Teknologi Management - Brug de rigtige teknologier rigtigt

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Lars Germann
Direktør, Produktivitet og Logistik

Aktivitetens målgruppe er teknologiintensive SMV, hvoraf mange er underleverandører. Der skal udvikles metoder, forretningsmodeller og gør-det-selv værktøjer, der understøtter SMV’s kapacitet til at overskue og prioritere teknologivalg og bedre positionere sig i internationale værdikæder, og der skal udvikles et overvågnings- og benchmarking-system med teknologiudnyttelsesresultater, der giver 300 SMV redskaber til at spotte nye teknologitrends med inspiration fra ’early adopter’ virksomheder.

Ny viden og serviceydelser
Aktivitetens målgruppe er teknologiintensive SMV, hvoraf mange er underleverandører. Teknologisk Institut vil med udgangspunkt i internationale og danske universiteters forskning om teknologiledelse skabe en platform, som udvikler metoder, forretningsmodeller og gør-det-selv værktøjer, der understøtter disse SMV’s kapacitet til at overskue og prioritere teknologivalg og bedre positionere sig i de internationale værdikæder. Vi udvikler et overvågnings- og benchmarking-system med teknologiudnyttelses-resultater og giver 300 SMV metoder til at spotte nye teknologitrend og inspiration fra ’Early Adopter’ virksomheder.
De teknologiintensive SMV’s omverden er præget af kompleksitet, hastighed og risiko for produktforældelse. Derfor er udfordringen ”Making the right things in the right place”. Cambridge University har udviklet the Manufacturing Footprint Strategy, der giver virksomhederne et fundament til at tackle denne udfordring. Som led heri er teknologivalg i forhold til både produkt og processer et meget centralt tema at udvikle yderligere, hvilket understreges af udviklingen i Key Enabling Technologies (KETs). For en teknologiintensiv underleverandør kan netop en styrket viden om teknologitrends og evnen til at prioritere og foretage optimale teknologivalg være adgangen til en styrket position i de værdikæder, som betinger dens forretning. Denne aktivitet vil udfolde, udvikle og afprøve viden herom struktureret i 4 temaer:

  1. Scanning og identificering af teknologier, der skal vurderes, og metoder til vurdering og prioritering.
  2. Fokusering på virksomhedens nøgleprocesser og vurdering af økonomi og risici for prioriterede teknologivalg.
  3. Integration af prioriterede teknologivalg i værdikædedesign, vurdering af teknologiernes potentiale i forskellige udfaldsrum, samt hvilket spillerum det giver de forskellige værdikædepartnere.
  4. Overvågning og benchmarking af teknologiudnyttelse i globale værdikæder holdt op mod teknologi-spring og nye koblinger af teknologier.

På basis af arbejdet med de 4 temaer vil der blive udviklet følgende serviceydelser:

  • Metoder til at scanne, screene, spotte og prioritere teknologivalg i forhold til både produkter og processer, herunder opbygning af investerings- og cost/benefit-modeller.
  • Teknologivurderingsmodeller, hvor der tages højde for teknologikrydsfelter og værdikædekonfigurationer, lokationer og delmarkeder med henblik på målbar værdiskabelse hos SMV.
  • Videnspredning og netværksbaserede udviklingsforløb, hvor nyeste forskningsresultater og succeshistorier fra ’early adopters’ formidles med henblik på at styrke det strategiske beredskab.
  • Gør-det-selv værktøjer, som gør det muligt for virksomheder hurtigt og let at skabe et første overblik over muligheder og risici samt pejle, hvor de har behov for dybere indblik på kort og lang sigt.

