Tidlig detektering og intelligent reaktion

Senest opdateret d. 11/4-2012
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Carsten Damgaard
Leder af Forskning og Udvikling

Hvordan kan man være proaktiv og ikke kun reaktiv indenfor sikkerhed? Den bærende ide er at detektere en brand, et tyveri eller et røveri så tidligt i forløbet, at vi kan gennemføre en intelligent reaktion og helt undgå en farlig situation. Det kunne fx være et optræk til en brand i et fjernsyn, som detekteres så tidligt, at fjernsynet slukkes og energitilførslen afbrydes eller en kriminel persons mistænkelige adfærd forud for et røveri, der advarer tankstationen og politiet allerede før røveriet går i gang.

Ny viden og serviceydelser
Vores ambition er, at inspirere og hjælpe danske virksomheder og myndigheder til at udnytte de teknologiske landvindinger inden for fx sensorer, billedteknologi samt informations- og kommunikationsteknologi til at udvikle nye bud på mere intelligent sikkerhedssystemer, hvor samspillet mellem mennesker og teknologi skaber et øget reelt og oplevet sikkerhedsniveau. Det betyder, at vi vil opbygge viden inden for to hovedspor: tidlig detektering og intelligent reaktion.
Vi vil opbygge viden om den førende internationale forskning og teknologiske udvikling inden for tidlig - teknologibaseret - detektering af brand og kriminalitet. Dvs. vi vil opbygge viden om hvad forskningsmiljøerne arbejder med, hvad der sker hos teknologileverandørerne, hvad der allerede er implementeret og hvilke lande / byer der er længst fremme. Ambitionen er at få dyb indsigt i det teknologiske mulighedsfelt, så de nyeste og mest innovative teknologier kan gøres tilgængelige for dansk erhvervsliv. Derudover vil vi opbygge viden om integrationen af forskellige typer af teknologier fx brandsikrings- og sikringsteknologier, IKT, sensorer og billedteknologi for at få dyb indsigt i de teknologiske muligheder og udfordringer. Og vi vil opbygge viden om samspillet mellem teknologier og mennesker, fordi det er i samspillet at sikkerheden bliver både oplevet og reel. En tidlig detektering kan være uden effekt, hvis den menneskelige reaktion på detekteringen er uhensigtsmæssig.
Indsatsen forventes at resultere i en række nye teknologiske serviceydelser målrettet DBIs medlemsvirksomheder og resten af dansk erhvervsliv samt myndigheder:
• Rådgivning om tidlig detekteringsteknologier, intelligente systemer samt om hvordan samspillet mellem teknologier og mennesker kan skabe øget sikkerhed.
• Innovationsforløb med virksomheder inden for tidlig detektering og intelligente sikkerhedssystemer.
• 3D simuleringsmodeller, hvor virksomheder kan opnå indsigt i, hvordan samspillet mellem teknologier og mennesker kan skabe reel sikkerhed og løsningers gennemførbarhed.
• Kurser til virksomheder og myndigheder med fokus på projektering og installation af tidlig detektering og mere intelligent systemer
• Adgang til virkelighedstro-miljøer til uddannelse i, test af og eksperimenter med spydspidsteknologier til tidlig detektering og håndtering af brand og kriminalitet. Miljøerne benyttes til DBI uddannelser, danner rammen om innovationsforløb med virksomheder og kan udlejes til virksomheder, der ønsker at gennemføre eksperimenter med spydspidsteknologier.
 
Centrale aktiviteter
For at kunne opnå ny viden og udvikle serviceydelser vil vi analysere hvad der sker world-wide. Syntesen af den viden skal bruges til at udpege nogle tendenser, nogle forskningsmiljøer, nogle leverandører og nogle praktiske eksempler på arbejdet med tidlig detektering og intelligente reaktioner. Det vil vi formidle via medier, kurser, seminarer og brancheorganisationer, så det teknologiske mulighedsfelt udvides for danske virksomheder. Når vidensfundamentet er på plads vil vi gennemføre case-baserede forskningsforløb med udvalgte virksomheder / institutioner, hvor vi går ud og gennemfører forsøg med teknologiske demonstratorer i deres virkelighed. Aktivitetsplanen tager udgangspunkt i tre spor:
1. Videnopbygning
• Indsamle data fra universiteter i ind- og udland, via førende internationale leverandører, deltagelse i standardiseringskomiteer, konferencer og omfattende litteratursøgninger i forskningsdatabaser.
• Kortlægge, analysere og sprede viden om førende forskning og teknologiudvikling inden for tidlig detektering og intelligent reaktion til virksomheder og myndigheder.
• Kortlægge, analysere og sprede viden om førende forskning og praktiske eksempler på innovative sikkerhedsløsninger, der samtænker mennesker og teknologi.
2. Case-baserede forskningsforløb
• Gennemføre case-baseret forskning for at udvikle teknologiske demonstratorer, der kan eksemplificere tidligere detektering baseret på kombinationer af brandsikrings- og sikringsteknologier.
• Gennemføre case-baseret forskning på samspillet mellem mennesker og sikkerhedsteknologi, for at opnå viden der kan understøtte udviklingen af virksomhedernes rammebetingelser.
3. Vidensspredning
• Analysere muligheder for at opbygge innovationsnetværk for virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner med fokus på tidlig detektering og intelligent reaktioner.
• Gennemføre af ekspertworkshops med myndigheder, virksomheder og universiteter for at stimulere videnoverførsel og kortlægge potentielle muligheder og udfordringer for samfundet.
• Afholde inspirationsdage, seminarer og konferencer og arrangere inspirationsrejser for case-virksomheder, myndigheder og brancheorganisationer.
 
