Udvikling af fremtidens renluftteknologier

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Transport
Jacob Ask Hansen
Sektionsleder, Ph.D.

Ren luft er essentielt og danske virksomheder har en unik styrkeposition indenfor renluftteknologier. Udvikling af nye teknologier og metoder til identifikation af kilder, til at undgå emissioner og til at rense luft vil udbygge denne position.

ffektive løsninger til at sikre renere luft til borgerne og nedsætte luftforureningen fra kilder såsom kedler, brændeovne, transport, landbrug og produktionsmiljøer, bliver stadigt vigtigere, idet den stigende luftforurening medfører øgede sundhedsudgifter og lavere produktivitet. Mange danske virksomheder står i dag stærkt med specialiserede løsninger til specifikke forurenings- og luftrensnings-problematikker indenfor forskellige brancher. Eksporten af disse udgjorde i 2015 7,2 mia. kr. For at sikre og yderligere udbygge denne styrkeposition på det globale marked og afhjælpe de samfundsmæssige problemer luftforurening skaber i dag, er det essentielt at disse teknologier videreudvikles og overføres til lignende problemstillinger i andre brancher. Teknologisk Institut vil sikre denne udvikling af verdensklasseløsninger, med brede anvendelsesmuligheder indenfor ’ren luft’ hos de danske virksomheder, gennem udviklingen af to hovedkategorier af teknologiske serviceydelser og faciliteter: 1) Produkter og processtyring, der minimerer udledningen, og 2) teknologier, der renser luften for allerede udledte emissioner. Hovedfokus i disse områder vil være, at renluftløsninger udvikles og testes under virkelighedsnære betingelser, i stedet for anvendelse af nuværende typeprøver og standarder. Hertil kræves udvikling af on-site analyseteknologier, testmetoder og laboratorier, der identificerer og kvantificerer relevante parametre under netop virkelighedsnære betingelser. Tilgangen til denne udvikling af renluftløsninger er således delt op i tre hovedaktiviteter (også illustreret i Figur 1):
• Identificere og monitere forureningskilder gennem udvikling af teknologier til måling af gasser, partikler og mikroorganismer.
• Undgå unødige udledninger af forurening gennem udvikling og verifikation af højteknologiske produkter og processtyring under virkelighedsnære betingelser.
• Rense luften gennem udvikling af nye renseteknologier, som kan udbredes på tværs af brancher.

Disse aktiviteter danner grundlag for udviklingen af lavemissionsprodukter såsom levende lys og brændeovne, af emissionsbegrænsende teknologier til lavemissionslandbrug og forbrændinger, såsom kedler og motorer, samt luftrensningsteknologier til fx. ventilationssystemer. Som et led i udviklingen af luftrensningsteknologier vil der være skarp fokus på at sikre videreudviklingen og tilpasning af eksisterende, stærke teknologier, således at disse kan bringes i anvendelser til langt flere formål og i flere brancher gennem teknologioverførsel.
Målgruppen for disse aktiviteter vil derfor primært være de mere end 500 små og mellemstore danske virksomheder (SMV), som leverer og udvikler monitoreringsløsninger, lavemissionsprodukter, emissionsbegrænsende teknologier og renseteknologier. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med disse virksomheder, styrelser og brancheorganisationer samt danske og europæiske videninstitutioner.

Budget:
2019: 3.720.000 kr.
2020: 3.720.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier

Nøgleord