Uddannelse på vej

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Mette Glavind
Direktør

Formålet med aktivitetsplanen er, at ”lappe” hullerne i uddannelsessystemet inden for vejområdet, hvor der bl.a. mangler materiale, moduler og ajourføring af undervisere, som skal sikre at den nyeste aktuelle viden og praksis implementeres på de mellem-lange uddannelser og på efteruddannelserne. Herunder udestår et arbejde med at gøre uddannelserne mere tidssvarende og sikre, at de matcher erhvervslivets behov såvel som fanger interessen hos de nye studerende.

Rekruttering af vejingeniører og anden arbejdskraft med vejtekniske kvalifikationer er meget svært, da der bliver uddannet alt for få i forhold til den efterspørgsel, der er på netop denne faggruppe. Manglende ajourføring af undervisere, kursusmoduler og undervisningsmateriale har en negativ indvirkning på tilstrømningen af studerende. Det kræver derfor en bred indsats – over hele uddannelsesspektret – at vende denne udvikling. Nærværende aktivitetsplan supplerer den uddannelsesmæssige indsats i den igangværende aktivitetsplan ’E1 Huller i Vejen’ (2016-2018), som har sit fokus på de videregående uddannelser (universiteterne), med et fokus på at udarbejde opda-teret vejteknisk uddannelsesmateriale og kursusmoduler til professionshøjskolesystemet (diplomingeniører, bygningskonstruktører mv.) samt målrettede vejtekniske efteruddannelsesforløb for de erhvervsaktive, hvor den nyeste viden bringes i spil.

Den nyeste viden omkring anlæg, vedligehold og sammentænkning af integrerede løsninger i den danske vejinfrastruktur omhandler klimatilpasningsløsninger, bæredygtige løsninger med fokus på cirkulær ressourceøkonomi, samt en række andre innovative løsninger, der medvirker til at skabe grundlaget for en bred, effektiv opti-mering og tilpasning af infrastrukturløsninger i den danske vejsektor. Resultater fra ’E1 Huller i vejen’ (2016-2018), og dialog med brancheorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne, understreger behovet for udbredelse til relevante faggrupper gennem egentlig uddannelse af også de udførende.

Med nærværende aktivitetsplan imødekommes vejsektorens store efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, og samtidig sikres en endnu bredere implementering, forankring og nyttiggørelse af den nye viden fra eksisterende RK-aktiviteter i hele vejsektoren, herunder forankring i de udførende led. Derfor indgår udvikling og afprøvning af uddannelsesmateriale i denne aktivitetsplan, der målrettes såvel studerende på professionshøjskoler som sektorens erhvervsaktive gennem målrettet efteruddannelse, så de rustes bedst muligt til fremtidens udfordringer, herunder understøtning af sektorens mange SMV.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 350.000 kr.
2018: 150.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Uddannelse på vej

Nøgleord