Store konkurrencedygtige konstruktioner

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Produktionsteknologi
Steen Erik Nielsen
Projektleder

Store, dyre konstruktioner finder anvendelse inden for vindenergi, olie-gas, infrastruktur og forsvarsindustri. Den internationale konkurrence betinger til stadighed at fremstillingsprisen skal reduceres. FORCE vil bidrage til prisreduktioner ved at udfordre de gældende normer og standarder, og udarbejde guidelines. Alternative designkriterier, højeffektive produktionsmetoder og test af store konstruktioner i fuld skala vil blive bragt i spil på FORCEs nye produktions- og testfaciliteter på LORC

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Dansk industri er udfordret på konkurrencedygtighed i en sådan grad, at produktdesign og fremstillingsmetoder for store konstruktioner kræver revidering. Der efterspørges udvikling af højeffektive produktionsprocesser og nye testmetoder, der kan bidrage til en væsentlig nedsættelse af fremstillingsomkostningerne. Fire dominerende brancheområder, hvor store konstruktioner er centrale, er blevet identificeret:

 • Vindenergi (vindmølletårne, fundamenter mm)
 • Olie og gas (udvinding, forsyningsnetværk mm)
 • Infrastruktur (broer, transport, jernbane mm)
 • Forsvarsindustrien (fly, materiel, udstyr mm)

Vindenergi fylder ca. 30% af offshore sektoren og beskæftiger i dag ca. 14.800 ansatte. Branchen er i fortsat vækst, ref.[1]. Hovedaktørerne er DONG Energy, Vestas, Siemens m.fl. Vindmøller skal fremstilles i større serier og omkostningerne skal reduceres med 40%.

Olie og gas fylder ca. 70% af offshore sektoren og beskæftiger i dag omkring 21.300 ansatte. Hovedaktørerne er Mærsk, DONG Energy, Hess m.fl. og p.t. er den danske regering indstillet på at skrue op for produktionen til sidste dråbe, ref.[2].

Infrastrukturen ønsker i stigende grad at anvende præfabrikerede elementer til broer og andre bygningskonstruktioner. En ekspertgruppe inden for Beskæftigelsesministeriet forudser at planlagte større infrastruktur- og anlægsprojekter til en værdi af ca. 200 Mia. kr. vil skabe ca. 9.000 nye arbejdspladser om året de næste 10 år.

Dansk forsvarsindustri skal forny sit materiel. Køb af fly og kampvogne kan medføre skabelse af tusindvis af nye arbejdspladser, bl.a. 10.000 nye job i Danmark relateret til flyleverancer, ref.[3]. Falck Smidt Defence systems i Odense forventer mere end 200 nye jobs og langt flere ved underleverandører ved ordrer om kampvogne, ref.[4].

Det er generelt store virksomheder som fremstiller og sikrer driften af store konstruktioner. SMV’erne tegner den underskov af underleverandører til de anførte brancher.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Normer og standarder, der styrer design og fremstilling af store konstruktioner, er ofte meget konservative. De bygger på et grundlag fra laboratorieforsøg. Mange store konstruktioner er stærkt overdimensionerede og for dyre.

FORCE vil udfordre traditionelt design ved test af store konstruktioner i fuld skala. Billigere og enklere ”fitness for purpose” design kan opnås. Både mekaniske og klimarelaterede tests udføres i fuld skala og giver information om konstruktioners sande opførsel som grundlag for et optimeret design. De resulterende guidelines vil udfordre gældende normer og standarder.

Store konstruktioner indbefatter ofte en stor mængde svejsearbejde. Traditionel manuel svejsning er tidskrævende og dyr. Nye højeffektive svejsemetoder, baseret på laserteknologi, finder i stigende grad indpas i den tunge industri. Laserhybridsvejsning, der er en automatiseret proces, har bevist at svejsning kan foregå langt hurtigere med forbedret kvalitet, samtidig med en betydelig omkostningsreduktion.  

Optimeret design og anvendelse af højeffektive produktionsmetoder kan reducere omkostninger forbundet med materialeforbrug og fremstilling, men også i forhold til transport og logistik før, under og efter fabrikationen. Forenklede og modulopbyggede designs kan ligeledes føre til fordele for masseproduktion.

Produktionsfaciliteter under opbygning på LWT, LORC og Fundament- og Komponent Testcentret på Lindø Industri Park, til en værdi af 20-40 millioner DKK, vil være rammen om projektets aktiviteter.

Efter projektperiodens 3 årige forløb forventes følgende ydelser:

 • Styrke- og brudmekaniske beregninger sammenholdt med fuldskala mekanisk prøvning
 • Fuldskala klimatest af særligt kritiske komponenter
 • Nyudviklede guidelines for mekaniske og klimatiske test
 • Rådgivning om produktionsteknologier, herunder laserhybridsvejsning
 • Pilotfremstilling af delkomponenter for storskalatest (prototyper)
 • Tilbud om kurser, temadage og undervisning

Projektet er langsigtet og har en karakter og et omfang som ikke er muligt for en enkelt virksomhed eller udviklingsinstitution at løfte alene. Projektet indbefatter viden- og erfaringsopbygning, som kræver flere tværfaglige kompetencer. Projektet kræver en samfundsmæssig indsats for fortsat udvikling og produktion af store konstruktioner.

