Udvikling af brandteknisk platform

Senest opdateret d. 11/4-2012
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Materialeteknologi
Carsten Damgaard
Leder af Forskning og Udvikling

Når danske virksomheder inden for byggeri, den maritime sektor og offshore vil eksportere deres produkter, er det et krav, at de overholder internationale standarder og retningslinjer for brandsikkerhed. Konsekvensen er, at viden om og påvirkning af standarderne samt opbygning af laboratoriefaciliteter er nødvendigt for virksomhederne. DBI er garanten for at brandtekniske standarder og retningslinjer samt laboratoriefaciliteter gøres tilgængelige for danske virksomheder, så de kan anvendes i alle faser af værdikæden fra materialeproducenter over rådgivere og håndværkere til myndigheder.

Ny viden og serviceydelser
DBI vil udvikle vores teknologiske platform inden for brandteknik og brandefterforskning, så infrastrukturen er et værdiskabende element for danske virksomheder i hele deres innovationsproces. Ambitionen er, at vi opbygger og udvikler avanceret brandteknisk viden og en højteknologisk platform, der kan sikre smv’erne en effektiv adgang til de internationale eksportmarkeder.
DBI vil deltage i danske og internationale innovationsnetværk og standardiseringsgrupper med fokus på standarder, der forventes vedtaget inden for de kommende tre til fire år. Derved kan vi varetage danske interesser samt gennemføre videnhjemtagning, der kan sikre at virksomhederne er på forkant med kravene.
I forlængelse af dette vil vi udvikle vores testfaciliteter med fokus på de nye standarder, energirenovering samt bæredygtige og energieffektive materialer og konstruktioner, der finder anvendelse til byggeri, maritimt og offshore.  Danske virksomheder får derved en effektiv adgang til viden og test undervejs i deres innovationsproces.
Derudover vil DBI opbygge brandtekniske kompetencer, der kan hjælpe danske virksomheder på de ‘store’ eksportmarkeder blandet andet i Tyskland og Sverige med fokus på at indsamle og systematisere viden om fx national lovgivning, standarder og myndighedsbehandling, som kan sætte ramme om dansk eksport. Parallelt vil DBI sprede viden om nye og ændrede internationale krav, standarder, myndighedsforhold mv. inden for brandteknik og brandefterforskning. Videnspredningen forankres i rådgivningsydelser, kurser og publikationer til det danske marked.
Aktiviteten vil resultere i en række nye teknologiske serviceydelser:
• Publikationer og medlemsservices, der kan holde kunderne opdateret på standarder og retningslinjer under udvikling samt sikre formidling af vedtagne standarder og retningslinjer.
• Brandtekniske simuleringer, prøvninger og certificeringer, der understøtter nye standarder og kan anvendes i DK og EU (effektiv adgang til markedet).
• Undervisningsydelser fx e-læring og kurser, som giver indsigt i nye standarder.
• Udviklingsprøvning, der kan indgå i virksomheders innovationsproces.
• 3. parts tests, der fx kan gennemføres i kundens egne testfaciliteter eller i det miljø produktet skal indgå i.
 
Centrale aktiviteter
For at udvikle vores teknologiske platform og sikre videnspredning vil DBI gennemføre aktiviteter målrettet international standardisering og videnhjemtagning samt udvikling af prøvningsfaciliteter. Aktivitetsplanen indeholder tre grundlæggende spor med et antal centrale aktiviteter i hver.
1. Udvikle og implementere nye internationale standarder og retningslinjer
• Deltage i udvikling af nye internationale standarder med fokus på standarder, der skal vedtages inden for de kommende 3 til 4 år.
• Udvikle ’åbne standarder’ i form af fx installationsforskrifter og retningslinjer, der definerer en referenceramme for brandsikkerhed, der kan anvendes af industri, service, byggeri og myndigheder.
• Udvikle de regulatoriske forhold via deltagelse i høringer af nye regler / lovgivning samt samarbejde med danske myndigheder.
2. Indsamle international viden med fokus på de ’store’ eksportmarkeder
• Indhente og analysere viden om brandtekniske krav i Tyskland og Sverige.
• Afdække og analysere brandsikringens rolle i bæredygtighedscertificering.
• Deltage i netværk for bemyndigede organer (NB-CPR, NB-MED og NB-GAD).
• Deltage i EGOLF, herunder kursusudvikling- og afholdelse (fx kanalprøvning).
• Deltage i internationale faglige fora (fx SFPE, CIB WG14 m.fl.).
3. Udvikle prøvningsfaciliteter
• Deltage i parallelprøvninger (round robin) med andre brandlaboratorier.
• Udvikle laboratoriefaciliteter og målemetoder, herunder fx metoder til prøvning af bæredygtige materialer, elkabler samt anskaffelse af udstyr til ny facadetest.
• Gennemføre omstilling til CPR, herunder fornyet notifikation på eksisterende produktstandarder og ny horisontal notifikation vedrørende reaktion på brand, brandmodstandsevne og udvendig brandpåvirkning.
• Udvikle kompetencer inden for beregning af bærende konstruktioner med henblik på attestering af overensstemmelse (CE-mærkning).
• Udvikle simuleringsværktøjer, herunder Best practice for evakueringssimuleringer samt indkøring af evakueringsmodulet i FDS (under udvikling).
 
