Taktiske operationer i arktiske områder

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Produktionsteknologi
Jens Roedsted
Direktør for Marked og Innovation

Olieudvinding og -efterforskning i det arktiske miljø er et marked i vækst, men is og isbjerge udgør en væsentlig risikofaktor for mandskab, udstyr og miljø. Derfor vil vi udvikle viden til rådgivning og træning (herunder kurser) inden for is-management, og understøtte industrien med beregninger og vurderinger af anlægs operationsvinduer. Vi vil bl.a. udvikle en isflagemodel, en isbjergsmodel og et beslutningsstøtteværktøj til prøvning og dimensionering af operationer. Målgruppen omfatter både store aktører og SMV’er, f.eks. service- og produktleverandører.

TAKTISKE OPERATIONER I ARKTISKE OMRÅDER

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Jens Roedsted

Ny viden og serviceydelser
Olieudvinding og -efterforskning i det arktiske miljø er et marked i vækst. De i forvejen komplicerede operationer vanskeliggøres af tilstedeværelsen af is og isbjerge, som udgør en væsentlig risikofaktor for mandskab, udstyr og miljø.
Formålet med nærværende aktivitet er at udvikle viden til rådgivning og træning i forbindelse med is-management og understøtte industrien med beregninger og vurderinger af givne anlægs operationsvinduer.
Der vil blive udviklet værktøjer til at estimere, hvilke miljøkræfter (vind, bølger, strøm og i særdeleshed is) en given operations enhed kan modstå. En operationsenhed i denne sammenhæng består af en produktionsenhed og et antal afværgeskibe.
Der vil blive udviklet træningskurser til brug for uddannelse og opkvalificeres af personale til at arbejde under arktiske forhold, både i forhold til besætninger på afværgeskibe og til operationsledelse. De Specialtilpassede trænings- og uddannelseskurser vil blive udviklet under anvendelse af simulatorer.
Viden generet i projektet vil blive tilbudt potentielle danske virksomheder som et is-mangement kursus; men vil også være tilgængeligt som et værktøj til planlægning, undersøgelse af begrænsninger og dimensionering af nødvendig assistance. Endeligt vil den udviklede viden kunne tilbydes i tilgrænsende kursusaktiviteter fx skibshåndtering, - dvs. kurser for besætninger på skibe, der i fremtiden skal operere i arktiske farvande og havne.

Centrale aktiviteter

 • Følgende elementer kræves udviklet for at nå målet i den beskrevne aktivitet:
 • En seks frihedsgrads isflagemodel, herunder modeller for brydning og efterfølgende drift af isflager og bugsering af isbjerge.
 • Fuld seks frihedsgrads isbjergsmodel, der blandt andet er i stand til at simulere stabiliteten af isbjerge.
 • Der videreudvikles på en isbrydningsalgoritmen, der er udviklet under et DTU master projekt og under resultatkontrakten 2010-2012.
 • Is-management-beslutningsstøtteværktøj udvikles til fast-time-simuleringer i forbindelse med prøvning og dimensionering af planlagte isoperationer.
 • Is-management-kursus udvikles. Kurset træner både is-management-operatørerne, der dirigerer afværgefartøjer, og besætningen på de enkelte afværgefartøjer. Kurset tænkes integreret med Danmarks Meteorologisk Instituts services om is prognoser.

Rationale for indsatsen
Operationerne, der allerede er startet og som forventes øget vil blive udført af olieefterforskningsskibe, borerigge samt produktionsskibe og –platforme (nedenfor omtalt som produktionsenheder). Disse fartøjer kan ikke selv modstå den ispåvirkning, de vil opleve, og vil derfor skulle flankeres af et antal afværgefartøjer - typisk isbrydere eller større slæbebåde.
Is- og isbjergsafværgeoperationer foregår ved, at et operationskontrolcenter, typisk ombord på produktionsenheden, dirigerer et antal afværgefartøjer fordelt rundt om produktionsenheden.
Operationskontrolcenteret vil have radar og prognoser for forekomsten af typen af drivis og isbjerge til rådighed. Derudover opererer kontrolcenteret ud fra erfaring og, formentlig i fremtiden, ved brug af beslutningsstøttesystemer.
Afværgefartøjerne, vil bryde ”brydbar” is ned i stykker under en størrelse, som produktionsenheden kan modstå. Ikke-brydbar is og isbjerge vil blive skubbet eller slæbt væk fra produktionsenheden. I særlige tilfælde hvor is belastningen overstiger den brydnings kapacitet man har til rådighed, kan man i tide afbryde operationen. I forbindelse med eksempelvis olieboringer er det kritisk at kunne forudsige operationsafbrydelse med mindst et døgns varsel, idet man ellers kan risikere at miste brønden hvilket betyder tab i milliard klassen.
Is- og isbjergsafværgeoperationerne forventes i de kommende år at opleve en stor vækst. Dette vil stille store krav til forbedringer af iskontrolprocedurerne og ikke mindst til optræning af is-management-personale, som i de kommende år vil være en knap ressource.
Målgruppen for de services, der foreslås udviklet, er: 

 • Operatører, der overvejer eller planlægger arktiske operationer,
 • Leverandører af is-management services
 • Mindre isbryder selskaber der kunne tænkes at ville satse på is-management branchen.
 • Udstyrsleverandører
 • Mindre rederier der kan assistere med miljøbekæmpelsesoperationer eller beredskab i tilfælde af olieudslip
 • Forsyningsvirksomheder