3. Centrale aktiviteter

Med udgangspunkt i konkrete store konstruktioner vil udviklingsforløbet være at bevæge sig fra laboratorieforhold til fuldskala. Følgende to spor følges:

1. Evaluering og optimering af design:

 • Revidering af design (materialer, godstykkelser, samlingstyper, modulopbygning)
 • Udvikling af testspecifikation (styrke, udmattelse, klima, korrosion, overflader)
 • Afvikling af fuldskalaforsøg (fordele ved revideret design)
 • Revision af designkriterier og godkendelse (i samarbejde med godkendende instans)
 • Løbende udvikling af guidelines
 • Opsamling af data til brug for modellering

2. Minimering af produktionsomkostninger:

 • Kvalificering af højproduktive samlemetoder (herunder laserhybridsvejsning)
 • Komponenttilpasset udvikling af svejseprocedurer i forbindelse med designrevidering
 • Fremstilling af prototyper til fuldskalatests
 • Rådgivning om procesovervågning og kvalitetssikring

Målet er et forenklet ”fitness for purpose” design og fremstillingsmetoder der giver en betydelig reduktion af fremstillingsomkostningerne.

Faciliteterne bliver de første i Danmark for udførelse af tests i fuld skala. FORCE afvikler p.t. tre relaterede projekter. “Fabrikation og overvågning af grønne offshore strukturer” (RK13-15), “Cost-Effective mass production of Universal Foundations for large offshore wind parks” (HTF) og “Offshore wind foundation node” (EUDP). Projekternes aktiviteter er baseret på grundlæggende procesudvikling af laboratoriemæssig karakter og er en perfekt base for de planlagte aktiviteter.

4. Mulige samarbejdspartnere

Mulige virksomhedspartnere inden for de nævnte brancher er Vestas, Siemens Wind, DONG, Vattenfall, Universal Foundation, Bladt, AH Industries, Valmont-SM, Welcon, Andresen Towers, Titan Wind Energy, NLMK DanSteel, MT Højgaard, LIC Engineering, DNV-GL Energy, Falck Schmidt Defense systems, m.fl. Nævnte virksomheder er alle involveret i fremstilling og drift af store konstruktioner.

DNV-GL kobles i projektet på som observatør og repræsentant for klassifikationsselskaberne.

Danske R&D samarbejdspartnere er Aalborg Universitet, DTU Risø og Dansk Stålinstitut. Internationale samarbejdspartnere er ILT, Aachen, Fraunhofer Instituttet, Luleå University, Sverige, Lappeenranta University, Finland og Cranfield University.

Nøgleord

60 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Morten Kristiansen (Lektor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 14:58

Disse faciliteter er meget spændende og nyttige, da det giver mulighed for både at producere og teste fuldskala komponenter. Allerede nu har vi haft stor glæde af at bruge laserfaciliteterne, som rigtig godt supplerer de faciliteter vi selv besidder. I fremtiden vil det være yderst interessant at kunne både styrke-, udmattelses- og klimateste de komponenter og konstruktioner som fremstilles. Fra et forskningsperspektiv er det af stor betydning at kunne afprøve ting i virkeligheden og ikke kun arbejde med virtuelle modeller og fysiske skalamodeller.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 15:26

Det foreslåede projekt og de nye faciliteter på Lindø Park vil i et samarbejde mellem industri og F&U institutioner, herunder universiteter, kunne skabe et unikt fagligt miljø som ikke findes idag i Danmark. Der vil kunne dannes en stærk basis for uddannelse af bachelors, kandidater og doktorenter på et forsømt fagligt område, hvor man tidligere skulle til udlandet for at gennemføre eksperimentelt arbejde.

Arne Kryger (R&D Manager, Andresen Towers A/S)
Mandag d. 20/4-15 kl. 14:56

Som dansk underleverandør af store emner til stålkonstruktioner er det afgørende at være på forkant med udviklingen og kunne producere værdiskabende produkter med anvendelse af den nyeste viden og de smarteste produktionsmetoder.
Under de rette forudsætninger vil det således være særdeles relevant med testfaciliteter for styrke og fatigue med hensyn til både svejste og boltede samlinger.
Det vil ligeledes være relevant at kunne optimere svejseprocesser med henblik på at reducere produktionsomkostningerne for eksempelvis en topadaptor til et vindmølletårn.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 20/4-15 kl. 16:08

Storskalatests af boltede samlinger lyder yderst interessant. Herved kan det beregnede antal nødvendige bolte sammenholdes med virkelige testresultater. Gennem storskala mekaniske tests kan antallet af nødvendige bolte optimeres/minimeres. En reduktion i antallet af bolte i forhold til et eksisterende design kan måske give betydelige besparelser i fremstillingsomkostninger og samlingstid.