Rationale for indsatsen
Aktiviteten relaterer sig til de behov og udfordringer omkring forskning i avancerede materialer og optimeret materialeanvendelse, der er beskrevet under forskningsindsatserne ”Fremtidens energisystemer” og ”Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer” i FORSK2020.
I den industrialiserede verden og i stigende omfang også højvækstlandene er brandsikkerhed i byggerier, på offshore-platforme og skibe en forudsætning for udvikling og salg af nye produkter og løsninger. Brandsikkerhed defineres oftere og oftere af internationale standarder eller retningslinjer kombineret med prøvning eller vurdering hos specialiserede brandlaboratorier. Samfundet og dansk erhvervsliv har brug for en velfungerende brandteknisk ‘innovationsinfrastruktur’, der er på niveau med det virksomheder har i andre lande. Standarder, retningslinjer og testfaciliteter er nødvendige forudsætninger for et effektivt marked og en 'smal' kompetence inden for brandteknik skal ikke begrænse smv’ernes mulighed for at udvikle og sælge nye produkter. Imidlertid er deltagelse i standardiseringsarbejde, udarbejdelse af retningslinjer og etablering af testfaciliteter dyrt og de færreste virksomheder kan skabe økonomi i egen infrastruktur selvom det er en forudsætning for eksport. Derfor skal DBI understøtte danske virksomheders innovationsproces ved at give adgang til førende viden og faciliteter indenfor brandteknik - og gerne i alle faser af værdikæden fra materialeproducenter (test) til rådgivere (viden). Vi vil især udvikle infrastrukturen med fokus på danske styrkepositioner inden for byggeri, den maritime sektor og offshore.
Målgrupper
Små og mellemstore virksomheder, der ikke har samme muligheder for selv at udvikle infrastruktur, som de større virksomheder. Virksomhederne i målgruppen repræsenterer alle led af værdikæden fra producenter over rådgivere og håndværkere til ejendomsadministratorer. Derudover er myndigheder og uddannelsesinstitutioner centrale aftagere af den opbygge viden.
Aktiviteten bygger videre på den nuværende Infrastrukturel Globalisering, men har et større fokus på opbygning af kompetencer inden for offshore samt bæredygtige og energieffektive materialer. Derudover er udviklingen af den teknologiske platform nødvendig for at understøtte aktiviteterne inden for InnoByg.
 
Mulige samarbejdspartnere
• Brancheorganisationer: F&P, Tekniq, Sikkerhedsbranchen, DI, Plastbranchen, Dansk Byggeri
• Virksomheder: NKT Cables, Rockwool, Velux, Kingspan, Dansk Standard
• Vidensinstitutioner: Lunds Universitet, DTU, AAU, KU, erhvervsskoler
• GTS: TI
• Myndigheder: Energistyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Søfartsstyrelsen

5 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Michael H. Nielsen
Onsdag d. 30/5-12 kl. 19:52

Dansk Byggeri oplever i mange sammenhænge at nationale krav i forhold til fx brand og sikkerhed virker som en teknisk handelshindring. Derfor er det vigtigt at der skabes nem og kompetent adgang til viden om nationale krav på brand og sikringsomådet. Nem adgang til viden vil lette virksomhedernes adgang til markederne, ligesom mulighedn for at få testet og dokumenteret i forhold til krav i vores vigtigste eksportmarkeder kan have stor betydning for at danske virksomheder reelt søger at afsætte deres produkter uden for Danmark.

Det er samtidig vigtigt at Danmark presser på for at få ensrettet sikkerhedskrav inden for EU med henblik på at lette adgangen til et større marked. For at kunne deltage aktivt i denne proces er det helt centralt at der findes viden om de krav der stilles i andre lande.

Myndigheder og videninstitutioner bør samarbejde om at sætte fokus på nationale særbestemmelser og hvorledes disse ryddes ad vejen med henblik på at åbne det europæiske byggemarked.

Det skitserede projekt vil kunne understøtte denne proces og dermed tjene et dobbelt formål - både at gøre det nemmere for virksomheder at entrerer på eksportmarkeder - men lige så vigtigt at udfordre tekniske handelshindringer inden for EU

Michael H. Nielsen
Dansk Byggeri

nmo13
Mandag d. 4/6-12 kl. 15:10

Det giver god mening, at være på forkant med det brandtekniske for Danmark.

Det giver gode muligheder for eksport af viden og løsninger samtidig med, at vi som brandmyndighed ligeledes kan drage fordel heraf med fokus på innovation og de rigtige fremtidssikrede og brandsikre løsninger til benefice for borgere, virksomheder og institutioner.

Niels Mørup
Formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Ane M
Tirsdag d. 12/6-12 kl. 14:46

Jeg vil som de tidligere kommentare mene at det ville være til stor fordel hvis vi i Danmark kunne få et større indblik og senere hen forhåbentligt også en mere ensartethed på brandtekniske standarder. Ikke kun for virksomheder som ønsker at eksportere til udlandet, men også for dem der bygger.

Standarderne er ikke umiddelbart sammenligninge og derved er det også svært at vurdere hvilken der er bedst.
Hvad er forskellene og hvad skal vi ændre for at leve op til dem.
Ane Meyland
Fire Safety Manager

Baungaard
Onsdag d. 13/6-12 kl. 15:09

Det giver god mening at søge en større ensartethed i forståelsen og senere effektueringen af de gældende brandkrav, det være sig både nationale og europæiske krav. Både inden for afprøvning men også inden for udførelse af byggeriet.

Lars Baungard Andersen
Rockwool

Michael Petersen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 11:51

Danmark og DBI har igennem årene placeret sig stærkt i det europæiske arbejde med udvikling af ete ensartet prøvnings- og vurderingsgrundlag for brandsikkerhed. Det er af stor betydning, at den indsats ikke svækkes, men snarere forstærkes, til gavn for både dansk industri og hele det danske byggeerhverv.