Teknologisk infrastruktur – standardisering, proficiency tests og akkreditering

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Udvikling og fremstilling af nye produkter til fremtidens markeder fordrer et globalt perspektiv, hvor virksomheder indgår i en international konkurrencesituation. Skal danske virksomheder fortsat kunne gøre sig gældende i dette konkurrencebillede, fordrer det adgang til en teknologisk infrastruktur, som blandt andet sikrer dem adgang til opdateret viden om og tolkning af gældende standarder, viden om og indflydelse på udvikling af nye standarder, samt adgang til velfungerende og anerkendte laboratoriefaciliteter.

Udvikling og fremstilling af nye produkter til fremtidens markeder fordrer et globalt perspektiv, hvor virksomheder indgår i en international konkurrencesituation. Skal danske virksomheder fortsat kunne gøre sig gældende i dette konkurrencebillede, fordrer det adgang til en teknologisk infrastruktur, som blandt andet sikrer dem adgang til opdateret viden om og tolkning af gældende standarder, viden om og indflydelse på udvikling af nye standarder, samt adgang til velfungerende og anerkendte laboratoriefaciliteter. Dette er vigtigt over en bred front, hvor danske virksomheder opererer, men i særdeleshed i forbindelse med udvikling af nye højteknologiske produkter, der ikke umiddelbart falder ind under de standarder, der regulerer de eksisterende teknologier og produkter. Instituttet bidrager med sin indsats, til at standarderne er teknologisk opdaterede, og til at virksomhederne kan få formidlet viden om både intentionen og komplicerede detaljer i gældende standarder. Instituttet udfylder en vigtig infrastrukturel opgave ved deltagelse i dels det nationale og internationale standardiseringsarbejde, dels som notificerede enheder inden for sine tekniske områder. Instituttet opfattes som havende en de-facto forpligtelse til at opretholde en akkrediteret laboratorieinfrastruktur.

Formål
Aktivitetsplanens formål er inden for de teknologiske områder, hvor Teknologisk Institut er det førende viden- og prøvningsinstitut i Danmark, at kunne dække industriens og samfundets nuværende og kommende behov for en velfungerende dansk teknologisk infrastruktur baseret på standarder, lovgivning og regulativer samt opdaterede og akkrediterede prøvningslaboratorier. Konkret er formålet at gennemføre aktiviteter inden for:
• Revidering og udarbejdelse af nye nationale og internationale standarder og direktiver m.v.
• Udvikling af prøvnings- og dokumentationsmetoder for ny højteknologi.
• Proficiency tests (præstationsprøvninger) i samarbejde med andre europæiske laboratorier.
• Videnformidling i form af nyhedsbreve, hjemmeside, kurser m.v., både i eget regi og i samarbejde med en række brancheforeninger og deres store antal SMV-medlemmer.

Målgruppe
Målgruppen er det brede udsnit af dansk industri, der arbejder inden for de teknologiske områder, hvor Teknologisk Institut er det førende viden- og prøvningsinstitut i Danmark. Denne målgruppe består for en stor del af innovative SMV, der ikke selv har faglige og økonomiske ressourcer til at kunne deltage i et sådant arbejde, og som har behov for let adgang til opdaterede og akkrediterede prøvningslaboratorier. Der vil i aktiviteten blive fokuseret på virksomheder, især eksportvirksomheder, der leverer produkter til byggeriet, der er et stærkt reguleret erhverv, på energisektoren hvor både regulering og innovation er inde i en turbulent udvikling, og på virksomheder som skal operere i henhold til EU-Byggevaredirektivet, Maskindirektivet, ATEX-direktivet, direktivet for trykbærende anlæg og direktiver inden for energiområdet. Andre sektorer med produkter, hvor der er betydelig eksport samt store krav til sikkerhedsniveau, vil også få stort udbytte af aktiviteten. Målgruppen omfatter også Dansk Standard og det arbejde, der foregår i danske og europæiske standardiseringsudvalg. Sidst men ikke mindst omfatter målgruppen de danske myndigheder med ansvar for regulering og implementering af standarder og direktiver m.v.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3 M
2011: 3 M
2012: 3 M
Totalt: 9 M

Kontaktinformation
Peter Vestergaard
7220 1144
pbv@teknologisk.dk