Hans Jørgen Riber (Head of Business Development, LICengineering)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 12:29

LICengineering har været involveret i Design af Offshore strukturer i de sidste 30 år indenfor Olie Gas og i de sidste 20 år indenfor Vind. Vi ser et stigende behov for at udvikle nye design og fabrikations metoder som kan reducere omkostningerne på fundaments siden. Herved vil marginale olie-gas felter blive rentable, samt offshore wind vil blive et mere konkurrencedygtigt alternativ til fossile brænstoffer, end det er idag.
Vi ser derfor frem til at deltage i projektet, således at vi kan forblive en konkurrence dygtig spiller på markedet som kan bidrage med innovative løsninger til branchen.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 13:16

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring de mange spændende projekter som I har gang i, hvor konkurrencedygtigt design og optimal dimensionering af store konstruktioner er af yderst vital og central betydning for jer.

Erik Gammelgaard (Marketingchef, East Metal A/S)
Fredag d. 24/4-15 kl. 09:39

East metal har specialiseret sig i store komplekse stålkonstruktioner og vi mærker tydeligt behovet for konkurrencedygtige og effektive løsninger. Behovet for at balancere "Design for purpose" med "Design for manufacturing" vil givetvis tage et stort skridt fremad ved muligheden for fuldskalatest, ligesom den indbyggede sikkerhedsfaktor i beregningerne kan vurderes mere præcist.
Ud fra et fremstillingsmæssigt synspunkt er nye højeffektive svejsemetoder et væsentligt bidrag til at kunne sænke fremstillingsprisen for stålkonstruktioner.
East Metal er pt i gang med installation af en træk-teststand (statisk) og vi ser frem til at kunne samarbejde omkring fuldskala-testene.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 09:56

Tak for kommentaren. Vi ser frem til et godt samarbejde hvor der helt sikkert vil kunne udveksles erfaringer og resultater mellem jeres træk-teststand og Komponent Testcenterets installation.

Rasmus Just (Director, Kirkhom Maskiningeniører A/S)
Fredag d. 24/4-15 kl. 11:53

Kirkholm Maskiningeniører A/S har gennem de seneste år været involveret i både offshore og vind sektoren, med udvikling af komponenter og teknologi. Muligheden for at opstille testscenarier i fuldskala samt endelig fremstilling af store stålkonstruktioner vil øge konkurrenceevnen, da kostreduktion, afprøvning af fremstillingsmetoder og nye teknologier kan udføres i Danmark, og vi glæder os derfor over initiativet.
Samtidig vil muligheden for en endnu bedre korrelation mellem numeriske og fysiske modeller være interessant for i endnu større grad at udbrede brugen af f.eks. FE simulering.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 12:48

Du nævner et meget centralt område som simulering / forudsigelse af eksempelvis et brudforløb for en konstruktion under given belastning. Her kan samspillet mellem det fysiske udkomme af et testforløb give vigtige inputdata for en computersimulering og medvirke til at opbygge en god overenssstemmelse mellem de to arbejdsmetoder. - See more at: http://bedreinnovation.dk/store-konkurrencedygtige-konstruktioner#commen...

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 12:52

-

Christian Madsen (Civilingeniør, JQ Stålmontage A/S)
Søndag d. 26/4-15 kl. 14:36

Udmattelse er idag dimensions-givende for svejsesamlinger i XL eller XXL konstruktioner udsat for store dynamiske påvirkninger, såsom offshore konstruktioner. Dette skyldes en kombination af store spændingskoncentrationer i og ved svejsningen samt egenspændinger lig eller endda større end stålets flydespænding. Grundet til dette er anvendelse af adskillige svejsestrenge under produktionen, resulterende i introduktion af krympning i en allerede meget stiv samling. Den præcise størrelse og fordeling af spændingskoncentrationer samt egenspændingerne er idag for godstykkelser over ca. 40mm-60mm kun muligt at bestemme numerisk, og er baseret på en lang række af antagelser. Når Force Technology introducere full-scale mekanisk udmattelses prøvning af emner op til Ø6000 forventes dette at kunne optimere eksisterende udmattelses standarder fra IIW, DNV, EC, samt BS og derved give store besparelser på materialer, og derved konkurrencemæssige fordele. Mht. svejsning af XL eller XXL konstruktioner vil Laser-Hybrid svejsning kunne udfører jobbet væsentligt hurtigere end pulversvejsning som typisk anvendes idag og ved videreudvikling anses Laser-Hybrid svejsning for værende næste skridt i optimereingen af produktionsprocessen.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Søndag d. 26/4-15 kl. 22:54

Det bliver spændende at få fuldskalatestet i de dimensioner du her nævner. Det bliver tillige spændende at sammenholde resultaterne herfra med de dimensioneringskriterier som standarderne anviser og hvorvidt man eventuelt kan få lov til at 'slække' på disse, hvis storskalatests skulle indikere en væsentlig overdimensionering.
På sigt håber vi også at højproduktive svejseteknikker som laser hybrid svejseprocessen vil finde indpas i produktionen af de store konstruktioner på samme måde som den har fundet indpas indenfor skibsbygningsindustrien.

Nicolai Hallum (Foundation Package Manager, Universal Foundation)
Mandag d. 27/4-15 kl. 09:31

Universal Foundation A/S er en design virksomhed der udvikler sit eget fundamentkoncept til offshore vindbøllebranchen. Fundamentet er kendt som The Mono Bucket Foundation, et banebrydende fundament, der forventes at bidrage med en væsentlig kostreduktion, når konceptet er endeligt introduceret til markedet.