Rationale for indsatsen
Rationalet relaterer sig til de behov og udfordringer relateret til sensorteknologi og sikkerhed som applikationsområde, der er beskrevet under forskningsindsatserne ”Digitale muligheder og løsninger”, Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer” og ”Udvikling af transport, logistik og livsrum” i FORSK2020.
Verden oplever massiv urbanisering med mere komplekse byggerier og infrastrukturer, der skal være sikre. DBI møder stor konservatisme i brugen og accepten af højteknologiske brandsikrings- og sikringsløsninger, og lysten og evnen til at kombinere brand- og sikringsteknologier. Der er generelt få, der samtænker brand- og sikringssystemer samt udnytter fremskridtene på sensorområdet til endnu tidligere detektering. Den lave innovationskapacitet i byggeri og service viser sig i svage produktivitetsforbedringer. Det er vores erfaring, at den restriktive lovgivning på især brandområdet, og til en vis grad lovgivningen i relation til indsamling af persondata, fører til, at det private marked først anvender nye metoder og teknologier, når de er velbeskrevne af DBI og DBI har opnået myndighedernes accept af løsningsmodeller. Derudover er området præget af et intenst fokus på teknologi, mens der kun i begrænset omfang er fokus på hvordan samspillet mellem teknologi og menneske skaber reel og oplevet sikkerhed.
Målgrupper
De udviklede serviceydelser forventes efterspurgt af virksomheder inden for vagt- og sikkerhedsbranchen, leverandører af sikkerhedsteknologi samt virksomheder med fokus på IKT, sensorer og billedteknologi. Derudover forventer vi at projekterende virksomheder (arkitekter, ingeniører, entreprenører og installatører) inden for byggerier, og ikke mindst maritimt og offshore vil efterspørge viden med henblik på udvikling af nye og mere innovative produkter til deres kunder. Sidst forventer vi, at danske myndigheder vil efterspørge viden, så der kan skabes en bedre sammenhæng mellem lovgivningens rammer og de teknologiske muligheder. Aktiviteten bygger videre på aktivitetsplanen Intelligent sikkerhed, som DBI afslutter i 2012.
 
Mulige samarbejdspartnere
Brancheorganisationer: Sikkerhedsbranchen, FRI, Dansk Byggeri , Tekniq, Arkitektforeningen
Virksomheder (privat/offentlig): Siemens, Honeywell og Danfoss
Vidensinstitutioner: DTU (billedteknologi), Aalborg Universitet (billedteknologi), SDU (optiske sensorer), KU (Centre for Advanced Security Theory), AU (Forum for Overvågningsstudier) samt ITU og RUC (agile udviklingsmetoder). Derudover Wolverhampton universtiet (England).
GTS: Alexandra Instituttet og Delta samt Fraunhofer (Tyskland)
Myndigheder: Beredskabsstyrelsen, Bygningsstyrelsen, Justitsministeriet og politiet
Netværk: Offshore Center Danmark, Infinit, Dansk Lydteknologi, CenSec

12 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

msp
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 13:33

Med den løbende tekniske udvikling er der behov for at udforske nye måder at kombinere sikrings- og overvågningsløsninger, herunder indplacering i det traditionelle sikringsmarked. Tilsvarende kan der være behov for at tilpasse sikrings- og overvågningsløsningerne til de metoder, som de kriminelle anvender.

