effektiv innovation”.
Aktiviteten vil i høj grad medvirke til at forbedre konkurrenceevne for danske producenter af målere og målersystemer dels ved at opnå mere indflydelse på udformningen af fremtidens standarder og tolkningen af disse og dels ved hurtigere tilgang til ny international viden.

Mål 3: ”Standardisering skal bidrage til at skabe velfungerende markeder for den internationale handel”.
Erfaringer fra området ”energimålere” har netop vist, at deltagelse i standardiseringsarbejde og muligheden for dansk typegodkendelse med international anerkendelse åbner betydelige internationale markeder. Aktiviteter i nærværende ansøgning sigter efter en tilsvarende succes på områderne ”vandmålere” og ”målere for andre væsker end vand”.

Budget:
2016: 500.000 kr.
2017: 500.000 kr.
2018: 500.000 kr.

Nøgleord