Trådløs energiopsamling

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Vi omgiver os i dag med en lang række trådløse produkter og en fælles parameter er: ”Hvor lang tid holder batte-riet?” I dag skal vi jævnligt oplade eller skifte batterier i vores apparater. Problemet er stigende i takt med, at vi omgiver os med flere og flere apparater, fordi batteriers levetid er forskellige. Dette medfører omkostninger til personale, der skal lokalisere og skifte batterier, samt et øget pres på vores miljø både i produktion og afskaffel-se af batterier. Hertil kommer betydelige installations- og vedligeholdelsesbesparelser.

Forskningen har vist, at det ikke behøver at være sådan. Energi kan høstes og anvendes lokalt – og kan endvi-dere overføres trådløst. Tidligere initiativer og forsøg har vist, at flere løsninger fortsat ikke er stabile nok – men at der fortsat kommer flere og flere mulige løsninger. De forskellige alternativer skal kortlægges i detaljer og de-res potentiale og kapacitet skal undersøges helt specifikt. De teknologier som foreslås inddraget er termiske-, piezo-, lys-, lyd-, vibrations-generatorer samt sandsynligvis varianter af kemiskegeneratorer. Endvidere vil for-skellige energilagringsmetoder skulle kortlægges og nye ”energy management teknologier” vil skulle undersøges mhp. At kunne rådgive applikationsspecifikt. Det skal i den forbindelse nævnes at der stadig kommer nye ener-gigenereringsteknologier frem og at der derfor vil blive tale om en stadig løbende proces over en årrække.

GTS systemet vil have fokus på at omsætte den seneste forskning og modne resultater mod industrielle applika-tioner og anvendelser. Der vil blive udviklet og demonstreret, hvordan denne teknologi kan udnyttes i forskellige scenarier og hermed gøre den tilgængelig for dansk industri. Demonstratorer vil have en bred relevans indenfor alle andre tematiske områder. Opbyggede kompetenser og resultater af ovenstående aktiviteter vil blive udbud som nye GTS services i form af system- og teknologirådgivning samt gennemførelse af formelle testforløb til verifikation af nye produkters egenskaber inden markedsføring, efter en meget fokuseret specifikation af de fak-tiske anvendelseforhold.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lars Munch
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 09:56

Vi er en nystartet virksomhed og det betyder at vi ikke har de fornødne resourcer til selv at undersøge og udvikle nuværende og kommende tekniker til energiopsamling. Men samtidig så ser vi store muligheder for, at vore produkter i en del brugsområder kunne være selvforsynende med energi, ved at høste energien der hvor produkterne er installeret eller blot placeret. Så hvis der kunne komme en slags oversigt over muligheder og praktisk information om, hvordan og hvor meget energi der kan høstes i forskellige omgivelser, så vil det være et godt udgangspunkt for os til at komme videre mod produkter som er selvforsynende ved at kunne opsamle deres energi der hvor de er.

Senmatic
Onsdag d. 1/7-09 kl. 08:56

Når man snakker trådløse systemer med kunder, er det korrekt at snakker ofte kommer til at dreje sig om batteriets levetid og de problemer et manglende signal kan medfører. Set i dette lys ligger der en stor opgave i at gøre trådløse enheder så uafhængige af batteriet som muligt.
For en virksomhed af vores størrelse vil det være helt umuligt at prøve at kortlægge de forskellige muligheder der er indenfor høstning af energi. Dette kunne resultere i at man kommer ud med et produkt der med den teknologi der bliver valgt kun fordobler batteriets levetid, hvor man i det givne miljø ved at vælge en anden teknologi kunne forlænge batteriets levetid væsentligt.
Så jeg er helt enig i at hvis der f.eks. kunne komme en oversigt ville det være til stor gavn for mange virksomheder.