Da konceptet på flere områder adskiller sig fra de kendte fundamenttyper er certificeringsgrundlaget ikke på plads. Derfor er vores samarbejde med Force Technology og deres aktiviteter på LORC meget vigtig, da vi ved test kan eftervise vores beregninger. Testene kan bruges som supplement til beregningerne for at eftervise vores fundaments holdbarhed.

Vi arbejder desuden tæt sammen med Force Technology omkring introduktion af laserhybrid svejsning til svejsning af dele af vores fundament. Vi forventer at vi ved anvendelse af laserhybrid svejsning kan introducere en yderligere besparelse på fremstillingen af vores fundament, og dermed bidrage med endnu større kostreduktion.

Vi anser projektet ”Store konkurrencedygtige konstruktioner” som et vigtigt aktiv for vindbranchen i almindelighed, men bestemt også vigtig for vi som virksomhed kan få succes med vores fundament.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 27/4-15 kl. 22:27

The Mono Bucket Foundation koncept er yderst interessant. Gennem vort nuværende samarbejde følger FORCE Technology det meget tæt, for tiden mest fra en svejseteknisk vinkel. I forbindelse med det foreslåede projekt kunne det være rigtigt spændende at montere større delelementer af fundamentet fast i den kommende teststand og udsætte det for realistiske påvirkninger og derved få mulighed for at sammenholde design beregninger med faktiske brudmekaniske data til brug for optimering af designet. En samtidig udvikling af den tilhørende svejseteknologi kan således bidrage til en konkurrencedygtig fremstilling af produktet.

Lars Rasmussen (Projekt leder, LORC)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:24

Det giver god mening for industrien, at der er et fælles sted hvor de kan henvender sig, og vi kan tilbyde en samlet pakke for test til eks. vindmølleindustrien.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:19

Præcist!. Aktiviteterne på nacelletestudstyret, LWT og ved Komponenttestcenteret er en samlet pakke - som var det et bilsyn - blot med vindmøller.

Stefan Lambæk (SL-Weld)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:11

Det er glædeligt at der stadig er tung industri i Danmark. For at bevare den eller måske oven i købet øge dens andel, er det nødvendigt at have fokus på udvikling og reduktion af omkostninger. To oplagte områder at fokusere på er samlingsmetoderne og dimensioneringsgrundlaget. At kunne reducere dimensioner med baggrund i test på fuldskala elementer vil uden tvivl kunne reducere omkostningerne meget og i tilgift reducere miljøbelastningen med et lavere energiforbrug qua et ’slankere’ design. Så projektet har mine varmeste anbefalinger.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:22

Som du meget rigtigt påpeger og som jeg har påpeget i tidligere kommentarer så er designtilpasninger i retning af forenklet og slankere design vejen til at reducere fremstillingsomkostningerne.

Dennis Drantum Riedel (Chief Welding Coordinator, Welcon A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:31

Svejsesamlinger inden for f.eks. offshore har inden for de sidste par årtier bevæget sig imod stadig større godstykkelser, at nedbringe produktionsomkostninger ved kun at fokusere på et enkelt område vil langt fra kunne bringe kostreduktionen i land.

Det er derfor glædeligt at se, at så bred en vifte af aktører er inviteret til dette projekt, for det drejer sig ikke kun om at ændre designet eller at gøre svejse processerne højeffektive. Hvis der ikke er synergi imellem de forskellige tiltag vil de såre simpelt kvæle hinanden.

Slut produktet består i dag heller ikke længere udelukkende af noget bearbejdet rå materiale der enten sammensvejses eller boltes sammen, samt en korrosionsbeskyttelse. Dokumentationsmængden og certificerings arbejdet i forbindelse med disse komponenter fylder i dag langt mere og kan i yderste konsekvens være det som kommer til at afgøre forskellen mellem succes og fiasko.

Det er dejligt at se at der i Danmark stadig er lyst og vilje til også at påvirke rammerne for den industri som vi er en del af og på den måde være med til at sikre at den også har en fremtid her i landet.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:32

Ja - som du nævner er der mange tandhjul i indgreb med hinanden ved produktion af store konstruktioner. Det være sig, design-produktionsmetoder-korrosionsbeskyttelse og meget mere. Alle tandhjulene skal kigges igennem for at få den bedste gearing omkring et helt projekt. Som du nævner er selv dokumentationsmængden et tandhjul der er tungt at træde. Vi håber at aktviteterne i nærværende projekt vil være med til at lette på produktionsomkostningerne på sigt.

Jørgen Vestergård Sørensen (Senior Lead Metallurgist, Maersk Oil)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:59

Offshore konstruktioner dimensioneres ofte udfra princippet om minimering af vægten. Dette er ikke nødvendigvis en optimal løsning, da det ofte medfører en dyr fabrikationsløsning. Det vil derfor være interessant, at der fokuseres på en totalløsning, der er optimeret også med hensyn til fabrikationsdelen.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:48

Vi håber og tror at aktiviteterne ved Komponenttestcenteret og LWT vil medvirke til at totalløsningen bliver konkurrencedygtig.