Centrale aktiviteter
I relation til tema 1 bliver der udviklet metoder til teknologiscanning. Disse vil bygge på metoder udviklet i forbindelse med gennemførelsen af KETs strategisk omverdenskortlægning for EU Kommissionen (High Level Expert Panel for KETs ) samt kortlægning af konkurrencedynamikker i otte globale værdikæder. Makroorienterede metoder tilpasses teknologi-intensive SMV’s og branchernes behov, så der i forskellig skala kan gennemføres teknologiscanning og -vurdering. Der vil endvidere blive identificeret en gruppe såkaldt ’Early Adopters’ virksomheder. Formålet er at lære fra deres tilgange til teknologivurdering med udgangspunkt i markeder/produkt-servicestrategier og geografiske lokationer. Resultater af aktiviteten vil blive formidlet på en række seminarer med involvering af ca. 300 danske teknologi-intensive SMV. Data vedrørende deres strategiske teknologivalg og markeder registreres som grundlag for metodeudvikling og som input til benchmarking.
Tema 2 aktiviteterne har fokus på nøgleprocesser, hvor den eller de udvalgte teknologier spiller en central rolle i virksomheden og dens værdikæde, bl.a. i en SCOR (Supply Chain Operational Reference Model) referenceramme. Der udvikles metoder til økonomisk vurdering af teknologianvendelse op mod virksomhedens KPI’er (Key Performance Indicators) samt til risikovurdering på operationelt og strategisk niveau. Vi vil samarbejde med Cambridge University og CBS med henblik på at omsætte nyeste viden på området i metoder og redskaber for SMV.  En gruppe internationalt orienterede teknologiintensive SMV med vækstpotentiale vil indgå i et netværksbaseret forløb i hele udviklingsperioden.
Tema 3 aktiviteterne tager sit udgangspunkt i værdikædedesign og udfordringer i forbindelse med den geografisk distribuerede produktion og værdiskabelse.  International empirisk forskning fra Duke University viser, at værdikædedynamikker bygger på meget forskellige underliggende modeller for teknologiledelse og værdiskabelse. Vi vil bearbejde resultaterne som grundlag for metoder til teknologisk funderet produkt-/serviceløsninger i forskellige værdikædekonfigurationer og delmarkeder. Samarbejdet vil også omfatte Aalto Universitet med fokus på deres ekspertise i åbne teknologifunderede designprocesser.
I Tema 4 integreres aktiviteterne omkring overvågning og benchmarking. De indsamlede data fra de 300 danske SMV benchmarkes i forhold til udvalgte Early Adopters samt teknologiintensive SMV i Norden, Tyskland, Sydøstasien og USA. Herudover vil vi benchmarke på rammevilkår for avanceret teknologisk funderet produktion i Danmark holdt op imod de øvrige nordiske lande, Tyskland, USA og lande som Singapore, Taiwan og Korea.
Rationale for indsatsen
Danmark er kendetegnet ved at have relativt mange højkompetente SMV med en dyb teknologisk viden på specifikke teknologifelter. Men det er primært enkelt-teknologier, mens teknologikrydsfelterne ikke udnyttes optimalt. Teknologiudviklingen har en øget kompleksitet i volumen, hastighed og geografisk spredning, og konkurrencen, som sker i de globale dynamiske værdikæder, har forskellige underliggende forretningsmodeller med en række deraf følgende forskellige krav til teknologiledelse og -vurdering. Et stort antal danske teknologiintensive SMV indgår som underleverandører i disse globale værdikæder. De er under stigende pres for at bevæge sig op i værdikædehierarkiet og udvikle sig til yderligt specialiserede underleverandører med henblik på at blive strategiske partnere.
Hvor teknologiintensive SMV’s udfordring tidligere var et spørgsmål om at sikre adgang til ny teknologisk viden, er det nu i højere grad et spørgsmål om virksomhedernes strategiske kapacitet til at overskue og prioritere teknologivalg i forhold til forskellige delmarkeder. Teknologistrategi bliver dermed et helt centralt ledelses- og forretningsmæssigt anliggende. De teknologiintensive SMV skal lettere og hurtigere kunne danne sig overblik og foretage prioriteringer. Samtidig anvendes de empirisk funderede metoder til at udfordre/understøtte personlige fornemmelse for teknologikoblinger.
Målgruppen er det segment af mindre af virksomheder, hvor 1) avanceret teknologi kan understøtte forretning eller produktion, 2) som kan anvende teknologi til differentiering i forhold til konkurrenterne og 3) som allerede har både kompetenceniveau og potentiale til at blive Early Adopters.
Aktiviteten skal ses som en videreførelse af den mere isolerede teknologiudvikling, der er gennemført i en lang række af aktivitetsplanerne i Teknologisk Instituts Resultatkontrakt 2010-2012. Fokus i denne aktivitet er på anvendelsen af teknologien i forretningsmæssig og strategisk sammenhæng. Endvidere er det en udnyttelse af resultater fra innovationskonsortiet RISK, hvor udviklingsarbejdet også omfatter fremtidige muligheder – eksempelvis Teknologi som vækstdriver.
Mulige samarbejdspartnere
Cambridge University, Inst.for Manufacturing, University of Aalto Georgia Tech/ Duke University North Carolina - Centre for global Competitiveness. CBS, Inst. Strategy & Globalisation, Prof. Torben Andersen samt Institut for Innovation Management, Professor J. Frøslev. Teknologi SMV vil blive rekrutteret via Instituttets netværk af teknologiintensive SMV samt fra nyetableret ‘produktionsklynge’ nær Horsens. Der vil blive indhentet samarbejdstilsagn fra en række erhvervsorganisationer og aktører som DI, Dansk Metal, væksthusene og uddannelsesinstitutioner med henblik på videnspredning.