Venlig hilsen
Maiken Skriver Poulsen
Forsikring & Pension
- forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation.
På det sikringstekniske område stiller Forsikring & Pension værktøjer til rådighed, som vejleder om installation og projektering af sikring og overvågning.

msp
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 13:34

Danmark har rigtig mange indbrud i private hjem, men danskerne er alligevel ikke ret motiverede for at sikre sig. Flere undersøgelser fortæller, at danskeren er nervøs for indbrud, men det mest udbredte præventive tiltag er at få postkassen tømt af naboen. Det kunne være rigtig interessant at finde ud af, hvorfor danskeren ikke sikrer sig mere.

Venlig hilsen
Maiken Skriver Poulsen
Forsikring & Pension
- forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation.
På det sikringstekniske område stiller Forsikring & Pension værktøjer til rådighed, som vejleder om installation og projektering af sikring og overvågning.

Henrik_Bygbjerg
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 13:14

Virksomheder anvender mange ressourcer på at sikre sin fortsatte drift og såvel indbrud som brand kan bringe virksomhedens eksistens i farezonen. At kunne forebygge disse hændelser er derfor noget virksomheder prioriterer højt, hvilket ses af investeringer til styring og overvågning. Disse, ofte separate, systemer kobles ikke sammen fuldt ud. En sammenkobling, hvor registreringerne kontinuerligt holdes op mod nogle kriterier for eksempelvis indbrud eller brand, vil kunne reducerer virksomhedernes omkostninger til forskellige systemer samt ressourcer til at tolke de indsamlede data. Et dybere kendskab til kriterierne vil kunne skabe nye innovative løsninger, hvor indbrud samt brand på et tidligt stadium identificeres og den i situationen optimale reaktion iværksættes.

Henrik Bygbjerg
Direktør, R&D
Danfoss Semco A/S Fire Protection

nmo13
Mandag d. 4/6-12 kl. 15:00

Tidligere detektering og intelligent reaktion giver god mening ud fra en risk management tilgang. Danmark ligger desværre i top, hvad angår skadesudbetalinger som følge af brand - både hvad angår direkte såvel som inddirekte omkostninger.

Vi ved, at såfremt vi ikke forebygger og håndterer risici hensigtsmæssigt resulterer det i betydelige omkostninger - menneskeligt, samfundsmæssigt, økonomisk og politisk.

Projektet kan kun påskønnes.

Niels Mørup
beredskabschef
Nordsjællands Brandvæsen

Allan Reinert
Tirsdag d. 12/6-12 kl. 09:38

Projektet er absolut interessant som Niels Mørup skriver her på siden.

Vi kan som samfund kun være intereseret i, at tage vare vores ældre (vi bliver det jo selv). Ved at anvende teknologi til f.eks. brandsikring af vores hjem, kan vi få mulighed for at være trygt i eget hjem længere. Samme teknologi kan også anvendes i sikring af virksomheder og offentlige institutioner, hvor vi ved at anvende data fra sensorer, tidligt kan indikere at her er et uhensigtsmæssig forløb, som kan "tages" i opløbet før en normal branddetektor ville kunne detektere.

Jeg håber at projektet kan fortsætte, og derved flytte grænsen for hvad der er muligt.

Allan Reinert
Sikkerhedsbranchen
Honeywell Life Safety A/S

Thomas Moeslund
Tirsdag d. 12/6-12 kl. 11:12

Der er vel ingen tvivl om at det samfundsmæssigt er en god (og nødvendig?) ide, at kunne reagere hurtigt i forbindelse med fx brand og indbrud. Hertil kommer tanken om at optimere sundhedsvæsenet ved at flytte en del af diagnose, behandling, optræning mm. fra institutioner til folks private hjem.

Det må forventes at teknologi kan spille en afgørende rolle i disse sammenhænge.
Dels udvikling/brug af diverse sensorer til at opsamle data og dels intelligente systemer som automatisk detekterer præ-specificerede faresignaler samt autonomt lærer ”anormaliteter” i en konkret kontekst og reagerer herpå.

Det foreslået projekt virker meget relevant i denne sammenhæng, da det kan blive et af omdrejningspunkterne for samarbejdet mellem relevante interessenter. Specielt vil det være yderst relevant ifbm. forskning, at arbejde med konkrete use-cases og slutbrugere.