Jesper Møller (Head of Offshore Concepts & Solutions, Siemens Wind Power)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:54

For Siemens Wind Power er det vigtigt at der udvikles metoder der kan sikre en høj grad af automation ind i produktionen af fremtidige offshore vindmøllefundamenter.

Det er væsentligt at der er faciliteter hvor man kan teste store emner som produceres kosteffektivt. Udviklingen skal have fart på således man hurtigt kan få testet nye løsninger som kan finde vej til nye Offshore vind fundamenter og strukturløsninger.
Dette kan bidrage væsentligt til en hurtig certificeringsprocess og til at markedet hurtigt kan acceptere nye og uprøvede løsninger.

Et fleksibelt og kosteffektivt setup kan bidrage til at man kan få mest muligt test for pengene. For os betyder mekaniske testaggregater mere end store flotte bygninger. Det kan være svært at bygge en test facilitet der løser alle opgaver, det er bedre at lave mindre mere fleksible og low cost løsninger.

Vi betragter de faciliteter der er på vej på LORC som væsentlige brikker i den nødvendige udviklingsprocess vi er godt i gang med i hele Offshore vind branchen.

Venlig hilsen

Jesper Møller
Head of Offshore Concepts & Solutions
Siemens Wind Power

Henrik Fomsgaard Lynderup
Head of Offshore Substructures
Siemens Wind Power

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:15

Tak for den positive indmelding. Vi håber på et godt samarbejde i fremtiden, hvor vi i fællesskab kan udvikle testmetoder og sammenføjningsteknologier til gavn for den nødvendige udviklingsproces i retning af billigere fremstillingsomkostninger indenfor vindmøllefremstilling.

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:28

Vi designer og udvikler store to-takts dieselmotorer, som produceres på licens hos motorproducenter i Korea, Kina og Japan. I forbindelse med designoptimering og prototype test af større komponenter hilser vi testfaciliteterne på LORC og LWT velkommen.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:20

Det er godt og spændende at også andre typer af konstruktioner, der ikke er vindmøllerelaterede, kan finde vej til det kommende testcenter. Vi håber at konstruktionerne omkring dieselmotorer kan optimeres yderligere med hjælp fra de nye faciliteter.

Anders Hjarnø Jørgensen (CEO, Migatronic A/S)
Søndag d. 10/5-15 kl. 14:27

Det er af stor vigtighed at vi udvikler de kompetencer vi i Danmark besidder inden for konstruktion og produktion af offshore installationer. Danmark har i mange år været forgangsland i forhold til retningslinjer for konstruktioner til søs. Denne viden og kompetence har stor betydning for vores konkurrencedygtighed og er dermed med til at sikre mange arbejdspladser.
Ved Migatronic ser vi meget positivt på at der arbejdes med at udbrede nye og hurtigere svejse metoder herunder Laser-MIG hybrid. En stor viden inden for dette område vil være en fordel for os som producenter af udstyr. Derudover vil det medvirke til at gøre Dansk metal industri mere konkurrencedygtig.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:26

En af mine tidligere chefer sagde altid at 'svejning er livets salt'. Laser-MIG hybrid svejsning er en spændende teknik der er under kraftig udvikling for tiden i kombinationen af tykt gods > 25 mm og høje lasereffekter > 20 kwatt, et udviklingsfelt der er forholdsvist nyt. Denne sammenføjningsproces kan blive nøglen til omkostningsreduktioner indenfor sværindustrien i fremtiden. Vi ser frem til samarbejde på området.

Torben Lorentzen (Administrerende Direktør, Lindoe Offshore renewables Center)
Søndag d. 10/5-15 kl. 20:04

Aktiviteten er et afgørende element i at fastholde og udbygge lønsom fremstilling af store strukturer i Danmark.

FORCE Technologys tværfaglige tilgang adresserer en bred pallette af de aktuelle problemstillinger.

Ikke mindst Deres fokus på nye design, nye materialer, nye sammenføjningsprocesser samt test og verifikation er afgørende.

De mange positive kommentarer vidner om, at der fortsat er en stor og bred interessentgruppe i Danmark, der arbejder indenfor feltet - store konstruktioner.

Med de nye processer og de nye testfaciliteter under vejs på Lindø, vil der i de kommende 3 år kunne gøres store fremskridt, og der vil givet fremkomme helt nye og innovative løsninger, der vil bidrage til den alt afgørende omkostningsreduktion, der skal berettige, at vi kan fastholde en tung industri i Danmark.

På LORC hilser vi forslaget velkommen og ser overordentligt positivt på den store støtte forslaget her har fået i industrien. Vi ser frem til, at FORCE bringer mange af interessenterne til Lindø for at bruge vore nye test og valideringsfaciliteter.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:32

LORC, komponenttestcenteret og LWT bliver en stærk samlet enhed som vil kunne tilbyde sværindustrien gode muligheder for at teste og omkostningsoptimere deres konstruktioner. Vi ser frem til samarbejdet.