21 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

T.J.Andersen
Fredag d. 20/4-12 kl. 21:02

Underskoven af SMVer kan være med til at give dansk industri den nødvendige fornyelse og dynamik gennem deltagelse i internationale produktionsnetværk med rige muligheder for at observere og absorbere anvendelsen af nye teknologier.

Evnen til at udnytte disse innovationsmuligheder kræver imidlertid en bevidst udvikling af særlige absorptions kompetencer blandt involverede SMVer, som dette projekt vil være med til at forme og dissiminere på et systematisk grundlag.

Projektet har et stort potentiale for at udvikle vigtige fremtidsmuligheder for dansk erhvervsliv.

inovation
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 13:52

Emnet er yderst relevant, vil gerne høre mere.

Bowo25
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 20:42

Beskrivelsen passer godt med de udfordinger vi oplever i dagligdagen. Satsning på den rigtige nye teknologi er afgørende for SMV. Udfordringen er på den ene side at bibeholde sit fokus på kunden og hans behov (teknologi pull) og på den anden side med de begrænsede resourcer at satse på den rigtige teknologi. Så værktøjer til at kunne holde øje med teknologitrends uden at det æder al opmærksomhed lyder som et yderst interessant initiativ.

Arne Jensen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 20:52

Stigende kompleksitet i markedet og i teknologien betyder at det ikke længere kun er et spørgsmål om at skaffe sig viden, det er lige så vigtigt at fravælge den viden, der ikke kan nyttiggøres af virksomheden i nuværende eller kommende værdikæder

For en underleverandør er teknologivalg ofte dikteret af kunderne, fordi det er kunderne (brandowners) der designer værdikæden - ikke den enkelte leverandør, der måske har lidt at sige over sin egen kæde.Men der er muligheder for SMV'er der kan sætte sig ud over dette og enten blive strategiske ligeværdige partnere for kunden, eller måske arbejde i flere værdikæder end hidtil ved optimale teknologivalg. Det er værdifuldt, hvis dette projekt kan lære virksomhederne at gøre dette.

Der er tale om at virkeliggøre hvad Produktion 2025 kaldte for den højkompetence virksomhed og/eller det industrielle kraftcenter

Derfor bør projektet tage udgangspunkt i den enkelte SMV's forudsætninger, eksisterende viden, netværk, traditioner osv. (MIT kalder det for "legacy" - det bliver vel nærmest til arv eller skæbne på dansk). Det er dette der i høj grad bestemmer hvilke teknologivalg, der er mulige.

Hvis man på den baggrund kan lave en værktøjskasse med virksomhedsrelevante forecast værktøjer, så vil det være rigtigt godt og absolut et støtteværdigt projekt.

Lars Haugaard
Onsdag d. 25/4-12 kl. 10:57

Ny teknologi kan være forjættende, men bleeding edge kan også indeholde mange faldgrupper, som kan være svære at gennemskue - også for SMVer.

Det lyder præcis som bedre innovation at arbejde med screening af nye metoder. Det kan måske oven i købet medvirke til at flere virksomheder får mulighed for at beholde en del af deres produktion i Danmark.

Thomas Bruus Jensen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 11:02

Interessant. Glæder mig til at høre om resultaterne

Brian Thorup Madsen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 11:49

Som leder i en SMV kender jeg de omtalte problemstillinger fra hverdagen. Det er ofte en udfordring af have de rette kompetencer og ressourcer til at overskue og gennemskue, hvilke teknologier der bør være fremtidens kernekompetencer, og som vil kunne forandre virksomhedens fremtid.
Jeg vil gerne høre mere om temaet, og vil overveje at deltage i et eventuelt projektsamarbejde.

Kry
Torsdag d. 26/4-12 kl. 06:15

Det er relevante emner, som enhver mindre virksomhed vil få glæde af. Især tænker jeg at videnspredning i netværksbaserede udviklingsforløb er godt. Det er godt at se og høre ændres erfaringer.

Birk
Torsdag d. 26/4-12 kl. 07:48

Det er yderst relevant fortsat et forske og videreudvikle modeller til dette formål, idet det vil hjælpe erhvervslivet med at skabe ny platform for nye indtjeningsmuligheder.

Hans Henning
Torsdag d. 26/4-12 kl. 09:20

Det ser meget spændende ud. Forventer helt klart at det vil kunne hjælpe os fremadrettet mht. forberdret produktivitet. Forventer fremadrettet meget af automationen ved hjælp af robot-teknologien, her vil det være godt med bistand til teknologivalg

Jens Albertsen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 11:53

Initiativ kan bestemt gøre SMV'er mere innovative, hvilket er Danmarks fremtid. Dog tror jeg at det bliver en udfordring at lave generiske værktøjer/metoder til f.eks. scanning af nye teknologier. Samtidig vil det kræve løbende konsultation af SMV'en. Men hvis det kan lykkedes, så er dette initiativ det helt rigtige skridt i retning af et mere innovativt Danmark!

