Terrorsikring af byrum og bygninger

Senest opdateret d. 18/1-2019
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Service og offentlig innovation
Jesper Florin
Afdelingsleder

DBI vil udvikle og tilbyde en digital risikostyringsplatform, der hjælper danske bygherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører med at optimere brug og indkøb af fysiske terrorsikringsløsninger til byrum og bygninger.

Med terrorhændelsen i blandt andet Nice er fysisk terrorsikring af byrum og bygninger kommet på dagsordenen. Både bygherrer, bygningsejere, arkitekter, rådgivere og sikkerhedsbranchen mangler dog viden om og retningslinjer for terrorsikring. Det betyder, at erhvervslivet bremses i at anvende og udvikle nye, innovative løsninger til fysisk terrorsikring.
Med udgangspunkt i erfaringer og viden fra danske parter samt parter fra Norden, Europa og USA vil DBI udarbejde en risikostyringsplatform og tilbyde uvildig rådgivning som bygherrer, rådgivere og entreprenører kan benytte til at vælge effektive og passende mitigerende sikringsløsninger mod terror, når bygninger og byrum skal beskyttes. Aktivitetsplanen undersøger også, hvordan der skabes merværdi ved at kombinere sikringsløsningerne med arkitektonisk design og klimatilpasning – eksempelvis skybrudssikring. Udviklingen vil blandt andet foregå ved hjælp af workshops, analyser af angreb og myndighedernes håndtering af dem samt deltagelse i nationale og internationale netværk om terrorsikring. På baggrund heraf udvikler DBI en digital risikostyringsplatform, der består af et risikoanalyseværktøj og et katalog af ‘best practice’-løsninger. Platformen er web-baseret og skal være nem at opdatere og tilpasse med ny information, i takt med at trusselsbilledet forandrer sig.
Terrortruslens interessenter, for eksempel Politiets Efterretningstjeneste, skal inddrages i udviklingen for at agere sparringspartner og videnbank. Derudover inddrages andre nuværende danske projekter, der undersøger betydningen af terrortruslen i Danmark, så den nyeste viden på området inkorporeres i projektet. Tilsvarende inddrages danske rådgivere, entreprenører og producenter med interesse for terrorsikring med henblik på udvikling af ydelser og produkter til det danske og det internationale marked. For at sikre relevansen og den praktiske anvendelighed af det udarbejdede værktøj inddrages også bygherrer og arkitekter. Målet er, at platformen indeholder de relevante sikringsløsninger, der kan anvendes til at håndtere de risici, som risikoidentificeringen i forbindelse med opførsel/renovering af en ejendom eller ved byplanlægningsprojekter i det offentlige byrum afdækker. Platformen vil også indeholde elementer fra krydsfeltet mellem fysisk sikring og cybersikkerhed. Her er oplagt samspil og kompetenceudveksling mellem aktivitetsplanerne ”Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed” og ”Fremtidens cybersikkerhedsteknologier i anvendelse” som DBI laver sammen med Alexandra Instituttet og Force.
Udover at arbejde med dansk viden på området skal platformen sætte internationale erfaringer i en dansk kontekst. Der vil endvidere være fokus på at dele viden på europæisk og internationalt niveau i forhold til standardiseringsarbejde, konferencer og afprøvnings- og demonstrationsaktiviteter i ind- og udland. Platformen præsenteres ved temaarrangementer på DBI med inviterede interessenter og udenlandske gæster.
Endelig ønsker DBI at fremme danske interesser ved at repræsentere Danmark i de internationale ISO/EN-standardiseringsudvalg inden for fysisk terrorsikring (eksempelvis ISO28000). Formålet er at påvirke udviklingen af nye og bedre standarder samt bidrage med viden fra en dansk kontekst. DBI vil deltage med det formål at blive ansvarlig for arbejdet med standarderne inden for fysisk terrorsikring.
På den baggrund er projektets langsigtede ambition, at der udvikles en – gerne fælleseuropæisk - certificeringsordning for fysisk terrorsikring, så rådgiverens kompetencer er veldokumenterede. Udvikling af certificeringsordninger er dog ikke et toårigt projektmål, men et mål på lang sigt.

Budget:
2019: 1.700.000 kr.
2020: 1.700.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Håndbog for fysisk terrorsikring af byrum og bygninger i Danmark