Henrik Jørgensen (Welding Engineer, National Oilwell Varco)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:57

I forbindelse med fuldskalatest af komponenter indenfor Subsea Olie/Gas fremstiller NOV en del komponenter hvor testanlægget på Lindø kunne have stor interesse. Samtidigt kunne komponenterne videreudvikles og optimeres og høste af de erfaringer andre "kunder" får ved tests i fuldskala.
Denne viden ville give NOV´s komponenter et forsping overfor udenlandske konkurrenter og en sikkerhed i de producerede emner som også vil være et salgsmæssigt argument.
Vi ser derfor flere muligheder både ved udvikling og tests i klimakammer og ved fuldskala tests.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:39

Det bliver spændende at kunne teste jeres højteknologiske produkter i forbindelse med de nye faciliteter. Det kommende klimakammer og fuldskalatestfaciliteter tror jeg kan give god basis for jeres fortsatte udvikling og salg af produkter.

Anja Pedersen (Chefkonsulent, Vindmølleindustrien)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:02

Bestræbelserne på at nedbringe omkostninger for vindkraft især på offshoreområdet er et meget væsentligt fokusområde i alle led af værdikæden. Her er især forbedrede produktionsmetoder og mulighed for masseproduktion samt nye standarder for design og test gang på gang blevet fremhævet, som indsatser der bidrager til at gøre vindkraft markant billigere at stille op på havet. Det er en udfordring som ikke kan løses af den enkelte virksomhed isoleret men noget som kræver en indsats på tværs af branchen.

Indholdet i projektet afspejler de udfordringer som branchens virksomheder beskriver, og projektet vil bidrage til, at virksomhederne vil kunne levere billigere og mere konkurrencedygtige løsninger.

Anja Pedersen (Chefkonsulent, Vindmølleindustrien)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:02

Bestræbelserne på at nedbringe omkostninger for vindkraft især på offshoreområdet er et meget væsentligt fokusområde i alle led af værdikæden. Her er især forbedrede produktionsmetoder og mulighed for masseproduktion samt nye standarder for design og test gang på gang blevet fremhævet, som indsatser der bidrager til at gøre vindkraft markant billigere at stille op på havet. Det er en udfordring som ikke kan løses af den enkelte virksomhed isoleret men noget som kræver en indsats på tværs af branchen.

Indholdet i projektet afspejler de udfordringer som branchens virksomheder beskriver, og projektet vil bidrage til, at virksomhederne vil kunne levere billigere og mere konkurrencedygtige løsninger.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:42

Som du meget rigtigt påpeger står den svære industri, herunder vindbranchen i særdeleshed, over for stor udfordringer som kun kan løses i fællesskab. Det håber vi de nye faciliteter og nærværende projekt vil medvirke til.

Henrik Jørgensen (Welding Engineer, National Oilwell Varco)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:05

Som en tilføjelse følger NOV de aktiviteter LWT har på høj-effektive lasersvejsemetoder, og de erfaringer kunne NOV have interesse i at implementere ved svejsning af sværvæggede smedede emner.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:45

Laserhybridsvejsningen giver nogle nye muligheder for samlingsdesign og materialevalg. Det kunne være spændende at afprøve i denne sammenhæng.

Jørn Scharling Holm (Technology Partnership Manager, DONG Energy Wind Power A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:48

DONG Energy Wind Power støtter sigtet med dette projekt, således at vi i Danmark kan fastholde og udvikle vores position indenfor store konkurrencedygtige konstruktioner.

Set fra DONG Energy's perspektiv er det rigtigt set, at dette blandt andet skal ske ved at understøtte forbedringer af normer og standarder.

Udfordringen er at identificere de specifikke områder og projekter, der kan udvikle dansk industri på kort og længere sigt. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samspil med industrien, og at der afsættes god tid til detaljeret kortlægning af industriens behov og ønsker, så man fokuserer indsatsen og får de faciliteter og testmuligheder, som industrien anser for at være nødvendige.

Man kunne desuden overveje, om man skal inddrage emner som brudmekanik, root cause analysis, korrosion, materialeteknologi, logistik, m.m. i samarbejde med universiteter og industrielle aktører.

Det foreslås desuden, at man kortlægger, hvilke tilsvarende initiativer og faciliteter der findes internationalt, så man har et billede af, hvad man er oppe imod, og på hvilke områder man kan samarbejde med, og eventuelt vil skulle konkurrere med udenlandske aktører.

Venlig hilsen
DONG Energy Wind Power

Thomas Bertram,
Lead Principal Fabrication Specialist

Thomas Østergaard,
Manager, Structural Design

Jørn Scharling Holm
Technology Partnership Manager

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:53

Som du nævner er nationalt og internationalt samarbejde meget vigtigt, herunder med nationale og internationale universiteter. Dette er allerede igang på svejseområdet herunder specielt indenfor laserhybridsvejsning. Også på testområdet vil det være oplagt at samarbejde på områder hvor man supplerer og komplementerer hinanden. Samtidigt kan noget konkurrence på området jo også være sundt. Vi ser tillige frem til et godt samarbejde med industrien.

Signe Arnklit (Projektleder, Offshoreenergy.dk)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:42

Innovationsnetværket Offshorenergy.dk bakker op omkring de testfaciliteter, der er undervejs på LORC i samarbejde med FORCE, da det bidrager til offshore vindbranchens fortsatte omkostningsreduktion. Det er vigtigt at få testet store, nye emner hurtigt sådan at vejen til markedet og billigere energi bliver kortere.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:46

Tak for opbakningen. Vi håber at vi med de nye faciliteter og nærværende projekt kan få et godt og frugtbart samarbejde med innovationsnetværket Offshoreenergy.dk.