Preben Skov Pedersen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 16:23

Spændende initiativ, specielt hvis der i tema 2 udvikles værtøjer til risikovurdering i supply chain.(kortlægning af kritiske celler eller objekter)

Tine
Torsdag d. 26/4-12 kl. 20:41

Altid interessant når der også fokuseres på implementering og forankring af nye tiltag i SMV´erne. Vil følge processen med stor interesse

bhede
Torsdag d. 26/4-12 kl. 23:02

Det er yderst interessant læsning, og efter min mening et absolut must i Danmark, karakteriseret af de mange SMV. Det er yderst vigtigt, at man i den del af verdenen, med høje lønninger og andre ikke gunstige vilkår, fokuserer på at bidrage med så mange initiativer som dette som muligt, til at sikre vor konkurrenceevne på sigt. Vore virksomheder skal kunne differentiere sig og være i front, og det her lyder som et rigtig godt skridt på vejen.

BBM
Fredag d. 27/4-12 kl. 07:51

Det er interessant, hvis tema 2 kan give SCOR modellen en relancering. Det der er karakteristisk for virksomhedernes supply chain er, at de bliver tiltagende mere komplekse, så initiativer der kan bidrage til at skabe mere holistisk tilgang er velkomne. Interessant er ligeledes koblingen til den enkelte virksomheds KPI´er.
Jeg ser frem til at høre mere om tema 2.

Anders Therkelsen
Mandag d. 30/4-12 kl. 09:33

Interessant og spændende.

Inge
Torsdag d. 3/5-12 kl. 09:11

Det lyder meget spændende og interessant og vil bestemt kunne være til gavn hos os.

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 18:37

Kære Jens Albertsen

Det er bestemt en udfordring at lave en generisk tilgang til Teknologi Management og de tilknyttede værktøjer, teknikker og metoder. Det ligeledes helt korrekt pointeret at dette skal gøres i tæt samarbejde med virksomhederne, så dette både udvikles i et relevant og pragmatisk format, hvor f.eks. værktøjerne er simple at anvende og er en støtte fremfor et værktøjt, der er tungt og komplekst at anvende og få udbytte af. Det er ikke let, men bestemt ikke umuligt, da vi tidligere er lykkes med lignende generiske rammeværktøjer til SMV-segmentet.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Torsdag d. 10/5-12 kl. 19:27

Tak for indsparket. Netop den tiltagende kompleksitet i virksomheders supply chain gør ikke blot SCOR-modellen relevant, men Teknologi Management overhovet. Sammenhænge mellem risici, der har en høj grad af usikkerhed tilknyttet, vokser med denne kompleksitet, og hvis virksomhedens processer og værdikæder skal lykkes i henhold til målsætning og strategi, så er den holistiske tilgang til investeringer i teknologi altafgørende, hvis bl.a. suboptimering skal undgås. Koblingen mellem teknologi-potentialer og virksomhedens KPI’er med nedbrydning af strategiske mål, vil give mulighed for kontrollerede teknologi-investeringer.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:15

Kære Preben Skov,
Det er en meget vigtig pointe du fremhæver. I Innovationskonsortiet Risk Management in Extended Enterprises (RiskMee) har vi taget hul på arbejdet med at identificere hvordan strategisk risikostyring kan kobles med operationel risikostyring, og hvordan der kan udvikles metoder og værktøjer som sikrer at det sker i praksis og bliver en del organisationens dna. Vi vil i Teknologi Management aktiviteten søge at afprøve og videreudvikle metoderne med særlig henblik på en teknologi vinkel. Vi vil få brug for virksomheder der vil give input og medvirke i udviklings- og afprøvningsaktiviteter.

Venlig hilsen
Lars Germann

Lars Germann
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:20

Kære Arne Jensen

Vi er rigtig glade for at du nævner Produktion 2025 idet vi netop gerne vil tænke Teknologi Management ind i de 5 fremtidsbilleder for dansk produktion. Ud over de to scenarie billeder som du direkte nævner, har vi især stort fokus på Værdikæde-integrater billedet, hvor vi oplever at rigtig mange smv’er kan genkende sig selv og de stigende udfordringer med at beholde og styrke sin rolle her. Med hensyn til at tage udgangspunkt i de enkelte SMV forudsætninger, har du naturligvis helt ret. Det er vigtigt at overblik og vil omsættes til konkrete og letanvendelige værktøjer.

Venlig hilsen
Lars Germann