Tyndfilmsteknologier

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Industriel anvendelse af tyndfilmsteknologier er uden tvivl en af de absolut vigtigste ”enabeling teknologier”, der tilfører materialer og systemer helt unikke egenskaber. Gennem intelligent mikro- og nanodesign og syntese af tyndfilm er det muligt at kontrollere, hvorledes materialer vekselvirker med omgivelser, og derigennem designe helt nye funktionelle egenskaber. At kunne kontrollere materialesyntese fra nano- til mikroskala fordrer som of-test relativt store investeringer, hvorfor disse skal foretages centralt og stilles til rådighed for en lang række af danske interessenter.

Der er allerede en stor del aktiviteter i Danmark, der har vist at industriel fabrikation af tyndfilm udgør et stort vækstpotentiale inden for et større antal industrielle segmenter bl.a. i relation til energisektoren, medicoin-dustrien, maling- og lakindustrien gennem positive effekter i relation til længere levetid af industrielle produkter, slid og friktion, stik/slip, anti-korrosion, optik, sensorik, katalyse m.m. Det er derfor nødvendigt, at Danmark fort-sat positionerer sig solidt i relation til en videreudvikling af en lang række komplementerende tyndfilmsteknologi-er, der kan håndtere mange forskellige typer af substrater (fx metaller, plast, kompositter, keramiske materialer etc.)

Der skal gennem en solid videreudvikling og industriel implementering af en lang række komplementerende tyndfilmsteknologier udvikles nye innovative teknologiske løsninger, der vil sikre vækst på både kort og langt sigt inden for en lang række områder. Industriel fabrikation og design af funktionsoptimerede tyndfilm er ofte meget kompliceret og forbundet med investeringer i højteknologisk synteseplatforme. GTS-institutterne kan yde betyde-lige bidrag i udvikling af en lang række tyndfilmsteknologier ved i samarbejde med både små og større virksom-heder og ind- og udenlandske universiteter at facilitere unikke fagspecifikke specialer inden for en række forskel-lige kemiske og fysisk syntesemetoder. Herigennem muliggøres kontrol af forskellige overfladespecifikke egen-skaber. Dette være sig lige fra optiske egenskaber, elektroniske og magnetiske egenskaber til makroskopiske karakteristika som hårdhed, friktionsegenskaber, stik/slip egenskaber m.m. Den viden og tilhørende kompeten-cer vil blive udbudt som lang række nye rådgivnings-, udviklings- og testservices indenfor ovennævnte teknolo-gier og applikationer.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Møller
Onsdag d. 27/5-09 kl. 23:06

R&D i tyndfilm er i dag en vigtig teknologi, der kan anvendes til løsning af en lang række industrirelevante problemer.
Teknologierne dækker alt fra fremstilling af overflader til slidbelastede værktøjer over fremstilling af sensorer til mange formål (temperatur, optik, korrosion og elektroder til elektrokemmiske sensorer) til biokompatible overflader.

Fremstilling af fremtidens tyndfilm kræver at disse kan designes ned på nanoniveau - her forstået på en industriel relevant skala. Som eksempel kan nævnes selvrensende TiO2 (anatase) på transparente materialer uden introduktion af optiske interferens effekter.

Om få år vil vil det være afgørende betydning for dansk industri at GTS nettet i samarbejde med tekniske universiteter yderligere intensivere denne udvikling målrettet mod fremtidens produktudvikling, der resulterer i egentlige produkter og ikke en udelukkende fundamental grundforskning uden kommercielle resultater.

Her er samspillet med et effektivt GTS net banebrydende.