Jørgen Svejgård Nielsen (Lead Structural Engineer, Maersk Oil)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:18

Maersk Oil har gennem mange år udviklet interne guidelines for numerisk simulering af vores forskellige strukturer. Disse guidelines vedligeholdes og opdateres løbende med den nyeste viden inden for området. I forbindelse med kalibreringen af de numeriske beregningsmodeller og analysemetoder anvendes testresultater fra hhv. model og fuldskala forsøg. Maersk Oil ser derfor positivt på initiativet med etableringen af det nye testcenter der kan bidrage til at optimere vores beregningsmetoder og dermed potentielt reducere de fremtidige produktionsomkostninger

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:25

Det bliver spændende at kunne sammenholde testresultater med jeres numeriske simulering. Vi håber at det nye testcenter kan bidrage til en kalibrering af modeller og metoder således at dette kan føre til nogle mere kostoptimale designløsninger.

Lars Hvidberg (Welding Expert IWT, voestalpine Böhler Welding)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:05

voestalpine Böhler Welding vil følge projektet nøje, det er sådanne projekter der holder Danmark i førertrøjen, og skaber arbejdspladser.
vi vil fra voestalpine Böhler welding bidrage med viden om sammensvejsning, samt forslag til valg af grundmateriale hvis ønsket.

voestalpine - One Step Ahead.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 20:47

Vi glæder os til samarbejdet. Grundmaterialets kemiske sammensætning er vigtig i forbindelse med laser hybridsvejsning. Jeres materialeerfaring, generelt og i laser sammenhæng, vil være meget relevant for projektet.

Gorm Hollesen (Divisionsdirektør, V.Løwener)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:10

Af Gorm Hollesen.
Divisionsdirektør V.Løwener
Meget glædeligt at der er vilje og lyst til at optimere den rest der er af svær gods produktion i Danmark.
Hvis vi ønsker at bevare vor samfundsstruktur, vil vi have et relativt højt omkostnings Nea vue.
Så vejen frem er at optimere alt hvad der kan optimeres, vi lever i en vind eller forsvind tid.
Det er ikke så mange år siden Polen var et lidt eksotisk produktions land.
Den grænse er flyttet betragteligt.
For os der er afhængige af avanceret produktion er det et fremragende projekt der lægges op til.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 20:50

Tak. Vi ser frem til et godt samarbejde hvor fokus på effektivisering af samlingsmetoder kan bidrage til øget konkurrencedygtighed og til bevarelse af danske arbejdspladser.

Kaare Vang Jensen (Operation Director, SH Group / Sepro / Xervo)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:07

Som leverandør af komplekse konstruktioner med korte udviklings og leveringstider finder vi dette projekt yderst interessant. Projektet vil kunne bidrage med viden, der vil kunne optimere de stålkonstruktioner vi anvender som fundament i vore produkter. I vore produkter indgår der også hydrauliske og el-automatiserede løsninger. Klimatests, af specielt arktiske forhold, af hele konstruktionen under realistiske forhold er derfor interessante for os.

Et testcenter med mulighed for fuldskalatests vil give os en bedre dokumentation, samt øge vore kompetencer og konkurrenceevne.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 20:55

Vi ser frem til et samarbejde omkring storskalatests og klimakammerforsøg i forbindelse med jeres produkter med det mål at sikre kvalitet samt at øge kompetencer og konkurrenceevne.

Mads Højmark-Jensen (Senior Engineer, DNV GL)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:27

Evaluering af testdata for eksempelvis udmattelsestyrker fundet ved fuldskalaforsøg under korrosive betingelser repræsentative for offshore forhold vil absolut være relevant når det gælder at kunne optimere fremtidens offshore konstruktioner i situationer hvor nye innovative designs bevæger sig ud i geometrier eller bygger på produktionsmetoder ikke dækket af de nu gældende normer og standarder.

Også kvalificering af nye samlemetoder der måske på sigt vil kunne lede til en mere effektiv produktion eller/og bedre kvalitet samlinger med deraf følgende forbedrede mekaniske egenskaber vil være til gavn for offshore branchen som helhed.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:01

En grundlæggende betingelse for at industrien kan få gavn og nytte af de nye testfaciliteter og de resultater der genereres gennem dette projekt er at klassifikationsselskaberne er med i udviklingen da regler og standarder herfra i sidste ende skal godkende produkterne. Vi ser derfor meget frem til samarbejde med klassifikationsselskaberne. Tak.

Henrik Stilling Laursen (Teknisk Sælger - Svejsespecialist IWS, Lemvigh-Müller )
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:25

Som dansk leverandør til industrien ser vi det som meget vigtig, at vi udvikler os og bibeholder vores viden, arbejdspladser og ikke mindst konkurrenceevne i Danmark.
Vi ser, at vores kunder stiller større og større krav både fra producenten og leverandøre. Dette gælder både på teknisk viden, dokumentation og logistik . Lemvigh-Müller støtter derfor projekter som dette.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:03

Tak for den positive kommentar. Vi ser frem til et samarbejde på svejseområdet. Projektet kan forhåbentligt bane vejen for at svejseproduktion også fremover har en plads i Danmark.