Professor Thomas Moeslund
Head of Visual Analysis of People Lab
Aalborg University

Hasse Larsen
Tirsdag d. 12/6-12 kl. 13:53

Projektet har jo været igang over en periode, og er nu nået til et niveau hvor man rigtigt kan se perspektiverne. Det er uhyre interessant, og vil kunne løse rigtig mange af de udfordringer der er i hverdagen. Samtidig kan det være et afgørende bidrag i at få reduceret antallet af branddøde og sårede. For langt de fleste der omkommer i en brand, sker dette i hjemmet, og ofte er det ældre medborgere. Med en tidlig detektering og en intelligent verificering, så ville både dødsfald og store følgeskader af en brand kunne reduceres betydeligt. Som deltager i Brandbevægelsen ser vi frem til det videre arbejde i projektet.
Ligeledes bør projektet kunne medvirke til at reducere virkningerne af påsatte brande.
Sikkerhedsbranchen deltager gerne i en videre dialog om projektets fortsættelse.

Teknisk direktør
Hasse Larsen
LAP-Sikkerhed
Formand for Sikkerhedsbranchens Brandudvalg

Søren Meyer
Onsdag d. 13/6-12 kl. 20:52

Et yderst relevant projekt, der ikke kun skaber væsentlig viden inden for sikring af offentlige bygninger og erhvervsbygninger, men også kan generere essentiel viden indenfor sikring af værdier og menneskeliv inden for almen og privat udlejning samt enfamiliehuse.

Det vil være et projekt jeg vil følge tæt. Jeg kan forestille mig, at en stor del af resultaterne kan formidles videre til vores medlemskreds - de private udlejningsboliger.

Søren Meyer
Udviklingschef, GI

Rhe
Onsdag d. 13/6-12 kl. 22:49

Et rigtigt spændende projekt - hvor overliggeren og ambitionsniveauet er sat tilpas højt !

Der har de sidste 4 -5 år, særligt på det amerikanske marked været talt meget om mulighederne og bragt forskellige teknologier i forslag men resultatet er udeblevet - man kunne fristes til at tro det skyldes en for stor iver til at kommercialisere på det store marked.

I museumsverdenen er særligt brand vores største trussel men også tyveri, hærværk m.v. både i og udenfor åbningstiden stiller store krav til kreativiten i de sikringsmæssige foranstaltninger.

Vi mødes hele tiden med kravet om at udstillingerne skal være tilgængelige og sikringen ikke skal "skæmme" gæsternes totaloplevelse.

Vi ser frem til nytænkning hvor dataindsamling - og behandling fra en lang række af et museums sikrings- og overvågningssystemer kan behandles i en ny sammenhæng og sikre tidlig indgriben i tilfælde af situationer der hurtigt kan eskalere og udgøre en alvorlig trussel.

Nationalmuseet følger med stor interesse projektet og stiller os gerne til rådighed f.eks. i forbindelse med teknologiafprøvning m.v.

Rune Hernø - sikringschef
Nationalmuseet

cdamgaard
Torsdag d. 14/6-12 kl. 15:51

Kære Rune
Tak for din kommentarer.

Hvis det er ok med dig, så vil jeg gerne skrive Nationalmuseet på, som en mulig samarbejdspartner i forhold til udvikling eller afprøvning af nogle prototyper.

Og en ide - kunne et andet relevant område være, at undersøge samspillet mellem mennesker og teknologi fx mellem de forskellige brand-/sikringsteknologier samt vagter / kustoder?

Venlig hilsen

Carsten Damgaard, DBI

Lars Aagaard
Torsdag d. 14/6-12 kl. 16:22

At kunne detektere en brand, et tyveri og lign. baseret på intelligent reaktion allerede inden episoden opstår, er jo ønske tænkning for enhver. Hvis denne teknologi føres ud i hverdagen, vil der være potentiale i, at spare samfundet for store menneskelige omkostninger samt samfundsmæssige udgifter.

Tænk, om vi med samme teknologi kan forebygge ulykker, herunder arbejdsskader, og derved undgå de farlige situationer, som optræder i vores hverdag både på arbejde såvel som i fritiden.

Risikorådgivning og risikoforebyggelse er en naturlig del af forsikringselskabernes hverdag. Hvis vi med intelligent reaktion kan minimere og forebygge skader, så bør der forskes og udvikles yderligere i den teknologi til gavn for samfundet.

Lars Aagaard
Chefingeniør, Master i Brandsikkerhed
Tryg

Torbjørn Laursen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 21:51

Igennem mange år har al tankegang om sikring været rettet mod meget smalle synsvinkler. Et problem er adresseret og teknisk beskrevet. Men der tænkes aldrig - eller næsten aldrig - i helheder.
Det er meget opløftende at se tankesættet i projektet, som vel gennemført kan revolutionere effekten af sikring.
Jeg glæder mig til at følge projektets fremdrift, og hvis muligt deltage eller bidrage til elementer af det.

Torbjørn Laursen
Direktør
Fire Eater A/S