Målgruppen omfatter blandt andet virksomheder som Viking Supply Ships, Svitzer A/S, Esvagt A/S samt Maersk Drilling og Maersk Supply.
Målgruppen inkluderer således i mindre grad danske SMV’ere, men større danske virksomheder i skarp international konkurrence om et meget stort marked. Det vurderes, at der vil kunne være betydelig nedsivning fra de store aktører mod danske SMV’ere. Her tænkes både på service- og produktleverandører som vil kunne udvikle deres produkter og services på baggrund af den viden om arktiske operationer som implementeres hos de store aktører. Desuden er der et betydeligt potentiale for danske arbejdspladser i forbindelse med arktiske operationer.
Projektet er en vigtig komponent for, at den danske offshorebranche kan være med i udnyttelsen af det arktiske marked. Produkterne, der foreslås udviklet, skal benyttes af branchen allerede i planlægningsfasen, hvor ingen af aktørerne realistisk set alene vil kunne løfte den investering, udviklingen kræver.

Mulige samarbejdspartnere
Idet FORCE ikke selv råder over testfaciliteter og laboratorier til forsøg med is, satses der på hjemtagning af viden fra samarbejdspartner som Memorial University of Newfoundland og NTNU om iskarakteristika og isbrydningsfysik. Denne viden planlægges forankret i matematiske simuleringsmodeller.
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) arbejder sideløbende med udvikling af en is prognose service rettet mod netop is-management markedet. Samarbejde med DMI om opgaven og inkludering af deres service i FORCE Technologys kurser er oplagt. DMI har udtrykt interesse for et sådant samarbejde.

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Niels Elmbo
Onsdag d. 23/5-12 kl. 13:20

- Hvilken betydning har innovation for arktiske operationer ?
Absolut nødvendig. Objektivet for ice management er helt nyt.

- Er de tiltag, der er nævnt under ”Taktiske operationer i arktiske områder”, beskrevet tydeligt nok?
I princippet ja.

- Er der indsatsområder, som bør tilføjes?
--
- Hvor ser du de største udfordringer og det største potentiale for innovation inden for taktiske operationer i arktiske områder ?
Træning-Træning-træning

Allanidd
Fredag d. 25/5-12 kl. 13:49

Ser frem til der kommer valide modeller og værktøjer til brug for taktiske operationer i arktiske områder

Danske Maritime
Fredag d. 25/5-12 kl. 15:06

Operationer i arktiske områder er komplicerede på grund af tilstedeværelsen af is og isbjerge. Da arktisk olieudvinding, efterforskning og sejlads er et marked i vækst, er det vigtigt at minimere risikofaktorer for mandskab, udstyr og miljø i forbindelse med arktiske operationer.

Danske Maritime mener, projektet kan være med til at sikre, at danske maritime leverandører er med til at udnytte potentialet i det arktiske marked. Det er svært for de enkelte virksomheder at bære de investeringer, udviklingen allerede i planlægningsfasen kræver, hvorfor projektet vil gavne ikke mindst de små og mellemstore danske maritime virksomheder.

Med venlig hilsen

Cecilie Lykkegaard
Projektleder
Danske Maritime
1256 København K.

sha@dmi.dk
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 15:27

Dette er et meget relevant emne som kræver fortsat mere samarbejde på tværs af institutterne. Som nævnt i teksten har DMI en operationel service med en koblet hav og ismodel for det Grønlandske, såvel som hele det arktiske område. Indenfor de sidste par år har vi arbejdet tæt sammen med olieselskaberne og Råstofdirektoratet om at udvikle bla. en oliespilds model, som blev operationel sidste år. I øjeblikket er vi ved at udvikle en operationel isbjergsmodel, men supportere allerede kommercielle aktiviteter på det punkt langs øst og vest kysten af Grønland. En af de faste opgaver i istjenesten er desuden, på baggrund af vores iskortarkiv, at beregne oprationsvinduer, breake-up og freeze-up prognoser, samt i øvrigt at servicere offshore operationer i havis. Der er stadig så absolut et stort behov for forskning, udvikling af produkter og træning af mandskab som skal løses i fremtiden i forbindelse med ice management. Dette er så kompleks en opgave, at vi gerne vil støtte op omkring yderligere samarbejde.

venlig hilsen

Nicolai Kliem og Susanne Hanson
sektionsledere af Istjenesten og Polar Oceanografi ved DMI

Janne Fritt-Rasmussen
Fredag d. 1/6-12 kl. 15:07

Viden om is-management er essentiel i forhold til at øge sikkerheden ved arktiske olieudvindinger, da et oliespild i arktiske farvande vil påføre stor skade på miljøet. Projektet er således meget relevant og vigtigt for mange aktører.

lonniewilms
Fredag d. 1/6-12 kl. 15:39

Yderst relevant projekt der kan være med til at sikre yderligere kompetencer indenfor ice management og dermed være med til at øge sikkerheden omkring kulbrinteaktiviterer i Arktis. Et større udvalg af leverandører af disse tjenester vil også gøre det mere attraktivt for selskaberne at efterforske i Arktis, der er derfor mange gode grunde til at støtte op om dette projekt.