Carsten Jørn Rasmussen (Teknisk systemansvarlig for Svejsning, NDT og metallurgi, Banedanmark)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:51

I Banedanmark har vi store komponenter som skinner, isolerklæbestød, sporskifter m.m. som dagligt udsættes for store belastninger, termiske trækkræfter, corrosion og udmattelsespåvirkninger fra hjul/skinne påvirkninger. Mulighed for diverse beregninger, simuleringer og fuldskalatest er derfor meget relevant. Det kunne eksempelvis være forsøg med kritiske revnestørrelser i skinner i forhold til risiko for skinnebrud eller tests i forbindelse med godkendelse af diverse store komponenter.
Derfor finder Banedanmark et testcenter med mulighed for storskalaforsøg meget relevant og værdiskabende.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:08

Vi ser frem til et samarbejde omkring infrastrukturelementer og brudmekanik. Forhåbentligt kan de nye fuldskalatestfaciliteter bringe meget ny information til veje.

Peter Ulrikkeholm (Business Director, R&D Test Systems)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:06

FORCEs forslag om at udfordre traditionelle testmetoder og tanker om gennemførelse af fuldskalatest er yderst interessant for en virksomheder som R&D A/S, som igennem mange år har leveret testsystemer til de omtalte brancher. Test af den omtalte karakter vil kunne hjælpe industrien med at reducere omkostninger væsentligt for store konstruktioner, når de teoretiske værktøjer begrænser muligheden for designoptimere yderligere.
Udover at projektet vil have interessant vinkel for R&D A/S, skønnes det desuden at ville have en værdiskabelse i vindindustrien generelt i form af en reducering af Cost of Energy.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:12

Vi ser frem til et godt samarbejde med virksomheder der allerede har erfaring med testmetoder af den karakter som dette projekt fokuserer på. At kunne udveksle erfaringer og sparing med andre er yderst nødvendigt og værdifuldt.

Christian Berggreen (Lektor og laboratorie-leder (CASMaT - DTU Structural Lab), DTU Mekanik)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:21

DTU Mekanik hilser i høj grad dette aktivitetsforslag velkomment på vegne af DTU Structural Lab (Center for Mechanical Testing of Structures and Materials) - et fælles center mellem DTU Mekanik og DTU Byg på Lyngby Campus.

DTU Structural Lab besidder som en af de mest omfattende og alsidige testfacilitet af sin art i Skandinavien betydelige eksperimentelle faciliteter til mekanisk afprøvning og test af både materialer, komponenter og konstruktioner. DTU Structural Lab råder bla. over avancerede spændeplaner og spændevægge med omfattende multi-aksielt hydraulisk belastningsudstyr til afprøvning af konstruktioner og komponenter med længder og belastningsniveauer op til hhv. ca. 30 m og 10 MN både statisk og dynamisk. Centeret er endvidere i øjeblikket ved at blive udbygget og opgraderet med nye faciliteter og nyt avanceret test-udstyr via en stor bevilling på 76 mill. kroner fra Villum-fonden.

Brugen af DTU Structural Labs faciliteter tilbydes løbende til industrien i forbindelse med innovations-aktiviteter og kommercielle serviceydelser, og det vil være nærliggende at etablere et tæt samarbejde med FORCE i regi af aktivitetsforslaget "Store konkurrencedygtige konstruktioner", da der vil kunne opnås betydelige komplimentære muligheder ved et tæt samarbejde. Særligt dækker aktivitetsforslaget "Store konkurrencedygtige konstruktioner" afprøvning af meget store fuld-skala konstruktioner, som ikke grundet deres størrelse vil kunne testes i DTU Structural Lab, mens der modsat vil være omfattende muligheder for avanceret afprøvning af mindre konstruktions-elementer i DTU Structural Lab, hvor avanceret multi-aksiel last-konfigurering og styring både statisk og dynamisk er en nødvendighed.

Endelig er både DTU Mekanik og DTU Byg meget interesseret i et tæt samarbejde og vidensdeling med FORCE indenfor eksperimentelle forsknings- og udviklings-aktiviteter med fokus på udvikling af nye test- og design-metoder for store konstruktioner og komponenter, hvor de samlede test-faciliteterne hos både DTU Structural Lab og på LORC vil være essentielle og en helt unik samlet platform.

Jeg ser derfor store muligheder for et tæt samarbejde og vidensdeling mellem DTU og FORCE i regi af aktiviteten "Store konkurrencedygtige konstruktioner" til betydelig gavn og udbytte for dansk industri.

Mvh.

Christian Berggreen
Lektor og gruppeleder (Let-konstruktioner)
DTU Mekanik

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 00:32

Tak for det meget positive, beskrivende og informative input. Vi ser frem til et meget spændende samarbejde mellem DTU og FORCE Technology på testområdet. Som du selv nævner vil der være basis for kunne arbejde direkte sammen samt nyde gavn af de områder hvor vi komplementerer hinanden. På basis af de seneste kommentarer ser det ligefrem ud til at der kunne dannes et nationalt fællesskab omkring nærværende aktiviteter.